EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА
Е. В. Щепанський

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.4

УДК: 351.82

Е. В. Щепанський

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА

Анотація

У статті обґрунтовано теоретико-прикладні засади удосконалення організаційно-економічного механізму взаємодії національної економіки та промислового сектора. Автором шляхом комплексного аналізу науково-методологічної літератури та зарубіжного досвіду визначено, що реалізація промислової політики залежить від рівня розвитку країни, особливостей країни, а також від якості інституційного середовища, в тому числі від послідовності і передбачуваності економічної політики, досконалості інституційних механізмів. Доведено, що першочерговим стратегічним завданням для досягнення мети - забезпечення розвитку національної економіки, є наявність розвиненого промислового сектора. Для ефективної взаємодії економічних та промислових процесів запропоновано організаційно-економічний механізм, який передбачає наявність державної системи узгодження розвитку промислового сектора і економіки країни в цілому.
Акцентовано увагу на тому, що в організаційно-економічному механізмі взаємодії національної економіки і промислового сектора передбачається використання трьох основних елементів, які здійснюють управлінський вплив на розвиток економічної та промислової систем: узгодження зміни приросту ВДВ промисловості і приросту ВВП економіки; узгодження динаміки якості економіки країни і якості її підсистеми - промислового сектора та зміна характеру впливу як на промисловий сектор, так і на економіку країни в цілому.
Доведено, що в Україні необхідно реалізувати концепцію реіндустріалізації в промислову політику, яка передбачає створення нових і розвиток існуючих високотехнологічних підприємств, випуск нових товарів і послуг, створення нових робочих місць, зростання продуктивності праці і в цілому зростання конкурентоспроможності промисловості та національної економіки.
Визначено, що в рамках запропонованого організаційно-економічного механізму взаємодії національної економіки та промислового сектора основними інструментами впливу є: фінансова підтримка держави у вигляді інвестицій, сприятливе інституційне середовище в державі та міжнародна сертифікація, яка розглядається як інструмент управління конкурентоспроможністю промислових товарів.

Ключові слова: механізми державного управління; організаційно-економічний механізм; взаємодія; економічна політика; промислова політика; національна економіка; промисловий сектор.

Література

1. Идрисов Г. И. Промышленная политика России в современных условиях. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. 160 с.
2. Костин А.В. Инструменты макроориентированного планирования технологического развития интегрированных промышленных структур: автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05. Москва, 2018. 27 c.
3. Итоги конференции «Мировые тенденции и практика, цели и задачи государств-участников СНГ в глобальной конкуренции», Москва, 2007. URL : http://www.appraiser.ru/default.aspx?ContId=400&Id=1307&SectionId=7.

E. Shchepanskiy

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN THE NATIONAL ECONOMY AND THE INDUSTRIAL SECTOR

Summary

The article substantiates the theoretical and applied principles of improving the organizational and economic mechanism of interaction between the national economy and the industrial sector. The author through a comprehensive analysis of scientific and methodological literature and foreign experience determined that the implementation of industrial policy depends on the level of development, the country's characteristics, as well as the quality of the institutional environment, including the consistency and predictability of economic policy, perfection of institutional mechanisms. It is proved that the primary strategic task to achieve the goal - to ensure the development of the national economy, is the presence of a developed industrial sector. For effective interaction of economic and industrial processes, an organizational and economic mechanism is proposed, which provides for the existence of a state system of coordination of the development of the industrial sector and the economy as a whole.
Emphasis is placed on the fact that the organizational and economic mechanism of interaction between the national economy and the industrial sector provides for the use of three main elements that have a managerial impact on the development of economic and industrial systems: coordination of the dynamics of the quality of the country's economy and the quality of its subsystem - the industrial sector and change the nature of the impact on both the industrial sector and the economy as a whole.
It is proved that in Ukraine it is necessary to implement the concept of reindustrialization in industrial policy, which involves the creation of new and development of existing high-tech enterprises, production of new goods and services, job creation, productivity growth and overall competitiveness of industry and the national economy.
It is determined that within the proposed organizational and economic mechanism of interaction between the national economy and the industrial sector the main instruments of influence are: financial support of the state in the form of investments, favorable institutional environment in the state and international certification.

Keywords: mechanisms of public administration; organizational and economic mechanism; interaction; economic policy; industrial policy; national economy; industrial sector.

References

1. Idrisov, G.I. (2016), Promyshlennaja politika Rossii v sovremennyh uslovijah [Industrial policy of Russia in modern conditions], Izd-vo In-ta Gajdara, Moscow, Russia.
2. Kostin, A.V. (2018), “Instruments for macro-oriented planning of technological development of integrated industrial structures”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Moscow, Russia.
3. appraiser.ru (2007), “World trends and practice, goals and objectives of the CIS member states in global competition”, available at: http://www.appraiser.ru/default.aspx?ContId=400&Id=1307&SectionId=7 (Accessed 15 April 2021).

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 495

Відомості про авторів

Е. В. Щепанський

д. держ. упр., к. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

E. Shchepanskiy

Doctor of Science in Public Administration, PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Public Administration and Administration of Leonid Yuzkov Khmelnytsky University of Management and Law

ORCID:

0000-0001-7404-3722

Як цитувати статтю

Щепанський Е. В. Організаційно-економічний механізм взаємодії національної економіки та промислового сектора. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2080 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.4

Shchepanskiy, E. (2021), “Organizational and economic mechanism of interaction between the national economy and the industrial sector”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2080 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.