EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ
Т. В. Новаченко, О. В. Александров, Н. П. Дяченко, Н. А. Коваленко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.1

УДК: 325.455

Т. В. Новаченко, О. В. Александров, Н. П. Дяченко, Н. А. Коваленко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ

Анотація

У статті розглядається значущість інноваційного розвитку –визначального чинника економічного зростання, утвердження сталого розвитку та конкурентоздатності Української держави. Аргументовано, що науково-дослідна діяльність й упровадження інновацій, як чинники соціально-економічного розвитку, є запорукою процвітання суспільства та формування передумов зростання суспільної довіри.
З метою аналізу стану, нагальних проблем та перспектив інноваційного розвитку в Україні досліджено кількісні та якісні показники інноваційної діяльності. Виявлено, що впродовж 2010-2019 років відбулося скорочення кількості організацій, що здійснювали науково-дослідну діяльність (далі – НДР) та чисельність працівників, що займалися науковими дослідженнями та розробками. Встановлено, що відповідно до інформації Державної служби статистики України, спостерігається тенденція збільшення витрат (у млн грн) на науково дослідну діяльність, однак це відбувалося внаслідок знецінення гривні, адже у доларовому еквіваленті з 2014 року спостерігається зниження рівня фінансування. Досліджено динаміку змін структури складу виконавців НДР упродовж 2017-2019 рр., гендерні аспекти посеред виконавців НДР, структуру виконавців науково-дослідної діяльності з розподілом за віком, рівнем освіти, галузями знань, наявністю наукових ступенів. Виявлено, що відповідно до рейтингових оцінок Європейського інноваційного табло 2020 (англ. European Innovation Scoreboard 2020) Україна щорічно втрачає позиції – 34-те у 2014 році, 35-те впродовж 2015-2018 рр., 36-те у 2019 році та передостаннє 38-ме у 2020 році, випередивши лише Румунію. Зазначено, що стан сучасної діяльності у сфері інноваційного розвитку є результатом державної політики, яка наразі характеризується відсутністю послідовності та науково обґрунтованого стратегічного планування щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку. Інноваційна науково-дослідна діяльність є запорукою процвітання суспільства та формування передумов зростання суспільної довіри. Формування державної інноваційної політики необхідно здійснювати шляхом узгодження інтересів усіх суб’єктів інноваційної діяльності, що забезпечить ефективність процесів її реалізації та сприятиме зростанню суспільної довіри до державних інститутів.

Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; інноваційна політика; суспільна довіра.

Література

1. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT.
2. Global innovation index 2020. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf.
3. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.
4. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
5. European Innovation Scoreboard 2020. URL: https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html.
6. Ківалов С. В. Сучасний інноваційний процес у вищій школі: актуальні проблеми та тенденції. Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 59. С. 3-15.
7. Новаченко Т. В., Дяченко Н. П., Демченко С. О. Модернізація механізмів державного управління у сфері інтелектуальної власності України в контексті глокалізаційних процесів розвитку. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 3. C.118–124.

T. Novachenko, O. Aleksandrov, N. Diachenko, N. Kovalenko

EFFICIENCY OF THE INNOVATION POLICY AS A PREREQUISITE FOR GROWING PUBLIC TRUST

Summary

The article considers the importance of innovative development - a determining factor of economic growth, the establishment of sustainable development and competitiveness of the Ukrainian state. It is argued that scientific and research activities, implementation of the innovations, as factors of socio-economic development, are the key to the prosperity of society and the formation of preconditions for the growth of public confidence.
In order to analyze the state, urgent problems and prospects of innovative development in Ukraine, quantitative and qualitative indicators of innovative activity are investigated. It was found that during 2010-2019 there was a reduction in the number of organizations and of employees engaged scientific and research activities.
It is established that according to the State Statistics Service of Ukraine, there is a tendency to increase spending (in UAH million) on research activities, but this was due to the devaluation of the hryvnia, because in dollar terms since 2014 there is a decrease in funding. The dynamics of changes in the structure of research and development performers during 2017-2019, gender aspects among of employees engaged scientific and research activities, the structure of research performers with the distribution by age, level of education, fields of knowledge, availability of scientific degrees are investigated. It was found that according to the ratings of the European Innovation Scoreboard 2020, Ukraine annually loses positions - 34th in 2014, 35th during 2015-2018, 36th in 2019 and the penultimate 38th in 2020, ahead of only Romania. It is noted that the current state of activity in the field of innovative development is the result of state policy, which is currently characterized by a lack of consistency and scientifically sound strategic planning for the transition of Ukraine to an innovative path of development. The innovative scientific and research activities is the key to the prosperity of the society and the formation of the preconditions for the growth of the public confidence. The formation of the state innovation policy should be carried out by coordinating the interests of all subjects of innovation, which will ensure the effectiveness of its implementation processes and promote the growth of public confidence in state institutions.

Keywords: innovations; innovative activity; innovation policy; public trust.

References

1. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT (Accessed 22 Apr 2021).
2. Global innovation index 2020. available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (Accessed 22 Apr 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Strategy for the development of innovation for the period up to 2030” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (Accessed 22 Apr 2021).
4. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
5. European Innovation Scoreboard 2020. available at:https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html (Accessed 22 Apr 2021).
6. Kivalov, S. V. (2017), “Modern innovation process in higher education: current issues and trends”, Aktualni problemy polityky, vol. 59, pp. 3-15.
7. Novachenko, T. V. Diachenko, N. P. and Demchenko S. O. (2019), “Modernization of public administration mechanisms in the field of intellectual property of Ukraine in the context of glocalization processes of development”, Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 3, pp.118–124.

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 669

Відомості про авторів

Т. В. Новаченко

д. держ. упр., доцент, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

T. Novachenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of the Department of Public Policy and Political Analytics,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-6812-5342


О. В. Александров

к. держ. упр.

O. Aleksandrov

PhD in Public Administration

ORCID:

0000-0002-5093-9644


Н. П. Дяченко

к. держ. упр.,доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Київський інститут інтелектуальної власності та праваНаціонального університету «Одеська юридична академія»

N. Diachenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and IT, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University of Odessa Law Academy

ORCID:

0000-0002-4306-7665


Н. А. Коваленко

к. філол. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

N. Kovalenko

PhD in Philology, Associate Professor of the Department of Management and IT, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University of Odessa Law Academy

ORCID:

0000-0001-9881-4835

Як цитувати статтю

Новаченко Т. В., Александров О. В., Дяченко Н. П., Коваленко Н. А. Ефективність інноваційної політики як передумова зростання суспільної довіри. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2053 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.1

Novachenko, T., Aleksandrov, O., Diachenko, N. and Kovalenko, N. (2021), “Efficiency of the innovation policy as a prerequisite for growing public trust”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2053 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.5.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.