EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
І. П. Динник

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.30

УДК: 342.5

І. П. Динник

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Анотація

Досліджено особливості впливу трансформаційних процесів сучасності на організацію та функціонування механізму сучасної держави, формулюються вихідні напрямки щодо перспектив діяльності цієї системи інститутів.
У статті проаналізовані виклики, що стоять перед сучасними державами, глибинні процеси, що відбуваються в соціумі та праві, які практично обумовили дискусію про необхідність ревізії традиційних уявлень про національну державу як таку та окремі її елементи.
Відповідно до поставленої дослідницької мети розкрито сутність та особливості перспектив організації та функціонування механізму сучасної держави та проаналізовано аспекти його трансформації й розвитку.
Визначено, що у розвитку та становленні механізму держави на сучасному етапі державотворення відіграє такий важливий чинник як роль держави в забезпеченні потреб та інтересів людини в Україні.
З’ясовано , що кожна держава пройшла свій особливий шлях становлення, на який вплинуло багато чинників: історичні події, ментальність певного суспільства, рівень політико-адміністративної еліти.
Встановлено, що функції держави змінювалися залежно від політичного режиму, форми правління, адміністративно-територіального устрою.
Актуальними є питання про рівень забезпечення потреб та інтересів людини, про напрями соціальної політики щодо гарантування справедливості в суспільстві.
Обґрунтовано думку про те, що ключовим моментом становлення сучасної держави є вивчення та з’ясування особливостей, якими характеризується соціальна правова держава на сучасному етапі правового розвитку.
На основі вивчення встановлено, що забезпечення потреб та інтересів людини в Україні залежить від таких умов як : політичної волі влади співпрацювати з громадянським суспільством, бажання представників влади вивчати на державному, регіональному та місцевому рівнях потреби та інтереси людей на певній території, за розвиток якої вони несуть відповідальність, чітке визначення у нормативно-правових актах обов’язків суб’єктів, які безпосередньо займаються управлінням суспільними справами, відповідають за якість послуг, наданих державою, забезпечують інформування громадськості щодо важливих змін, забезпечення виконання законодавства щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні, узгодження концепції забезпечення справедливості в суспільстві, в основі якої має бути модель створення умов для реалізації потреб та інтересів людей, а не розподілу благ у вигляді дотацій і пільг.

Ключові слова: сучасна держава; механізми сучасної держави; державна влада; соціальна держава; забезпечення потреб та інтересів людини.

Література

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М. : Издательство: Омега-Л, 2004. С. 88–93.
2. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 672 c.
3. Волинка К. Г. Теорія держави і права. URL : http://textbooks.net.ua/content/view/2317/31/.
4. Геец В. Наращивая социальные программы, мы ухудшаем перспективы развития страны: Интервью Аблаевой Тамилы. URL : http://www.eizvestia.com/fin/full/23474.
5. Конституційне право України / за ред. Ю. М. Тодики та В. С. Журавського. К. : Ін Юре, 2002. С. 305.
6. Кукуруз О. Роль держави з забезпеченні потреб та інтересів людини в Україні. Віче. 2013. № 22. URL: http://www.viche.info/journal/3948.
7. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: монографія. Х. : Право, 2009. 598 с.
8. Рудницький С. Сучасні інтерпретації категорії “інтерес” у суспільно орієнтованих науках в Україні. Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації: журн. Ун-ту “Україна” та Всеукр. асоціації політ. наук. 2012. № 2. С. 49–55.
9. Сіренко В. Ф. Інтереси і влада: монографія. К.: Оріяни, 2006. 536 с.
10. Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология. М. : РОССПЭН, 2002. 379 с.
11. Стойчев С. Конституционно право. София : Сиела, 2002. 95 с.
12. Філонов О. В., Суботін В. М., Пашутін В. В., Тодоров І. Я. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 215 c.
13. Фолес А.М. Механізм сучасної правової держави: доктринальні аспекти. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 3.
С. 37-43.
14. Фрицький О. Ф. Конституційне право України. К. : Юрінком Інтер, 2002. 227 с.
15. Чиркин В. Е. Современное государство. М. : “Международные отношения”, 2001. С. 238.
16. Fayol Henri. General and Industrial Management. Pitman, 1949. 110 р.

I. Dynnyk

MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF THE STATE IN THE MODERN WORLD

Summary

The peculiarities of the influence of modern transformation processes on the organization and functioning of the mechanism of the modern state are studied, the initial directions concerning the prospects of activity of this system of institutes are formulated. The article analyzes the challenges facing modern states, the deep processes taking place in society and law, which practically led to a discussion about the need to revise traditional ideas about the nation state as such and its individual elements. In accordance with the set research goal, the essence and features of the prospects of organization and functioning of the mechanism of the modern state are revealed and aspects of its transformation and development are analyzed.
It is determined that in the development and formation of the mechanism of the state at the present stage of state formation plays such an important factor as the role of the state in meeting the needs and interests of man in Ukraine. It was found that each state has passed its own special path of formation, which was influenced by many factors: historical events, the mentality of a particular society, the level of political and administrative elite. It is established that the functions of the state changed depending on the political regime, form of government, administrative-territorial system. The issues of ensuring the level of human needs and interests, the directions of social policy to ensure justice in society are relevant.
The opinion is substantiated that the key moment of formation of the modern state is the study and clarification of the features that characterize the social rule of law at the present stage of legal development.
Based on the study, it is established that meeting human needs and interests in Ukraine depends on such conditions as: the political will of the government to cooperate with civil society, the desire of government officials to study at the state, regional and local levels the needs and interests of people in a certain territory. are responsible, clearly define in regulations the responsibilities of entities directly involved in the management of public affairs, are responsible for the quality of services provided by the state, provide information to the public on important changes, ensure compliance with legislation on information society in Ukraine, coordination the concept of ensuring justice in society, which should be based on a model of creating conditions for the realization of the needs and interests of people, rather than the distribution of benefits in the form of subsidies and benefits.

Keywords: modern state; mechanisms of the modern state; state power; welfare state; meeting human needs and interests.

References

1. Atamanchuk, G. V. (2004), Teorija gosudarstvennogo upravlenija [Government theory], Izdatel'stvo: Omega-L, Moscow, Russia.
2. Bostan, L. M. and Bostan, S. K. (2004), Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain [History of the state and law of foreign countries], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Volynka, K. H. (2003), Teoriia derzhavy i prava [Theory of state and law], MAUP, Kyiv, Ukraine, available at: http://textbooks.net.ua/content/view/2317/31/ (Accessed 10 June 2021).
4. Geec, V. (2007), “By increasing social programs, we worsen the country's development prospects”, Interview with Tamila Ablaeva, available at: http://www.eizvestia.com/fin/full/23474 (Accessed 10 June 2021).
5. Todyky, Yu. M. and Zhuravskoho, V. S. (2002), Konstytutsiine pravo Ukrainy, [Constitutional law of Ukraine], In Yure, Kyiv, Ukraine.
6. Kukuruz, O. (2013), “The role of the state in ensuring human needs and interests in Ukraine”, Viche, vol. 22, available at: http://www.viche.info/journal/3948 (Accessed 10 June 2021).
7. Nalyvaiko, L. R. (2009), Derzhavnyi lad Ukrainy: teoretyko-pravova model [State system of Ukraine: theoretical and legal model], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
8. Rudnytskyi, S. (2012), “Suchasni interpretatsii katehorii “interes” u suspilno oriientovanykh naukakh v Ukraini”, Education of the region. Political science, psychology, communications, vol. 22, pp. 49-55.
9. Sirenko, V. F. (2006), Interesy i vlada [Interests and power], Oriiany, Kyiv, Ukraine.
10. Smorgunov, L. V. (2002), Sovremennaja sravnitel'naja politologija [Modern comparative political science], ROSSPJeN, Moscow, Russia.
11. Stojchev, S. (2002), Konstitucionno pravo [Constitutional law], Siela, Sofija, Bulgaria.
12. Filonov, O. V. Subotin, V. M. Pashutin, V. V. and Todorov, I. Ya. (2008), Prava liudyny ta yikh zabezpechennia v umovakh suspilnykh zmin [Human rights and their provision in the context of social change], Znannia, Kyiv, Ukraine.
13. Foles, A.M. (2013), “Mekhanizm suchasnoi pravovoi derzhavy: doktrynalni aspekty”, Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 3, pp. 37-43.
14. Frytskyi, O. F. (2002), Konstytutsiine pravo Ukrainy [Constitutional law of Ukraine], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
15. Chirkin, V. E. (2001), Sovremennoe gosudarstvo [Modern state], Mezhdunarodnye otnoshenija, Moscow, Russia.
16. Fayol, H. (1949), General and Industrial Management, Pitman, London, UK.

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1972

Відомості про авторів

І. П. Динник

к. держ. упр., асистент кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

I. Dynnyk

PhD in Public Administration, Assistant of the Department of Public Administration, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2474-7371

Як цитувати статтю

Динник І. П. Механізми розвитку та функціонування держави у сучасному світі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 6. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2086 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.30

Dynnyk, I. (2021), “Mechanisms of development and functioning of the state in the modern world”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2086 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.