EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВІТНІ ПІДХОДИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ВЕЛИКИХ МІСТ
О. О. Корченкова

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.72

УДК: 332.14

О. О. Корченкова

НОВІТНІ ПІДХОДИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ВЕЛИКИХ МІСТ

Анотація

Статтю присвячено висвітленню новітніх підходів у сфері управління сталим розвитком великих міст. З’ясовано, що багато змін, які відбулися останніми роками у великих містах, пов’язані із забезпеченням високого рівня та якості життя, припиненням деградації природних екосистем, вимагають запровадження нової моделі економічного зростання, яка передбачає сталий розвиток міських районів, І від того, наскільки грамотно будуть організовані всі процеси у великих містах, залежатиме не тільки їх зовнішній вигляд і привабливість, а й рівень комфорту та тривалості життя.
Такі тенденції потребують побудови результативної системи стратегічного управління великими містами на засадах смарт-спеціалізації , імплементації в управлінські процеси принципів «зеленої економіки» з урахуванням тенденцій і факторів сьогодення.

Ключові слова: місто; мегаполіс; велике місто; сталий розвиток; органи місцевого самоврядування; стратегічне управління; смарт-спеціалізації.

Література

1. Балуєва О.В. Містобудівна екологія: сутність і напрямки досліджень. Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. 2011 р., № 1. С. 20-24.
2. Горблюк С.А. Інституційно-правові аспекти вироблення державної політики ревіталізації міст у Франції. Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17. 11. 2020 року, Мелітополь Україна) / відп. ред. Ортіна Г.В. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. 235 с.
3. Зелена економіка та профспілки; Фонд ім.Фрідріха Еберта в Україні та спілка професіоналів інформаційних комунікацій та бізнес-технологій.: URL: http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen/greeneconomy.pdf
4. Князева А.Р., Смирнова С.Н. Типы экологичных зданий // XIX Вавиловские чтения: тезисы докладов Междунар. конф. Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2016. С. 263–264
5. Крамаренко Р.М. Секторальна та інфраструктурна ідентифікація якості розвитку Києва на період до 2025 р. / Р.М. Крамаренко, О.М. Галенко. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Київ, 2016 - Вип. 4 (177). С. 81 – 86.
6. Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» («AGENDA 21») : ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992.). К.: Інтелсфера, 2000. 359 с.
7. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки» : монографія; [за наук.ред. д.е.н., проф. Є. В. Хлобистова]. К. : НІСД, 2012. 360 с/
8. Стратегія розвитку Києва до 2025 року. Проект. 31 травня 2011 р. К.: КМДА, 2011. 65 с.
9. Шаров Ю. П. Європейські стандарти публічного управління: проекція на муніципальний рівень. Державне управління та місцеве самоврядування. Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. № 1 (4). С. 295 – 304
10. Anzhela Lelechenko, Olga Lebedinska, Sergii Somin and Iryna Dynny Critical analysis of the achievements of the Global Millennium Development Goals and new approaches to Sustainable Development Management: The 1st JESSD Symposium - International Symposium of Earth, Energy, Environmental Science, and Sustainable Development. (25 November 2020). Volume 211, 2020. P. 1-18

O. Korchenkova

MODERN APPROACHES IN ADMINISTRATION OF LARGE CITIES SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article is devoted to the latest approaches in the field of sustainable development management of large cities. Many of the changes that have taken place in recent years in large cities, related to ensuring a high standard and quality of life, stopping the degradation of natural ecosystems, require the introduction of a new model of economic growth, which provides for the sustainable development of urban areas. Active urbanization and reduction of space with free space - have become a real challenge for modern man. Over time, this comes to every economically developed society. And not only their appearance and attractiveness, but also the level of living comfort and life expectancy will depend on how competently all the processes in big cities will be organized.
It is established that the management of sustainable development of large cities fully corresponds to the global pattern - their establishment as locomotives of national economic development, as well as intellectual and creative centers. In the context of the outlined guidelines and in order to ensure the sustainable development of large cities, local governments are faced with the task of developing directions for the formation of an effective management system for infrastructure development of large cities and a new model of management decision-making.
This approach is consistent with the recommendations of UN-Habitat and the provisions of domestic legislation, which provide for the introduction of the principles of sustainable development of territories by taking into account the main provisions of their development strategies.
The necessity of implementation in management processes of principles of "green economy" directed on preservation of scales of productive economic activity of big cities at the minimum use of power and other resources, minimization of influence on environment and intensification of attraction of investments in nature protection activity is argued.The importance of functioning and development of megacities is proved, one of the key tasks of their management is to ensure the sustainability of their development by building an effective system of strategic management on the basis of smart specialization, taking into account current trends and factors.

Keywords: city; megalopolis; big city; sustainable development; local self-government bodies; strategic management; smart specializations.

References

1. Baluieva, O.V. (2011), “Urban ecology: essence and directions of research”, Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika i pidpryiemnytstvo, vol. 1, pp. 20-24.
2. Horbliuk, S.A. (2020), “ Institutional and legal aspects of developing a state policy of urban revitalization in France”, Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (17. 11. 2020 roku, Melitopol Ukraina) [Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference (November 17, 2020, Melitopol Ukraine)], Innovatsiini tekhnolohii publichnoho upravlinnia ta administruvannia: teoriia i krashchi praktyky 21 stolittia [Innovative technologies of public administration and administration: theory and best practices of the 21st century], FOP Odnoroh T.V., Melitopol, Ukraine, P. 235.
3. Green economy and trade unions; Friedrich Ebert Foundation in Ukraine and the Union of Information Communication and Business Technology Professionals, available at: http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/publikationen/greeneconomy.pdf
4. Knjazeva, A.R. and Smirnova, S.N. (2016), “Types of Eco-Friendly Buildings”, Tezisy dokladov Mezhdunar. konf. Joshkar-Ola [Abstracts of the International Conference Yoshkar-Ola], XIX Vavilovskie chtenija [XIX Vavilov Readings], Povolzhskij gosudarstvennyj tehnologicheskij universitet, pp. 263–264
5. Kramarenko, R.M. and Halenko, O.M. (2016), “ Sectoral and infrastructural identification of the quality of Kyiv's development for the period up to 2025”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: Zbirnyk naukovykh prats, vol.. 4 (177), pp. 81 – 86.
6. Agenda for the 21st Century (AGENDA 21): Approved by the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro (Planet Earth Summit, 1992), Intelsfera, Kyiv, Ukraine, P. 359.
7. Stratehichni priorytety bezpechnoho rozvytku Ukrainy na zasadakh «zelenoi ekonomiky»: monohrafiia [Strategic priorities of safe development of Ukraine on the basis of "green economy": monograph], f or scientific ed. EV Khlobistov, NISD, 2012. Kyiv, Ukraine, P. 360.
8. Kyiv Development Strategy until 2025. Project. May 31, 2011, Kyiv City State Administration, 2011, Kyiv, Ukraine, P. 65.
9. Sharov, Yu. P. (2010), “European standards of public administration: projection to the municipal level”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1 (4), pp. 295 – 304
10. Anzhela Lelechenko, Olga Lebedinska, Sergii Somin and Iryna Dynny Critical analysis of the achievements of the Global Millennium Development Goals and new approaches to Sustainable Development Management: The 1st JESSD Symposium - International Symposium of Earth, Energy, Environmental Science, and Sustainable Development. (25 November 2020). Volume 211, 2020. P. 1-18.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

О. О. Корченкова

студентка 2 курсу магістратури заочної форми навчання, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

O. Korchenkova

2nd year master's student, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-9169-0996

Як цитувати статтю

Корченкова О. О. Новітні підходи у сфері управління сталим розвитком великих міст. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2126 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.72

Korchenkova, O. (2021), “Modern approaches in administration of large cities sustainable development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2126 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.