EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ВИМОГА ЕФЕКТИВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Є. О. Діденко, Т. Р. Цалко, Н. М. Кирилко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.32

УДК: 353:332.1

Є. О. Діденко, Т. Р. Цалко, Н. М. Кирилко

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ВИМОГА ЕФЕКТИВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Авторами сформовано теоретико-методичні засади дослідження стану стратегічного потенціалу регіону. В статті розглянуто поняття регіону. Зазначено, що регіон є територіальним об’єднанням, що базується на спільних для населення засадах політичного, економічного або соціокультурного типу. Регіон виступає системою, що може мати як внутрішньодержавний, так і міждержавний характер. Регіон є ареною відносин між населенням, владою та бізнесом, якість яких у підсумку визначає ступінь регіонального розвитку. Стан регіонального розвитку в загальнодержавному аспекті виступає важливою умовою забезпечення національної безпеки країни. Сталий регіональний розвиток є неможливий без функціонування діючої системи розвитку його потенціалу у стратегічній перспективі. Розвиток регіону – багатовимірний і багатоаспектний процес, який зазвичай розглядається з точки зору сукупності різних соціальних і економічних цілей.
Зазначене дозволяє зробити висновок, що стратегічне регіональне управління є складним процесом. Воно потребує виявлення як ключових проблем і загроз, так і наявних перспектив розвитку регіону. В статті доведено, що цей процес базується на зваженому дослідженні стану стратегічного потенціалу регіону та передбачає застосування комплексного методичного інструментарію. Фундаментом управління стратегічним розвитком регіону виступає комплексне дослідження рівня його потенціалу. Даний процес передбачає не лише безпосереднє оцінювання рівня стратегічного потенціалу регіону на конкретний момент, а і дослідження його стану у динаміці із застосуванням прогнозних моделей. Загалом такий підхід має дозволити комплексно виявляти бар’єри та перспективи регіонального розвитку за основними підсистемами стратегічного потенціалу, сприяти аналітичному обґрунтуванню управлінських рішень на різних рівнях в ході їх розробки та прийняття.
В статті запропоновано методичний підхід до оцінки стратегічного потенціалу регіону. Запропонований показник оцінки дозволяє оцінити все підсистеми регіонального розвитку. Розрахований інтегральний показник узагальнює сукупність одиничних показників і чисельною характеристикою відображає відносну оцінку рівня підсистем.

Ключові слова: регіон; територіальна одиниця; регіональний розвиток; сталий розвиток; стратегічний потенціал; національна безпека.

Література

1. Герасимів З. М. Основні підходи до розуміння поняття «регіон» / З. М. Герасимів // Агросвіт. – 2012. – № 5. – С. 24-26.
2. Давискіба К. В. Економічний потенціал регіону та його ефективне використання в умовах ринкової трансформації: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / К.В. Давискіба. – Х., 2005. – 20 с.
3. Діденко Є. О. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства та прогнозування її рівня в майбутньому / Є. О. Діденко, В. І. Бокій // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т.5, № 257.– С. 1332-1336.
4. Діденко Є. О. Науково-методичний підхід до оцінки рівня економічної безпеки підприємства / Є. О. Діденко, В. І. Бокій // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – Т.1., №266.– С. 250-254.
5. Камышникова Э. В. Качественная оценка экономической безопасности предприятия на основе использования функции желательности / Э. В. Камышникова // Економіка : проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 251, Т. 3. – С. 571-577.
6. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов : Учеб. пособие / Ю. П. Лукашин – М. : Финансы и статистика, 2003. – 416 с.
7. Лук’янова В. В. Економічний ризик : Навч. посіб. / В. В. Лук’янова, Т. В. Головач – К. : Академ-видав, 2007. – 464 с.
8. Мартиненко М. М. Стратегічний менеджмент : Підручник / М. М. Мартиненко, І. А. Ігнатьєва – К. : Каравела, 2006. – 320 с.
9. Мірзоєва Т. В. До визначення сутності поняття «регіон» / Т. В. Мірзоєва, О. А. Томашевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 23. – С. 48-50.
10. Потенціал розвитку територій : методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 362 с.
11. Синиця С. М. Визначення напрямків підвищення економічного потенціалу регіонів / С. М. Синиця, С. Є. Лешанич // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 20. – С. 285-294.
12. Tsalko T., Nevmerzhytska S., Didenko Ye., Kharchenko T., Bondarenko S. Optimization of goods implementation on the basis of development of business process re-engineering. Journal of Management Information and Decision Sciences. 2020. Volume 23, Issue: 2. URL: https://www.abacademies.org/journals/month-june-year-2020-vol-23-issue-2-journal-jmids-past-issue.html

Ye. Didenko, Т. Tsalko, N. Kyrylko

STRATEGIC POTENTIAL RESEARCH AS AN IMPORTANT REQUIREMENT FOR EFFECTIVE REGIONAL MANAGEMENT

Summary

The authors formed the theoretical and methodological foundations of the study of the state of the strategic potential of the region. The article considers the concept It is noted that the region is a territorial association based on common to the population principles of political, economic or socio-cultural type. The region is a system that can be both domestic and interstate. The region is an arena of relations between the population, government and business, the quality of which ultimately determines the degree of regional development. The state of regional development in the national aspect is an important condition for ensuring the national security of the country. Sustainable regional development is impossible without the functioning of the current system of development of its potential in the strategic perspective. Regional development is a multidimensional and multifaceted process that is usually viewed in terms of a set of different social and economic goals.
This allows us to conclude that strategic regional governance is a complex process. It needs to identify both key issues and threats and the current prospects for the region's development. The article proves that this process is based on a balanced study of the strategic potential of the region and involves the use of comprehensive methodological tools. The foundation of the management of strategic development of the region is a comprehensive study of the level of its potential. This process involves not only a direct assessment of the level of strategic potential of the region at a particular time, but also a study of its state in the dynamics using forecast models. In general, such an approach should allow comprehensive identification of barriers and prospects for regional development in the main subsystems of strategic potential, to facilitate the analytical justification of management decisions at various levels during their development and adoption.
The article proposes a methodical approach to assessing the strategic potential of the region. The proposed evaluation indicator allows to evaluate all subsystems of regional development. The calculated integrated indicator summarizes the set of unit indicators and the numerical characteristic reflects the relative assessment of the level of subsystems.

Keywords: egion; territorial unit; regional development; sustainable development; strategic potential; national security.

References

1. Herasymiv, Z. M. (2012), “Basic approaches to understanding the concept of "region”, Agrosvit, vol. 5, pp. 24-26.
2. Davy`skiba, K.V. (2005), “Economic potential of the region and its effective use in the conditions of market transformation”, Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, Kharkiv National Road University, Kharkiv, Ukraine.
3. Didenko, Ye.O. and Bokij, V.I. (2009), “Assessment of the level of economic security of the enterprise and forecasting its level in the future”, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, vol. 5, no. 257, pp. 1332-1336.
4. Didenko, Ye.O. and Bokij, V.I. (2009), “Scientific and methodological approach to assessing the level of economic security of the enterprise”, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, vol. 1, no. 266, pp. 250-254.
5. Kamyshnykova, E. V. (2009), “Qualitative assessment of the economic security of the enterprise based on the use of the desirability function”, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, vol. 3, no. 251, pp. 571-577.
6. Lukashyn, Yu. P. (2003), Adaptyvnye metody kratkosrochnoho prohnozyrovanyia vremennykh riadov [Adaptive methods for short-term forecasting of time series], Fynansy y statystyka, Moscow, Russia.
7. Luk'ianova, V. V. and Golovach, T.V. (2007), Ekonomichnyj ryzyk, [Economic risk], Akadem-vy`dav, Kyiv, Ukraine.
8. Martynenko, M. M. and Ihnat'ieva, I.A. (2006), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], Karavela, Kyiv, Ukraine.
9. Mirzoieva, T.V. and Tomashevs`ka, O.A. (2011), “To define the essence of the concept of "region"”, Invest”tsii: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 48-50.
10. Bobrovs'ka, O.Yu. Krushel`ny`cz`ka, T.A. and Laty`nin, M.A. (2017), Potentsial rozvytku terytorij : metodolohichni zasady formuvannia i naroschennia [Potential of development of territories: methodological bases of formation and increase], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine.
11. Sy`ny`cya, S.M. and Leshany`ch, S.Ye. (2015), “Determining areas for increasing the economic potential of regions”, Ekonomichnyj analiz, vol. 1, pp. 285-294.
12. Tsalko, T. Nevmerzhytska, S. Didenko, Ye. Kharchenko, T. and Bondarenko, S. (2020), “Optimization of goods implementation on the basis of development of business process re-engineering”, Journal of Management Information and Decision Sciences, vol. 23, issue. 2, available at: https://www.abacademies.org/journals/month-june-year-2020-vol-23-issue-2-journal-jmids-past-issue.html (Accessed 15 March 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ye. Didenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv


Т. Р. Цалко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Т. Tsalko

PhD in Economics Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4609-8846


Н. М. Кирилко

старший викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

N. Kyrylko

Senior Lecturer of the Department of Management and Public Administration,Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9099-5229

Як цитувати статтю

Діденко Є. О., Цалко Т. Р., Кирилко Н. М. Дослідження стану стратегічного потенціалу як визначальна вимога ефективного регіонального управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2044 (дата звернення: 21.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.32

Didenko, Ye., Tsalko, Т. and Kyrylko, N. (2021), “Strategic potential research as an important requirement for effective regional management”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2044 (Accessed 21 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.