EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
К. Ю. Редько, З. Е. Куніцька

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.34

УДК: 347.775

К. Ю. Редько, З. Е. Куніцька

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті всебічно розкрито правову природу комерційної таємниці як об’єкта цивільних прав. Вичерпно визначено сутність поняття «комерційна таємниця» відповідно до основних законодавчих актів України, що регулюють правовідносини у цій сфері. На основі цього сформовано основні ознаки комерційної таємниці, з’ясовано в чому виражається комерційна цінність такої таємниці, а також зазначено суб’єкти та об’єкт права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. При аналізі українського законодавства виявлено колізію щодо трактування понять «державна таємниця» та «комерційна таємниця». Проаналізовано всі тонкощі права на використання комерційної таємниці та розпорядження цим правом. Висвітлено особливості пасивної та активної охорони інформації, що виникає при здійсненні підприємницької діяльності, а також основні форми захисту комерційної таємниці, що були предметом дослідження окремих науковців. Розглянуто випадки, коли використання та збирання комерційної таємниці вважатимуться протиправними, а коли ні. Встановлено потребу в особливому приділенні уваги юридичним особам як можливим суб’єктам злочину, пов’язаного з підприємницьким шпигунством та вказано на певні проблемні моменти захисту комерційної таємниці в Україні. Визначено ряд основних законів України, положення яких є підставами для реалізації права суб’єкта господарської діяльності на комерційну таємницю та її захист, а також знайдено недоліки у формулюванні окремих статей. Найбільшу увагу приділено Законам України «Про інформацію», «Про Службу безпеки України», «Про національну поліцію» та «Про захист від недобросовісної конкуренції». Проаналізовано зарубіжний законодавчий досвід у сфері регулювання відносин щодо комерційної таємниці, зокрема досвід США, ЄС та Індії. Зроблено висновок, що наразі для розв’язку проблем, наявних в українській законодавчій базі щодо комерційної таємниці, необхідно усунути вже виявлені прогалини та неточності в законах України шляхом внесення змін до них, а також прийняти окремий закон щодо комерційної таємниці, який би узгоджувався з міжнародними стандартами, зокрема з Директивою (ЄС) 2016/943 Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2016 року про захист нерозголошених «ноу-хау» та комерційної інформації (комерційної таємниці) від незаконного заволодіння, використання та розголошення.

Ключові слова: комерційна таємниця; комерційна цінність; конфіденційна інформація; інформаційно-комунікаційні технології; підприємницьке шпигунство.

Література

1. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2658-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.
2. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію: Інформаційний лист від 28.03.2007 р. № 01-8/184. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_184600-07#Text.
3. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
4. Цивільний Кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
5. Господарський Кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
6. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text.
7. Про підприємства в СРСР: Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 04.06.1990 р. № 1529-I URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1529400-90#Text.
8. Сергеева А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2009. – 752 с.
9. Сляднєва Г. О. Питання про суб’єкта права на комерційну таємницю / Г. О. Сляднєва // Часопис цивілістики. - 2012. - Вип. 13. - С. 103-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_22.
10. Підопригора О. А. Окремі проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Підопригора // Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. упр. та права. – 2002. – № 2. – C. 23–28.
11. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-IІІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.
12. Сліпачук О. Комерційна таємниця на підприємстві / О. Сліпачук // Справочник економіста.– 2005.– №7.– ст. 67.
13. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-ХІІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text.
14. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.
15. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р. № 237/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text.
16. Directive (eu) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 08.06/2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. URL: https://eur- lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943.

K. Redko, Z. Kunitska

TRADE SECRET: FEATURES AND PROBLEMS OF NORMATIVE AND LEGAL SUPPORT IN UKRAINE

Summary

The article comprehensively reveals the legal nature of trade secrets as an object of civil rights. The essence of the concept of "trade secret" in accordance with the main legislative acts of Ukraine governing legal relations in this area is exhaustively defined. Based on this, the main features of a trade secret are formed, the commercial value of such a secret is clarified, as well as the subjects and object of intellectual property rights to a trade secret are indicated. The analysis of Ukrainian legislation revealed a conflict between the interpretation of the concepts of "state secret" and "commercial secret". All the subtleties of the right to use trade secrets and the disposal of this right are analyzed. The peculiarities of passive and active protection of information that arises in the course of entrepreneurial activity, as well as the main forms of protection of trade secrets, which were the subject of research by individual scientists, are highlighted. Cases are considered when the use and collection of trade secrets will be considered illegal and when not. The need for special attention to legal entities as possible subjects of a crime related to corporate espionage has been identified, and certain problematic aspects of the protection of trade secrets in Ukraine have been pointed out. A number of basic laws of Ukraine have been identified, the provisions of which are the grounds for exercising the right of a business entity to trade secrets and its protection, as well as shortcomings in the wording of certain articles. The greatest attention is paid to the Laws of Ukraine "On Information", "On the Security Service of Ukraine", "On the National Police" and "On Protection against Unfair Competition". Foreign legislative experience in the field of trade secret relations, in particular the experience of the United States, the European Union and India, is analyzed. It is concluded that in order to solve the problems existing in the Ukrainian legislation on trade secrets, it is necessary to eliminate the gaps and inaccuracies in the laws of Ukraine by amending them, as well as to adopt a separate law on trade secrets, which would be consistent with international standards, in particular Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 08.06/2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.

Keywords: trade secret; commercial value; confidential information; information and communications technology; corporate espionage.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “About information”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text, (Accessed 27.02.2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Information Sheet “On some issues of the practice of application of information legislation by commercial courts”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_184600-07#Text, (Accessed 28.02.2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “Constitution of Ukraine” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80#top,(Accessed 01.03.2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Civil code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text, (Accessed 02.03.2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “Economic Code Of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 03.03.2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine “About a state secret” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text, (Accessed 04.03.2021).
7. Union of Soviet Socialist Republics (1990), Law of the Union of Soviet Socialist Republics “About enterprises in the USSR” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1529400-90#Text, (Accessed 05.03.2021).
8. Sergeeva, A. P. (2009), Pravo intellektual'noj sobstvennosti v Rossijskoj Federacii [Intellectual property law in the Russian Federation], Prospekt, Moscow, Russia.
9. Sliadnieva, H. O. (2012), “The question of the subject of the right to trade secrets”, Chasopys tsyvilistyky, vol. 13, pp. 103-105.
10. Pidopryhora, O. A. (2002), “Some problems of legal protection of intellectual property in Ukraine”, Visnyk Khmel'nyts. in-tu rehion. upr. ta prava, vol. 2, pp. 23-28.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), “Criminal codex of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text, (Accessed 06.03.2021).
12. Slipachuk, O.J. (2005), “Trade secret at the enterprise”, Spravochnyk ekonomista, vol.7, p. 67.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “About the Security Service of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text, (Accessed 07.03.2021).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About the National Police”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text, (Accessed 09.03.2021).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “On protection from unfair competition”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text, (Accessed 10.03.2021).
16. European Parliament (2016), “Directive (eu) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 08.06/2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure”,available at: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943, (Accessed 10.03.2021).

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 1372

Відомості про авторів

К. Ю. Редько

к. е. н., старший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

K. Redko

PhD in Economics, senior lecturer, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000–0003–2609–3471


З. Е. Куніцька

студентка ЕУ-91, факультет соціології і права, кафедра теорії та практики управління,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Z. Kunitska

Student of EU-91, Faculty of Sociology and Law, Department of Theory and Practice Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0001-7218-8696

Як цитувати статтю

Редько К. Ю., Куніцька З. Е. Комерційна таємниця: особливості та проблеми нормативно-правового забезпечення в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2074 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.34

Redko, K. and Kunitska, Z. (2021), “Trade secret: features and problems of normative and legal support in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2074 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.