EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ЯК ЛАНЦЮГОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СКЛАДОВИХ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ
С. В. Свірко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.3

УДК: 351

С. В. Свірко

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ЯК ЛАНЦЮГОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СКЛАДОВИХ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

Анотація

В статті розглянуто питання бюджетної безпеки як ланцюгового елементу складових державної безпеки в контексті державного управління. Сучасні процеси розвитку суспільства в цілому, сукупність різнофакторних обставин та детермінант розвитку нашої держави потребують переосмислення та поглибленого розуміння державного управління в сфері державної безпеки. Умотивоване та представлене визначення поняття “державна безпека” передбачає забезпечує фокусування на найбільш загальних об’єктно-суб’єктних рисах поняття уникаючи незначних характеристик. Представлена сукупність складових державної безпеки (безпека загального управління; політична безпека; економічна безпека; військова безпека; безпека громадського та правового порядку; соціально-гуманітарна безпека; інформаційно-комунікаційна безпека; ресурсно-екологічна безпека; міжнародно-дипломатична безпека) та надані характеристики вищевказаних понять являють відкриту систем для подальшого дієвого об’єктно-суб’єктного опанування сферою державного управління. Представлена аргументація на користь первісності бюджетної безпеки (що на сьогодні нормативно закріплена підскладовою економічної безпеки серед інших складових фінансової безпеки) серед інших складових державної безпеки першого порядку свідчить про важливість та необхідність подальших розвідок в сфері державного управління бюджетною безпекою.

Ключові слова: держава; безпека; державне управління; державна безпека; бюджетна безпека.

Література

1. Про національну безпеку України: Закон України №2469-VIII від 21.06.18 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
2. Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — 808 с.
3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / під заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. К. : Форум, 2001. Ч. 2. 
- 942 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Каннон, А. С. К. , 2001. – 1104 с.
5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. К. : А.С.К. 2003. - 926 с.
6. Гордієнко С.Г. Сутність та зміст поняття «державна безпека». Стратегічна панорама. 2003. No 2. С. 114–120.
7. Пилипчук В. Г. Еволюція наукових поглядів стосовно поняття «державна безпека» / В. Г. Пилипчук // Стратегічна панорама. – 2006. – № 2. – С. 17-20.
8. Корж І. Ф. Державна безпека: методологічні підходи до системи складових поняття / І. Ф. Корж // Правова інформатика. – 2012. – № 4 (36). – С. 69–75.
9. Вовк О. О. Теоретико-правовий аналіз співвідношення понять державної та зовнішньої безпек / О. О. Вовк // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 2. - С. 43-48.
10. Чумак В. В. Теоретико-правовий аналіз понять «національна безпека» і «державна безпека» / В. В. Чумак, Б. В. Бернадський // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2014. – Вип. 20. – С. 95–103.
11. Настюк В.Я. Сучасні підходи до визначення сутності та поняття державної безпеки. Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 16 квітня 2015 р. Харків, 2015. С. 56–58
12. Янчук А. О. Особливості вдосконалення нормативно-правового забезпечення державної безпеки України в сучасних умовах / А. О. Янчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2016. - Вип. 1. - С. 342-355.
13. Козьяков І. Законодавче визначення державної безпеки: проблеми теорії та практики / І. Козьяков // Теорія держави і права. 2019. No 9. С. 160-163.
14. Конверський А. Є. Логіка : підручник. – 2‐ге вид., виправлене / А. Є. Конверський. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 391 с.
15. Жеребкін В.Є.Логіка: Підручник. — 9-те вид., стер. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. — 255 с.
16. Куньч З.Й. Універсальний словник української мови. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 848с.
17. Політологія: енциклопедичний словник / [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Н.М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – с.406.
18. Держава //Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 2 : Д — Й. — С. 80.
19. Безпека//Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 1 : А — Г. — С. 207.
20. Економічна енциклопедія: в 3 т. / відпов. ред. С. В. Мочерний. – Т. 1. – К.: Академія; Тернопіль: Академія народного господарства, 2000. – 863 с.
21. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 576с.
22. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13

S. Svirko

BUDGET SECURITY AS A CHAIN ELEMENT OF STATE SECURITY COMPONENTS: PUBLIC ADMINISTRATION ASPECTS

Summary

The article considers the issue of budget security as a chain element of the components of state security in the context of the objective attention of public administration. Modern processes of development of society as a whole, a set of various circumstances and determinants of the development of our state require rethinking and in-depth understanding of public administration in the field of public security. The motivated and presented definition of the term "state security" corresponds to the general logic of construction of concepts, provides focusing on the most general object-subject features of the concept avoiding insignificant characteristics. A set of components of state security (security of general administration; political security; economic security; military security; security of public and legal order; social and humanitarian security; information and communication security; resource and environmental security; international diplomatic security) is presented and terminological characteristics of the above concepts are open systems for further effective object-subject mastery of public administration.Further elaboration of the components and subcomponents of economic security allowed to identify the chain links of budget security (which is currently regulated by the subcomponent of economic security among other components of financial security) with all the above components of state security, as well as domestic budget and economic legislation, conditions functioning of public finances, features of the budget system and the budget process to prove the primacy of budget security in relation to other components of public security of the first order. Further elaboration of issues of state management of budget security will contribute to the formation of the necessary at the present stage of development of Ukraine and real mechanisms for the implementation of mechanisms of state management of budget security. The final implementation of the latter will ensure the achievement of a tangible level of all types of state security in particular and the actual state security of Ukraine in general.

Keywords: state; security; public administration; state security; budget security.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On national security in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 20 May 2021).
2. Levenec' , Ju. and Shapoval Ju. (2011), Politychna encyklopedija [Political encyclopedia], Parlaments'ke vydavnyctvo, Kyiv, Ukraine.
3. Poteben'ka, M. O. and Goncharenka, V. G. (2001), Naukovo-praktychnyj komentar do Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny [Scientific and practical commentary to the Criminal Code of Ukraine], vol. 2., Forum, Kyiv, Ukraine.
4. Mel'nyka, M. I. and Havronjuka, M. I. (2001), Naukovo-praktychnyj komentar Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny vid 5 kvitnja 2001 roku [Scientific and practical commentary to the Criminal Code of Ukraine of April 5, 2001], A. S. K., Kyiv, Ukraine.
5. Jacenko, S. S.(2003), Naukovo-praktychnyj komentar do Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny [Scientific and practical commentary to the Criminal Code of Ukraine], A.S.K., Kyiv, Ukraine.
6. Gordijenko, S.G. (2003), “The essence and content of the concept of "state security”, Strategichna panorama, vol.2, pp.114–120.
7. Pylypchuk, V. G. (2006), “Evolution of scientific views on the concept of "state security”, Strategichna panorama, vol. 2, pp. 17-20.
8. Korzh, I. F. (2012), “State security: methodological approaches to the system of components of the concept”, Pravova informatyka, vol.4 (36), pp.69–75.
9. Vovk, O. O. (2013), “Theoretical and legal analysis of the relationship between the concepts of state and external security”, Chasopys Kyi'vs'kogo universytetu prava, vol.2, pp.43-48.
10. Chumak, V. V. (2014), “Theoretical and legal analysis of the concepts of "national security" and "state security”, Pravnychyj visnyk Universytetu «KROK», vol.20, pp.95–103.
11. Nastjuk, V.Ja. (2015), “Suchasni pidhody do vyznachennja sutnosti ta ponjattja derzhavnoi' bezpeky”. Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij naukovo-praktychnij konferentsii “Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku sektoru bezpeky Ukrai'ny: publichno-pryvatni aspekty» [Proceedings of the international scientific-practical conference "Current state and prospects of development of the security sector of Ukraine: public-private aspects"], National Academy of Legal Sciences, Harkiv, Ukraine, pp. 56–58
12. Janchuk, A. O. (2016), “Features of improvement of normative-legal maintenance of state security of Ukraine in modern conditions”, Naukovyj visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav , vol. 1, pp. 342-355.
13. Koz'jakov, I. (2019), “Legislative definition of state security: problems of theory and practice”, Teorija derzhavy i prava, vol. 9, pp. 160-163.
14. Konvers'kyj, A. Ye. (2017), Lohika [Logic], VPTs "Kyivs'kyj universytet", Kyiv, Ukraine.
15. Zherebkin, V.Ye. (2006), Lohika [Logic], T-vo “Znannia”, KOO, Kyiv, Ukraine.
16. Kun'ch, Z.J. (2005), Universal'nyj slovnyk ukrains'koi movy [Universal dictionary of the Ukrainian language], Navchal'na knyha – Bohdan, Ternopil', Ukraine.
17. Denysenko, V.M., Uhryn, L.Ya. and Khoma N.M. (2014), Politolohiia: entsyklopedychnyj slovnyk [Political science: encyclopedic dictionary], LNU imeni Ivana Franka, L'viv, Ukraine.
18. Shemshuchenko, Ju. S. (1998), Jurydychna encyklopedija [Legal encyclopedia] vol.2, Ukrai'ns'ka encyklopedija im. M. P. Bazhana, Kyiv, Ukraine.
19. Shemshuchenko, Ju. S. (1998), Jurydychna encyklopedija [Legal encyclopedia] vol.1, Ukrai'ns'ka encyklopedija im. M. P. Bazhana, Kyiv, Ukraine.
20. Mochernyj, S. V. (2000) Ekonomichna entsyklopediia: [Economic encyclopedia] vol.1, Akademiia; Akademiia narodnoho hospodarstva, Ternopil', Ukraine.
21. Fylosofskyj entsyklopedycheskyj slovar' (2001) [Philosophical encyclopedic dictionary], YNFRA-M, Moskva, Russia.
22. Ministry of Economic Development and Trade (2013), “About the statement of Methodical recommendations concerning calculation of level of economic safety of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (Accessed 20 May 2021).

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 528

Відомості про авторів

С. В. Свірко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-9157-4672

Як цитувати статтю

Свірко С. В. Бюджетна безпека як ланцюговий елемент складових державної безпеки: державно-управлінські аспекти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2079 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.3

Svirko, S. (2021), “Budget security as a chain element of state security components: public administration aspects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2079 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.