EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОТИБОРСТВА: НОВІ КОНТЕКСТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
В. В. Антонюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.33

УДК: 351.86:659.3. 4:004](477)

В. В. Антонюк

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОТИБОРСТВА: НОВІ КОНТЕКСТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Анотація

Метою статті є науковий аналіз нових контекстів та інтерпретацій інформаційної війни в структурі сучасного геополітичного протиборства.
Для вирішення завдань дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, методи історичного та логічного аналізу, системно-ситуаційний підхід.
Показано, що в структурі сучасного геополітичного інформаційного протиборства провідні місця посідають гібридна та інформаційна війни.
Доведено, що динаміка розвитку інструментарію геополітичного інформаційного протиборства вимагає розмежування розуміння понять інформаційної, психологічної та кібернетичної війн. Сутність інформаційної війни полягає в управлінні інформаційним потоками, сутність психологічної війни – в зміні характеристик суспільної свідомості супротивника у напрямі визначеному активною стороною протиборства, сутність кібервійни, – в руйнуванні системи управління інформацією.
Обґрунтовано, що організація і ведення інформаційної війни мають базуватися на відповідних законах, закономірностях і принципах.
Запропоновано в процесі розробки та планування заходів інформаційної війни враховувати закони, закономірності функціонування та розвитку суспільної свідомості, закономірності забезпечення безпеки та розвитку соціальних систем, а також закономірності трансформацій базового типу атаки – спрямованість атаки на відповідну сферу людського розуму в ході еволюції інформаційної війни.

Ключові слова: геополітичне протиборство; гібридна війна; інформаційна війна; психологічна війна; кібервійна; національна безпека; політика національної безпеки; Україна.

Література

1. Абрамов В.І. Гібридна війна як нова форма міждержавного протиборства: стратегія перемоги. Виклики і загрози національній безпеці в умовах гібридної війни : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 27 квітня 2017 р.) К. : НАДУ, 2017. С. 17-22.
2. Варивода Я.О. Масова свідомість як об’єкт національної безпеки. Людина і політика. 2001. №2. С. 88-96.
3. Горбулин В. Как победить Россию в войне будущего. К.: Брайт букс, 2020. 256 с.
4. Зеленін В.В. По той бік правди: нейролінгвістичне програмування як зброя інформаційно-пропагандистської війни: навч. посіб. Том 1. НЛП – XX століття. 2-е видання, виправлене та доповнене. К.: Вид-во «Люта справа», 2015. 384 с.
5. Зозуля О. С. Державне управління забезпеченням інформаційної безпеки України в умовах інформаційно-психологічного протиборства: дис. … канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01. / НАДУ. Київ, 2017. 261 с.
6. Інформаційно-психологічне протиборство (еволюція та сучасність): монографія / Я.М. Жарков, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк та ін. К.: ПАТ «Віпол», 2013. – 248 с.
7. Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії: монографія. К.: ВКФ «Сатсанта», 2000. 222 с.
8. Магда Є.В. Гібридна війна: вижити і перемогти. Х.: Віват, 2015. 304 с.
9. Осьодло В.І., Будагьянц Л.М. Соціально-філософські та психологічні аспекти сучасних війн: монографія. К.: Видавничий дім «ЕртЕк», 2018. 408 с.
10. Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кожанов Ю.А. Современные тенденции развития теории и практики управления в вооруженных силах США. М.: ЛЕНАНД, 2009. 272 с.
11. Перепелиця Г.М. Україна – Росія: війна в умовах співіснування. К.: Видавничий дім «Стилос», 2017. 880 с.
12. Почепцов Г. Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології XXI століття. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2017. 260 с.
13. Почепцов Г. Смисли і війни : Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 316 с.
14. Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. Вид. 3-є. доповн. та переробл. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 504 с.
15. Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна. К.: НІСД, 2017. 496 с.
16. Стасюк В.В. Страх і паніка на війні: монографія. К.: НУОУ, 2013. 290 с.
17. Требін М.П. Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації. Х.: Видавничий дім «Інжек», 2004. 404 с.
18. Філософія і концептуальні засади наукового вивчення війни: монографія / В.І. Абрамов, Л.М. Будагьянц, С.О. Гудков, І.С. Печенюк, М.М. Шевченко. К. : НДЦ ГПЗСУ, 2007. 236 с.
19. Шевченко М.М. Методологічні засади аналізу міждержавного протиборства. Нова парадигма. 2007. Вип. 68. С. 125-133.
20. Шевченко М.М. Проблеми теоретичного визначення сутності війни. Військово-науковий вісник. 2007. Вип. 9. С. 184-194.

V. Antoniuk

INFORMATION WAR IN THE STRUCTURE OF MODERN GEOPOLITICAL CONFLICT: NEW CONTEXTS AND INTERPRETATIONS

Summary

The aim of the article is a scientific analysis of new contexts and interpretations of information warfare in the structure of modern geopolitical confrontation.
It were used to solve the research problems methods of analysis and synthesis, methods of historical and logical analysis, system-situational approach
It is shown that geopolitical confrontation structurally contains force and non-force (information) components, while the components of geopolitical information confrontation are information-psychological and information-technological confrontation. At the same time, the image of modern war is defined by the phenomenon of a combination of force and non-force influence on the enemy with the use of a strategy of indirect action.
It is shown that in the structure of modern geopolitical information confrontation the leading places are occupied by hybrid and information warfare, the strategic goal of the latter is to break all levels of individual protection: social, psychological and biological.
It is proved that the dynamics of development of information tools requires a distinction between the understanding of information, psychological and cyber wars. The essence of information warfare is to control information flows, while the essence of psychological warfare is to change the characteristics of public consciousness in the desired direction, the essence of cyber warfare as an integral (subversive) component of propaganda warfare is to destroy the information management system.
It is substantiated that the organization and conduct of information warfare should be based on relevant laws, patterns and principles. In particular, the basic laws of information warfare are: the law of the decisive role of its political goals; the dependence of its course and results on the economic, socio-political, scientific, technical and military capabilities of opponents. The main laws of information warfare are: the dependence of forms and methods of its conduct, its effectiveness on the quantity and quality of means of information influence, as well as personnel; dependence of the purposes of information warfare on available forces and means of their application; dependence of achievement of the purposes of information war on unity of information actions of subjects of information activity in time and space; uneven distribution of forces and resources throughout the information sphere; inequality of influence of various forces and means on the information sphere of the enemy.
It is proposed in the process of development and planning of information warfare to take into account the laws and patterns of functioning and development of public consciousness, patterns of security and development of social systems, as well as patterns of transformations of the basic type of attack.

Keywords: geopolitical confrontation; hybrid war; information war; psychological war; cyber war; national security; national security policy; Ukraine.

References

1. Abramov, V.I. (2017), “Hybrid warfare as a new form of interstate confrontation: a strategy of victory”, Vyklyky i zahrozy natsional'nij bezpetsi v umovakh hibrydnoi vijny : materialy nauk.-prakt. seminaru [Challenges and threats to national security in a hybrid war], NADU, Kyiv, Ukraine, 27 april, pp. 17-22.
2. Varyvoda, Ya.O. (2001), “Mass consciousness as an object of national security”, Liudyna i polityka, vol. 2, pp. 88-96.
3. Horbulyn, V. (2020), Kak pobedyt' Rossyiu v vojne buduscheho [How to defeat Russia in the war of the future], Brajt buks, Kyiv, Ukraine.
4. Zelenin, V.V. (2015), Po toj bik pravdy: nejrolinhvistychne prohramuvannia iak zbroia informatsijno-propahandysts'koi vijny [On the other side of the truth: neurolinguistic programming as a weapon of information and propaganda war], vol 1, NLP – XX stolittia [Volume 1. NLP - XX century], Vyd-vo «Liuta sprava», Kyiv, Ukraine.
5. Zozulia, O.S. (2017), “State management of information security of Ukraine in the conditions of information and psychological confrontation”, Ph.D. Thesis, Public Administration, NADU, Kyiv, Ukraine.
6. Zharkov, Ya.M. Petryk, V.M. and Prysiazhniuk, M.M. (2013), Informatsijno-psykholohichne protyborstvo (evoliutsiia ta suchasnist') [Information and psychological confrontation (evolution and modernity)], PAT «Vipol», Kyiv, Ukraine.
7. Lytvynenko, O.V. (2000), Spetsial'ni informatsijni operatsii ta propahandysts'ki kampanii [Special information operations and propaganda campaigns], VKF «Satsanta», Kyiv, Ukraine.
8. Mahda Ye.V. (2015), Hibrydna vijna: vyzhyty i peremohty [Hybrid war: survive and win], Vivat, Kharkiv, Ukraine.
9. Os'odlo, V.I. and Budah'iants, L.M. (2018), Sotsial'no-filosofs'ki ta psykholohichni aspekty suchasnykh vijn [Socio-philosophical and psychological aspects of modern wars], Vydavnychyj dim «ErtEk», Kyiv, Ukraine.
10. Parshyn, S.A. Horbachev, Yu.E. and Kozhanov, Yu.A. (2009), Sovremennye tendentsyy razvytyia teoryy y praktyky upravlenyia v vooruzhennykh sylakh SShA [Modern trends in the development of theory and practice of management in the US armed forces], LENAND, Moscow, Russia.
11. Perepelytsia, H.M. (2017), Ukraina – Rosiia: vijna v umovakh spivisnuvannia [Ukraine - Russia: war in coexistence], Vydavnychyj dim «Stylos», Kyiv, Ukraine.
12. Pocheptsov, H. (2017), Vid pokemoniv do hibrydnykh vijn: novi komunikatyvni tekhnolohii XXI stolittia [From Pokemon to hybrid wars: new communication technologies of the XXI century], Vydavnychyj dim «Kyievo-Mohylians'ka akademiia», Kyiv, Ukraine.
13. Pocheptsov, H. (2016), Smysly i vijny : Ukraina i Rosiia v informatsijnij i smyslovij vijnakh [Meanings and wars: Ukraine and Russia in information and semantic wars], Vydavnychyj dim «Kyievo-Mohylians'ka akademiia», Kyiv, Ukraine.
14. Pocheptsov, H. (2016), Suchasni informatsijni vijny [Modern information wars], Vydavnychyj dim «Kyievo-Mohylians'ka akademiia», Kyiv, Ukraine.
15. Horbulin, V.P. (2017), Svitova hibrydna vijna: ukrains'kyj front [World Hybrid War: Ukrainian Front], NISD, Kyiv, Ukraine.
16. Stasiuk, V.V. (2013), Strakh i panika na vijni [Fear and panic in war], NUOU, Kyiv, Ukraine.
17. Trebin, M.P. (2004), Armiia ta suspil'stvo: sotsial'no-filosofs'kyj analiz vzaiemodii v umovakh transformatsii [Army and society: socio-philosophical analysis of interaction in terms of transformation], Vydavnychyj dim «Inzhek», Kharkiv, Ukraine.
18. Abramov, V.I. Budah'iants, L.M. Hudkov, S.O. Pecheniuk, I.S. and Shevchenko, M.M. (2007), Filosofiia i kontseptual'ni zasady naukovoho vyvchennia vijny [Philosophy and conceptual foundations of scientific study of war], NDTs HPZSU, Kyiv, Ukraine.
19. Shevchenko, M.M. (2007), “Methodological principles of analysis of interstate confrontation”, Nova paradyhma, vol. 68, pp. 125-133.
20. Shevchenko, M.M. (2007), “Problems of theoretical definition of the essence of war”, Vijs'kovo-naukovyj visnyk, vol. 9, pp. 184-194.

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 1634

Відомості про авторів

В. В. Антонюк

к. держ. упр., керівник Першого відділу Апарату Верховної Ради України

V. Antoniuk

PhD in Public Administration,Head of the First Department of the Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3744-0339

Як цитувати статтю

Антонюк В. В. Інформаційна війна в структурі сучасного геополітичного протиборства: нові контексти та інтерпретації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2121 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.33

Antoniuk, V. (2021), “Information war in the structure of modern geopolitical conflict: new contexts and interpretations”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2121 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.