EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Т. М. Дерун, О. П. Кочерга

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.34

УДК: 351

Т. М. Дерун, О. П. Кочерга

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті досліджено особливості стратегічного планування сталого розвитку територіальних громад з урахування Цілей сталого розвитку. Зазначено, що сталий розвиток задовольняє потреби суспільства, не ставлячи під загрозу спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Поряд з тим, в Україні на законодавчому рівні невирішеною залишається проблема унормування трактування сутності сталого розвитку й, відповідно, узгодженість нормативно-правових актів щодо його забезпечення. Обґрунтовано пріоритетні завдання щодо досягнення Цілей сталого розвитку. Досліджено зміст та індикатори Цілі сталого розвитку України «Сталий розвиток міст і громад». Обґрунтовано основні принципи концепції сталого розвитку на місцевому рівні. Визначено, що базовими елементами сталого розвитку територіальних громад є раціональне використання наявних на їх території усіх видів ресурсів, збереження довкілля та реалізація інноваційних проектів. Розглянуто індикатори до Цілі сталого розвитку-11, які розроблені з врахуванням досвіду і положень методологій оцінки сталого і збалансованого розвитку громад, розроблених ООН, Організацією економічного співробітництва та розвитку та інших інституцій. Обґрунтовано етапи процесу інтеграції місцевих (локальних) стратегічних та програмних документів до Цілей сталого розвитку України.

Ключові слова: сталий розвиток; територіальні громада; цілі сталого розвитку; стратегічне планування; індикатори.

Література

1. Васильєва О. І., Васильєва Н. В. Концептуальні засади сталого розвитку територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. URL : http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6049&i=14
2. Цілі сталого розвитку: Що треба знати органам місцевого самоврядування. URL : https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/SDG_LocalGov_v05.pdf
3. Цілі сталого розвитку 2016-2030. URL : http://www.un.org.ua/ua/tsilirozvytku’tysiacholittia/tsilistalohorozvytku
4. Пітцик М. Децентралізації може завадити політичне середовище, яке не хоче змін. URL: http://decentraliza’tion.gov.ua/news/2357
5. Гордєєв О. К. Механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади: дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.04. Одеса, 2014. 200 с.
6. Шаров Ю. П., Чикаренко І. А., Маматова Т. В. Управління змінами в публічному адмініструванні : навч. посіб. ; за наук. ред. Ю. П. Шарова. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. 148 с.
7. Мадьярова А. В. Принципи і критерії визначення державних повноважень, які можуть передаватися органам місцевого самоврядування. А. В. Мадьярова. Київ., 2006. С. 25.
8. Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
9. Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір: аналітична доповідь. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 90 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf
10. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2019 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_vrd_19_ue.pdf
11. Лайко О. І., Капітанець С. В., Чехович З. В. Реалізація цілей сталого розвитку міст і громад на засадах глокалізації. Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2018. №4 [41]. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/595609.pdf
12. Про роль міжмуніципального співробітництва у становленні та розвитку громад. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13041
13. Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/komisiya-pry-minregioni-pogodyla-proyekty-vsih-oblastej-yaki-budut-realizovuvatysya-za-rahunok-dfrr-u-2021-roczi/
14. Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/zasidannya/zasidannya-druge/do-drugogo-pitannya/attachment/do2putporyadokvukorkoshdfrrzag/
15. Відтік іноземних інвестицій з України за останні 20 років був двічі - у 2015-му і 2020-му. URL: http://finbalance.com.ua/news/vidtik-inozemnikh-investitsiy-z-ukrani-za-ostanni-20-rokiv-buv-dvichi---u-2015-mu-i-2020-mu
16. Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF
17. Звєряков М. І., Ковальов А. І., Сментина Н. В. Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації: монографія. Одеса: ОНЕУ, 2017. 175 с.
18. Методичні рекомендації для врахування Цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад. URL : https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/UNDP_MetRecommendation_v03.pdf
19. Ортіна Г. В., Сокіл О. Г., Прус Ю. О., Застрожнікова І. В., Єфіменко Л. М. Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 171 с.

T. Derun, O. Kocherga

OBJECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The article examines the features of strategic planning for sustainable development of territorial communities, taking into account the Sustainable Development Goals. It is noted that sustainable development meets the needs of society without compromising the ability of future generations to meet their needs. At the same time, in Ukraine at the legislative level the problem of standardizing the interpretation of the essence of sustainable development and, accordingly, the consistency of regulations to ensure it remains unresolved. The priority tasks for achieving the Sustainable Development Goals are substantiated. The content and indicators of the Sustainable Development Goals of Ukraine "Sustainable Development of Cities and Communities" are studied and it is determined that it is at the local level that issues of well-being, health, education, environmental, social, household and other conditions of city and community residents development of ecological, economic and social spheres of society. The basic principles of the concept of sustainable development at the local level are substantiated. It is determined that the basic elements of sustainable development of territorial communities are the rational use of all types of resources available on its territory, environmental protection and implementation of innovative projects that would ensure the development of industry, agriculture, tourism, education and culture. would not jeopardize the ability of future generations to meet their needs. Indicators to the Sustainable Development Goal-11 are considered, which are developed taking into account the experience and provisions of the methodologies for assessing sustainable and balanced development of communities developed by the UN, the Organization for Economic Cooperation and Development and other institutions. The accessibility and comfort of living conditions in cities and communities have been studied; readiness for cooperation and joint implementation of significant projects; involvement in glocalization processes (participation of local communities in world economic processes); ecological success and readiness for transition to the principles of circular economy as directions of grouping indicators of sustainable development of Ukrainian communities. The stages of the process of integration of local (local) strategic and program documents into the Sustainable Development Goals of Ukraine are substantiated.

Keywords: sustainability; territorial community; sustainable development goals; strategic planning; indicators.

References

1. Vasylieva, O. and Vasylieva, N. (2018), “Conceptual basis for sustainable development of territorial communities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 74-78, available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6049&i=14 (Accessed 10 Apr 2021).
2. UCLG (2015), “Sustainable development goals: What local governments need to know”, available at: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/SDG_LocalGov_v05.pdf (Accessed 10 Apr 2021).
3. un.org.ua (2015), “Sustainable Development Goals 2016-2030”, available at: http://www.un.org.ua/ua/tsilirozvytku'tysiacholittia/tsilistalohorozvytku (Accessed 10 Apr 2021).
4. Pittsyk, M. (2016), “Decentralization can be hampered by a political environment that does not want change”, available at: http://decentralization.gov.ua/news/2357 (Accessed 10 Apr 2021).
5. Hordieiev, O.K. (2014), “Mechanisms for ensuring sustainable development of the territorial community”, Ph.D. Thesis, Public Administration, Odesa, Ukraine.
6. Sharov, Yu.P. Chykarenko, I.A. and Mamatova, T.V. (2012), Upravlinnia zminamy v publichnomu administruvanni [Change management in public administration], DRIDU NADU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
7. Mad'iarova, A.V. (2006), Pryntsypy i kryterii vyznachennia derzhavnykh povnovazhen', iaki mozhut' peredavatysia orhanam mistsevoho samovriaduvannia [Principles and criteria for determining state powers that can be transferred to local governments], Kyiv, Ukraine.
8. un.org.ua (2021), “National Report "Sustainable Development Goals: Ukraine"”, available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 10 Apr 2021).
9. DU «Instytut rehional'nykh doslidzhen' im. M.I. Dolishn'oho NAN Ukrainy» (2018), “Sustainable development goals for Ukraine: regional dimension”, available at: http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf (Accessed 10 Apr 2021).
10. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Expenditures and resources of Ukrainian households in 2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_vrd_19_ue.pdf (Accessed 10 Apr 2021).
11. Lajko, O.I. Kapitanets', S.V. and Chekhovych, Z.V. (2018), “Implementation of the aims of sustainable development of the cities and communities on the basis of glocalization”, Stalyj rozvytok ekonomiky. Mizhnarodnyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal, vol. 4 [41], available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/595609.pdf (Accessed 10 Apr 2021).
12. Vrublevs'kyj, O. (2020), “On the role of inter-municipal cooperation in the formation and development of communities”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/13041 (Accessed 10 Apr 2021).
13. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2021), available at: https://www.minregion.gov.ua/press/news/komisiya-pry-minregioni-pogodyla-proyekty-vsih-oblastej-yaki-budut-realizovuvatysya-za-rahunok-dfrr-u-2021-roczi/ (Accessed 10 Apr 2021).
14. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2016), “The order of use of means of the state fund of regional development”, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/zasidannya/zasidannya-druge/do-drugogo-pitannya/attachment/do2putporyadokvukorkoshdfrrzag/ (Accessed 10 Apr 2021).
15. FINBALANCE (2021), “The outflow of foreign investment from Ukraine over the past 20 years has been twice - in 2015 and 2020”, available at: http://finbalance.com.ua/news/vidtik-inozemnikh-investitsiy-z-ukrani-za-ostanni-20-rokiv-buv-dvichi---u-2015-mu-i-2020-mu (Accessed 10 Apr 2021).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Procedure for monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of state regional policy”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF (Accessed 10 Apr 2021).
17. Zvieriakov, M.I. Koval'ov, A.I. and Smentyna, N.V. (2017), Stratehichne planuvannia zbalansovanoho rozvytku terytorial'nykh sotsial'no-ekonomichnykh system v umovakh detsentralizatsii [Strategic planning of balanced development of territorial socio-economic systems in the context of decentralization], ONEU, Odesa, Ukraine.
18. UNDP (2017), “Methodical recommendations for taking into account the Sustainable Development Goals in the development strategies of territorial communities”, available at: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/DG/UNDP_MetRecommendation_v03.pdf (Accessed 10 Apr 2021).
19. Ortina, H.V. Sokil O.H. Prus Yu.O. Zastrozhnikova I.V. and Yefimenko L.M. (2019), Stalyj rozvytok mistsevykh hromad v umovakh detsentralizatsii [Sustainable development of local communities in the context of decentralization], FOP Odnoroh T.V., Melitopol', Ukraine.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 1397

Відомості про авторів

Т. М. Дерун

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

T. Derun

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9089-2206


О. П. Кочерга

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Kocherga

Postgraduate student of the Department of Regional Governance, Local Self-Government and Urban Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3482-1854

Як цитувати статтю

Дерун Т. М., Кочерга О. П. Цілі сталого розвитку в системі стратегічного планування розвитку територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2052 (дата звернення: 21.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.34

Derun, T. and Kocherga, O. (2021), “Objectives of sustainable development in the system of strategic planning of territorial communities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2052 (Accessed 21 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.