EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
О. В. Акіліна, А. Г. Панченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.32

УДК: 353:332.1

О. В. Акіліна, А. Г. Панченко

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні і практичні проблеми формування регіональної політики в Україні. Аналізуючи історію формування регіональних підходів в Україні, виявлено, що вона будувалася на врахуванні особливостей історико-географічного розвитку різних територій, їх природно-ресурсного потенціалу, етнокультурних та соціально-демографічних факторів, спеціалізації та рівня розвитку продуктивних сил. Якщо за радянські часи головним було виділення економічних районів, то з настанням державної незалежності на перше місце вийшли соціально-економічні або соціально-економіко-географічні принципи регіоналізації України. А сама регіоналізація вимагала вже принципово нових методологічних підходів. Підкреслено, що нині трансформація системи адміністративно-територіальних устрою в Україні має починатися з повної та всеосяжної організації базового рівня місцевого самоврядування, тобто громади. В результаті аналізу етапів реформи децентралізації виявлено її основні проблеми. Серед перспективних завдань продовження реформи зокрема виділено: оптимізацію та диверсифікацію структури економіки громад; поглиблення капіталізації потенціалу громади; запровадження адаптивної моделі стратегічного планування із залученням ключових зацікавлених сторін громади.

Ключові слова: регіональна політика; стратегія розвитку; реформи; децентралізація; громада.

Література

1. Абалкин. Л. И. Труды Вольного экономического общества. Т. 1, М., 2000. С. 486.
2. Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти: монографія. Міжнародна рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М.З. Згуровський. К.: НТУУ «КПІ». 2012. 312 c.
3. Архипенко І. Зарубіжний досвід формування й реалізації регіональної економічної політики. Public Administration. 2019. №. 2. С.32-41.
4. Barca F., McCann P., Rodríguez-Pose A. The Case for Regional Development Interventions: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches. Journal of Regional Science. 2012. Vol. 52(1). Pр. 134-152.
5. Бобровська О. Формування та відтворення потенціалу сталого розвитку територій регіону. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. № 1. С. 54-61.
6. Borts G.H., Stein J.I. Economic Crowth in a Free Market. New York, London, 1964.
7. Давимука С. А., Куйбіда В. С., Федулова Л. І. Тенденції розвитку нової регіональної політики ЄС. Регіональна економіка. 2019. №. 1. С. 76-87.
8. Діденко Є., Цалко Т., Кирилко Н. Дослідження стану стратегічного потенціалу як визначальна вимога ефективного регіонального управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2044.
9. Мельник А., Адамик В. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації. Журнал європейської економіки. 2013. Т. 12. № 1. С. 57-78.
10. Перру Ф. Экономическое пространство: теория и приложения. Пространственная экономика. 2007. № 2. С. 77-93.
11. Pugalis L., Gray N. New Regional Development Paradigm: An Exposition of Place-Based Modalities. Australasian Journal of Regional Studies. 2016. Vol. 22 (1). Pp. 181-203
12. Матвієнко А. Місцеве самоврядування як ключовий суб’єкт децентралізації влади. Віче. 2015. № 5. URL: http://www.viche.info.
13. Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Яворська В. В. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 372 с.
14. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, редакція від 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4974
15. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження КМУ України від 01 квітня 2014 року № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text
16. Децентралізація дає можливості. Офіційний веб-сайт. URL: https://decentralization.gov.ua/new-rayons
17. Про утворення та ліквідацію районів: Постанова Верховної ради України від 17.07.2020 № 807-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text

O. Akilina, А. Panchenko

FORMATION OF REGIONAL POLICY IN UKRAINE

Summary

The article considers theoretical and practical problems of regional policy formation in Ukraine. The analyze of the history of regional approaches in Ukraine discovers that it was based on the peculiarities of historical and geographical development of different territories, their natural resource potential, ethnocultural and socio-demographic factors, specialization and level of development of productive forces. If in Soviet times the main approach was the allocation of economic regions, with the beginning of state independence in the first place came the socio-economic or socio-economic-geographical principles of regionalization of Ukraine. Regionalization itself required fundamentally new methodological approaches. It is emphasized that today the transformation of the system of administrative-territorial organization in Ukraine should begin with a full and comprehensive organization of the basic level of local self-government, which is the community. The analysis of the stages of decentralization reform revealed its main problems. Among the promising tasks for the continuation of the reform, in particular, are: optimization and diversification of the structure of the community economy; deepening the capitalization of community potential; introduction of an adaptive model of strategic planning with the involvement of key community stakeholders; realization of the potential of interterritorial cooperation; increasing the financial resources of the local budget, which can be directed to business support projects, municipal-private partnerships, municipal procurement; opportunities for large-scale projects based on inter-municipal cooperation, participation in interregional and international (including cross-border) cooperation; improving the quality of technical infrastructure: roads, electricity and water supply, telecommunications, transport, etc.; ensuring the efficiency of local self-government with the help of appropriate staffing; installation for openness and interterritorial cooperation.

Keywords: egional policy; development strategy; reforms; decentralization; community.

References

1. Abalkin, L. I. (2000), Trudyi Volnogo ekonomicheskogo obschestva [Proceedings of the Free Economic Society], vol.1, Moscow, Russia.
2. Zghurovs'kyj, M.Z. (2012), Analiz staloho rozvytku: hlobal'nyj i rehional'nyj konteksty: monohrafiia [Analysis of sustainable development: global and regional contexts: a monograph], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
3. Arkhypenko, I. (2019), “Foreign experience in the formation and implementation of regional economic policy”, Public Administration, vol. 2, pp. 32–41.
4. Barca, F., McCann, P. and Rodríguez-Pose A. (2012), “The Case for Regional Development Interventions: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches”, Journal of Regional Science, vol. 52, pp. 134–152.
5. Bobrovs'ka, O. (2017), “Formation and reproduction of the potential of sustainable development of the region”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1, pp. 54–61.
6. Borts, G.H. and Stein, J.I. (1964), Economic Crowth in a Free Market, New York, London, UK.
7. Davymuka, S. A., Kujbida, V. S. and Fedulova, L. I. (2019), “Trends in the development of the new EU regional policy”, Rehional'na ekonomika, vol. 1, pp. 76–87.
8. Didenko, Ye., Tsalko, T. and Kyrylko, N. (2021), “Research of the state of strategic potential as a defining requirement of effective regional management”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2044 (Accessed 10 June 2021).
9. Mel'nyk, A. and Adamyk, V. (2013), “Regional policy of the EU and Ukraine in the context of deepening contradictions of globalization”, Zhurnal ievropejs'koi ekonomik, vol. 12 (1), pp. 57–78.
10. Perroux, F. (2007), “Economic space: theory and applications”, Prostranstvennaya ekonomika, vol. 2, pp. 77–93.
11. Pugalis, L. and Gray, N. (2016), “New Regional Development Paradigm: An Exposition of Place-Based Modalities”, Australasian Journal of Regional Studies, vol. 22(1), pp. 181–203.
12. Matviienko, A. (2015), “Local self-government as a key subject of decentralization of power”, Viche, [Online], vol. 5, available at: http://www.viche.info (Accessed 12 June 2021).
13. Topchiiev, O. H., Mal'chykova, D. S. and Yavors'ka, V. V. (2015), Rehionalistyka: heohrafichni osnovy rehional'noho rozvytku i rehional'noi polityky [Regionalism: geographical dreams of regional development and regional policy], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “The Constitution of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4974 (Accessed 12 June 2021).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Order “The concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (Accessed 12 June 2021).
16. Decentralization provides opportunities (2014), available at: https://decentralization.gov.ua/new-rayons (Accessed 14 June 2021).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Resolution “About formation and liquidation of areas”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text (Accessed 14 June 2021).

№ 7 2021

Дата публікації: 2021-07-29

Кількість переглядів: 601

Відомості про авторів

О. В. Акіліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка

O. Akilina

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-9968-4921


А. Г. Панченко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

А. Panchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0002-4757-0583

Як цитувати статтю

Акіліна О. В., Панченко А. Г. Формування регіональної політики в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2120 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.32

Akilina, O. and Panchenko, А. (2021), “Formation of regional policy in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2120 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.