EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ТЕОРІЙ МОТИВАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ІСТОРИЧНИЙ КОНЦЕПТ
Ю. В. Золотницька, О. А. Опалов, П. В. Піонтківський

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.35

УДК: 351

Ю. В. Золотницька, О. А. Опалов, П. В. Піонтківський

РОЗВИТОК ТЕОРІЙ МОТИВАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ІСТОРИЧНИЙ КОНЦЕПТ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад формування мотивації персоналу до державної служби. Розглянуто особливості застосування теорій мотивації в публічних установах, зокрема теорію PSM. Основною ідеєю PSM є те, що державний службовець з високим рівнем PSM буде краще працювати на посаді, що дозволяє йому реалізувати свої соціальні мотивації. Деякі дослідження дійсно доводять, що високий рівень PSM прогнозує більш високу продуктивність. Доведено, що мотивація до державної служби є особливим видом мотивації. Це, свого роду, певний підвид внутрішньої мотивації. Співробітник, вмотивований інтересами суспільства і спільноти, це інший співробітник у порівнянні з тим, який вмотивований інтересами матеріального збагачення, престижу або кар’єри. Метою досліджень результатів PSM є оцінка прийняття рішень щодо вибору кар’єри. Адже, саме передбачення того, що люди, які працюють у державному секторі, мають якусь особливу мотивацію, і лежить в основі всього руху PSM. Доведено та обґрунтовано, що результати діяльності в публічній сфері виходять за рамки простого рівня ефективності, який лежить в основі класичних теорій мотивації, а державна кадрова політика в Україні повинна посилити управління мотивацією як вирішальним засобом залучення, утримання та винагороди державних службовців.

Ключові слова: мотивація персоналу; державна служба; мотивація персоналу до державної служби; теорії мотивацій до державної служби.

Література

1. Артеменко Н. Ф. Мотивація як чинник підвищення професійної компетентності та кар’єрного зростання державних службовців / Артеменко Н. Ф. // Теоретичні і прикладні питання державотворення [Електронне фахове видання] : зб. наук. пр. – 2008. – № 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-2/08anfzds.htm/odyframe.htm – Назва з екрана.
2. Егоршин А. И. Основы управления персоналом: учеб. пособие для вузов / А. И. Егоршин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 356 с.
3. Єськов О. Мотивація і стимулювання праці / О. Єськов // Економіка України. – 2008. – No 2. – С. 82 – 83.6.
4. Кадрова політика і державна служба у сфері публічного управління (регіональний аспект) [Текст] : монографія / В. М. Мартиненко, С. М. Серьогін, В. О. Євдокимов [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Мартиненка. — Х. : ХарРІ НАДУ, 2008. — 304 с. — (Серія “Державне управління ХХІ століття”).
5. Кибанов А. Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности / И. А. Баткаева, Е. А. Митрофанова, М. В. Ловчева. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 524 с.
6. Колпаков В. Стратегічний кадровий менеджмент [Електронний ресурс] / В. Колпаков, Г. Дмитренко. — Режим доступу : http://library.if.ua/books/146.html
7. Людвиг фон Мизес. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность. – Бумажное русскоязычное издание М.: "Дело" при участии изд-ва "Catallaxy", 1993 – 240 с. ISBN 5-85900-061-8
8. Пьер Бурдье / Pierre Bourdieu. Социология социального пространства. Издательство: Институт экспериментальной социологии, Москва; Алетейя, СПб. – 2007. – 288 с. ISBN: 978-5-903354-054
9. Хміль Ф. І. Управління персоналом: підруч. для студ. вищ. навч. закладів. – Київ: Академвидав, 2006. – 488 с.
10. Arjen van Witteloostuijn, Marc Esteve, George Boyne, Public Sector Motivation ad fonts: Personality Traits as Antecedents of the Motivation to Serve the Public Interest, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 27, Issue 1, 1 January 2017, Pages 20–35, https://doi.org/10.1093/jopart/muw027
11. Brewer, G. A., & Seldon, S. C. (1998). Whistle blowers in the federal civil service: New evidence of the public service ethic. Journal of Public Administration Research and Theory, 8(3), 413-439.
12. Herzberg, F., B. Mausner, and B. Bloch-Snyderman. 1959.The Motivation to Work.New York: John Wiley.
13. Kanfer, R. 1990. ‘‘Motivation Theory and Industrial and Organizational Psychology.’’Pp. 75–170 in M. D. Dunnette and L. M. Hough, eds.,Handbook of Industrial andOrganizational Psychology. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
14. Kim S. et al. Investigating the structure and meaning of public service motivation across populations: Developing an international instrument and addressing issues of measure-ment invariance. 2013.
15. Kim S., Vandenabeele W. A Strategy for Building Public Service Motivation Research Inter-nationally // Public Adm. Rev. 2010. Vol. 70. No. 5. P. 701–709
16. Knoke, David; & Wright-Isak, Christine. (1982). Individual Motives and Organisational Incentive Systems. Research in the Sociology of Organisations, 1, 209-254.
17. Le ́vy-Leboyer, C. 2006. La Motivation au Travail: Mode`les et Strate ́gies [Motivation at Work:Models and Strategies], 3rd ed. Paris: Editions d’Organisation.
18. Maslow, A. H. 1943. “A Theory of Human Motivation.” Psychological Review 50 (4): 370-396.
19. McClelland, D. C. 1985. “How Motives, Skills, and Values Determine What People Do.” American Psychologist 40 (7): 812-825.
20. Messersmith, J. G., Patel, P. C., Lepak, D. P., & Gould-Williams, J. S. (2011). Unlocking the black box: Exploring the link between high-performance work systems and performance. Journal of Applied Psychology, 96, 1105–1118.Crossref PubMed.
21. Oswick, C. and Grant, D. (1996), "Personnel management in the public sector: Power, roles and relationships", Personnel Review, Vol. 25 No. 2, pp. 4-18. URL: https://doi.org/10.1108/00483489610147861
22. Perry, J. L. 1996. “Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity.” Journal of Public Administration Research and Theory 6 (1):5- 22.
23. Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The Motivational Bases of Public Service. Public Administration Review, 50(3), 367-73.
24. Rainey, H. G. 1983. ‘‘Public Agencies and Private Firms: Incentives, Goals, and Individual Roles.’’ Administration and Society 15: 207–242.
25. Ritz, Adrian, and Gene A. Brewer. 2013. Does societal culture affect Public Service Motivation? Evidence of sub-national differences in Switzerland. International Public Management Journal16:224–51.
26. Ryan, R. M. and E. L. Deci. 2000. ‘‘Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitionsand New Directions.’’Contemporary Educational Psychology25(1): 54–67.
27. Salaman, Graeme & Storey, John & Billsberry, Jon. (2005). Strategic human resource management: defining the field. URL: https://www.researchgate.net/publication/42789169_Strategic_human_resource_management_defining_the_field
28. Vallerand, R. J. and E. E. Thill. 1993.Introduction a`la Psychologie de la Motivation [Introduction to the Psychology of Motivation]. Paris: Vigot
29. Vandenabeele W. Government calling: Public service motivation as an element in selecting government as an employer of choice // Public Adm. 2008. Vol. 86. No. 4. P. 1089–1105.
30. Wright B.E., Hassan S., Christensen R.K. Job choice and performance: revisiting core assump-tions about public service motivation // Int. Public Manag. J. 2017. Vol. 20. No. 1. P. 108–131.
31. Wright B.E., Moynihan D.P., Pandey S.K. Pulling the Levers: Transformational Leadership, Public Service Motivation, and Mission Valence // Public Administration Review. 2012. Vol. 72. No. 2. P. 206–215.

Y. Zolotnytska, O. Opalov, P. Piontkivskyi

DEVELOPMENT OF MOTIVATION THEORIES FOR CIVIL SERVICE: HISTORICAL CONCEPT

Summary

The article deals with the study of theoretical foundation for staff motivation for public service. Motivation describes the processes by which certain motives are activated and put into action. The motivation for goals achieving depends on situational incentives, personal preferences and their interdependence. Motivation in workplace is the engine of success for any organization. That is why, numerous attempts have been made to theoretical explanation of the emergence, development and decline of motivation in various disciplines.
Civil service motivation is not a completely new concept that can be found in various historical texts and epochs. To date, empirical research has generated a wide range of ideas about the precursors and results of civil service motivation. This is especially important for public administration research, as it marks the first time that there is a full-fledged concept of motivation based on institutional theory that relates to people's needs, values and behavior, and to the wider context of public organizations and society.
Special features of implementation of motivation theories in public institutions, particularly PSM theory, have been considered. The underlying idea of PSM is that public servants with a high PSM level will work better when they have a position that enables them to fulfill their social motivation. Some studies state that a high PSM level forecasts higher productivity. It has been proved that public service motivation is a special type of motivation. This is some kind of intrinsic motivation. An employee who is motivated by public and community interests is an employee different from the one who is motivated by the material enrichment, prestige or career. The purpose of the study of PSM results was to assess the decisions on choosing a career. As a matter of fact, PSM movement is based on the prediction that people engaged in public sector have a special motivation. It has been proved and substantiated that job performance in the public sector goes beyond the simple efficiency level, which classical motivation theories are based on, while state personnel policy in Ukraine should intensify motivation management as a crucial means to engage, retain and reward public servants.

Keywords: staff motivation; public service; public service motivation of staff; theories of motivation for civil service.

References

1. Artemenko, N. F. (2008), “Motivation as a factor of increasing professional competence and career growth of civil servants”, Teoretychni i prykladni pytannia derzhavotvorennia, [Online], vol. 2, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-2/08anfzds.htm/odyframe.htm .
2. Egorshin, A. I. (2006), Osnovy upravlenija personalom: ucheb. posobie dlja vuzov [Fundamentals of personnel management: textbook. manual for universities], 2nd ed., INFRA-M, Moscow, Russia, P. 356.
3. Yeskov, O. (2008), “Motivation and stimulation of labor”, Ekonomika Ukrainy, vol. 2, pp. 82 – 83.6.
4. Martynenko, V. M. Serohin, S. M. Yevdokymov, V. O. And others (2008), Kadrova polityka i derzhavna sluzhba u sferi publichnoho upravlinnia (rehionalnyi aspekt): monohrafiia [Personnel policy and public service in the field of public administration (regional aspect): monograph], KharRI NADU, Kh., Ukraine, P.304.
5. Kibanov, A. Ja. Mitrofanova, E. A. and Lovcheva, M. V. (2009), Motivacija i stimulirovanie trudovoj dejatel'nosti [Motivation and stimulation of labor activity], INFRA-M, Moscow, Russia, P. 524.
6. Kolpakov, V. And Dmytrenko, H. “Strategic personnel management”, [Online], available at: http://library.if.ua/books/146.html
7. Ljudvig fon Mizes (1993), Bjurokratija. Zaplanirovannyj haos. Antikapitalisticheskaja mental'nost' [Bureaucracy. Planned chaos. Anti-capitalist mentality], Russian-language paper edition, "Delo" pri uchastii izd-va "Catallaxy", Moscow, Russia, P. 240. ISBN 5-85900-061-8
8. Pierre Bourdieu (2007), Sociologija social'nogo prostranstva [Sociology of social space. Publisher: Institute of Experimental Sociology], Izdatel'stvo: Institut jeksperimental'noj sociologii, Moscow Aletejja, SPb., Russia, P.288. ISBN: 978-5-903354-054
9. Khmil, F. I. (2006), Upravlinnia personalom: pidruch. dlia stud. vyshch. navch. Zakladiv [Personnel management: textbook. for students], Akademvydav, Kyiv, Ukraine, P. 488.
10. Arjen van Witteloostuijn, Marc Esteve, George Boyne, (2017), “Public Sector Motivation ad fonts: Personality Traits as Antecedents of the Motivation to Serve the Public Interest”, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 27, Issue 1, 1 January 2017, Pages 20–35, https://doi.org/10.1093/jopart/muw027
11. Brewer, G. A. & Seldon, S. C. (1998). “Whistle blowers in the federal civil service: New evidence of the public service ethic”. Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 8(3), pp. 413-439.
12. Herzberg, F., Mausner, B. and Bloch-Snyderman, B. (1959).The Motivation to Work.New York: John Wiley.
13. Kanfer, R. 1990. ‘‘Motivation Theory and Industrial and Organizational Psychology.’’Pp. 75–170 in M. D. Dunnette and L. M. Hough, eds.,Handbook of Industrial andOrganizational Psychology. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
14. Kim, S. et al. (2013), Investigating the structure and meaning of public service motivation across populations: Developing an international instrument and addressing issues of measure-ment invariance.
15. Kim, S. and Vandenabeele, W. (2010), “A Strategy for Building Public Service Motivation Research Inter-nationally”, Public Adm. Rev. Vol. 70. issue. 5. pp. 701–709
16. Knoke, David; & Wright-Isak, Christine. (1982). “Individual Motives and Organisational Incentive Systems”. Research in the Sociology of Organisations, vol. 1, pp. 209-254.
17. Le ́vy-Leboyer, C. (2006). La Motivation au Travail: Mode`les et Strate ́gies [Motivation at Work:Models and Strategies], 3rd ed. Paris: Editions d’Organisation.
18. Maslow, A. H. (1943). “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, vol. 50 (4), pp. 370-396.
19. McClelland, D. C. (1985). “How Motives, Skills, and Values Determine What People Do”, American Psychologist, vol. 40 (7), pp. 812-825.
20. Messersmith, J. G., Patel, P. C., Lepak, D. P., & Gould-Williams, J. S. (2011). “Unlocking the black box: Exploring the link between high-performance work systems and performance”, Journal of Applied Psychology, vol. 96, pp.1105–1118.
21. Oswick, C. and Grant, D. (1996), "Personnel management in the public sector: Power, roles and relationships", Personnel Review, Vol. 25 issue. 2, pp. 4-18. DOI: https://doi.org/10.1108/00483489610147861
22. Perry, J. L. (1996). “Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity”, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 6 (1), pp. 5- 22.
23. Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). “The Motivational Bases of Public Service”, Public Administration Review, vol. 50(3), pp. 367-73.
24. Rainey, H. G. (1983), ‘‘Public Agencies and Private Firms: Incentives, Goals, and Individual Roles’’, Administration and Society, vol. 15, pp. 207–242.
25. Ritz, Adrian, and Gene A. Brewer. (2013), “Does societal culture affect Public Service Motivation? Evidence of sub-national differences in Switzerland”, International Public Management Journal, vol. 16, pp. 224–51.
26. Ryan, R. M. and E. L. Deci. (2000). ‘‘Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitionsand New Directions’’, Contemporary Educational Psychology, vol. 25(1), pp. 54–67.
27. Salaman, Graeme & Storey, John & Billsberry, Jon. (2005). “Strategic human resource management: defining the field”, [Online], available at: https://www.researchgate.net/publication/42789169_Strategic_human_resource_management_defining_the_field
28. Vallerand, R. J. and Thill, E. E. (1993). Introduction a`la Psychologie de la Motivation [Introduction to the Psychology of Motivation]. Paris: Vigot
29. Vandenabeele, W. (2008), “Government calling: Public service motivation as an element in selecting government as an employer of choice”, Public Adm., Vol. 86. Isuue 4. pp. 1089–1105.
30. Wright, B.E. Hassan S. and Christensen, R.K. (2017), “Job choice and performance: revisiting core assump-tions about public service motivation”, Int. Public Manag. J., Vol. 20. Issue. 1. pp. 108–131.
31. Wright, B.E. Moynihan, D.P. and Pandey, S.K. (2012), “Pulling the Levers: Transformational Leadership, Public Service Motivation, and Mission Valence”, Public Administration Review, Vol. 72. Issue. 2. pp. 206–215.

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 666

Відомості про авторів

Ю. В. Золотницька

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

Y. Zolotnytska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-9278-0707


О. А. Опалов

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

O. Opalov

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Organizations and Administration named by M.P. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-1984-8477


П. В. Піонтківський

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

P. Piontkivskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-7046-6701

Як цитувати статтю

Золотницька Ю. В., Опалов О. А., Піонтківський П. В. Розвиток теорій мотивації до державної служби: історичний концепт. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2108 (дата звернення: 30.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.35

Zolotnytska, Y., Opalov, O. and Piontkivskyi, P. (2021), “Development of motivation theories for civil service: historical concept”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2108 (Accessed 30 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.