EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Т. В. Арбузова, В. І. Панасюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.32

УДК: 351.823.1:338.43.02

Т. В. Арбузова, В. І. Панасюк

ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Визначено сутність поняття «публічна аграрна політика» як напряму дій держави за безпосередньої участі суспільства, призначеного для задоволення його потреб у аграрній продукції, забезпеченні розвитку сільської місцевості. Встановлено, що термін «державна аграрна політика» варто вважати тлумаченням у вузькому розумінні, широке її трактування було б доречним з використанням терміну «публічна». Представлено складові процесу формування публічної аграрної політики, включаючи політичний та управлінський аспекти. Розглянуто умови набуття політикою публічного характеру, що ґрунтуються на прозорості, доступності, колективності. Проведено аналіз механізму реалізації інтересів зацікавлених сторін у генеруванні аграрної політики, здійснюваний шляхом прийняття управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях. Визначено суб’єктивні риси публічності державної аграрної політики – формування адекватних часу агрополітичних відносин, агрополітичної свідомості та агрополітичної організації. Обґрунтована потреба у оперативному і неупередженому застосуванні інструментів впливу на розвиток аграрного сектору як свідчення достатньо швидкої реакції публічної агрополітики на виклики ринку з метою скорочення лагу між виникненням у галузі проблеми, її визнанням та прийняттям агрополітичного рішення. Запропоновано напрями формування публічного характеру сучасної аграрної політики на засадах забезпечення публічно-приватного соціального партнерства, які нині можуть забезпечити позитивний результат.

Ключові слова: державна аграрна політика; аграрний сектор; публічний характер; державне регулювання; стейкхолдери; інтереси; публічні дійові особи; управлінське рішення.

Література

1. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1437-р. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=24198 (дата звернення: 15.04.2021)
2. Daugbjerg С., Feindt P. H. Post-exceptionalism in public policy: transforming food and agricultural policy. Journal of European Public Policy, 2017 [Taylor & Francis Online], [Google Scholar]. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2017.1334081 (дата звернення: 02.05.2021)
3. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.05.2021).
4. Чальцева, О. М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика : монографія. Вінниця : ФОП Барановська Т. П., 2017. 336 с. URL: http://idpnan.org.ua/files/chaltseva-o.m.-publichna-politika-_teoretichniy-vimir-i-suchasna-praktika_-_d_.pdf (дата звернення: 25.04.2021)
5. Новий тлумачний словник української мови: В 3 т. / Укл. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 2003. Т. 2. 776 с.
6. Філософія політики: короткий енциклоп. словник / Авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко та ін. Київ : Знання України, 2002. 670 с.
7. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : Закон України від 18.10.2005 р. № 2982-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2982-15) (дата звернення: 24.04.2021)
8. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.
9. Гадзало Я. М., Гладій М. В., Саблук П. Т. Аграрний потенціал України: напрями розвитку : монографія. Київ : Аграр. наука, 2016. 332 с.
10. Андрійчук В. Г., Зубець М. В., Юрчишин В. В. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти. Київ : Аграрна наука, 2005. 104 с.
11. Жемойда О. В. Державне управління у сфері сільського господарства : навч. посіб. / О. В. Жемойда ; уклад. О. В. Ярошенко. Київ : НАДУ, 2013. 56 с.
12. Organisation for Economic Cooperation and Development : Producer Support Estimates Methodology. 2016. 190 р. URL: http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/psemanual.htm (дата звернення: 22.04.2020)
13. Шиян В. Й., Шарко І. О. Аграрна політика: курс лекцій / Харк. нац. аграр. ун-т. Харків, 2007. 204 с.
14. Common Agricultural Policy : European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en (дата звернення: 22.04.2021)
15. Habermas and the Public Sphere [Text] / Ed. by Craig J. Calhoun. Cambridge : MIT Press. 1992. 498 p. URL: https://books.google.com.ua/books?printsec=frontcover&vid=LCCN91016736&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 27.04.2021)
16. Державна служба статистики України. Публікації. Сільське, лісове та рибне господарство : Статистичний збірник «Сільське господарство України» 2008, 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 29.04.2021)
17. Корпоратизація аграрного сектора економіки України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук Шубравської О. В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2020. 205 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/329.pdf (дата звернення: 01.05.2021)
18. Кваша С. М. Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці. Економіка АПК. 2013. №12. С. 12-21.
19. Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» / редкол.: А. М. Колот (голова) та ін. Київ : КНЕУ, 2014. № 1. С. 34-40. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/5075 (дата звернення: 15.04.2021)
20. Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных финансов : учебник для вузов. Москва, Аспект Пресс, 1996. 319 с.
21. Ставнійчук О. Звідки стільки аграрних партій і хто «головний» аграрій : Чесно. 4 червня 2020. URL: https://www.chesno.org/post/4043/ (дата звернення 25.05.2021)
22. Газарін В. Політичні партії: український варіант на тлі світового історичного досвіду. Наскільки великий запит на партії в Україні? : Дзеркало тижня. 29 вересня 2017 року. URL: https://dt.ua/HISTORY/politichni-partiyi-ukrayinskiy-variant-na-tli-svitovogo-istorichnogo-dosvidu-255532_.html (дата звернення: 15.05.2021)
23. Основи аграрної економіки : підручник / В.П. Галушко та ін. Київ : Вища освіта, 2003. 399 с.
24. Stiglitz, Joseph E. Economics of the public sector. 3rd edition. New York / London : W. W. Norton & Company, 1999. 823 p. URL: http://irfanlal.yolasite.com/resources/204314151-Stiglitz-Economics-of-the-Public-Sector%281%29.pdf (дата звернення: 02.06.2021)
25. Інституалізація публічного управління та адміністрування у контексті інноваційного розвитку сільських територій: теорія і практика: монографія / А. С. Даниленко, П. І. Юхименко, Т. В. Сокольська та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук., професора, академіка НААН України Даниленка А.С. К.: Центр учбової літератури, 2018. 320 с.
26. Гладій М. В., Лузан Ю. Я. Аграрні трансформації та селянські господарства в системі продовольчої безпеки України. Економіка АПК, 2020, № 5. С. 6-21.
27. Mgbenka R.N., Mbah E.N., Ezeano C.I. The Role of Local Government Council in Agricultural Transformation in Nigeria: Need for Review of Policy. Agricultural Engineering Research Journal. 5 (2). 2015. pp. 27-32. URL: http://surl.li/wzoh (дата звернення: 25.05.2021)

T. Arbuzova, V. Panasiuk

FORMATION OF THE PUBLIC NATURE OF THE STATE AGRARIAN POLICY

Summary

The article defines the essence of the concept of "public agrarian policy" as a direction of state action with the direct participation of private agribusiness, local community, region, other public institutions, designed to meet the needs of society in agricultural products, rural development. It is established that the term "state agrarian policy" should be considered an interpretation in the narrow sense, its broad interpretation would be appropriate to use the term "public". The components of the process of formation of public agrarian policy, including political and managerial aspects, are presented. The conditions for the policy to acquire a public character based on transparency, accessibility, and collectivity are considered. An analysis of the mechanism for realizing the interests of stakeholders in the generation of agrarian policy, carried out by making management decisions at the national, regional and local levels. The article identifies the subjective features of publicity of the state agrarian policy - the formation of adequate time agro-political relations, agro-political consciousness and agro-political organization. There is a justified need for prompt and impartial application of tools to influence the development of the agricultural sector as evidence of a sufficiently rapid response of public agrarian policy to market challenges in order to reduce the gap between the problem, its recognition and agro-political decision-making. It is concluded that public agrarian policy is the result of interconnection, interaction and complementarity of market and public administration regulators, the process of policy making is influenced by various actors and is an example of public-private partnership in agriculture, and the adoption and implementation is the realm of the state, so state regulation of the agricultural sector is still relevant. The directions of formation of public character of modern agrarian policy which now can provide a positive result, namely necessity of balancing of interests of public actors of agrosphere are offered; overcoming the inertia of civil society in rural areas in addressing socially important issues of local importance; ensuring political trust and zero tolerance for corruption; the need to form a new agrarian political elite, separate from business, to meet which agrarian education and science are designed.

Keywords: state agrarian policy; agricultural sector; public nature; state regulation; stakeholders; interests; public actors; managerial decision.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “The concept of the State target program for the development of the agricultural sector of the economy until 2022”, available at: http://minagro.gov.ua/apk?nid=24198 (Accessed 15 April 2021).
2. Daugbjerg, С. Feindt, P. H. (2017), “Post-exceptionalism in public policy: transforming food and agricultural policy”, Journal of European Public Policy, [Taylor & Francis Online], [Google Scholar], available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2017.1334081 (Accessed 2 May 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), “On ensuring public participation in the formation and implementation of public policy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text (Accessed 2 May 2021).
4. Chal'tseva, O. M. (2017), Publichna polityka: teoretychnyj vymir i suchasna praktyka [Public policy: theoretical dimension and modern practice], FOP Baranovs'ka T. P., Vinnytsia, Ukraine, available at: http://idpnan.org.ua/files/chaltseva-o.m.-publichna-politika-_teoretichniy-vimir-i-suchasna-praktika_-_d_.pdf (Accessed 24 April 2021).
5. Yaremenko, V. Slipushko, О. (2003), Novyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language], Akonit, Kyiv, Ukraine.
6. Andruschenko, V. P. (2002), Filosofiia polityky: korotkyj entsyklop. slovnyk [Philosophy of politics: a short encyclopedic dictionary], Znannia Ukrainy, Kyiv. Ukraine.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine “On the basic principles of state agricultural policy for the period up to 2015”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2982-15) (Accessed 24 April 2021).
8. Mochernyj, S. V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol. 1, Vydavnychyj tsentr «Akademiia», Kyiv, Ukraine.
9. Hadzalo, Ya. M. Hladij, M. V. and Sabluk, P. T. (2016), Ahrarnyj potentsial Ukrainy: napriamy rozvytku [Agrarian potential of Ukraine: directions of development], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
10. Andrijchuk, V. H. Zubets', M. V. and Yurchyshyn, V. V. (2005), Suchasna ahrarna polityka: problemni aspekty [Modern agricultural policy: problematic aspects], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
11. Zhemojda, O. V. (2013), Derzhavne upravlinnia u sferi sil's'koho hospodarstva [Public administration in the field of agriculture], NADU, Kyiv, Ukraine.
12. Organisation for Economic Cooperation and Development: Producer Support Estimates Methodology (2016), available at: http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/psemanual.htm (Accessed 22 April 2021).
13. Shyian, V. J., Sharko, I. O. (2007), Ahrarna polityka [Agrarian policy], National agrarian University, Kharkiv, Ukraine.
14. Common Agricultural Policy: European Commission, available at: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_en (Accessed 22 April 2021).
15. Craig J. Calhoun (1992), Habermas and the Public Sphere, [Text] MIT Press, Cambridge, available at: https://books.google.com.ua/books?printsec=frontcover&vid=LCCN91016736&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (Accessed 27 April 2021).
16. State Statistics Service of Ukraine. Publications. Agriculture, forestry and fisheries: Statistical collection “Agriculture of Ukraine” 2008, 2019, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 29 April 2021).
17. Shubravs'kа, O. V. (2020), Korporatyzatsiia ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Corporatization of the agricultural sector of the economy of Ukraine], NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy». Kyiv, Ukraine, available at: http://ief.org.ua/docs/mg/329.pdf (Accessed 1 May 2021).
18. Kvasha, S. M. (2013), “Methodological basis of public decision making in agricultural policy”, Ekonomika APK, vol. 12, pp. 12–21.
19. Hrishnova, O. A. (2014), “Human, intellectual and social capital of Ukraine: essence, interrelation, estimation, directions of development”, Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka [Social and labor relations: theory and practice], Zbirka naukovykh prats' [Collection of scientific works], National economic University im. Vadyma Het'mana, Kyiv, Ukraine, vol. 1, pp. 34–40, available at: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/5075 (Accessed 15 April 2021).
20. Jakobson, L. I. (1996), Jekonomika obshhestvennogo sektora: Osnovy teorii gosudarstvennyh finansov [Public Sector Economics: Fundamentals of Public Finance Theory], Aspekt Press, Moscow, Russia.
21. Stavniychuk, O. (2020), “Where do so many agrarian parties come from and who is the “main” agrarian”, Chesno. June 4, 2020, available at: https://www.chesno.org/post/4043/ (Accessed 25 May 2021).
22. Gazarin, V. (2017), “Political parties: the Ukrainian version against the background of world historical experience. How big is the demand for parties in Ukraine?”, Dzerkalo tyzhnia, September 29, 2017, available at: https://dt.ua/HISTORY/politichni-partiyi-ukrayinskiy-variant-na-tli-svitovogo-istorichnogo-dosvidu-255532_.html (Accessed 15 May 2021)
23. Halushko, V.P. (2003), Osnovy ahrarnoi ekonomiky [Fundamentals of agricultural economics], Vyscha osvita, Kyiv, Ukraine.
24. Stiglitz, Joseph E. (1999), Economics of the public sector. 3rd ed, W. W. Norton & Company, New York / London, available at: http://irfanlal.yolasite.com/resources/204314151-Stiglitz-Economics-of-the-Public-Sector%281%29.pdf (Accessed 22 June 2021).
25. Danylenko, A. S. (2018), Instytualizatsiia publichnoho upravlinnia ta administruvannia u konteksti innovatsijnoho rozvytku sil's'kykh terytorij: teoriia i praktyka [Institutionalization of public administration in the context of innovative development of rural areas: theory and practice], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
26. Gladiy, M. V. Luzan, Yu. Ya. (2020), “Agrarian transformations and peasant farms in the food security system of Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 5, pp. 6–21.
27. Mgbenka, R. N. Mbah, E. N. and Ezeano, C. I. (2015), “The Role of Local Government Council in Agricultural Transformation in Nigeria: Need for Review of Policy ”, Agricultural Engineering Research Journal, vol. 5 (2), pp. 27–32 5(2): 2015. С. 27-32. available at: http://surl.li/wzoh (Accessed 25 May 2021).

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 595

Відомості про авторів

Т. В. Арбузова

к. е. н., доцент,доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

T. Arbuzova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of public management, administration and international economics, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7806-8249


В. І. Панасюк

к. е. н., доцент,доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Panasiuk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of public management, administration and international economics, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9141-0149

Як цитувати статтю

Арбузова Т. В., Панасюк В. І. Формування публічного характеру державної аграрної політики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2105 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.32

Arbuzova, T. and Panasiuk, V. (2021), “Formation of the public nature of the state agrarian policy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2105 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.