EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЩОДО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
Н. П. Король

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.29

УДК: 35.077

Н. П. Король

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЩОДО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджено особливості взаємодії органів публічної влади з міжнародними організаціями. Зазначено, що налагодження співпраці органів публічної влади з міжнародними організаціями сприятиме дотриманню принципів верховенства права та закону, прав і обов’язків людини й громадянина, розвитку громадянського суспільства. З’ясовано, що співробітництво з авторитетними міжнародними організаціями дозволяє задіяти багатосторонні механізми взаємодії та визначити напрями інституціональних та структурних змін. Обґрунтовано місцевий розвиток як усвідомлену, планомірну діяльність органів влади, спрямовану на розвиток територіальної громади за для покращення умов та рівня життя мешканців через розробку і впровадження стратегій та програм. Показано, що співробітництво з міжнародними організаціями забезпечує підтримку на шляху до подолання бідності, розвитку людського потенціалу, захисту довкілля і просування демократичного врядування. Названо міжнародні організації, які на сьогодні співпрацюють з Україною і зазначено напрями їх діяльності. Зазначено, що удосконалення інституційних механізмів у сфері співробітництва передбачає посилення їх ролі як координуючих інститутів співпраці та розширення повноважень місцевого самоврядування у здійсненні міжнародних зв’язків.

Ключові слова: органи публічної влади; міжнародні організації; взаємодія; місцевий розвиток; партнерські засади.

Література

1. Пухтецька А. А. Принцип верховенства права: Сучасні Європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства. Вісн. НАН України. 2010. № 3. URL: https://cutt.ly/nbI9H22
2. Конституція України. URL: https://cutt.ly/AWRvNxD
3. Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад. URL: https://cutt.ly/AWRjloM
4. Місцевий економічний розвиток в Україні: досвід проекту МЕРМ у впровадженні інноваційних інструментів розвитку міст. URL: http://2.auc.org.ua/page/%C2%ABmistsevii-ekonomichnii-rozvitok-mist-ukraini%C2%BB-merm
5. Гордєєв О. К. Забезпечення сталого місцевого розвитку: підходи, принципи, складові. URL:https://cutt.ly/UWYpuYK
6. Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування. Асоціація міст України. Київ, ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 256 с.
7. Пальчук В. Децентралізація та розвиток міжнародного партнерства. Україна: події, факти, коментарі. 2019. № 13. С. 54–62.
8. Програма Європейського Союзу. URL : http://eeas.europa.eu/
9. Програма розвитку ООН (ПРООН). URL : http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/
10. Швейцарське агентство з питань розвитку і співробітництва. URL : https://www.eda.admin.ch
11. Німецьке товариство міжнародного співробітництва. URL : https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html
12. Шведське агентство з питань міжнародного співробітництва і розвитку. URL : www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine-/
13. Канадська програма міжнародного розвитку. URL : http://www.international.gc.ca
14. USAID – Агентство США з міжнародного розвитку. URL : https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine
15. Міжнародний фонд «Відродження». URL : http://www.irf.ua
16. Фонд «Східна Європа». URL : http://www.eef.org.ua/
17. Можливості для розвитку громад. URL : https://auc.org.ua/sites/default/files/library/dd_1_1.pdf
18. Кошти міжнародних фінансових інституцій є найдешевшим джерелом кредитів. URL : https://dt.ua/finances/taki-deshevi-i-taki-nepotribni-krediti-320866_.html
19. Карий О. І., Панас Я. В. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування. Київ, ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 176 с.
20. Ключковський Ю. Б. «До питання про природу міжнародних виборчих стандартів». URL : https://cutt.ly/UWYlQ5A/.

N. Korol

NTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS REGARDING LOCAL DEVELOPMENT

Summary

The article examines the features of interaction of public authorities with international organizations. It is noted that the establishment of cooperation between public authorities and international organizations will promote the principles of the rule of law, the rights and responsibilities of man and citizen, the development of civil society. It was found that cooperation with authoritative international organizations allows to use multilateral mechanisms of interaction and to determine the directions of institutional and structural changes. Local development is substantiated as a conscious, planned activity of the authorities aimed at the development of the territorial community to improve the living conditions and living standards of residents through the development and implementation of strategies and programs. It has been shown that cooperation with international organizations provides support on the path to overcoming poverty, developing human potential, protecting the environment and promoting democratic governance. The international organizations that currently cooperate with Ukraine are named and the directions of their activity are indicated. It is determined that the projects of international donor organizations not only accelerate the movement of Ukrainian communities to European standards, form a strong civil society, but also help increase socio-economic development of communities, provide opportunities for local governments to master the latest approaches to governance and local issues. It is determined that international organizations are the most common type of international entities that exercise public control over elections in Ukraine through their missions. The results of the observers' work are conclusions about the fairness and democracy of the electoral process. It is noted that the improvement of institutional mechanisms in the field of cooperation involves strengthening their role as coordinating institutions of cooperation and expanding the powers of regional authorities and local governments in the implementation of international relations.

Keywords: public authorities; international organizations; interaction; local development; partnership principles.

References

1. Pukhtetska, A. A. (2010), “The principle of the rule of law: Modern European doctrines as a guideline for reforming national legislation”, Visn. NAN Ukrainy, vol. 3, [Online], available at: https://cutt.ly/nbI9H22 (Accessed 6 July 2021).
2. Constitution of Ukraine, available at: https://cutt.ly/AWRvNxD (Accessed 6 July 2021).
3. Parlamentski protsedury. Posibnyk dlia deputativ mistsevykh rad ta aktyvistiv hromad [Parliamentary procedures. A guide for local council deputies and community activists], [Online], available at: https://cutt.ly/AWRjloM (Accessed 6 July 2021).
4. Local economic development in Ukraine: the experience of the MEDM project in the implementation of innovative tools for urban development, [Online], available at: http://2.auc.org.ua/page/%C2%ABmistsevii-ekonomichnii-rozvitok-mist-ukraini%C2%BB-merm
5. Hordieiev, O. K. “Ensuring sustainable local development: approaches, principles, components”, [Online], available at: https://cutt.ly/UWYpuYK (Accessed 6 July 2021).
6. Vasylchenko, H. Parasiuk, I. and Yeremenko N. (2015), Planuvannia rozvytku terytorialnykh hromad. Navchalnyi posibnyk dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Territorial community development planning. Training manual for local government officials], Asotsiatsiia mist Ukrainy. TOV «PIDPRYIeMSTVO «VI EN EI», Kyiv, Ukraine, P. 256.
7. Palchuk, V. (2019), “Decentralization and development of international partnership”, Ukraina: podii, fakty, komentari, vol. 13, pp. 54–62.
8. Program of the European Union, available at: http://eeas.europa.eu/
9. United Nations Development Program (UNDP),[Online], available at: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ (Accessed 6 July 2021).
10. Swiss Agency for Development and Cooperation, available at: https://www.eda.admin.ch (Accessed 6 July 2021).
11. German Society for International Cooperation, available at: https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html (Accessed 6 July 2021).
12. Swedish Agency for International Cooperation and Development, available at: www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine-/ (Accessed 6 July 2021).
13. Canadian International Development Program, available at: http://www.international.gc.ca (Accessed 6 July 2021).
14. USAID - United States Agency for International Development, available at: https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine (Accessed 6 July 2021).
15. International Renaissance Foundation, available at: http://www.irf.ua (Accessed 6 July 2021).
16. Eastern Europe Foundation, available at: http://www.eef.org.ua/ (Accessed 6 July 2021).
17. Opportunities for community development, available at: https://auc.org.ua/sites/default/files/library/dd_1_1.pdf (Accessed 6 July 2021).
18. “Funds from international financial institutions are the cheapest source of credit”, [Online], available at: https://dt.ua/finances/taki-deshevi-i-taki-nepotribni-krediti-320866_.html (Accessed 6 July 2021).
19. Karyi, O. I. and Panas, Ya. V. (2015), Mistsevi initsiatyvy ta zaluchennia hromadskosti do zdiisnennia mistsevoho samovriaduvannia. Navchalnyi posibnyk dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Local initiatives and public involvement in local self-government. Training manual for local government officials], TOV «PIDPRYIeMSTVO «VI EN EI», Kyiv, Ukraine, P. 176.
20. Kliuchkovskyi, Yu. B. “On the question of the nature of international election standards”, [Online], available at: https://cutt.ly/UWYlQ5A/ (Accessed 6 July 2021).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 124

Відомості про авторів

Н. П. Король

керівник апарату, Вінницький апеляційний суд

N. Korol

Chief of staff, Vinnytsia Court of Appeal

ORCID:

0000-0002-7135-3714

Як цитувати статтю

Король Н. П. Взаємодія органів публічної влади з міжнародними організаціями щодо місцевого розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2124 (дата звернення: 26.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.29

Korol, N. (2021), “Nteraction of public authorities with international organizations regarding local development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2124 (Accessed 26 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.