EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕМОГРАФІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ: ОГЛЯД СУЧАСНОЇ ФАХОВОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
О. В. Овдін

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.33

УДК: 351(477):314.15

О. В. Овдін

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕМОГРАФІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ: ОГЛЯД СУЧАСНОЇ ФАХОВОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Анотація

Стаття присвячена вітчизняним дослідженням державного управління демографічними процесами. Увагу приділено роботам у галузі публічного управління та адміністрування. Досліджено стан наукової розробки даної теми в Україні. Визначено рівень висвітлення теоретико-методологічних, нормативно-правових та інституційних аспектів. Проаналізовано роботи авторів, присвячені зв’язкам державного управління демографічного процесами із забезпеченням сталого розвитку, перспективами системи пенсійного забезпечення, соціального захисту, охорони здоров’я та військовими реформами. Також досліджено публікації присвячені регіональним та локальним аспектам впливу держави на демографічні процеси. Окрему увагу приділено роботам присвяченим державному управлінню процесами міграції у контексті зазначеної теми. Визначено внесок українських вчених та проаналізовано їх пропозиції щодо конкретних напрямів державного управління демографічними процесами. Доведено, що дана проблема потребує подальших наукових досліджень.

Ключові слова: демографічна криза; демографічна політика; демографічні процеси; депопуляція; державне управління; наукові дослідження; населення.

Література

1. Багмет М. О. Пріоритети реформування державної міграційної політики України в умовах загальноєвропейського співробітництва / М. О. Багмет, О. В. Палагнюк // Наукові праці [Чорноморського державного університету ім. Петра Могили]. – Сер. : Державне управління. – 2013. – Вип. 202. – С. 42-45.
2. Богданович В. Удосконалення забезпечення населення лікарськими засобами як фактор підвищення рівня демографічної безпеки України / В. Богданович, К. Косяченко, В. Нестеровський // Вісн. НАДУ. – 2007. – № 2. – С. 329-337.
3. Васильєва Н. В. Методологічні засади державного управління демографічними процесами як умови забезпечення сталого розвитку в Україні / Н. В. Васильєва // Державне управління: удосконалення та розвиток: електр. журнал. – 2020. – № 10. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/5.pdf.
4. Дєгтяр А. О. Напрямки державної демографічної політики у сфері поліпшення стану здоров’я та підвищення тривалості життя населення України / А. О. Дєгтяр, О. М. Перебейнос // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. праць Асоціації докторів наук з держ. управління. – 2012. – Вип. 3 (11). – С. 60-65.
5. Дєгтяр А. О. Теоретико-методологічні засади розробки та реалізації державної демографічної політики в Україні / А. О. Дєгтяр // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. праць Асоціації докторів наук з держ. управління. – 2012. – Вип. 2 (10). – С. 196-200.
6. Долінченко О. М. Аспекти формування демографічної кризи в Україні / О. М. Долінченко // Наук. вісник Академії муніципального управління: Сер. «Управління». – 2014. – Вип. 3. – С. 151-158.
7. Долінченко О. М. Досвід великих країн щодо державного регулювання демографічних процесів у великих містах / О. М. Долінченко, Н. П. Кризина // Державне управління: удосконалення та розвиток: електр. наук. фахове видання – 2014. – № 3. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=689.
8. Костровець Л. Б. Основні положення Концепції демографічного розвитку України до 2015 року / Л. Б. Костровець // Вісник Чернігівського державн. Технологіч. університету: Сер. «Економіч. науки». – 2012. –№ 1 (56). – С. 55-59.
9. Кравченко М. Вплив демографічної кризи на систему соціального захисту / М. Кравченко // Вісник НАДУ. – 2011. – № 1. – С. 225-233.
10. Кравченко М. В. Наслідки глобальної міграції для вітчизняної системи соціального захисту / М. В. Кравченко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр., 2012. – № 1 (41). – С. 441-448.
11. Курило І. О. Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістських заходів / І. О. Курило, Н. О. Рингач // Статистика України. – 2007. – № 4. – С. 80-89.
12. Максименко А. В. Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України / А. В. Максименко // Правова держава. – 2015. – № 19. – С. 41-46.
13. Малиновська О. А. Зовнішня трудова міграція: можливі напрями державного регулювання/ О. А. Малиновська // Вісник НАДУ. – 2003. – № 4. – С. 333-340.
14. Малиновська О. А. Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з держ. упр. – Київ, 2005. – 26 с.
15. Малиновська О. А. Управління міграціями: деякі висновки з європейського досвіду / О. А. Малиновська // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В. І.Лугового, В. М. Князєва. – Київ: Вид-во УАДУ, 2002. – № 2. – С. 446-453.
16. Мельничук Л. М. Державне регулювання соціального розвитку інституту сім’ї в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з держ. упр. – Київ, 2009. – 32 с.
17. Мельничук Л. М. Механізми державного регулювання розвитку інституту сім’ї: види та напрями їх удосконалення / Л. М. Мельничук // Економіка та держава. – 2008. – № 12. – С. 109-112.
18. Мельничук Л. Нормативно-правові основи регулювання розвитку соціального інституту сім’ї: стан, проблеми та шляхи удосконалення / Л. Мельничук // Зб. наук. праць НАДУ при Президентові України. – 2006. – Вип. 2. – С. 335-347.
19. Мокрецов С. Є. Державне управління охороною репродуктивного здоров’я України в умовах демографічної кризи: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з держ. упр. – Київ, 2012. – 39 с.
20. Мокрецов С. Є. Підвищення рівня народжуваності як пріоритетне завдання державної сімейної політики / С. Є. Мокрецов // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 2. – С. 95–97.
21. Назар Н. О. Концептуальні засади формування національної демографічної політики в Україні / Н. О. Назар // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – №2. – С 248-250.
22. Назар Н. О. Міжнародний досвід реалізації демографічної політики / Н. О. Назар // Державне будівництво. – 2009. – № 1. – Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/index.html.
23. Назар Н. О. Про необхідність внесення змін в законодавство України у сфері охорони здоровя / Н. О. Назар // Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій: матер. щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (2-3 квітня 2009 р., м. Львів): у 2 ч. – Ч. 1. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – С. 512-522.
24. Назар Н. О. Роль моральності у підвищенні демографічної культури в Україні / Н. О. Назар, Н. М. Димар // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні: матер. щоріч. наук.-практ. конф. (20 січня 2006 р., м. Львів : у 2 ч. – Ч. 1. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – С. 314-317.
25. Назар Н. О. Синтезована модель демографізації соціально-економічної політики України / Н. О. Назар // Ефективність державного управління: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 342-350.
26. Новік В. О. Державна політика регулювання імміграційних процесів в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з держ. упр. / В. О.Новік. – Київ, 1999. – 21 с.
27. Омельянець С. М. Державна політика щодо покращення демографічних процесів в Україні / С. М. Омельянець // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – Харків: ХарРІДУ НАДУ. – 2005. – №2 (25): У 2 ч. – Ч. 2. – С. 92-98.
28. Палагнюк О. В. Зміст та функції міграційної політики України / О. В. Палагнюк // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2013-02%2810%29.
29. Рингач Н. О. Державне управління охороною здоров’я як складовою системи забезпечення національної безпеки: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з держ. упр. – Київ, 2010. – 38 с.
30. Рингач Н. О. Жити разом – помирати нарізно, або надсмертність чоловіків як гостра соціальна проблема сьогодення / Н. О. Рингач // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Львів, 4 квіт. 2008 р. – Львів : Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2008. – С. 489-493.
31. Рингач Н. Роль чинників, пов’язаних зі здоров’ям, у Стратегії національної безпеки України та пріоритети державного управління / Н. Рингач // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – Київ: Вид-во НАДУ, 2007. – Вип. 2. – С. 293-304.
32. Романюк М. Д. Теоретико-методологічні та практичні аспекти управління міграційним рухом населення України в контексті нової політичної ситуації / М. Д. Романюк // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць : Спец. вип.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики». – у 2 т. – Т. 2. – Київ: КНЕУ, 2006. – С. 14-24.
33. Сімоненко В. В. Ефективне управління демографічними процесами – передумова успішного розвитку держави // Інновації в державному управлінні та місцевому самоврядуванні: Зб. наук. пр. ДонДУУ. – Сер. «Державне управління». Т.8. – Донецьк, 2007. – С. 211-215.
34. Стешенко В. Демографічне прогнозування та його вплив на формування професійної армії в Україні / В. Стешенко, М. Хижняк, О. Шекера // Вісник НАДУ. – 2003. – № 4. – С. 341-349.
35. Фойгт Н. А. Правові та організаційні механізми забезпечення охорони здоров’я населення похилого віку в Україні: проблеми та шляхи вирішення / Н. А. Фойгт // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 2. – С. 273-279.
36. Шевцов А. Л. Державне регулювання міграційних процесів як основна функція міграційної політики / А. В. Шевцов // Держава та регіони. – Сер. «Державне управління». – 2013. – № 3 (43). – С. 41-46.

O. Ovdin

PUBLIC ADMINISTRATION OF DEMOGRAPHIC PROCESSES: REVIEW OF MODERN PROFESSIONAL UKRAINIAN LITERATURE

Summary

The paper is devoted to domestic research relating to public administration of demographic processes. The attention is paid to the works in the field of public administration. The state of scientific research into this topic has been investigated. The level of coverage of theoretical and methodological, regulatory legal and institutional aspects of the problem has been determined.
The authors’ works devoted to links between public administration of demographic processes and ensuring the sustainable development, prospects for the systems of pensions, social protection, health care and military reforms, have been analyzed. The publications devoted to regional and local aspects of the State’s influence on demographic processes, as well as the formation of legal framework in this area, have been examined. The particular attention is paid to the works devoted to public management of migration processes in the context of the said topic, in particular the problems of relocation of Ukrainian citizens to the permanent residence abroad, labor migration, as well as possible attraction of foreigners to Ukraine.
The contribution and scientific achievements of the outstanding Ukrainian scientists in the field of public administration, such as O. Malynovska, N. Rynhach, S. Mokretsov, M. Kravchenko, L. Melnychuk, N. Vasylieva, A. Diehtiar, and O. Dolinchenko, have been determined. Owing to their works, the foundation for further research studies within the science of public administration has been formed. Proposals with regard to specific directions in public administration of demographic processes have also been analyzed; the author’s position on their rightness and relevance to the problems facing Ukraine has been expressed. In particular, it has been noted that some proposals do not take into account the course of the European integration of our State and standards of the modern democratic society.
It has been proved that the problem of public administration of demographic processes requires further comprehensive research studies taking into account the development of depopulation in Ukraine at the present stage.

Keywords: demographic crisis; demographic policy; demographic processes; depopulation; public administration; research; population.

References

1. Bahmet, M. O. and Palahniuk, O. V. (2013), “Priorities of reforming the state migration policy of Ukraine in the conditions of pan-European cooperation”, Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnia, vol. 202, pp. 42–45.
2. Bohdanovych, V. Kosiachenko, K. and Nesterovs'kyj V. (2007), “Improving the provision of the population with medicines as a factor in increasing the level of demographic security of Ukraine”, Visnyk NADU, vol. 2, pp. 329–337.
3. Vasyl'ieva, N. V. (2020), “Methodological principles of public management of demographic processes as a condition for sustainable development in Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2020/5.pdf (Accessed 1 April 2021).
4. Diehtiar, A. O. and Perebejnos, O. M. (2012), “Directions of the state demographic policy in the field of improving the health and increasing the life expectancy of the population of Ukraine”, Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 3 (11), pp. 60–65.
5. Diehtiar, A. O. (2012), “Theoretical and methodological principles of development and implementation of state demographic policy in Ukraine”, Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 2 (10), pp. 196–200.
6. Dolinchenko, O. M. (2014), “Aspects of the formation of the demographic crisis in Ukraine”, Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia. Seria «Upravlinnia», vol. 3, pp. 151–158.
7. Dolinchenko, O. M. and Kryzyna, N. P. (2014), “The experience of large countries in state regulation of demographic processes in large cities”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=689 (Accessed 1 April 2021).
8. Kostrovets, L. B. (2012), “The main provisions of the Concept of demographic development of Ukraine until 2015”, Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seria Ekonomichni nauki, vol. 1 (56), pp. 55–59.
9. Kravchenko, M. (2011), “The impact of the demographic crisis on the social protection system”, Visnyk NADU, vol. 1, pp. 225–233.
10. Kravchenko M. V. (2012), “Consequences of global migration for the domestic social protection system”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (41), pp. 441–448.
11. Kurylo, I. O. and Rynhach N. O. (2007), “Birth rate in Ukraine: analysis of determinants and statistical assessment of the effects of pronatalist measures”, Statystyka Ukrainy, vol. 4, pp. 80–89.
12. Maksymenko, A. V. (2015) “Administrative and legal status of the State Migration Service of Ukraine”, Pravova derzhava, vol. 19, pp. 41–46.
13. Malynovs'ka, O. A. (2003) “External labor migration: possible directions of state regulation”, Visnyk NADU, vol. 4, pp. 333–340.
14. Malynovs'ka O. A. (2005), “Management of external migration in the context of Ukraine's European integration”, Abstract of Doctor’s degree dissertation, Kyiv, Ukraine.
15. Malynovs'ka, O. A. (2002), “Migration management: some conclusions from the European experience”, Zbirnyk naukovyh prats' UADU, vol. 2, pp. 446–453.
16. Mel'nychuk, L. M. (2009), “State regulation of social development of the family in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv, Ukraine.
17. Mel'nychuk, L. M. (2008), “Mechanisms of state regulation of the development of the family: types and directions of their improvement”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 109–112.
18. Mel'nychuk, L. (2006), “Regulatory framework for regulating the development of the social institution of the family: the state, problems and ways to improve”, Zbirnyk naukovyh prats' NADU, vol. 2, pp. 335–347.
19. Mokretsov, S. Ye. (2012), “State management of reproductive health care in Ukraine in a demographic crisis”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv, Ukraine.
20. Mokretsov, S. Ye. (2012), “Raising the birth rate as a priority of state family policy”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 95–97.
21. Nazar, N. O. (2009), “Concept of formation of national demographic policy in Ukraine”, Nauka. Relihiia. Suspil'stvo, vol. 2, pp. 248–250.
22. Nazar, N. O. (2009), “International experience in implementing demographic policy”, Derzhavne budivnytstvo, vol. 1, available at: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/index.html (Accessed 1 April 2021).
23. Nazar, N. O. (2009), “On the need to amend the legislation of Ukraine in the field of health care”, Demokratychne vriaduvannia u konteksti hlobal'nykh vyklykiv ta kryzovykh sytuatsij [Democratic governance in the context of global challenges and crises], Schorichna naukovo-praktychna konferentsia [Annual scientific-practical conference], L'viv Regional Institute for Public Administration, L'viv, Ukraine, pp. 512–522.
24. Nazar, N. O. and Dymar, N. M. (2006), “The role of morality in improving demographic culture in Ukraine”, Aktual'ni problemy reformuvannia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini [Current problems of public administration reform in Ukraine], Schorichna naukovo-praktychna konferentsia [Annual scientific-practical conference], L'viv Regional Institute for Public Administration, L'viv, Ukraine, pp. 314–317.
25. Nazar, N. O. (2007), “Synthesized model of demographization of socio-economic policy of Ukraine”, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 12, pp. 342–350.
26. Novik, V. O. (1999), “State policy of regulation of immigration processes in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv, Ukraine.
27. Omel'ianets, S. M. (2005), “State policy to improve demographic processes in Ukraine”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (25), pp. 92–98.
28. Palahniuk, O. V. (2013), “Content and functions of migration policy of Ukraine”, Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 2, available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2013-02%2810%29 (Accessed 1 April 2021).
29. Rynhach, N. O. (2010), “Public health management as a component of the national security system”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kyiv, Ukraine.
30. Rynhach, N. O. (2008), “Living together and to die apart, or the mortality of men as an acute social problem of today”, Demokratychni standarty vriaduvannia j publichnoho administruvannia [Democratic standards of governance and public administration], Naukovo-praktychna konferentsia [Scientific-practical conference], L'viv Regional Institute for Public Administration, L'viv, Ukraine, pp. 489–493.
31. Rynhach, N. (2007), “The role of health factors in the National Security Strategy of Ukraine and the priorities of public administration”, Zbirnyk naukovyh prats' NADU, vol. 2, pp. 293–304.
32. Romaniuk, M. D. (2006), “Theoretical, methodological and practical aspects of managing the migration of the population of Ukraine in the context of the new political situation”, Demohrafichnyj rozvytok Ukrainy ta priorytetni zavdannia demohrafichnoi polityky [Demographic development of Ukraine and priority tasks of demographic policy], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsia [International scientific-practical conference], special issue Formuvannia rynkovoi ekonomiky [Formation of a market economy], Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine, vol. 2, pp. 14–24.
33. Simonenko, V. V. (2007), “Effective management of demographic processes - a prerequisite for successful development of the state”, Innovatsii v derzhavnomu upravlinni ta mistsevomu samovriaduvanni. Seria Derzhavne upravlinnia, vol. 8, pp. 211–215.
34. Steshenko, V. Khyzhniak, M. and Shekera, O. (2003), “Demographic forecasting and its impact on the formation of a professional army in Ukraine”, Visnyk NADU, vol. 4, pp. 341–349.
35. Fojht, N. A. (2011), “Legal and organizational mechanisms for ensuring the health of the elderly in Ukraine: problems and solutions”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 273–279.
36. Shevtsov, A. L. (2013), “State regulation of migration processes as the main function of migration polic”, Derzhava ta rehiony. Seria Derzhavne upravlinnia, vol. 3 (43), pp. 41–46.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 805

Відомості про авторів

О. В. Овдін

к. і. н., доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції,Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

O. Ovdin

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Law and European Integration, Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-7806-5061

Як цитувати статтю

Овдін О. В. Державне управління демографічними процесами: огляд сучасної фахової вітчизняної літератури. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2045 (дата звернення: 21.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.33

Ovdin, O. (2021), “Public administration of demographic processes: review of modern professional ukrainian literature”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2045 (Accessed 21 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.