EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Ю. А. Богач, Н. М. Кривокульська, С. М. Скочиляс

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.31

УДК: 351:005.53

Ю. А. Богач, Н. М. Кривокульська, С. М. Скочиляс

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Анотація

У статті доведено, що інформаційно-аналітичне забезпечення є важливим ресурсом закладів охорони здоров’я, джерелом для прийняття ними управлінських рішень та наслідком ухвалення цих рішень. Наведено оптимальні шляхи інформатизації галузі охорони здоров’я України. Обґрунтовано значимість інформаційно-аналітичного супроводу управлінських рішень в закладах охорони здоров’я. Систематизовано завдання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності закладу охорони здоров’я. Згруповано форми інформаційно-аналітичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я і управління ними. Виокремлено такі форми інформаційно-аналітичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я: стратегічну, бухгалтерську, логістичну, організаційну, маркетингову. Здійснено оцінку системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Борщівського комунального районного центру первинної медико – санітарної допомоги (Борщівського КРЦПМСД). Визначено стан досягнення критеріїв оцінки роботи сімейного лікаря загальної практики-сімейної медицини по медичному обслуговуванню населення дільниці Борщівської міської амбулаторії ЗПСМ та прикріплених ФАПів за 2017 рік (загальна кількість критеріїв становить 20). Зроблено висновок про те, що відсоток досягнення критеріїв оцінки роботи сімейного лікаря загальної практики-сімейної медицини по медичному обслуговуванню населення дільниці Борщівської міської амбулаторії ЗПСМ та прикріплених ФАПів за 2017 рік становить 93,5%. Недовиконання нормативів у роботі сімейного лікаря спостерігається за такими позиціями: кількість обстежених хворих на туберкульоз (бал 8,8 з 10), кількість дітей, які в затверджені терміни відвідують сімейного лікаря та профільних спеціалістів (бал 9,3 з 10), число дітей до 1 року охоплених щепленням (бал 17,5 з 20), число жіночого населення обстежених цитологічно (бал 3,7 з 4) та ін. Вказано на переваги і недоліки практики інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Борщівського КРЦПМСД.

Ключові слова: заклад охорони здоров’я; інформаційно-аналітичний супровід; інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень; форми інформаційно-аналітичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я; Борщівський КРЦПМСД.

Література

1. Методологія вивчення рівня впровадження інформатизації в систему охорони здоров’я України : метод. рекомендації / Г.О. Слабкий, О.Ю. Качур, Є.М. Кривенко. К., 2014. 20 с.
2. Концептуальні підходи до впровадження електронних медичних записів у систему охорони здоров’я України / М.В. Голубчиков, О.С. Коваленко, Л.М. Козак, В.Г. Осташко. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. 2008. № 3. С. 51-54.
3. Рожелюк В.М., Денчук П.Н. Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 270-274.
4. Гуменюк О.О. Функціонування аналітичного забезпечення діяльності підприємства. Сталий розвиток економіки. 2015. № 3. С. 212-216. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_3_32.
5. Проценко Т. Комунікаційні канали та засоби задоволення інформаційних потреб сімейних лікарів. Вісник Книжкової палати. 2013. № 10. С. 24-27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_10_8.
6. Сибурина Т. А. Стратегии развития здравоохранения, реализуемые в мире / Т. А. Сибурина, О. С. Мишина. Социальные аспекты здоровья населения : электрон. журн. 2011. № 2 (18). С. 3.
7. Каневський О.С., Кислий В.М., Ткачук І.С. Передумови застосування логістичних підходів у галузі медицини. URL: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/mtu/871717178115306_11052010123349.pdf
8. Полянська А.С. Ресурсне забезпечення розвитку організацій в сучасних умовах господарювання. URL: http://www.pdaa.com.ua/np/pdf/81.pdf
9. Долбнєва Д. В., Гончарук С. М. Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 46-52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_3_7.
10. Шкільняк М. М. Модернізація менеджменту системи охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи / М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. М. Попович, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018. Вип. 4. С. 168-180. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2018_4_18.

Yu. Bohach, N. Kryvokulska, S. Skochylias

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT AS AN ORGANIZATIONAL RESOURCE FOR MAKING MANAGEMENT DECISIONS

Summary

The article proves that information and analytical support is an important resource of health care institutions, a source for them to make management decisions and the consequences of adoption of these decisions. The optimal ways of informatization of the healthcare sector of Ukraine are given. The importance of information and analytical support of management decisions in health care institutions is substantiated. The tasks of information and analytical support of the health care institutions are systematized. Forms of information and analytical support of health care institutions and their management are grouped. The following forms of information and analytical support of health care institutions are identified: strategic, accounting, logistics, organizational, marketing. An assessment of the system of information and analytical support of the Borshchiv Municipal District Center for Primary Health Care (Borshchiv MDCPHC) is carried out. The state of achievement of the criteria for evaluating the work of a family doctor of general practice-family medicine for medical care of the population of the Borshchiv city general practice outpatient clinic - family medicine (GPOCFM) and attached medical and obstetric points (MOPs) for 2017 has been determined (the total number of criteria is 20). It is concluded that the percentage of achievement of the criteria for evaluating the work of a family doctor of general practice-family medicine for medical care of the population of the Borshchiv city general practice outpatient clinic - family medicine (GPOCFM) and attached medical and obstetric points (MOPs) for 2017 is 93,5%. Underestimation of standards in the work of a family doctor is observed in the following positions: the number of examined patients with tuberculosis (score 8,8 out of 10), the number of children who visit the family doctor and specialists in the approved time (score 9,3 out of 10), the number of children 1 year covered by vaccination (score 17,5 out of 20), the number of women examined cytologically (score 3,7 out of 4), etc. The advantages and disadvantages of the practice of information and analytical support of the Borshchiv MDCPHC are pointed out.

Keywords: health care institution; information and analytical support; information and analytical support of managerial decision-making; forms of information and analytical support of health care institutions activity; Borshchiv MDCPHC.

References

1. Slabkyi, H. O. Kachur, O. Yu. and Kryvenko Ye. M. (2014), Metodolohiia vyvchennia rivnia vprovadzhennia informatyzatsii v systemu okhorony zdorovia Ukrainy [Methodology of studying the level of introduction of informatization in the health care system of Ukraine: method. recommendations], Kyiv, Ukraine.
2. Holubchykov, M. V. Kovalenko, O. S. Kozak, L. M. and Ostashko, V. H. (2008), “Conceptual approaches to the introduction of electronic medical records in the health care system of Ukraine”, Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia, vol.3, pp. 51-54.
3. Rozheliuk, V.M. and Denchuk, P.N. (2013), “Conceptual bases of accounting and analytical support of the enterprise management system”, Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 1, pp. 270-274.
4. Humeniuk, O. O. (2015), “Functioning of analytical support of enterprise activity”, Stalyi rozvytok ekonomiky,vol. 3, pp. 212-216.
5. Protsenko, T. (2013), “Communication channels and means of meeting the information needs of family doctors”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, vol. 10, pp. 24-27.
6. Syburyna, T. A. (2011), “Global health development strategies”, Sotsyalnye aspekty zdorovia naselenyia, vol. 2 (18), p.3.
7. Kanevskyi, O.S. Kyslyi, V.M. and Tkachuk, I.S. (2005), “Prerequisites for the application of logistics approaches in the field of medicine”, Medytsyna transportu Ukrayiny, available at: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/mtu/871717178115306_11052010123349.pdf (Accessed 17 Apr 2021)
8. Polianska, A.S. (2007), “Resource support for the development of organizations in modern business conditions”, available at: http://www.pdaa.com.ua/np/pdf/81.pdf (Accessed 11 Apr 2021)
9. Dolbnieva, D. V. and Honcharuk, S. M. (2016), “Necessity and main directions of improving the order of formation and use of resource potential of health care in Ukraine”, Problemy ekonomiky, [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2016_3_7 (Accessed 25 Apr 2021)
10. Shkilniak, M. M. Zheliuk, T. L. Vasina, A. Yu. Dudkina, O. P. Popovych, T. M. and Ovsianiuk-Berdadina O. F. (2018), “Modernization of health care management in the context of medical reform”, Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, [Online], vol. 4, pp. 168-180, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2018_4_18 (Accessed 27 Apr 2021).

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 793

Відомості про авторів

Ю. А. Богач

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет

Yu. Bohach

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management, Public Administration and Personnel, West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0002-6739-5583


Н. М. Кривокульська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет

N. Kryvokulska

PhD in Economics, Associate Professor,Department of Management, Public Administration and Personnel, West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0001-6425-8762


С. М. Скочиляс

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет

S. Skochylias

PhD in Economics, Associate Professor,Department of Management, Public Administration and Personnel, West Ukrainian National University

ORCID:

0000-0002-5584-4118

Як цитувати статтю

Богач Ю. А., Кривокульська Н. М., Скочиляс С. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення як організаційний ресурс для прийняття управлінських рішень. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2071 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.31

Bohach, Yu., Kryvokulska, N. and Skochylias, S. (2021), “Information and analytical support as an organizational resource for making management decisions”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2071 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.