EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРОЦЕСУ СТАЖУВАННЯ
А. Г. Розсказов

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.31

УДК: 351:34.096

А. Г. Розсказов

ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРОЦЕСУ СТАЖУВАННЯ

Анотація

В статті здійснено аналіз наукової літератури та нормативно-правових актів, щодо визначення терміна «стажування». Спрямована увага на визначення сутності понять, які характеризують процеси, що пов’язані з практичним надбанням та розвитком професійних компетенцій в освітньому процесі.
Розглянуто семантичні аспекти значення термінів процесів отримання, відновлення та вдосконалення практичних навичок особами, що навчаються. З’ясовано особливості відображення у національному правовому полі заходів, що пов’язані зі здійсненням стажування та виявлено протиріччя і невідповідності. Акцентовано увагу на необхідності розмежування та впорядкування термінології щодо дій з набуття додаткових знань, умінь, навичок, досвіду та перевірки практичної готовності працівника до роботи на певній посаді. Доведено відмінність стажування від інших освітніх заходів. Визначено стажування окремим процесом у складі підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації, тощо.
Зазначається про необхідність впровадження додаткових термінів, що визначають особливості процесів набуття, розвитку та вдосконалення професійних компетенцій. Запропоновано визначення терміна «випробування». Доведена необхідність офіційного розмежування понять «стажування» та «випробування», а також доцільність внесення змін в нормативно-правові акти, щодо коректного використання термінів які характеризують процес надбання, відновлення та вдосконалення практичних навичок.

Ключові слова: стажування; практика; компетенція; компетентність; професійна підготовка; освіта публічних службовців.

Література

1. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. К.: 2017. Ч. 12: Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування / П.С. Клімушин. 64 с.
2. Новий тлумачний словник української мови. / уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. 2-ге вид., переробл. і допов. К.: «АКОНІТ», 2006, Т.3., 864 с.
3. Кодекс законів про працю України: Закон України 10.12.71р. № 322-VIII. Дата оновлення: 09.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08?find=1&text= (Дата звернення 14.05.21)
4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17# (Дата звернення 14.05.21)
5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.17 р. № 2258-VIII. Дата оновлення: 01.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?#Text (Дата звернення 14.05.21)
6. Про державну службу: Закон України від 10.02.2015 р. № 889-VIII. Дата оновлення: 06.03.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19# (Дата звернення 14.05.21)
7. Про державний стандарт початкової загальної освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462. Дата оновлення: 20.04.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF/ed20110510/find?text=#Text (Дата звернення 14.05.21)
8. Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних: Наказ Міністерства соціальної політики та Міністерства освіти і науки України № 318/655 від 31.05.2013 р. Дата оновлення: 07.11.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1029-13#Text (Дата звернення 14.05.21)
9. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.15 р. № 579. Дата оновлення: 12.08.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF?find=1&text#Text (Дата звернення 14.05.21)
10. Про затвердження Порядку стажування державних службовців: Наказ Національного агентства України з питань державної служби № 48 від 03.03.2016 р. Дата оновлення: 07.11.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0439-16#Text (Дата звернення 14.05.21)
11. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI. Дата оновлення: 23.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17# (Дата звернення 14.05.21)
12. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 23.04.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19? (Дата звернення 14.05.21)
13. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021 - 2031 роки. (Міністерство освіти і науки України) URL: http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf (дата звернення 14.05.2021)
14. Фоменко О.Ю. Щодо правового регулювання стажування. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2015. № 2(2). С. 151-158
15. Collins English Dictionary. Glasgow: Omnia Book Limited, 2001. 924 p.
16. Merrian-Webster′s Collegiate Dictionary Revised edition. Springfield: Merriam-Webster, Incorporated, 2004. 939 p.
17. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “The definition and selection of key competencies. Executive Summary” [Electronic resource]. URL: http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf (Дата звернення 14.05.21).

A. Rozskazov

THEORETICAL AND LEGAL ASPECT OF THE INTERNSHIP PROCESS

Summary

The article contains an analysis of scientific literature and regulatory legal acts that define the term "internship". Attention is focused on determining the essence of concepts that characterize processes related to the practical acquirement and development of professional competencies in the educational process. It has been found that the term "internship" in the national scientific literature is simultaneously used to characterize actions that vary in their functional content.
The semantic aspects of the meaning of the terms of the processes of acquisition, restoration and improvement of practical skills of learners are considered. The peculiarities of the reflection in the national legal field of activities which are related with implementation of internship were clarified, contradictions and inconsistencies were revealed. It has been established that in foreign scientific literature, unlike the domestic one, various aspects of the possession of practical skills (competencies) are semantically separated and defined by various synonymous terms. The attention emphasize on the differentiation and streamlining of terminology concerning with acquisition actions of additional knowledge, abilities, skills, experience and check workers practical readiness to work on a certain position. It has been proved that, the process of acquiring practical skills in its essence, cannot be identical to the process of restoring skills. At the same time, the improvement of skills is a component of large-scale processes of acquirement and restoration practical skills. Internship is a separate process in the composition of large educational events, such as: advanced training, retraining, specialization, etc.
It is noted that it is necessary to introduce additional terms that determine the peculiarities of acquirement processes, developing and improving professional competencies. It is proposed to define the term " probation " as a practical test by the employer of the readiness of a person who has received a document of the appropriate level of education and qualifications for the independent performance of professional duties in a certain position. It is proved the necessity of official distinguish between the concepts of "internship" and "probation", as well as amend legislation regarding the correct use of terms that characterize the process of acquirement, restoration and practical skills improvement.

Keywords: training; internship; traineeship; competence; ability; education of public servants.

References

1. Klimushyn, P.S. (2017), Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia. Stratehii upravlinnia liuds'kymy resursamy, formuvannia ta rozvytok navychok elektronnoho uriaduvannia [E-government and e-democracy. Human resource management strategies, formation and development e-government skills], Vol. 12, ST Moskalenko, Kyiv, Ukraine.
2. Yaremenko, V.V. and Slipushko, O.M. (2006), Novyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy. [New explanatory dictionary of the Ukrainian language], 2nd ed, Vol. 3, AKONIT, Kyiv, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1971), “Labor Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08?find=1&text= (Accessed 14 May 2021)
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On the Bar and Legal Practice”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17# (Accessed 14 May 2021)
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “About the financial reporting audit and the public accountant activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?#Text (Accessed 14 May 2021)
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On State Service”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19# (Accessed 14 May 2021)
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Resolution “About the state standard of primary general education”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF/ed20110510/find?text=#Text (Accessed 14 May 2021)
8. Ministry of Social Policy and Ministry of Education and Science of Ukraine (2013), “On approval of vocational training, retraining and advanced training procedure of registered unemployed”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1029-13#Text (Accessed 14 May 2021)
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution “On approval of the Regulation on the procedure of the academic mobility right realization”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF?find=1&text#Text (Accessed 14 May 2021)
10. The National Agency of Ukraine for Civil Service (2016), “On approval of the Procedure of public servants internship”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0439-16#Text (Accessed 14 May 2021)
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On Employment of Population”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17# (Accessed 14 May 2021)
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On education”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Accessed 14 May 2021)
13. Ministry of Education and Science of Ukraine (2020), “The strategy of higher education development in Ukraine for 2021 - 2031 years.”, available at: http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pdf (Accessed 14 May 2021)
14. Fomenko, O.Yu. (2015), “On legal regulation of internship”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Yurydychni nauky, vol. 2(2). pp. 151-158
15. Stewart, C. Russel. (2001), Collins English Dictionary, Omnia Book Limited, Glasgow, UK.
16. Frederick, C. Mish. (2004), Merrian-Webster′s Collegiate Dictionary. Merriam-Webster Incorporated, Springfield, USA.
17. Organization for Economic Cooperation and Development (2005), “The definition and selection of key competencies. Executive Summary”, available at: http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf (Accessed 14 May 2021).

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 747

Відомості про авторів

А. Г. Розсказов

к. держ. упр., доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

A. Rozskazov

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Service and Management of Educational and Social Institutions, Luhansk Taras Shevchenko National University

ORCID:

0000-0001-9887-3835

Як цитувати статтю

Розсказов А. Г. Теоретично-правовий аспект процесу стажування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2087 (дата звернення: 23.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.31

Rozskazov, A. (2021), “Theoretical and legal aspect of the internship process”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2087 (Accessed 23 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.