EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Я. О. Бень

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.70

УДК: 35.075 (477+327.7НАТО)

Я. О. Бень

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено історичні витоки інституту президентства в Україні, виокремлено конституційно затверджені повноваження глави держави (зокрема щодо здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави та керівництва у сферах національної безпеки і оборони). Проаналізовано євроінтеграційний курс України в контексті перебування на посаді Президента України конкретного політика, який переміг на демократичних виборах. Доведено, що діяльність Президентів України з питань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору доцільно розмежувати на кілька періодів: Президента України Л.Кравчука – період етап започаткування співпраці України з НАТО; Президента України Л.Кучми – період поглиблення співпраці України з НАТО; Президента України В.Ющенка – період уповільнення співпраці України з НАТО; Президента України В.Януковича – період гальмування співпраці України з НАТО; Президента України П.Порошенка – період прискорення співпраці України з Альянсом з конституційним закріпленням її майбутнього членства в НАТО; Президента України В.Зеленського – період продовження співпраці України з НАТО.
Наголошено, що у 2020 р. Україна стала учасником Програми розширених можливостей НАТО (ЕОР). Рішення Альянсу щодо України стало визнанням значного внеску нашої держави в міжнародну безпеку, зокрема шляхом участі у місіях під проводом НАТО, Силах реагування НАТО та відповідних навчаннях і тренуваннях. Країна, що стала учасником цієї програми, отримує додаткові можливості розвитку сектору безпеки і оборони, досягнення сумісності національних збройних сил зі збройними структурами НАТО, оптимізації системи державного управління відповідно до західних рекомендацій, реформування безпекової та оборонної сфер в цілому.
Сформульовано висновок щодо різності вказаних періодів за параметрами планування взаємодії України з НАТО, створення відповідних організаційних та правових механізмів взаємодії сторін, а також досягнутими результатами. Зазначено, що попри постійну присутність євроатлантичної риторики у діяльності Президентів України, починаючи з 1992 р., не досягнуто головної мети: Україна не стала членом Альянсу й навіть не отримала Плану дій щодо членства в НАТО. Прогнозовано подальшу діяльність глав Української держави з питань євроатлантичної інтеграції без чіткого визначення часових параметрів набуття членства в Альянсі.

Ключові слова: Президент України; глава держави; НАТО; Альянс; співпраця України з НАТО; євроатлантична інтеграція; діяльність з питань євроатлантичної інтеграції; періоди діяльності.

Література

1. Шемшученко Ю. Президент України / Юридична енциклопедія: В 6 т. К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 5.
2. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-Text.
3. Недзельський Ю. Програма «Партнерство заради миру» та особливості приєднання до неї України / Ю.Недзельський. Політичний менеджмент. 2011. № 2.
4. Смолянюк В.Ф. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору. Юридична енциклопедія: в 6 т. К.: Українська енциклопедія, 1998. Т. 6.
5. МЗС України. Державні програми та плани співробітництва України з НАТО. URL: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/dokumenti/.
6. Про основи національної безпеки України. Закон України від 19.06.2003 р. / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text.
7. Питання Воєнної доктрини України. Указ Президента України від 21.04.2005 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U702_05.html.
8. Декларація Бухарестського саміту прийнята главами держав і урядів, що взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради в Бухаресті 3 квітня 2008 р. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natolive/official_texts_8443.htm.
9. Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною, підписаної 9 липня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_021#Text.
10. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Закон України від 01.07.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text.
11. Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору. Указ Президента України від 18.11.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039/ 2010#Text.
12. Рада скасувала позаблоковий статус України. URL: https://www.unian.ua/politics/1025042-rada-skasuvala-pozablokoviy-status-ukrajini.html.
13. Концепція вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки. Указ Президента України від 21.02.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43/ 2017#Text.
14. Про національну безпеку України. Закон України від 21.06.2018 р. / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.
15. Питання Комісії з питань євроатлантичної інтеграції України. Указ Президента України від 30.10.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784/2019#Text.
16. Уряд схвалив Річну національну програму Україна - НАТО нової якості. URL: http://www.mil.gov.ua/news/2020/02/05/.
17. Хотин Р. Програма розширених можливостей НАТО: до якого клубу приєдналася Україна? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/prohrama-rozshyrenykh-mozlyvostej-nato/30671975.html.
18. Програма розширених можливостей НАТО: в Міноборони назвали «плюси» для України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3069529

Ya. Ben

ACTIVITIES OF THE PRESIDENTS OF UKRAINE ON EUROPEAN-ATLANTIC INTEGRATION OF UKRAINE

Summary

The article examines the historical origins of the institution of the presidency in Ukraine, highlights the constitutionally approved powers of the head of state (including the management of foreign policy and leadership in the field of national security and defense). The European integration course of Ukraine in the context of the position of a specific politician who won the democratic elections as the President of Ukraine is analyzed. It is proved that the activity of the Presidents of Ukraine on cooperation of Ukraine with the North Atlantic Treaty Organization should be divided into several periods: President of Ukraine L. Kravchuk - the period of the stage of initiating Ukraine's cooperation with NATO; President of Ukraine L. Kuchma - a period of deepening cooperation between Ukraine and NATO; President of Ukraine V. Yushchenko - a period of slowdown in Ukraine's cooperation with NATO; President of Ukraine V. Yanukovych - a period of slowing down Ukraine's cooperation with NATO; President of Ukraine P.Poroshenko - a period of accelerating Ukraine's cooperation with the Alliance with the constitutional consolidation of its future membership in NATO; President of Ukraine V. Zelensky - a period of continued cooperation between Ukraine and NATO.
It was emphasized that in 2020 Ukraine became a member of the NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP. The Alliance's decision on Ukraine was a recognition of our country's significant contribution to international security, in particular through participation in NATO-led missions, the NATO Response Force and relevant exercises and training. The country participating in this program receives additional opportunities for the development of the security and defense sector, achieving compatibility of national armed forces with NATO forces, optimizing the system of public administration in accordance with Western recommendations, reforming the security and defense spheres in general.
The conclusion on the difference of the specified periods on parameters of planning of interaction of Ukraine with NATO, creation of the corresponding organizational and legal mechanisms of interaction of the parties, and also the reached results is formulated. It is noted that despite the constant presence of Euro-Atlantic rhetoric in the activities of the Presidents of Ukraine since 1992, the main goal has not been achieved: Ukraine has not become a member of the Alliance and has not even received an Action Plan for NATO membership. The further activity of the heads of the Ukrainian state on the issues of Euro-Atlantic integration is forecasted without a clear definition of the time parameters for gaining membership in the Alliance.

Keywords: President of Ukraine; Head of State; NATO; Alliance; Ukraine's cooperation with NATO; Euro-Atlantic integration; activities on Euro-Atlantic integration; periods of activity.

References

1. Shemshuchenko, Yu. (1998), Prezydent Ukrainy [President of Ukraine], Yurydychna entsyklopedіia, Ukrainska entsyklopedіia, vol. 5, Kyiv, Ukraine.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “Constitution of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-Text (Accessed 22 Apr 2021).
3. Nedzelskyi, Yu. (2011), “Program "Partnership for Peace" and features of Ukraine's accession to it”, Polіtychnyi menedzhment, vol. 2.
4. Smolianiuk, V.F. (1998), Khartіia pro osoblyve partnerstvo mіzh Ukrainoiu ta Orhanіzatsіieiu Pіvnіchnoatlantychnoho dohovoru [Charter on a Special Partnership between Ukraine and the North Atlantic Treaty Organization], Yurydychna entsyklopedіia, Ukrainska entsyklopedіia, vol. 6, Kyiv, Ukraine.
5. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. State programs and plans for Ukraine's cooperation with NATO, available at: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/dokumenti/ (Accessed 22 Apr 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On the foundations of national security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text (Accessed 22 Apr 2021).
7. President of Ukraine (2005), Decree of the President of Ukraine “Questions of the Military Doctrine of Ukraine”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U702_05.html (Accessed 22 Apr 2021).
8. The Declaration of the Bucharest Summit was adopted by the Heads of State and Government who took part in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on April 3, 2008, available at: https://www.nato.int/cps/uk/natolive/official_texts_8443.htm (Accessed 22 Apr 2021).
9. Declaration supplementing the Charter on a Special Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine, signed on 9 July 1997, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_021#Text (Accessed 22 Apr 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “On the principles of domestic and foreign policy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text (Accessed 22 Apr 2021).
11. President of Ukraine (2010), Decree of the President of Ukraine “On ensuring the continuation of Ukraine's constructive partnership with the North Atlantic Treaty Organization”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039/ 2010#Text (Accessed 22 Apr 2021).
12. Unian, “The Council revoked Ukraine's non-aligned status”, available at: https://www.unian.ua/politics/1025042-rada-skasuvala-pozablokoviy-status-ukrajini.html (Accessed 22 Apr 2021).
13. President of Ukraine (2017), Decree of the President of Ukraine “The concept of improving public information on Ukraine's Euro-Atlantic integration for 2017-2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43/ 2017#Text (Accessed 22 Apr 2021).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On the national security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (Accessed 22 Apr 2021).
15. President of Ukraine (2019), Decree of the President of Ukraine “Questions of the Commission on Euro-Atlantic Integration of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784/2019#Text (Accessed 22 Apr 2021).
16. Ministry of Defenсe of Ukraine, “The government has approved a new quality Ukraine-NATO Annual National Program”, available at: http://www.mil.gov.ua/news/2020/02/05/ (Accessed 22 Apr 2021).
17. Khotyn, R. “NATO's Enhanced Capabilities Program: Which club has Ukraine joined?”, available at: https://www.radiosvoboda.org/a/prohrama-rozshyrenykh-mozlyvostej-nato/30671975.html (Accessed 22 Apr 2021).
18. Ukrinform, “NATO's Enhanced Capabilities Program: The Ministry of Defense called the "pluses" for Ukraine”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3069529 (Accessed 22 Apr 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 614

Відомості про авторів

Я. О. Бень

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

Ya. Ben

Postgraduate student of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4222-813Х

Як цитувати статтю

Бень Я. О. Діяльність президентів України з питань євроатлантичної інтеграції України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2046 (дата звернення: 14.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.70

Ben, Ya. (2021), “Activities of the presidents of Ukraine on european-atlantic integration of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2046 (Accessed 14 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.