EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРТФОЛІО СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ ЕКОНОМІКИ
Р. М. Дмитренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.30

УДК: 336.012.23

Р. М. Дмитренко

ПОРТФОЛІО СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті констатовано, що однією з проблем переходу України до низьковуглецевого виробництва є неефективна система державного регулювання розвитку бізнесу, неузгодженість дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Обгрунтовано, що, прагнучи ж здійснити перехід до низьковуглецевої економіки, Україна має дотримуватись зеленого курсу (Green Deal), тобто зробити суттєві кроки щодо зменшення обсягу викидів парникових газів, визначення яких є можливим лише за умови формування чіткого уявлення щодо портфоліо системи державного регулювання розвитку бізнесу на засадах біосферосумісності. Встановлено, що за результатами останньої перевірки експертами Секретаріату РКЗК ООН Національного кадастру антропогенних викидів, здійсненої відповідно до рішень 20/СР.21 та 10/СМР.11 Конференцій Сторін РКЗК ООН та Паризької угоди, Україна продемонструвала повне виконання, взятих зобов’язань щодо скорочення викидів СО2-ек за НВВ-1. Доведено, що визначений Україною НВВ-1 не відповідає Паризькій кліматичній угоді. Встановлено, що вагомим чинником впливу на скорочення викидів парникових газів стали не модернізація виробництва та реалізація інноваційних проектів, а занепад української економіки. Розглянуто портфоліо системи державного регулювання розвитку одного із секторів економіки, з числа ТОП-5 лідерів-забруднювачів атмосфери парниковими газами, а саме агробізнесу. Акцентовано, що портфоліо системи державного регулювання розвитку агробізнесу в умовах трансформації до низьковуглецевої економіки є незадовільним. Обгрунтовано з метою поліпшення системи державного регулювання сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей економіки необхідність здійснення розробки природоохоронних законодавчих актів, вибір Стратегії низьковуглецевого розвитку, формування антивуглицевої політики країни та визначення НВВ-2 за результатами філігранного вивчення портфоліо системи державного регулювання економічного зростання, заснованого на основі всебічного аналізу та його опрацюванні до найменших деталей з одночасним супроводженням відповідних економічних розрахунків.

Ключові слова: викиди парникових газів; низьковуглецеве виробництво; низьковуглецева економіка; система державного регулювання розвитку агробізнесу.

Література

1. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Закон України від 28 лютого 2019 року №2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
2. Стратегією низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Київ. 2018. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf
3. Демченков Я. Час для «зеленого» переходу. Що робить Україна для того щоб дотримуватися європейського курсу низьковуглецевої економіки. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/10/669035/
4. Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років. Парламентські слухання 27 листопада 2019 року. ВРУ. Комітет з питань екологічної політики та природокористування. URL: https://static.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl2711119.htm
5. Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Закон України від 29.10.1996 р. №435/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435/96-%D0%B2%D1%80#Text
6. Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. Закон України від 04.02.2004 р. №1430-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1430-15#Text
7. Про ратифікацію Паризької угоди. Закон України від 14.07.2016 р. №1469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19#Text
8. Національно-визначений внесок України. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 2021. URL: https://mepr.gov.ua/news/33080.html
9. Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2017 рр. 2018. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/news/33423.html
10. Секторальні презентації щодо моделювання НВВ2. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/news/36677.html
11. Annual National Inventory Report for Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol за період 1990-2018 рр. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/2020/Ukraine_NIR_2020%20draft.pdf.
12. Прокопенко О. Сільське господарство України. Статистичний збірник за 2019 рік. Державна служба статистики України. 2020. 230 c.
13. Крушко Н. Другий НВВ України: результати моделювання. 2020. URL:https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgxwLsmbcJrLGfKzZpkSsDkSPJkTn?projector=1&messagePartId=0.1
14. Support to the government of ukraine on updating its nationally determined contribution (NDC) C40502/8492/47661. Тhe Institute for Economics and Forecasting, NASU. 2020. URL: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2020/22122020/Результати%20моделювання.pdf
15. Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth. United Nations Environment Programme. 2011. URL: https://www.resourcepanel.org/reports/decoupling-natural-resource-use-and-environmental-impacts-economic-growth
16. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років". Постанова Верховної ради України від 14.01.2020 р. №457-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457-IX#Text

R. Dmitrenko

STATE REGULATION OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION TO A LOW CARBON ECONOMY

Summary

The article states that one of the problems of transition of Ukraine to low-carbon production is an inefficient system of state regulation of business development, the inconsistency of the actions of central and local executive authorities and local self-government bodies. It is substantiated that, anxious to transition to a low-carbon economy, Ukraine must adhere to a green year (Green Deal), that is, to make significant steps to reduce the volume of greenhouse gas emissions, the definition of which is possible only with the formation of a clear idea of the portfolio of the system of state regulation of business development. on principles of biosphere belonging. It is established that according to the results of the latest review by experts by the UN Secretariat of the UN National Cadastre of anthropogenic emissions, carried out in accordance with decisions of 20 / Wed.21 and 10 / SMG.111 conferences of the UNFCCCC and the Paris Agreement, Ukraine has demonstrated full execution of a reduction obligation CO2-EC emissions for HVV-1. It is proved that IVB-1 defined by Ukraine does not meet the Paris Climatic Agreement. It has been established that a significant factor in the impact of greenhouse gas emission reductions did not modernize production and implementation of innovative projects, and the decline of the Ukrainian economy. The portfolio of the system of state regulation of the development of one of the sectors of the economy, from the number of top 5 contaminants of the atmosphere of greenhouse gases, namely agribusiness. It is accented that the portfolio of the system of state regulation of agribusiness development in the conditions of transformation to the low-carbon economy is unsatisfactory. The necessity is substantiated to improve the system of state regulation of sustainable low-carbon development of all sectors of the economy to develop environmental protection legislative acts, the choice of low-carbon development strategy, the formation of anti-absorbent policy of the country and the definition of HVV-2 on the basis of a filigree study of the portfolio of state regulation of economic growth based on comprehensive analysis based on comprehensive analysis and its development to the smallest details with the support of relevant economic calculations.

Keywords: GHG emissions; low carbon production; low carbon economy; system of state regulation of agribusiness development.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine. (2012), The Law of Ukraine. “About the basic principles (strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/2697-19#text. (Accessed 29 March 2021).
2. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. (2018), “Strategy of Low Carbon Development of Ukraine by 2050”, available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/proekt/leds_ua_last.pdf (Accessed 14 March 2021).
3. Demchenkov, Y. (2021), “Time for a "green" transition. What does Ukraine make in order to adhere to the European course of the low-carbon economy”, Chas dlia «zelenoho» perekhodu. Scho robyt' Ukraina dlia toho schob dotrymuvatysia ievropejs'koho kursu nyz'kovuhletsevoi ekonomiky, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/10/669035/ (Accessed 09 March 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine. (2019), Parliamentary hearings “Priorities of the Environmental Policy of the Verkhovna Rada of Ukraine for the next five years”, available at: https://static.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl2711119.htm. (Accessed 11 March 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine. (1996), The Law of Ukraine “On ratification of the United Nations Framework Convention on Climate Change”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/435/96-%D0%B2%D1%80#text (Accessed 17 March 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine. (2004), The Law of Ukraine “On ratification of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/1430-15#text. (Accessed 21 March 2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine. (2016), The Law of Ukraine “On the ratification of the Paris Agreement”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/1469-19#text. (Accessed 12 March 2021).
8. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. (2021), “National-defined contribution of Ukraine”, available at: https://mepr.gov.ua/news/33080.html (Accessed 16 March 2021).
9. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. (2018), “National inventory of anthropogenic emissions from sources and absorption by sinks of greenhouse gases in Ukraine for 1990-2017”, available at: https://mepr.gov.ua/news/33423.html. (Accessed 09 March 2021).
10. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. (2021), “Sectoral presentations on modeling of NVB2”, available at: https://mepr.gov.ua/news/36677.html. (Accessed 03 March 2021).
11. Ministry of Energy and Environmental Protection of Ukraine (2020), “Annual National Inventory Report For Submission Under The United Nations Framework Convention on Climate Change and The Kyoto Protocol for the period 1990-2018”, available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/zmina_klimaty/2020/ukraine_nir_2020%20draft.pdf. (Accessed 04 March 2021).
12. Prokopenko, O. (2020), Sil's'ke hospodarstvo Ukrainy. [Agriculture of Ukraine. Statistical Collection for 2019], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
13. Krushko, N. (2020), “Second Ukrainian LNVs of Ukraine: Modeling results”, available at: https: //mail.google.com/mail/u/0/? Pli = 1 # inbox / fmfcgxwlsmbcjrlgfkzzpksdkspjktn? Projector = 1 & messagepartid = 0.1 (Accessed 11 March 2021).
14. The Institute for Economics and Forexasting, NASU (2020), “Support to The Government of Ukraine On Updating Its National Determined Contribution (NDC) C40502”, available at: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2020/22122020/results%20Modeling.pdf (Accessed 23 March 2021).
15. United Nations Environment PROGRAMME. (2011), “Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts From Economic Growth”, available at: https://www.resourcepanel.org/reports/decoupling-natural-resource-use-and-environmental-impacts-economic-growth (Accessed 20 March 2021).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine. (2020), The Decree “On the recommendations of parliamentary hearings on the topic: "Priorities of the Environmental Policy of the Verkhovna Rada of Ukraine for the next five years", available at: https://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/457-ix#text. (Accessed 24 March 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 572

Відомості про авторів

Р. М. Дмитренко

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна академія управління персоналом

R. Dmitrenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student of the Department of Finance,Banking and Insurance Business, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-2461-5184

Як цитувати статтю

Дмитренко Р. М. Портфоліо системи державного регулювання розвитку агробізнесу в умовах трансформації до низьковуглецевої економіки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2042 (дата звернення: 21.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.30

Dmitrenko, R. (2021), “State regulation of agricultural development in the conditions of transformation to a low carbon economy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2042 (Accessed 21 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.