EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Н. В. Опар

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.33

УДК: 352:338.46 (477)

Н. В. Опар

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ надання електронних послуг в Україні. Подано законодавчо-закріплені визначення поняття електронних послуг; перелічено їх основні характеристики та ознаки. Розглянуто різні підходи до класифікації електронних послуг. Проаналізовано типи електронних послуг за споживачами: G2G, G2B, G2C та G2E. Наведено приклади електронних послуг кожної з цих груп в Україні. Здійснено огляд основних інноваційних сервісів надання електронних послуг, а саме: Єдиного державного порталу адміністративних послуг, порталу електронних послуг «Дія» та інших веб-ресурсів. Зазначено, що важливим кроком у процесі вдосконалення надання електронних адміністративних послуг в Україні стало створення та розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг. У підсумку роботи визначено, що в Україні функціонує широкий спектр електронних послуг, які надаються на різних рівнях управління.

Ключові слова: електронні послуги; електронне управління; інформатизація; новітні інформаційні технології; веб-портал.

Література

1. Бабаєв В.М., Новікова М.М., Гайдученко С.О. Електронне урядування : текст лекцій. Х.: ХНУМГ, 2014. 127 с.
2. Дія: Державні послуги он-лайн. URL: https://diia.gov.ua/.
3. Дзюба С.В., Жиляєв І.Б., Полумієнко С.К, Рубан І.А. та ін. Електронне урядування: опорний конспект лекцій. / За ред. А.І. Семенченка. Київ, 2012.
4. Електронний кабінет платника податків. URL: https://cabinet.tax.gov.ua/.
5. Веб ресурс «Електронний кабінет водія» / Головний сервісний центр МВС. URL: https://e-driver.hsc.gov.ua/accounts/login/?next=/.
6. Електронний суд. Що це? База знань ЄСІТС. URL: https://wiki.court.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=6848551.
7. Єдиний державний портал адміністративних послуг: офіційний веб-сайт. URL: https://my.gov.ua/.
8. Клименко І.В. Електронні послуги : навч. посіб. К. : НАДУ при Президентові України, 2014. 100 с.
9. Клімушин П., Спасібов Д. Упровадження електронних сервісів надання адміністративних послуг в Україні. URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/itis%20seminar%202017/pdf/klimushin-3.pdf.
10. Медична інформаційна система Medics. URL: https://medics.ua.
11. Модельний закон про електронні державні послуги, який було прийнято на тридцять четвертому пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учасників СНД (Постанова №34-7 від 07.04.2010р.). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_m99.
12. Портал електронних послуг Пенсійного фонду України. URL: https://portal.pfu.gov.ua/.
13. Портал електронних сервісів Мін’юсту. URL: https://kap.minjust.gov.ua/.
14. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text.
15. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
16. Про запровадження в дослідну експлуатацію підсистем «Електронний суд» та «Електронний кабінет» : Наказ від 01.06.2020 р. № 247 / Державна судова адміністрація України. URL: https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/14/N_247_20.
17. Про схвалення концепції розвитку системи електронних послуг в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 918-р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80#n8.
18. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013
№ 386-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/386-2013-%D1%80.
19. Роль ЦНАП (Центрів ДІЯ) у використанні Е-послуг: Навчальний посібник для працівників ЦНАП (Центрів Дія). 2021. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/703/E-skills-Manual.pdf.
20. Тищенкова І.О. Електронні послуги у діяльності публічної адміністрації України: монограф. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 156 с.
21. Тищенкова І.О. Класифікація електронних послуг, що надаються органами публічної адміністрації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Випуск 32. Том 2. С. 70-73.
22. Шаров Ю.П. Публічні послуги. Енциклопедія державного управління: у 8 т. Т. 8: Публічне врядування. Львів, 2011. С. 491-493.
23. Hanumanthappa D.G. E-Governance and Public Sector Services. International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS). Volume-II, Issue-II, September 2015, Page No. 401-405
24. Rust R., Lemon, K. E-Service and the Consumer. International Journal of Electronic Commerce. 2001. Vol. 5. No. 3. Pp. 85-101.
25. Scupola A. E-Services: Definition, Characteristics and Taxonomy: Guest Editorial Preface. Journal of Electronic Commerce in Organization. 2008. Vol. 6. No.2.

N. Opar

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF ELECTRONIC SERVICES PROVIDENCE IN UKRAINE

Summary

The article is dedicated to the theoretical fundamentals of electronic services providence in Ukraine. In the context of the new information society formation and under the influence of globalization and integration processes, the role of informatization and information management policy in Ukraine and the world is increasing. One of the global trends in public administration is the introduction of web technologies in the public services providence, due to which the new concepts of e-governance and e-services have appeared. The legislative definitions of the concept “electronic services” are given in the article; their main characteristics and signs are listed. The author also considers the various approaches to the classification of electronic services. The major emphasize is paid to the main types of e-services through e-governance and due to consumers, in particular these group are: G2G (government to government), G2B (government to business), G2C (government to citizens) and G2E (government-to-employees). The examples of these e-services in Ukraine are provided.
Due to Ukrainian low the necessary condition for the effective electronic services providence is the introduction of special innovative services. The review of some main innovative services for the electronic services providence was carried out, namely: the Unified State Portal of Administrative Services, the Portal of Electronic Services "Diia" (Action) and other web portals. These resources provide wide range of public services online both for citizen and business sector. It was noted that an important step in the process of improving the electronic administrative services providence in Ukraine was the creation and development of the Administrative Services Centres’ network. As a result of the work, it was determined that in Ukraine there is a wide range of electronic services provided at different levels of government.
It is considered that the successful development of electronic services requires further steps towards the integration of all information systems into a single one; technical consistency; qualified staff; attracting as many users as possible; development of the Administrative Services Centres’ network and improvement of the electronic services quality, etc.

Keywords: electronic services; electronic government; informatization; new information technologies; web portal.

References

1. Babaiev, V.M. Novikova, M.M. and Hajduchenko, S.O. (2014), Elektronne uriaduvannia: tekst lektsij [E-government: texts of lectures], KhNUMH, Kharkiv, Ukraine.
2. Diia: Public services online (2021), available at: https://diia.gov.ua/ (Accessed 14 June 2021).
3. Dziuba, S.V. Zhyliaiev, I.B. Polumiienko, S.K. and Ruban, I.A. (2012), Elektronne uriaduvannia: opornyj konspekt lektsij [E-government: basic lecture notes], Kyiv, Ukraine.
4. Taxpayer e-office (2021), available at: https://cabinet.tax.gov.ua/ (Accessed 14 June 2021).
5. The main service center of the Ministry of Internal Affairs (2021), “Web resource “The electronic driver’s office”, available at: https://e-driver.hsc.gov.ua/accounts/login/?next=/ (Accessed 14 June 2021).
6. Knowledge base YeSITS (2021), “Electronic court. What is it?”, available at: https://wiki.court.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=6848551. (Accessed 14 June 2021).
7. Unified state portal of administrative services: official website (2021), available at: https://my.gov.ua/ (Accessed 14 June 2021).
8. Klymenko, I.V. (2014), Elektronni posluhy : navch. posib. [E-services: tutorial], NADU pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
9. Klimushyn, P. and Spasibov, D. (2017), “Implementation of e-services for the provision of administrative services in Ukraine”, available at: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/itis%20seminar%202017/pdf/klimushin-3.pdf (Accessed 14 June 2021).
10. Medical information system Medics (2021), available at: https://medics.ua (Accessed 14 June 2021).
11. Assembly of the CIS Member States (2010), “Model Law on Electronic Public Services”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_m99 (Accessed 14 June 2021).
12. Portal of electronic services of the Pension Fund of Ukraine (2021), available at: https://portal.pfu.gov.ua/ (Accessed 14 June 2021).
13. Portal of electronic services of the Ministry of Justice (2021), available at: https://kap.minjust.gov.ua/ (Accessed 14 June 2021).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “About the E-services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text (Accessed 14 June 2021).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “About the Electronic Trust Services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text. (Accessed 14 June 2021).
16. State Judicial Administration of Ukraine (2020), The Decree “On the introduction into trial operation of the “Electronic Court” and “Electronic Cabinet” subsystems”, available at: https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/14/N_247_20. (Accessed 14 June 2021).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Order “On the approval of the concept of the electronic services system’s development in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80#n8 (Accessed 15 June 2021).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Order “On approval of the Information Society Development Strategy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/386-2013-%D1%80 (Accessed 15 June 2021).
19. decentralization.gov.ua (2021), “Role of CNAP (Action Centers) in the use of E-services: A manual for employees of the CNAP (Action Centers)”, available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/703/E-skills-Manual.pdf (Accessed 15 June 2021).
20. Tyschenkova, I.O. (2017), Elektronni posluhy u diial'nosti publichnoi administratsii Ukrainy: monohraf, [E-services in the activity of public administration of Ukraine: monograph], Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, Dnipro.
21. Tyschenkova, I.O. (2015), “Clasification of E-services Granted by Public Administration Authorities”, Scientific Herald of Uzhhorod University, Vol. 32, no. 2, Pp. 70-73.
22. Sharov, Yu.P. (2011), “Public Services”, Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of public administration], vol. 8, Publichne vriaduvannia [Public governance], L'viv, Ukraine, Pp. 491-493.
23. Hanumanthappa, D.G. (2015), “E-Governance and Public Sector Services”, International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS), Vol. II, Issue-II, Pp. 401-405.
24. Rust, R. and Lemon, K. (2001), E-Service and the Consumer. International Journal of Electronic Commerce, Vol. 5, No. 3, Pp. 85-101.
25. Scupola, A. (2008), “E-Services: Definition, Characteristics and Taxonomy: Guest Editorial Preface”, Journal of Electronic Commerce in Organization, Vol. 6, No. 2.

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1252

Відомості про авторів

Н. В. Опар

к. держ. упр., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

N. Opar

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Records Management and Information Activity, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

ORCID:

0000-0002-4967-1230

Як цитувати статтю

Опар Н. В. Теоретичні основи надання електронних послуг в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2106 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.33

Opar, N. (2021), “Theoretical fundamentals of electronic services providence in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2106 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.