EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
О. М. Непомнящий, О. А. Марушева

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.1

УДК: 35

О. М. Непомнящий, О. А. Марушева

ІННОВАЦІЙНІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

Запровадження ресурсозберігаючих технологій в Україні – потреба та вимога часу. Інновації – шлях до нарощування обсягів виробництва. Сталий розвиток технологій – одна із умов підвищення економічного добробуту в Україні. Застаріла техніка, енергоємні способи господарювання гальмують інновації.
Дилема полягає у високому природному ресурсному потенціалі, що є притаманним для системи виробництва України, та низькому матеріально-технічному забезпеченні. Вміла політика щодо новаторських та інноваційних рішень дозволяє швидко запроваджувати нововведення, робить їх ефективними та конкурентоздатними.
Водночас, досвід країн-членів Європейського Союзу дозволяє аналізувати тенденції розвитку світового господарства з метою їх імплементації в Україні. Один із таких напрямів – трансформаційний перехід до інноваційної моделі розвитку.
Окрім того, сьогодні вітчизняні виробники, як правило, не використовують інноваційні технології в процесі створення продукції. Відповідно до практико-теоретичних положень будь-яка матеріально-прибуткова діяльність повинна відбуватися в першу чергу, для злагодженого функціонування фінансово-економічного сегмента ринку.
Відмічено, що враховуючи наявний інноваційно-новаторський потенціал у сфері ресурсозбереження, концептуальні тенденції розвитку даної сфери в Україні необхідно передбачати цільове регулювання ресурсозбереження; формувати завдання, форми та методи реалізації ресурсозберігаючих акцій; визначати інноваційну діяльність мірилом розвитку підприємництва; моделювати та оптимізувати інноваційну діяльність на підприємствах України; планувати інновації та визначення економічних активів (показників) задля реалізації конкретного проєкту.
Зазначено, що впровадження ресурсозберігаючих технології є для України нагальним питанням, адже усі компанії (або їх переважна більшість) функціонують на засадах витратності, а не економії ресурсів. Дилема полягає у тому, що методи управління інноваціями та управлінські рішення позбавлені точковості та галузевості. Саме баланс організаційно-розпорядчих, економіко-соціальних та концептуально-виробничих ідеалів ресурсозбереження дозволяє компанії функціонувати в умовах конкурентного зростання, фінансової невизначеності та ринкової нестабільності.

Ключові слова: інноваційні технології; промисловий комплекс; сектор виробництва; модель розвитку; ресурсозберігаючі технології; техніко-теоретичні постулати; функціональний прогрес.

Література

1. Амбросов В.Я. Ресурсозберігаючі технології – напрям підвищення ефективності виробництва / В.Я.Амбросов, 2010 // Економічні науки.– № 105. – С. 3-12.
2. A. Kassam, T. Friedrich, R. Derpsch and J. Kienzle, «Overview of the Worldwide Spread of Conservation Agriculture », Field Actions Science Reports [Online], Vol. 8 | 2015, Online since 26 September 2015, connection on 24 July 2021. URL : http://journals.openedition.org/factsreports/3966
3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-XII від 25.06.1991 р. (у редакції від 01.01.2021 р.) // Відомості Верховної Ради // Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
4. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. – М: Экономика, 1999. – 316 с.
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1992. – 211 с.
6. Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об'єкт дослідження еволюційної економічної теорії // Економіка України// – 2008. – №1, с. 12-23.
7. Василенко В.О. Креативне управління розвитком соціально-економічних систем: монографія. – Київ: Освіта України, 2010. – 772 с.
8. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: ЗАО «Книжный мир», 2009. – 860 с.
9. Павлова Г.Є. Інноваційний розвиток аграрного сектора національної економіки: теоретичні засади, методологія, механізми управління: [монографія] / Г.Є. Павлова. – Київ : ТОВ «ДКС Центр», 2015. – 354 с.
10. Економічна енциклопедія / Під ред. Мочерного. – Тернопіль: Академія, 2001. – Т. 1. – 864 с.
11. Кондратенко Н.О., Тарадай В.Н. Механізми підвищення ефективності ресурсозбереження у регіональних економічних системах. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна». 2011. № 970. Вип. 81. С. 266–273.
12. Сторожук Т.М. Облікова політика підприємства щодо відходів. Облік і фінанси АПК. 2009. –– 18 с.
13. Приварникова І.Ю., Литвиненко Ю.І. Удосконалення управління відходами на державному рівні задля ресурсозбереження. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. No 3(2). С. 255–259.
14. Іванова Т.В. Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах. Економіка та держава. 2011. No 4. С. 123–125.
15. Біляк Т.О. Екологізація економічної діяльності як передумова забезпечення екологічної безпеки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. No 8. С. 41–44.
16. Бєляєва Г.Є. Ресурсозбереження як напрямок підвищення конкурентоспроможності підприємств в загальній системі управління [Текст] / Г. Є. Бєляєва // / Відп. за вип. О. М. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2010. – Ч.1. – С. 20-23.
17. Marusheva О.А. Improving Mechanisms for Legal Regulation of Socio-Economic Relations in Construction. Уральский научный вестник. 2019. № 2(173) 2019. С. 34-51.
18. Marusheva О.А. Special aspects of the structure of the state mechanism of legal regulation of socio-economic relations in construction with respect to highly developed countries, members of the European Union. News of science and education. 2019. № 3(64) 2019. P.26-33.
19. Непомнящий О.М. Законодавство про енергетичну ефективність будівель / О.М. Непомнящий, О.В. Медведчук, О.А. Марушева // Будівництво без проблем : інтернет-журнал. – Київ, 2020. – Вип. 1. – С. 4-10. – Режим доступу : https://bbp.net.ua/issues04
20. Nepomnyashchyy, O. Social Investment As A Tool of Corporate Social Responsibility Realization in Europe / T. Burmaka, N. Orlova, O. Nepomnyashchyy, O. Melnykovych, O. Medvedchuk and I. Lahunova // Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Materials of the 35th IBIMA conference (April 1-2, 2020). – Seville, Spain, 2020. Р. 10151-10162. ISBN: 978-0-9998551-4-0 (Scopus, Web of Science)

O. Nepomnyashchyy, O. Marusheva

INNOVATIVE RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN UKRAINE

Summary

Adopting resource-saving technologies in Ukraine is a necessity and imperative of our time. Innovation is the way to increase production volumes. Sustainable technology development is one of the conditions for improving economic well-being in Ukraine. Outdated equipment and energy-intensive management methods hinder innovation.
The dilemma lies in the high natural resource potential, which is inherent for the production system of Ukraine, and low material and technical support. An efficient policy of innovative solutions allows to quickly introduce innovations, makes them effective and competitive.
However, the EU member states experience allows to analyze world economy trends in order to implement them in Ukraine. Transformational transition to an innovative development model is one of these areas.
In addition, today domestic manufacturers, as a rule, do not use innovative technologies in the process of creating products. According to practical and theoretical provisions, any material and profitable activity should be aimed at smooth functioning of the financial and economic segment of the market.
It is noted that taking into account the available innovative and innovative potential in the field of resource conservation, conceptual trends in the development of this area in Ukraine it is necessary to provide targeted regulation of resource conservation; to form tasks, forms and methods of realization of resource-saving actions; to define innovative activity as a measure of entrepreneurship development; model and optimize innovation activities at Ukrainian enterprises; plan innovations and definition of economic assets (indicators) for the implementation of a specific project.
It is noted that the introduction of resource-saving technologies is an urgent issue for Ukraine, as all companies (or the vast majority of them) operate on the basis of cost, not resource savings. The dilemma is that innovation management methods and management decisions are devoid of punctuality and industry. It is the balance of organizational and administrative, economic, social and conceptual and production ideals of resource conservation that allows the company to operate in conditions of competitive growth, financial uncertainty and market instability.

Keywords: innovative technologies; industrial complex; production sector; development model; resource-saving technologies; technical and theoretical postulates; functional progress.

References

1. Ambrosov, V.Ya. (2010), “Resource-saving technologies - the direction of increasing production efficiency”, Ekonomichni nauky, vol. 105, pp 3-12.
2. A. Kassam, T. Friedrich, R. Derpsch and J. Kienzle, «Overview of the Worldwide Spread of Conservation Agriculture», Field Actions Science Reports [Online], Vol. 8 | 2015, Online since 26 September 2015, connection on 24 July 2021, available at: http://journals.openedition.org/factsreports/3966
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Environmental Protection”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
4. Tviss, B. (1999), Upravlenie nauchno-tehnicheskimi novovvedenijami [Management of scientific and technical innovations], Jekonomika, Moscow, Russia, P. 316.
5. Schumpeter, J. (1992), Teorija jekonomicheskogo razvitija [Economic development theory], Progress, Moscow, Russia, P. 211.
6. Chukhno, A. (2008), “Scientific and technological development as an object of study of evolutionary economic theory”, Ekonomika Ukrainy, vol. 1, pp. 12-23.
7. Vasylenko, V.O. (2010), Kreatyvne upravlinnia rozvytkom sotsialno-ekonomichnykh system: monohrafiia [Creative management of development of social and economic systems: monograph], Osvita Ukrainy, Kyiv, P. 772.
8. Borisovб A.B. (2009), Bol'shoy jekonomicheskiy slovar' [Big Dictionary of Economics],ZAO «Knizhnyĭ mir», Moscow, Russia, P.860.
9. Pavlova, H.Ye. (2015), Innovatsiynyy rozvytok ahrarnoho sektora natsionalnoï ekonomiky: teoretychni zasady, metodolohiia, mekhanizmy upravlinnia: monohrafiia [Innovative development of the agrarian sector of the national economy: theoretical ambushes, methodology, management mechanisms: monograph], TOV «DKS Tsentr», Kyiv, Ukraine, P. 354.
10. Ekonomichna entsyklopediya [Economic encyclopedia], Ed. Mocherny, 2001, Vol. 1, Akademiia, Ternopil, Ukraine, P. 864.
11. Kondratenko, N.O. and Taraday, V.N. (2011), “Mechanisms for improving the efficiency of resource conservation in regional economic systems”, Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia «Ekonomichna», issue 970, vol. 81, pp. 266–273.
12. Storozhuk, T.M. (2009), “The company's accounting policy for waste”, Oblik i finansy APK, P. 18.
13. Pryvarnykova, I.Yu. and Lytvynenko, Yu.I. (2014), “Improving waste management at the state level for resource conservation”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3(2), pp. 255–259.
14. Ivanova, T.V. (2011). “Greening of nature and resource conservation policy in modern conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 123–125.
15. Biliak, T.O. (2012), “Greening of economic activity as a prerequisite for environmental security”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 8, pp. 41–44.
16. Bieliaieva, H.Ye. (2010), Resursozberezhennia yak napriamok pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv v zahalnii systemi upravlinnia [Resource saving as a direction of increasing the competitiveness of enterprises in the general management system], Part 1, SumDU, Sumy, Ukraine, pp. 20-23.
17. Marusheva, O.A. (2019), “Improving Mechanisms for Legal Regulation of Socio-Economic Relations in Construction”, Ural Scientific Bulletin, vol. 2(173), pp. 34-51.
18. Marusheva, O.A. (2019), “Special aspects of the structure of the state mechanism of legal regulation of socio-economic relations in construction with respect to highly developed countries, members of the European Union”, News of science and education, vol. 3(64), pp.26-33.
19. Nepomniashchyi, O.M. Medvedchuk, O.V. and Marusheva, O.A. (2020), “Legislation on energy efficiency of buildings”, Budivnytstvo bez problem: internet-zhurnal, vol. 1, pp. 4-10, available at: https://bbp.net.ua/issues04
20. Nepomnyashchyy, O. Social Investment As A Tool of Corporate Social Responsibility Realization in Europe / T. Burmaka, N. Orlova, O. Nepomnyashchyy, O. Melnykovych, O. Medvedchuk and I. Lahunova // Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Materials of the 35th IBIMA conference (April 1-2, 2020). – Seville, Spain, 2020. R. 10151-10162. ISBN: 978-0-9998551-4-0 (Scopus, Web of Science).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 1186

Відомості про авторів

О. М. Непомнящий

д. держ. упр., професор, заслужений будівельник України, президент Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів», професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

O. Nepomnyashchyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Merited Builder of Ukraine, President of Interstate Consultants Engineers Guild, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-5766-3150


О. А. Марушева

д. держ. упр., доцент, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

O. Marusheva

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-9126-4674

Як цитувати статтю

Непомнящий О. М., Марушева О. А. Інноваційні ресурсозберігаючі технології в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2150 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.1

Nepomnyashchyy, O. and Marusheva, O. (2021), “Innovative resource-saving technologies in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2150 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.