EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В. І. Николаєва, П. В. Назаренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.32

УДК: 351:005.1

В. І. Николаєва, П. В. Назаренко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті підкреслюється значимість подальшого розвитку міських територій з урахуванням соціально-економічних трансформацій та їх вплив на загальнодержавні процеси. Стратегічні завдання розвитку України, спрямовані на модернізацію системи державного управління та реформування адміністративно-територіального устрою, передбачають пошук новітніх інноваційних моделей управління економічними, соціальними та політичними процесами, які відбуваються у сучасних великих містах, адже їх стабільний розвиток стає запорукою збалансованої та прогнозованої розбудови держави.
Наразі описуються теоретичні аспекти управління сучасним містом: принципи організації управління і розвитку, структура управління, принципи регулювання системи державного і муніципального управління. Визначено необхідність упровадження безпаперових цифрових та інформаційних технологій. Автором обґрунтовується розгортання комплексу «Інформатизація та цифровізація» міста і переваги його функціонування. Основний акцент зроблено на адекватності вибору і поетапної реалізації програми цілісної політики в галузі інформації. Запропоновано алгоритм розробки стратегії розвитку міста з урахуванням цифрових і інформаційних технологій. Виокремлено пріоритетні напрями всього масиву альтернативних дій з урахуванням результативності застосування в умовах обмеженості ресурсів і можливих ризиків реалізації.

Ключові слова: управління сучасним містом; муніципальне управління; цифровізація; інформатизація; стратегія розвитку.

Література

1. Бабаєв В. М. Управління великим містом : теоретичні і прикладні аспекти : монографія. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: ХНАМГ, 2010. 307 с.
2. Head S. The New Ruthless Economy: Work and Power in the Digital Age. Oxford: Oxford University Press, 2011.
3. Deakin M. Smart Cities : Governing, Modelling and Analysing the Transition. UK: Taylor and Francis, 2013. 250 p.
4. Song H., Srinivasan R., Sooker T., Jeschke S. Smart Cities: Foundations, Principles, and Applications. USA: Wiley, 2017. 912 p.

V. Nykolaieva, P. Nazarenko

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF CITY TERRITORY DEVELOPMENT MANAGEMENT

Summary

The article emphasizes the importance of further development of urban areas, taking into account socio-economic transformations and their impact on national processes. Strategic tasks of Ukraine's development, aimed at modernizing the system of public administration and reforming the administrative-territorial system, include finding the latest innovative models of economic, social and political processes in modern large cities, because their stable development is the key to balanced and predictable state development. The main purpose of this article is to highlight the basic theoretical foundations of urban development management, including modern cities in Ukraine and justify the selection and phased implementation of a holistic information policy program by developing an algorithm for urban development strategy based on digital and information technologies.
The author describes the theoretical aspects of modern city management: the principles of management and development, management structure, regulation principles of the system of public and municipal administration. The necessity of introduction of paperless digital and information technologies is determined. The author substantiates the deployment of the complex "Informatization and digitalization" of the city and the benefits of its operation. The main emphasis is placed on the adequacy of the selection and gradual implementation of the program of integrated policy in the field of information. An algorithm for developing a city development strategy taking into account digital and information technologies is proposed. The priority directions of the whole array of alternative actions are singled out, taking into account the effectiveness of application in the conditions of limited resources and possible risks of realization.
Thus, the key elements of the process of analysis of options for strategic decisions in the management of urban development are the obvious options for the implementation of informatization and digitalization programs, as well as the priority of their future implementation.

Keywords: modern city management; municipal management; digitalization; informatization; development strategy.

References

1. Babayev, V. M. (2010), Upravlinnya velykym mistom : teoretychni i prykladni aspekty : monohrafiya, [Management of a great place: theoretical and applied aspects: monograph.], KHNAMH, Kharkiv, Ukraine.
2. Head, S. (2011), The New Ruthless Economy: Work and Power in the Digital Age, Oxford University Press, Oxford, UK.
3. Deakin, M. (2013), Smart Cities : Governing, Modelling and Analysing the Transition, Taylor and Francis, UK.
4. Song, H. Srinivasan, R. Sooker, T. and Jeschke, S. (2017), Smart Cities: Foundations, Principles, and Applications, Wiley, USA.

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 450

Відомості про авторів

В. І. Николаєва

к. пед. н., доцент кафедри соціології управління, Донецький державний університет управління (Маріуполь)

V. Nykolaieva

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Sociology of Management, Donetsk State University of Management (Mariupol)

ORCID:

0000-0003-4594-303X


П. В. Назаренко

магістрант, ДонДУУ,виконуючий обов’язки головного архітектора міста, Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради

P. Nazarenko

Master's student of the DSUM, Acting Chief Architect of the City, Department of Architecture and Urban Planning of Zaporizhia City Council

ORCID:

0000-0002-5157-0324

Як цитувати статтю

Николаєва В. І., Назаренко П. В. Теоретичні засади управління розвитком міських територій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2072 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.32

Nykolaieva, V. and Nazarenko, P. (2021), “Theoretical fundamentals of city territory development management”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2072 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.