EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЗАКОННІСТЮ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Я. В. Сандрачук

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.100

УДК: 351.56

Я. В. Сандрачук

РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЗАКОННІСТЮ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено визначенню основних напрямів розвитку нормативно-правового регулювання адміністративної юстиції як фактору посилення контролю за законністю публічної влади в Україні, що відбувається в процесі судової реформи. Автор обґрунтовує, що нормативно-правове регулювання організації та функціонування адміністративних судів має важливе значення у контексті забезпечення легітимної судової влади для посилення контролю за законністю публічної влади.
На підставі проведеного науково-правового аналізу визначено напрями удосконалення нормативно-правового регулювання організації та діяльності адміністративних судів в Україні, здатних забезпечити контроль за дотриманням законності в системі публічної влади в Україні. Також обґрунтовано необхідність особливого способу формування кадрового складу адміністративних судів та доцільність запозичення позитивних прикладів посилення автономії адміністративної юстиції у європейських країнах, де така практика є вдалою.

Ключові слова: адміністративна юстиція; законність; нормативно-правове регулювання; легітимація; публічна влада; судова реформа.

Література

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від 27.06.2014. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ від 04.11.1950. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
3. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: закон України від 17.07.1997 № 475/97-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80.
4. Конституція України: Основний Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
5. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 № 1401-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19.
6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
7. Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування: Закон України від 16.10.2019 № 193-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-ix.
8. Пояснювальна записка до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» реєстр № 1008 від 29.08.2019. URL :http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66251.
9. Зеленський підписав закон про судову реформу / Укрінформ. 2019. URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811485-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-sudovu-reformu.html.
10. ЄС розділяє занепокоєння Ради Європи щодо судової реформи в Україні / Інтернет видання День. 2019. URL :https://day.kyiv.ua/uk/news/031019-yes-rozdilyaye-zanepokoyennya-rada-yevropy-shchodo-sudovoyi-reformy-v-ukrayini.
11. Про затвердження Звернення до Президента України стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування»: постанова Пленуму Верховного Суду від 25 жовтня 2019 року № 14. URL :https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/postanova_plenumu_36/?fbclid=IwAR1vjLHgGzVu0hgPlJTfDK7VAsWz4nsS3McUV22bRcEn7DlmXlTeTNcfQ5g.
12. Верховний Суд проситиме Зеленського ветувати закон про судову реформу / Укрінформ. 2019. URL :https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805733-verhovnij-sud-prositime-zelenskogo-vetuvati-zakonoproekt-pro-sudovu-reformu.html.
13. Чівініні М.Д. Порівняльний аналіз ролі рад з питань правосуддя в законодавчому процесі в окремих державах-членах ради Європи. Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні. Ліворно. 2015. 18 с.
14. Рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text.
15. Плани на 2021-й: яких змін варто очікувати українцям у системі юстиції. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL : https://www.kmu.gov.ua/news/plani-na-2021-j-yakih-zmin-varto-ochikuvati-ukrayincyam-u-sistemi-yusticiyi.
16. Про відновлення довіри до судової влади: Закон України від 08.04.2014 № 1188-VII. URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1188-18.
17. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12.02.2015 № 192-VIII. URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19.

Y. Sandrachuk

DEVELOPMENT OF NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A FACTOR OF STRENGTHENING CONTROL OVER LEGALITY OF PUBLIC POWER IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the definition of the main directions of development of normative-legal regulation of administrative justice as a factor of strengthening the control over the legality of public power in Ukraine, which takes place in the process of judicial reform. The author substantiates that the legal regulation of the organization and functioning of administrative courts is important in the context of ensuring a legitimate judiciary to strengthen control over the legality of public authorities.
On the basis of the conducted scientific and legal analysis the directions of improvement of normative-legal regulation of the organization and activity of administrative courts in Ukraine, capable to provide control over observance of legality in system of public power in Ukraine are defined. The necessity of a special way of forming the staff of administrative courts and the expediency of borrowing positive examples of strengthening the autonomy of administrative justice in European countries, where such a practice is successful, are also substantiated.
At the present stage of administrative justice reform, it should be noted that the more perfect the model of administrative justice, the more guaranteed are the opportunities called public rights. Administrative justice allows individuals to feel confident with the executive, and the government understands that its actions are under control and can be controlled by the court, and the court will be on the side of the person who will go to court.
To improve the legal regulation of administrative justice as a factor in strengthening control over the legality of public authority in Ukraine, we can propose: to expand the legal dialogue between the parties and the court during the consideration of issues; assistance by the court in assisting (active role of the administrative court) the parties in investigating the circumstances of the case; improving the regulation of court fees; establishment of procedural filters for subjects of power; adoption of the law on administrative procedure and others.
At present, administrative proceedings are central to the rule of law, and its functioning is a guarantee of the rule of law.

Keywords: administrative justice; legality; regulation; legitimacy; public authority; judicial reform.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), “Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand: International document of 27.06.2014”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (Accessed 20 June 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: International document of 04.11.1950”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (Accessed 20 June 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), Law of Ukraine “On ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, the First Protocol and Protocols No. 2, 4, 7 and 11 to the Convention”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 20 June 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), Law of Ukraine “The Constitution of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 20 June 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Law of Ukraine “On amendments to the Constitution of Ukraine (regarding justice)”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19 (Accessed 20 June 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Law of Ukraine “On the Judiciary and the Status of Judges”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (Accessed 20 June 2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of Judges" and some laws of Ukraine on the activities of judicial authorities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-ix (Accessed 20 June 2021).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Explanatory note to the draft Law “On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Activities of Judicial Governments”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66251 (Accessed 20 June 2021).
9. Ukrinform. (2019), “Zelensky signed the law on judicial reform”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2811485-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-sudovu-reformu.html (Accessed 20 June 2021).
10. Internet vydannia Den (2019), “The EU shares the Council of Europe's concerns about judicial reform in Ukraine”, available at: https://day.kyiv.ua/uk/news/031019-yes-rozdilyaye-zanepokoyennya-rada-yevropy-shchodo-sudovoyi-reformy-v-Ukrayini (Accessed 20 June 2021).
11. The Supreme Court (2019), Resolution of the Plenum of the Supreme Court “On approval of the Address to the President of Ukraine on the Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine“ On Judiciary and Status of Judges ”and Certain Laws of Ukraine on Judicial Governance” adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine”, available at: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/postanova_plenumu_36/?fbclid=IwAR1vjLHgGzVu0hgPlJTfDK7VAsWz4nsS3McUV22bRcEn7DlmXlTeTNcfQ5g (Accessed 20 June 2021).
12. Ukrinform. (2019), “The Supreme Court will ask Zelensky to veto the law on judicial reform”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2805733-verhovnij-sud-prositime-zelenskogo-vetuvati-zakonoproekt-pro-sudovu-reformu.html (Accessed 20 June 2021).
13. Civinini, M.D. (2015), Porivnialnyi analiz roli rad z pytan pravosuddia v zakonodavchomu protsesi v okremykh derzhavakh-chlenakh rady Yevropy. Konsolidatsiia rozrobky reform u sferi yustytsii v Ukraini [Comparative analysis of the role of justice councils in the legislative process in individual Council of Europe member states. Consolidation of the development of reforms in the field of justice in Ukraine], Livorno, Italy.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), “Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of 47 people's deputies of Ukraine on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with certain provisions of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption", the Criminal Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text (Accessed 20 June 2021).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021). “Plans for 2021: what changes should Ukrainians expect in the justice system”, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/plani-na-2021-j-yakih-zmin-varto-ochikuvati-ukrayincyam-u-sistemi-yusticiyi (Accessed 20 June 2021).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Law of Ukraine “On Restoration of Confidence in the Judiciary”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1188-18 (Accessed 20 June 2021).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine “On ensuring the right to a fair trial”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192-19 (Accessed 20 June 2021).

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 537

Відомості про авторів

Я. В. Сандрачук

аспірант, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Y. Sandrachuk

Postgraduate student of the State Institution of Higher Education University of Educational Management National Academy of Educational Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-2205-7038

Як цитувати статтю

Сандрачук Я. В. Розвиток нормативно-правового регулювання адміністративної юстиції як фактор посилення контролю за законністю публічної влади в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2109 (дата звернення: 23.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.100

Sandrachuk, Y. (2021), “Development of normative-legal regulation of administrative justice as a factor of strengthening control over legality of public power in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2109 (Accessed 23 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.