EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Р. Ю. Набока

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.71

УДК: 351.82:330.15

Р. Ю. Набока

МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано концептуальні засади державного регулювання розвитку циркулярної економіки в Україні. Здійснено порівняльний аналіз екологічного законодавства ЄС і України. Порівняльний аналіз екологічного законодавства ЄС і України показує м'якість адміністративних покарань і штрафів на території України, а також невисокий рівень екологічних зборів, що, в свою чергу не стимулює виробників на перехід до більш дорогих принципів циркулярного виробництва з одного боку і не захищає від порушення запропонованих урядом обмежень в області відповідальності за вироблену продукцію в кінці її використання з ‒ іншого боку. Обґрунтовано необхідність посилення екологічного законодавства в Україні для подальшої трансформації лінійної моделі економіки в циркулярну, оскільки розвиток останньої в Україна може вирішити не тільки накопичені екологічні проблеми, пов'язані з неефективним витрачання ресурсів і управлінням відходами, а й отримати позитивні соціально-економічні ефекти. Проаналізовано життєвий цикл продукту як науковий інструмент для вимірювання впливу нових і вдосконалених продуктів та бізнес-моделей в циркулярній економіці. Результати оцінки життєвого циклу продукту допомагають компаніям встановлювати пріоритети і визначати ключові показники ефективності діяльності, що також допомагає встановити базові вимоги для продукту або послуги, з якими можуть бути співставлені будь-які поліпшення або відхилення. Виокремлено бізнес-моделі циркулярної економіки, які можуть використовуватися українськими компаніями. Відзначено, що трансформація лінійної моделі економіки в циркулярну в Україні повинна здійснюватися поетапно з розробкою короткострокових, середньострокових і довгострокових заходів, тому що на сьогоднішній день в країні не сформовані технології, інфраструктура та інституційне середовище для швидкого і якісного переходу до циркулярної економіки. Зазначено, розвиток циркулярної економіки залежить не тільки від технологічних і організаційних інновацій, що вводяться компаніями, але і від законодавчих ініціатив в області формування адекватного цим інноваційним процесам інституційного середовища. Показано, розвиток принципів циркулярної економіки, пов'язаних з трансформацією моделей виробництва та споживання, вимагає від компаній інвестицій в розробку ефективного процесу виробництва із замкнутим циклом, в тому числі ефективної поворотної логістики, сортування, демонтажу і розбирання продукту, що привносить в компанію технологічні та організаційні інновації, а також створення стимулів для повернення продукції від споживачів.

Ключові слова: трансформація державного регулювання; циркулярна економіка; циркулярне виробництво; життєвий цикл продукту.

Література

1. Кваша Т. К., Паладченко О.Ф. Зелене зростання як альтернативна модель інноваційного розвитку із врахуванням екологічних викликів. Наука та наукознавство. 2014. № 2(84). С. 50–60.
2. Мащенко С. О., Вовк М. С., Алієв Р. А. Теорія та методологія «зеленого будівництва». Економічний простір: Збірник наукових праць. 2016. № 113. С. 220–230.
3. Міхно І.С. Методи утилізації відходів. Світовий досвід. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 2. С. 68-78.
4. Орловська Ю.В., Яковишина Т.Ф., Орловський Є.С. Зелене будівництво як складова політики ЄС щодо розвитку циркулярної економіки. Східна Європа : економіка, бізнес та управління. 2016. № 5 (05). С. 365-371.
5. Сергієнко-Бердюкова Л.В. Передумови формування та впровадження концепції циркулярної економіки. Проблеми, теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2015. № 3 (33). С. 327- 350.

R. Naboka

MECHANISMS OF THE TRANSFORMATION OF STATE REGULATION OF THE CIRCULAR ECONOMY IN UKRAINE

Summary

The article substantiates the conceptual foundations of state regulation of the development of the circular economy in Ukraine. A comparative analysis of the environmental legislation of the EU and Ukraine is carried out. A comparative analysis of the environmental legislation of the EU and Ukraine shows the softness of administrative penalties and fines in Ukraine, and also the low level of ecological fees that, in turn, doesn't stimulate producers on transition to more expensive principles of circular production on the one hand and doesn't protect from violation of the restrictions offered by the government in the field of responsibility for the made products at the end of her use with ‒ on the other hand. The need to strengthen environmental legislation in Ukraine to further transform of the linear model of economy into a circular one is justified, since the development of the latter in Ukraine can solve not only accumulated environmental problems associated with inefficient resource consumption and waste management, but also obtain positive social and economic effects. The product life cycle is analyzed as a scientific tool for measuring the impact of new and improved products and business models in the circular economy. Product lifecycle assessment results help companies to prioritize and define key performance indicators, which also help to establish basic requirements for a product or service with which any improvements or deviations can be compared. The business models of the circular economy, which can be used by Ukrainian companies, are highlighted. It is noted that the transformation of the linear model of the economy into a circular one in Ukraine should be carried out in stages with the development of short, medium and long-term measures, because today the country has not formed technologies, infrastructure and institutional environment for a quick and qualitative transition to a circular economy. It is noted that the development of the circular economy depends not only on technological and organizational innovations introduced by companies, but also on legislative initiatives in the field of creating an institutional environment adequate to these innovative processes. It is shown that the development of the principles of circular economy related to the transformation of production and consumption models requires companies to invest in the development of an effective closed-cycle production process, including effective return logistics, sorting, dismantling and disassembling the product that brings technological and organizational innovations to the company, as well as creating incentives for returning products from consumers.

Keywords: transformation of state regulation; circular economy; circular production; product life cycle.

References

1. Kvasha, T.K. and Paladchenko, O.F. (2014), “Green growth as an alternative model of innovative development taking into account environmental challenges”, Nauka ta naukoznavstvo, vol. 2 (84), pp. 50-60.
2. Mashhenko, S.O. Vovk, M.S. and Aliyev, R.A. (2016), “Green Building Theory and Methodology”, Ekonomichnyj prostir: Zbirny`k naukovych pracz, vol. 113, pp. 220–230.
3. Michno, I.S. (2015), “Waste management methods. World experience”, Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky, vol. 2, pp. 68-78.
4. Orlovska, Yu.V. Yakovyshyna, T.F. and Orlovskyj, Ye.S. (2016), “Green building as a component of EU policy on the development of a circular economy”, Sxidna Yevropa : ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 5(05), pp. 365-371.
5. Sergiyenko-Berdyukova, L.V. (2015), “Prerequisites for the formation and implementation of the concept of circular economy”, Problemy, teoriyi ta metodologiyi buxgalterskogo obliku, kontrolyu i analizu, vol. 3 (33), pp. 327- 350.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 656

Відомості про авторів

Р. Ю. Набока

здобувач Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

R. Naboka

Сandidate for a degree, Educational, Research and Production Centre, National University of Civil Defence of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1038-1276

Як цитувати статтю

Набока Р. Ю. Механізми трансформації державного регулювання циркулярної економіки в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2123 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.71

Naboka, R. (2021), “Mechanisms of the transformation of state regulation of the circular economy in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2123 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.