EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 11, 2010

УДК 351

 

М. І. Росенко,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки і менеджменту, Севастопольський філіал Європейського університету

 

ЛОБІЗМ І ЙОГО РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПАРЛАМЕНТІВ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОБІСТІВ В ПАРЛАМЕНТІ УКРАЇНИ

  

Анотація: В результаті роботи досліджені відмінності лобістської діяльності, її меті, різновиду, виявлені негативні і позитивні риси лобізму, проаналізовано його впливи на розвиток суспільства і вироблені пропозиції по регулюванню і введенню в законодавче русло лобістською діяльності в Україні.

Ключові слова: лобізм, парламент, управлінські рішення|вирішення|, групи інтересів, суспільство|товариство|, державні службовці|.

 

Annotation: In the article there were investigated the distinctive   features of  lobbyists activity, its purposes, varieties, there were exposed the negative and positive  features of lobbyism, there were analysed its influence on the development of society. The author made suggestions on adjusting and setting up  to the legislationdirected to the lobbyist activity in Ukraine.

 

Keywords: lobbyism, parliament, administrative decisions,  groups of interest, society, public officers|.

 

 

Постановка проблеми. Разом з реформами українського суспільства все більше і більше входять в наше політичне життя явища, об'єктивно властиві демократичним процесам, промовці їх складовою частиною, атрибутом, ознакою. Серед таких явищ можна виділити і лобізм.

Лобізм — одна з актуальних політико-правових проблем сучасності|сьогоденності|, невід'ємна складова частина політичного і правового життя України.

Невирішені частки загальної проблеми. Саме слово «лобізм» неоднозначно оцінюється суспільною свідомістю, бо має як «світловий», так і «тіньовий» сенс. Якщо говорити про останній, то, як правило, термін «лобізм» тут набуває суто негативного звучання, в чомусь що нагадує ефект від слів «блат», «протекціонізм», «підкуп», «покупка голосів» в чиїх-небудь корисливих або вузько партійних інтересах в збиток інтересам іншим, перш за все суспільним. Крайнім вираженням негативного лобіювання можуть виступати незаконний тиск на представників влади, хабарництво, корупція — все, за допомогою чого ухвалюються управлінські рішення на користь певних груп або осіб. Негативне відношення до лобізму формується саме завдяки подібній практиці «впливу» на управлінські рішення. Зрозуміло, це лише одна сторона медалі, що показує не лише силу і можливості різних соціальних структур, але і вразливі, слабкі місця влади.

«Світловий» же сенс|зміст| характеризує лобізм як здорове, нормальне, життєво необхідне явище, виступаюче як інститут демократичного процесу. Адже лобізм як система організаційного оформлення, вираження|виразу| і представництва різноманітних|всіляких| групових інтересів такий|настільки| же невід'ємний елемент суспільства|, як і наявність в нім цих різноманітних|всіляких| групових інтересів, кожен з яких наполегливо|настирливо| прагне привернути до себе увагу влад. Лобізм в цьому позитивному сенсі|змісті| є форма законного впливу «груп тиску|тиснення|» на управлінські рішення|вирішення| державних органів з метою задоволення інтересів певних соціальних структур (організацій, територіальних утворень, шарів громадян тощототозощо).

Метою статті є дослідження відмінних рис лобістською діяльності, її цілій, різновидів, виявлення негативних і позитивних рис лобізму, аналіз його впливу на розвиток суспільства і виробітку пропозицій по регулюванню лобістською діяльності ы Україні.

Виклад основного матеріалу. Лобізм (від англ. — «кулуари») — термін, що позначає розгалужену систему контор і агентств монополій або організованих груп при законодавчих органах, що чинять тиск (аж до підкупу) на законодавців і чиновників з метою ухвалення рішень (певних законопроектів, отримання урядових замовлень, субсидій) на користь організацій, що представляються ними.

Українська держава зіткнулася з|із| проблемою сприйняття такого явища як лобізм зовсім недавно|нещодавно|, оскільки  за часів панування адміністративно-командної системи управління орієнтація була не на соціальну диференціацію, а на соціальну уніфікацію, що, зокрема, виражалося|виказувало| у формуванні єдиної нової спільності «радянський народ», в проголошенні ідеї безкласового суспільства [6]|товариства|. Передбачалося|припускалося|, що тільки|лише| одна партія — КПРС — зможе виразити|виказувати| загальнонародні інтереси, захистити в якнайповнішому об'ємі|обсязі| різноманітні|всілякі| прагнення і сподівання людей.

З іншого боку, при слабких|слабких| демократичних традиціях і нормах цей важливий|поважний| соціальний інститут був деформований, виявлявся у формах, властивих для авторитарного суспільства|товариства|. Жорсткість і односпрямовність| командно-адміністративних структур, практично безмежне|необмежене| всевладдя партійно-державного апарату і його чиновників підмінили лобізм відомчою, корупцією, «телефонним правом». Отже, зрівняльно-номенклатурні ідеї  і їх реалізація на практиці перешкоджали розширенню цивілізованого лобізму, не дозволяли йому «розвернутися».

Цілі лобізму різноманітні|всілякі|. Проте|однак| навіть в країнах з|із| багатими демократичними традиціями лобізм переслідує переважно соціально-економічні цілі, пов'язані з вирішенням питань власності і прав розпорядження нею; наданням прав на ведення конкретної діяльності; державним замовленням; квотами, ліцензіями; дотаціями, кредитами; тарифами на енергоресурси; економічними і податковими пільгами; фінансуванням соціальних програм тощо.

Цілі, які переслідує лобізм, можуть досягатися різними засобами|коштами| і методами. Їх вибір залежить від політико-правової ситуації, що складається в даній країні, потенційних можливостей|спроможностей| суб'єкта і особливостей об'єкту лобіювання. У світовій і російській практиці поширені наступні|слідуючі| форми лобізму:

1) виступ|вирушання| на слуханнях в профільних комітетах законодавчого органу;

2) складання законопроектів і винесення їх на обговорення парламенту;

3) організація пропагандистських кампаній в засобах масової інформації з приводу підготовлюваних або прийнятих рішень|вирішень|;

4) проведення науково-практичних конференцій за участю представників законодавчих і старанних|виконавчих| властей;

5) психологічний тиск|тиснення| на депутатів і представників виконавчої влади (дзвінки, листи, телеграми в їх адресу, особисті|особові| візити впливових діячів і місцевих виборців);

6) мітинги, страйки, демонстрації, пікети та інше.

Лобістська діяльність відрізняється наступними|слідуючими| рисами|межами|:

1.  Лобізм жорстко пов'язаний з політичною владою. Можна навіть вивести таку закономірність: лобізму більше, як правило, там, де сконцентрована реальна влада. Тобто|цебто| лобізм — свого роду ознака влади. І навпаки, він не виявлятиметься там, де влада відсутня або де вона виступає|вирушає| лише як номінальна сила. Органи влади і посадові особи виступають|вирушають| об'єктами дії лобістів.

2.  Лобістська діяльність завжди ведеться в чиїх-небудь інтересах (класів, шарів, регіонів, партій, громадських організацій, націй, конфесій та інше|тощо|).

3.  Лобісти виконують функцію посередництва між впливовими зацікавленими групами, фінансовими корпораціями, комерційними організаціями, політичними партіями, суспільними|громадськими| об'єднаннями (блоками), громадянами і державними структурами (законодавчими і виконавчими|виконавчими| органами влади).

4.  Лобізм допускає можливість|спроможність| відстоювання|обстоювання| інтересів не лише|не тільки| організацій і об'єднань, але і окремих осіб|облич|. Адже у певних громадян і їх колективів можуть бути як загальні|спільні|, так і суто індивідуальні інтереси. І ті, та інші поважно навчитися законно відстоювати.

5.  Лобізм представляє|уявляє| окремим громадянам і групам громадян можливість|спроможність| побічно брати участь в створенні|створінні| і підготовці правових і політичних рішень|вирішень|, і це є|дуже| важливим, оскільки більшість цих груп можуть не мати представників в парламенті, зацікавлених у відстоюванні|обстоюванні| їх інтересів, аналогічно і в органах виконавчої влади. Таким чином, через лобістську діяльність можливо реалізувати різні інтереси, які в іншому випадку могли б залишитися незатребуваними.

Лобізм як повноцінний інститут з'являється|появляється| тоді, коли вже існують дві необхідні умови:

1) велике різноманіття інтересів в суспільстві|товаристві|, що виникає унаслідок|внаслідок| його соціальної диференціації, розшарування, «спеціалізації»;

2) розширюється доступ до влади на основі політичного плюралізму, що характерний перш за все|передусім| для демократичних режимів. У зв'язку з тим що влада об'єктивно не в змозі задовольнити одночасно і якнайповніше всі інтереси відразу, виникає проблема черговості, пріоритету здійснення тих або інших інтересів. Звідси закономірне прагнення різних груп і шарів суспільства|товариства| впливати на поведінку держави з метою переорієнтації політики в свою користь, стимулювати його, ухвалювати вигідні для себе управлінські рішення.

Для найбільш ефективної реалізації цілей лобізму в деяких країнах існують розвинені матеріальні структури.

По-перше, практично всі крупні корпорації, підприємницькі союзи|спілки|, професійні асоціації, громадські і різні спеціалізовані організації мають в своєму складі особи, що займаються тільки|лише| лобістською діяльністю підрозділи, що налічують|нараховують| до декількох десятків і навіть сотень чоловік (як правило, колишніх радників, сенаторів, міністрів, чиновників, юристів і інших фахівців|спеціалістів|, що мають міцні зв'язки, відповідні здібності і якості).

По-друге, зацікавлені групи, особливо монополії, активно користуються послугами найманих лобістів, в ролі яких найчастіше виступають|вирушають| впливові юридичні, пропагандистські і консультативні (професійно-лобістські) фірми|фірма-виготовлювачі| або їх провідні співробітники. Нарешті|урешті|, нерідко|незрідка| створюються організації типа|типу| підприємницьких, професійних або суспільних|громадських| по членству і іншим ознакам, але|та| цілком або переважно лобістські за призначенням.

Лобістська діяльність, на думку А.С. Автономова, схожий на діяльність адвоката. Тільки|лише| адвокат захищає вже порушене право клієнта, а лобіст прагне забезпечити його право шляхом ухвалення|прийняття| відповідних нормативних актів.

Лобізм може виявлятися в різних сферах і мати відповідно різні види. Наприклад, залежно від того, в якій гілці влади вирішується|розв'язується| питання, можна виділити законодавче,виконавче|виконавче| і судове лобіювання [7]. У зв'язку з тим що тут ухвалюються стратегічні і довгострокові рішення, саме ці органи є|з'являються| основною мішенню для лобістів.

Що стосується лобізму у виконавчих структурах, то саме в органах виконавчої влади частіш| всього здійснюється лобіювання. Це пов'язано з тим, що кардинальні питання в нашій країні законодавчою владою поки що вирішуються|розв'язуються| рідко. Фактично це відбувається|походить| через президентські укази і постанови уряди.|постанови| Уряди видіграють домінуючу роль в системі правового регулювання і мають пряму дію.

Умовно тут можна говорити і про лобізм в засобах масової інформації, які у зв'язку з потужною|могутньою| дією на свідомість і поведінку людей, у тому числі і у сфері політики, обґрунтовано вважають за особливу гілку влади. Лобізм на Заході, зокрема в США, настільки престижний вид діяльності, що деякі називають його п'ятою, після|потім| грошової, гілкою влади.

Залежно від того, в якому управлінському рішенні|вирішенні| досягаються цілі лобіювання, воно може підрозділятися на правотворчі (лобізм в законодавчих органах через нормативні акти), правозастосовні| (лобізм через акти застосування|вживання| норм права) і право інтерпретаційне| (лобізм через акти тлумачення права) [10]. В залежності від характеру|вдачі| інтересу, який «продавлюється», можна виділити політичне, соціальне, економічне, фінансове, правове і тому подібне|тощо| лобіювання. Залежно від часу дії буває «одноразовий» і постійний лобізм [8].

Залежно від того на якому рівні влади відбувається|походить| лобіювання, воно може класифікуватися на федеральне (здійснюється в системі найвищих органів державної влади виправлення) і місцеве (здійснюється в республіканських, краєвих|крайових|, обласних органах).

Залежно від того в чию користь вирішується|розв'язується| питання, лобіювання може підрозділятися на наступні|слідуючі| різновиди [2]:

— лобіювання різних соціальних структур: громадських організацій, рухів, партій, груп, шарів (профспілки, антивоєнні і екологічні рухи, підприємницькі союзи|спілки| та ін.);

— відомче лобіювання — лобізм міністерств, відомств, державних комітетів, галузеве «продавлювання» тих або інших інтересів. Так, існують так звані відомчі депутати, які лобіювали і лобіюють на користь, наприклад, енергетичного, агропромислового або військово-промислового| комплексів та ін.;

— регіональне лобіювання — дія на владу з боку представників областей і районів, що вибивають певні пільги і переваги для регіонів.

— іноземне лобіювання — вплив зарубіжних «груп тиску|тиснення|» або національних общин на ті або інші державні органи з метою добитися від них певних рішень|вирішень|.

Лобізм вносить до життєдіяльності суспільства|товариства| як певні позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних рис|меж| лобізму можна віднести наступне|слідуюче|:

1. Впливаючи на управлінські рішення|вирішення|, він примушує|заставляє|  «триматися у формі» органи державної влади і управління, та в певному значенні конкурує, змагається з|із| ними, додає|надає| їм динаміку і гнучкість. В умовах розділення|поділу| властей кожна з гілок може використовувати те або інше лобі в своїх інтересах. Так, в Конгресі США законодавці офіційно співробітничають з|із| лобістськими кадрами певних зацікавлених груп, що, безперечно, тільки|лише| підсилює|посилює| позиції законодавчої влади.

2. Лобізм виступає|вирушає| інструментом самоорганізації громадянського| суспільства|товариства|, за допомогою якого мобілізується суспільна|громадська| підтримка або опозиція якому-небудь законопроекту, виявляється|опиняється| вплив на політику. Лобізм в цій ситуації — свого роду суперник бюрократії. Враховуючи також, що держава в умовах становлення ринкових стосунків все більше і більше залишає багато що зі|із| своїх позицій у сфері захисту інтересів різних соціальних груп і шарів, цей вакуум має бути заповнений відповідними структурами цивільного|громадянського| суспільства|товариства|.

3.Лобізм створює можливості|спроможності| для забезпечення інтересів меншості|меншини|, бо виступає|вирушає| як специфічна форма прояву|вияву| політичного плюралізму.

4.Утілює|втілює| собою принцип свободи соціальних недержавних структур: асоціацій, громадських організацій, соціальних прошарків тощо.|тощо| За допомогою лобіювання вони самі намагаються|пробують| вирішувати|рішати| свої проблеми, володіючи певним вибором шляхів|колій| і засобів|коштів| подібного рішення|вирішення|.

5. Застосовується як своєрідне соціально-політичне стимулювання, направлене|спрямоване| на прискорення запровадження|втілювання| в життя тих або інших цілей і інтересів, на спонуку|спонукання| до конкретних дій. При такому підході лобізм виступає|вирушає| як спосіб активізації яких-небудь процесів і явищ у сфері політики.

6. Дозволяє розширити інформаційну і організаційну базу схвалюваних рішень|вирішень| і набагато переконливіше звернути увагу на визначення «кричущої» проблеми. Лобісти забезпечують органи державної влади потоком інформації з того або іншого питання, яке вноситься на парламентське слухання, «інформують законодавців про те, що відбувається|походить| на самому нижньому суспільному|громадському| рівні». Через лобіювання додається|надає| інтересам різних груп і прошарків велика злободенність, актуальність, соціальна значущість, переконуються владні структури в пріоритетному, оперативному і повнішому|цілковитому| їх задоволенні. Тобто|цебто| лобіювання виступає|вирушає| у вигляді системи аргументації, механізму підготовки і ухвалення|прийняття| відповідних актів.

7. Лобізм можна розглядувати|розглядати| як інструмент взаємодії представницької|показної| і виконавчої|виконавчої| влади. Розподіл|поділ| влад не протиставляє їх один одному, він має робочий характер|вдачу|. Тому «взаємодопомога міністерських лобістів і депутатських комітетів — на користь справі|речі|, вона позбавлена корисливого інтересу і цілком|сповна| укладається|вкладається| в рамки нормального політичного життя».

8. Лобізм можна оцінювати і як ширше, засіб|кошт| досягнення компромісу, спосіб взаємного урівноваження| і примирення між собою різноманітних|всіляких| інтересів. Загальновизнано|загальнопризнаний|, що лобістські групи, що відстоюють часом діаметрально протилежні інтереси своїх «господарів|хазяїв|» (державних, класових, приватних та інших|тощо|), як це не дивно, на перший погляд, сприяють збереженню|зберіганню| свого роду рівноваги різних сил, знаходженню точок зіткнення і досягненню консенсусу при ухваленні|прийнятті| управлінських рішень, адже врешті-решт|кінець кінцем| стрижень|стержень| лобізму — взаємовигідна співпраця|співробітництво|.

До негативних рис|меж| лобізму можна віднести наступне|слідуюче|.

1. Він може стати інструментом пріоритетного задоволення іноземних інтересів в збиток|шкоду| інтересам державним, тобто реалізуватися часом як засіб|кошт| «не патріотизму».

2. Виступає|вирушає| інколи|іноді| провідником не правової дії (тиск|тиснення|) на державні органи. Тут вже треба говорити про злочинні види лобізму (хабарництві, корупції і тому подібне|тощо|), які підточують фундамент влади.

3. Може служити чинником|фактором| розвитку і захисту відомчиства, містечковості, націоналізму|тощо|, підсилювати|посилювати| крайні форми задоволення спеціальних інтересів.

4. Лобізм містить в собі чималу|неабияку| небезпеку «розмивання» народовладних| засад|підвалин| суспільства|товариства|, перетворення демократичних інститутів в потужний|могутній| інструмент окремих владних груп.

5. Лобістські заходи виступають|вирушають| в певних умовах і у формі|у формі| прояву|вияву| соціальної несправедливості. Як показує соціальна практика деяких західних держав, результативність лобізму великого бізнесу незрівнянно вище (у вигляді|виді| головним чином фінансово-матеріальних можливостей|спроможностей|), ніж у|біля| інших груп і структур. Подібна ситуація, що повторюється постійно, здатна|здібна| дестабілізувати| обстановку, дисбалансувати| інтереси, сприяти зростанню|зросту| соціальної напруженості.

6. Дозволяє розширити інформаційну і організаційну базу схвалюваних рішень|вирішень| і набагато переконливіше звернути увагу на визначення «кричущі» проблеми. Лобісти забезпечують органи державної влади потоком інформації з того або іншого питання, яке вноситься на парламентське слухання, «інформують законодавців про те, що відбувається|походить| на самому нижньому суспільному|громадському| рівні (і на інших рівнях). Через лобіювання додається|надає| інтересам різних груп і шарів злободенність, актуальність, соціальна значущість, переконуються владні структури в пріоритетному, оперативному і повнішому|цілковитому| їх задоволенні. Тобто|цебто| лобіювання виступає|вирушає| у вигляді системи аргументації, механізму підготовки і ухвалення|прийняття| відповідних актів.

7. Лобізм можна розглядувати|розглядати| як інструмент взаємодії представницької|показної| і старанної|виконавчої| влади. Розділення|поділ| властей не протиставляє їх один одному, воно повинне мати робочий характер|вдачу|. Тому «взаємодопомога міністерських лобістів і депутатських комітетів — на користь справі|речі|, вона позбавлена корисливого інтересу і цілком|сповна| укладається|вкладається| в рамки нормального політичного життя».

8.Лобізм може використовуватися і в прозаїчніших цілях — як інструмент збагачення окремих прошарків, еліт. «Лобізм як такий — це існування потужних|могутніх| груп людей у|біля| влади, що роблять всі можливі заходи для перерозподілу матеріальних ресурсів і благ в свою користь».

Лобізм, як і всяке|усяке| інший соціальний засіб|кошт|, може бути спожитий як на благо всього суспільства|товариства||зрештою|, так і в вузько партійних|, вузькогрупових| і тому подібне|тощо| «вузьких» інтересах. Все залежить від соціально-економічного, політичного і культурного фону, від ряду|лави| обставин, які здатні|здібні| наділити лобізм як перевагами, так і недоліками.

Для того, щоб він приносив користь всьому суспільству|товариству|, необхідні відповідні умови: реальна дія демократичних інститутів і норм, економічна і політична стабільність, свобода засобів масової інформації, усталене громадянське|громадянське| суспільство|товариство|. Тільки|лише| за наявності даного набору чинників|факторів| розширюються шанси на використання лобізму в суспільних|громадських| інтересах, він починає|розпочинає| «працювати» в загально соціальних режимах.

В умовах же економічної, політичної і духовної кризи, перехідних періодів, непередбачуваності, коли кожен прошарок, клас, група прагнуть «увірвати» саме зараз, лобізм виходить з|із| цивілізованих рамок і набуває|придбаває| більше мінусів, чим плюсів.

Приватний бізнес, міняючи|змінювати| структуру економіки, міняє|змінює| і форми лобіювання своїх проектів в органах влади, доводячи їх до витончених злочинів і прямого підкупу. Якщо раніше в умовах адміністративно-командної системи управління незаперечне перше місце|місце-милю| в обмеженому лобістському змаганні займали|позичали| галузеві лобі, то тепер все більше і більше торговельно-фінансовий|торгово-фінансовий| капітал.|спілці| |із| Найсильніші лобісти, здатні|здібні| впливати на уряд, президентські структури і парламент|торгово-фінансовий| [3]. Коло його інтересів: максимальна лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, злам протекціоністських бар'єрів для ввезення до країни імпортних товарів, приватизація валютомісткої промисловості|, введення|вступ| приватної власності на землю|грунт|. Збиток|шкода| від такого лобізму|накликати|, позбавленого обкреслених законом рамок, визначити вельми|дуже| непросто. І коли чиновник одночасно є|з'являється| і депутатом, і представником лобістського угрупування, провести в його діях грань між протекціонізмом, лобізмом і корупцією практично не представляється можливим.

У зв'язку з тим, що лобізм має цілий спектр можливих наслідків, він, безумовно, потребує впорядкування, юридичного оформлення. Суспільство|товариство| і держава повинні спільно брати участь в налагодженні|налагоджуванні| механізмів трансформації негативних моментів лобіювання в позитивних, а також у використанні ефективних інструментів мінімізації шкідливих результатів від лобізму і в нарощуванні позитивних, в затвердженні цивілізованих його початків.

Ймовірно|певно|, краще створювати легальні форми для лобіювання, щоб|аби| їх можна було хоч якось контролювати, разом з тим|в той же час| треба усвідомлювати той, що абсолютного контролю над даним явищем встановити неможливо. Воно багатолике, багатогранно|багатогранний|, утілюється|втілює| частенько|часто| в унікальних формах. У різних країнах, з причини своєрідності демократичного будівництва, інститутів і норм, що існують|наявний| там, намагаються|пробують| знайти свої шляхи|колії| вирішення проблеми впорядкування лобістської діяльності [1, 3, 4, 5, 6, 9, 11].

Так, в США в 1946 р. ухвалили спеціальний закон про регулювання лобізму, в якому було встановлено|установлений| вимогу про необхідну реєстрацію всіх професійних лобістів. У § 266 сказано, що дія цього закону розповсюджується|поширюється| на будь-яку особу, «яка безпосередньо або через своїх представників, службовців або інших осіб|облич| збирає або отримує|одержує| грошові кошти або інші цінності з метою використання головним чином для досягнення одного з нижченаведених завдань|задач|: а) ухвалення|прийняття| або відхилення Конгресом Сполучених|з'єднаних| Штатів якого-небудь законодавчого акту; б) дії прямо або побічно на ухвалення|прийняття| або відхилення Конгресом Сполучених|з'єднаних| Штатів якого-небудь законодавчого акту».

У законі докладним|детальним| чином була описана процедура реєстрації лобістів секретарем Сенату і клерком Палати (§ 267). Зокрема, зафіксовано, що лобіст представляє|уявляє| під присягою письмово заяву, в якій приводяться|призводять|: ім'я і адреса установи реєстрованої особи|обличчя|, ім'я і адреса особи|обличчя|, яка його наймає і в чиїх інтересах воно виступає|вирушає|, терміни найму, сума винагороди, сума і цілі виділених на витрати засобів|коштів|. Крім того, лобісти зобов'язані представляти|уявляти| під присягою докладні|детальні| звіти, в яких приводяться|призводять| всі засоби|кошти|, отримані|одержувати| і витрачені на вказані цілі в попередньому кварталі, і особи|обличчя|, якою були виплачені які-небудь суми, а також цілі проведених|виробляти| виплат; найменування яких-небудь документів, періодичних видань, журналів|часописів| і інших публікацій, в яких за ініціативою особи|обличчя| були поміщені статті або матеріали по законопроектах, яким воно згідно з угодою про найм повинно перешкоджати або подавати підтримку. У § 269 вказані правові обмеження лобізму — заборони і заходи відповідальності. Хабарі і відвертий підкуп, наприклад, членів Палати представників і Сенату заборонені. Заходи відповідальності були встановлені|установлені| наступні|слідуючі|: штраф до 5000 доларів, або тюремного вироку|укладення| на термін не більше 12 місяців, або те і інше покарання|наказання| одночасне; як додаткова міра — позбавлення права займатися протягом трьох років лобістською діяльністю. У 1995 році було прийнято новий закон, який зробив більш дієвим контроль за цією діяльністю [9].

Разом з тим|в той же час| практика реалізації цього закону (і деяких інших, пов'язаних з ним) свідчить, наскільки важко буває виробити і сформулювати однозначні принципи і норми, застосовні до діяльності великого числа неоднозначних і різнохарактерних організацій. Необхідно враховувати і те, що такий закон працюватиме лише в тому випадку, якщо|у тому випадку , якщо| існує і функціонує спеціальний контрольний орган, наділений широкими повноваженнями і що має в своєму розпорядженні достатні засоби|кошти|.

Є і інші підходи до впорядкування лобізму. Так, в Австрії, Франції, Голландії створені|створіння| структури із спеціальним статусом — «соціально-економічні ради|поради|», які, маючи |дуже|чітко юридичний статус, виконують роль своєрідного «лобістського парламенту». Вона може виступати|вирушати| і як консультативно-дорадчий орган, а може володіти і правом вирішального|ухвального| голосу в законотворчому процесі [2, 4]. Водночас невирішеними залишилися|слідуючі| питання: які лобістські групи можуть і мають бути представлені|уявляти| в даному органі і мати в нім право голосу; яким чином враховувати зміну чисельності лобістських груп, що існують|наявний| в країні.

У Германії ж немає жодного федерального закону про лобізм, ні спеціального інституту, що концентрував в собі основні напрями|направлення| лобістській діяльності, головні|чільні| потоки лобістської інформації [5]. Там використовуються інші способи і засоби|кошти|, а саме широка мережу|сіть| союзів|спілок|, груп, об'єднань, що представляють|уявляють| перед лицем держави ті або інші інтереси, розвиток соціальної відповідальності організацій цивільного|громадянського| суспільства|товариства|. У цьому і полягає специфіка «німецького|германського| шляху|колії|» по впорядкуванню лобізму. Подібний підхід дозволяє державним органам залучати|привертати| до роботи над законопроектами численних|багаточисельних| позавідомчих експертів, створювати на тимчасовій або постійній основі різні дорадчі структури, що не володіють чітким правовим статусом.|тощо|

Висновки. В умовах нерозвиненості політико-правової системи і недосконалості законодавчої влади лобізм стає основною формою представництва інтересів, але при цьому знаходиться поза увагою державних органів, преси, громадськості і закону. На жаль, механізм взаємодії суспільства і влади в процесі ухвалення політичних рішень сьогодні непублічний, корумпований і хаотичний; канали впливу на органи державної влади монополізовані сильними групами тиску, а цілого ряду суспільних рухів і організацій не мають можливості донести свої інтереси до владноможців. Правове регулювання лобізму дозволяє істотно понизити рівень криміналізації процесу взаємодії представників різних груп інтересів з представниками влади, забезпечити гласність і відвертість ухвалення найважливіших державних рішень.

Разом з тим|в той же час| важливо враховувати і наявний світовий досвід|дослід|, але|та|, природно, не механічно, а творчо. У державно-правовому механізмі України має бути створена дієва|дійова| система захисту корінних інтересів населення, особливо його соціально вразливих|вразливих| прошарків населення. Це вимагає, з одного боку, формування в парламентській практиці повноцінного інституту лобізму, що дозволяє забезпечити в схвалюваних законах своєрідну рівновагу сил, баланс протилежних інтересів в українському суспільстві|товаристві|, яке швидко розвивається, тобто відображення в нормах закону компромісного рішення|вирішення|. З іншого боку, доцільно заснувати при парламенті спеціальну службу (схожу з|із| Дослідницькою службою Конгресу США), яка в протилежність лобістському підходу представляла|уявляла| б законодавцеві вільний від яких-небудь оцінок матеріал, необхідний для адекватного відображення в законі різноманітних|всіляких| соціальних інтересів.

Необхідне ухвалення|прийняття| закону, який визначить сутність,  суб’єкти та об’єкти|КТО| |з'являється|лобістської| діяльності, на користь кого| і за яку винагороду| вона здійснюється і яким буде  встановлений|установлений|  порядок|лад| взаємодії лобістів з|із| клієнтами і органами влади, обмеження на заняття лобістською діяльністю, методи лобістської діяльності, право і порядок|лад| реєстрації лобістів тощо.|тощо|

Суспільна|громадська| свідомість в Україні, маючи глибоке коріння в громадській і соціалістичній психології, з трудом поки сприймає лобізм, а слово «лобіст» частіше|часто| використовується як лайливе, з|із| аморально-кримінальним відтінком. Тобто|цебто| зараз в основному в лобізмі бачать лише одну сторону — негативну, вкладають в цей термін лише «тіньовий» сенс|зміст|. Звичайно, різні оцінки лобізму, суперечність його сприйняття виходитимуть, у тому числі і з|із| того, що ми ще просто не звикли до цього нового|товариства| явища і, відповідно, поняттю, що його позначає|значить|. Поки важко сказати, наскільки широко буде поширено це явище в Україні, але|та| одне можна стверджувати абсолютно|цілком| ясно: якщо вже ми вирішили формувати громадянське |громадянське| суспільство|товариство|, то від лобізму не піти, бо він виступає|вирушає| своєрідним супутником демократії та при|із| створені|створінням| відповідних умов, у міру реального втілення норм і принципів народовладдя в соціальну практику, лобізм|із| поступово перетворюватиметься на необхідний соціально політичний інститут.

 

Список використаних джерел

 

1. Канада. Закон о регистрации лоббистов, Бизнес и политика. 1995. № 1

2. Киселев К.В.  Лоббизм  и  образование http://umj.ru/index.php/pub/inside/208/.

3.  Лоббизм и его регулирование: советы британского эксперта, Кумс К., Бизнес и политика. 1994. № 1

4.   Лоббизм по-французски, Прохода Н., Деловой мир. 1994.,2 июня.

5.   Лоббистская деятельность в ФРГ, Белов В., Вяткин К. Бизнес и политика. М., 1995. № 4.

6. Любимов А.П. Формирование  лоббистских  правоотношений  в российском  обществе:  конституционно-правовое  исследование.  Автореферат  диссертации  на  соискание ученой степени д.ю.н. – М.: МГЮА, 2002. – 43 с

7.  Морозов С.П. Лоббирование как явление в политическом процессе, 2002. – http://www.dialogvn.ru/uk/2002/n03/s02-3-01.htm.

8. Сырунина Т. Лоббирование и представительство интересов в законодательных : [и исполнительных органах власти] [Электронный ресурс] // LOBBYING.RU : журн. о лоббизме и GR : [сайт]. – М., 2007. .

9. Современные тенденции в технологиях лоббизма, Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы,  http://parlcom-evolution.ru/main.php?id=Art1

10.  Соединенные Штаты Америки: новый закон о лоббистской деятельности, Зяблюк Н. Бизнес и политика. 1996. № 3.

11. Frank R. Baumgartner and Beth Leech, Basic Interests: The Importance of Groups in Politics and Political Science (Princeton University Press, 1998)

12.  Allan J. Cigler and Burdett A. Loomis, Interest Group Politics (4th ed., Congressional Quarterly Press, 1995)

13. R. Allen Hays, Who Speaks for the Poor? National Interest Groups and Social Policy (Garland Press, 2001)

Стаття надійшла до редакції 15.11.2010 р