EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Т. В. Букіна, А. О. Лазарева, М. І. Губа

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.31

УДК: 352

Т. В. Букіна, А. О. Лазарева, М. І. Губа

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

В статті розглянуто теоретичні аспекти організації громадських слухань в Україні як форми взаємодії влади та громадськості. Запропоновано теоретико-концептуальну модель громадських слухань, яка дозволила поєднати ключові особливості громадських слухань в єдине ціле. Обґрунтовано групи цілей, функції, принципи громадських слухань, а також розглянуто особливості їх організаційного та інформаційного забезпечення. Доведено, що ефективність громадських слухань як форми взаємодії влади і громадськості залежить від їх модерації, адже саме модератор встановлює регламент та слідкує за його дотриманням, створює можливості для заслуховування всіх доповідей, запитань та відповідей, а також організовує роботу із формування протоколів слухань. Акцентовано, що всі громадські слухання повинні завершуватися з конкретним результатом у вигляді висновків, пропозицій, зауважень.

Ключові слова: громадські слухання; деліберативна демократія; місцеве самоврядування; громадські комунікації; громадський контроль.

Література

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
2. Громадські слухання як засіб вирішення проблем територіальних громад: практичний посібник / [ М. Д. Городок., А. В. Карташов, О. О. Радченко, В. Ю. Стасюк, ], за заг. ред. М.Д. Городка. Київ : 2016. 112 с.
3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. URL: http://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля
4. Клімушин П.С. Стратегії та механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві : [монографія]. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ«Магістр», 2016. 524 с.
5. Крупник А. С. Зарубіжний досвід громадського контролю: уроки для України. Ефективність державного управління: Зб. наук. праць ЛРІДУ. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. Вип. 14. С. 146-154
6. Наливайко Л. Р., Савченко О. В. Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади : монографія. К.: «Хай-Тек Прес», 2017. 276 с.
7. Пінчук С. А. Проблеми практичного застосування форм безпосередньої участі громадян у муніципальному управлінні. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культура і соціальні комунікації. 2010. Вип. 2. С. 115-125.
8. Про громадські слухання в місті Ужгород: Рішення міської ради від 11.04.2014 №1269. URL: http://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/R_1269_pro_gromad_slyhan_v_misti_Uzhgorod.pdf
9. Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.
10. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 649-р від 20.09.2017 р. URL : http:// zakon.rada.gov.ua.
11. Статут територіальної громади міста Луцька: Рішення міської ради від 23.08.2007 №3. URL: https://www.lutskrada.gov.ua/sites/default/files/statut-lutska.pdf
12. Третяк Т. Правова природа громадських слухань, як елементу процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 94. С. 39-44.
13. Юрчук Л. Громадські слухання як механізм реалізації державно-громадського управління у сфері освіти. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 1. С. 255-264.

T. Bukina, А. Lazareva, M. Huba

PUBLIC HEARINGS AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND THE PUBLIC: THEORETICAL ASPECTS

Summary

The article considers the theoretical aspects of the organization of public hearings in Ukraine as a form of interaction between government and the public and formed their theoretical and conceptual model.
Purpose of the article: theoretical conceptualization of public hearings as a form of deliberative democracy in local territorial communities.
Research methods: analysis, synthesis and comparison - for the analysis of scientific and practical approaches to the interpretation of the essence of the concept of "public hearings"; logical method - for the formation of a theoretical and conceptual model of public hearings; generalization method - to form a recommendation for improving the process of organizing public hearings and expanding public participation in local development management.
Results. It is argued that public hearings cannot be only a form of public control over the activities of local authorities, because they serve as a platform for consultations, organization of cooperation between government and the community, representation of public interests. The author's definition of "public hearings" as a form of public participation in the management of local community development through public consultation of local authorities, monitoring its activities and making proposals to address socio-economic, urban, cultural and other important issues of local importance. A theoretical and conceptual model of public hearings was developed, which allowed to combine the key features of public hearings into a single whole. The groups of goals, functions, principles of public hearings are substantiated, as well as the peculiarities of their organizational and information support are considered. It is proved that the effectiveness of public hearings as a form of interaction between government and the public depends on their moderation, because it is the moderator who sets the rules and monitors their observance, creates opportunities for hearing all reports, questions and answers, and organizes the minutes of hearings. It is emphasized that all public hearings should end with a concrete result in the form of conclusions, suggestions, comments. Possibilities of organizing public hearings within the concept of e-government are considered.

Keywords: public hearings; deliberative democracy; local self-government; public communications; public control.

References

1. Busel V.T. (2005), Vely`ky`j tlumachny`j slovny`k suchasnoyi ukrayins`koyi movy` [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language], Lightning, Kyiv, Ukraine.
2. Gorodok M. D., Kartashov A. V., Radchenko O. O. and Stasyuk V. Yu. (2016), Gromads`ki sluxannya yak zasib vy`rishennya problem tery`torial`ny`x gromad [Public hearing as a guide to solving the problem of territorial communities]. Kyiv, Ukraine.
3. Dal V.I. “Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language: in 4 volumes”, available at: http://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля
4. Klimushy`n P.S. (2016), Strategiyi ta mexanizmy` elektronnogo uryaduvannya v informacijnomu suspil`stvi [Strategies and mechanisms of e-government in the information society], XarRI NADU«Magistr», Kharkiv.
5. Krupny`k A. S. (2007). “Foreign experience of public control: lessons for Ukraine”, Efekty`vnist` derzhavnogo upravlinnya, vol. 14, pp. 146-154.
6. Naly`vajko L. R., Savchenko O. V. (2017), Teorety`ko-pravovi zasady` gromads`kogo kontrolyu za diyal`nistyu organiv derzhavnoyi vlady` [Theoretical and legal principles of public control over the activities of public authorities], Hi-Tech Pres, Kyiv, Ukraine.
7. Pinchuk S.A. (2010), Problems of practical application of forms of direct participation of citizens in municipal management. Naukovi zapy`sky` [Nacional`nogo universy`tetu «Ostroz`ka akademiya»]. Ser.: Kul`tura i social`ni komunikaciyi, vol. 2, pp. 115-125.
8. Uzhhorod City Council (2014), Decision of the city council “About public hearings in Uzhhorod», available at: http://old.rada-uzhgorod.gov.ua/download/R_1269_pro_gromad_slyhan_v_misti_Uzhgorod.pdf
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine “About local self-government in Ukraine” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 22 August 2013).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “On approval of the Concept of e-government development in Ukraine”, available at: http:// zakon.rada.gov.ua. (Accessed 14 April 2021)
11. Lutsk City Council (2007), Decision of the city council “Charter of the territorial community of the city of Lutsk”, available at: https://www.lutskrada.gov.ua/sites/default/files/statut-lutska.pdf (Accessed 14 April 2021).
12. Tretyak T. (2012), “Legal nature of public hearings as an element of the procedure of public participation in the process of environmental impact assessment”. Visny`k Ky`yivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Tarasa Shevchenka. Yury`dy`chni nauky`, vol. 94, pp. 39-44.
13. Yurchuk L. (2012), Public hearings as a mechanism for implementing public administration in the field of education. Zbirny`k naukovy`x pracz` Nacional`noyi akademiyi derzhavnogo upravlinnya pry` Prezy`dentovi Ukrayiny` vol. 1, pp. 255-264.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 841

Відомості про авторів

Т. В. Букіна

к. і. н., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

T. Bukina

PhD in Historical Sciences, Head of the Department of Social-Humanitarian Disciplines, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0003-3628-6859


А. О. Лазарева

к. філос. н., доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи, Одеський національний політехнічний університет

А. Lazareva

PhD in Philosophy, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Psychology and Social Work, Odessa National Polytechnic University

ORCID:

0000-0002-7817-2481


М. І. Губа

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління і адміністрування, Херсонський національний технічний університет

M. Huba

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Self-Government, Kherson National Technical University

ORCID:

0000-0002-6624-9074

Як цитувати статтю

Букіна Т. В., Лазарева А. О., Губа М. І. Громадські слухання як форма взаємодії влади та громадськості: теоретичні аспекти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2043 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.31

Bukina, T., Lazareva, А. and Huba, M. (2021), “Public hearings as a form of interaction between government and the public: theoretical aspects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2043 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.