EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ: СПЕЦИФІКА СКЛАДНОЩІВ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
О. В. Євсюкова, Т. М. Михайлова

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.1

УДК: 342.98:35.08:005.591

О. В. Євсюкова, Т. М. Михайлова

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ: СПЕЦИФІКА СКЛАДНОЩІВ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність реформування системи державного управління та впливу вказаного процесу на модернізацію державної служби в Україні. Вказано на необхідність обґрунтування наслідків модернізації системи державної служби та формування позитивного іміджу державного службовця. Здійснено змістовний аналіз реалізації Стратегії реформування державного управління до 2021 року, з метою визначення основних проблем реформування системи державного управління та акцентування на ключових досягненнях зазначеної реформи. Узагальнено результати, проведеного авторами публікації, соціологічного дослідження щодо оцінювання державними службовцями процесу модернізації державної служби України. Виокремлено та охарактеризовано основні показники вказаного дослідження. Визначено фактори ускладнення процесу модернізації державної служби України. Зроблено висновок, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства державна служба постає, як складний інституціональний комплекс у процесі модернізації якого, варто активно використовувати мережеві організаційні структури, співпрацювати з громадянським суспільством через його інституції, всебічно підтримувати діалог органів державної влади з населенням та залучати його до прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: реформа державного управління; система державного управління; публічна служба; модернізація; державні службовці; система управління персоналом у публічній службі.

Література

1. Бакрадзе, Л. М. (2017) “Суспільні реформи як вид політичного управління” Гілея: науковий вісник. vol. 119 (4). c.432 – 445.
2. Берк, Е. (1998) Збереження та зміни. Консерватизм: антол./упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – Київ: Вид-во: Смолоскип, – с.478 – 479.
3. Войтович, Р.В. (2013), “Модернізація державного управління як умова побудови сильної держави”, Модернізація державного управління та європейська інтеграція України [Modernization of Public Adminisrtation and European Integration of Ukraine], Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю [All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation], Київ, Україна, НАДУ, 25 квітня 2013 р, с.303–305.
4. Звіт про виконання Стратегії реформування державного управління за 2018 р., available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reform%20office/03_zvit_ukr_web.pdf Як бачимо акцентується увага на
5. Звіт про виконання Стратегії реформування державного управління за 2019 р., available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/zviti-pro-vikonannya/par-report-ukr-web.pdf
6. Звіт про виконання Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки, available at: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zvit_final.pdf
7. Москалу, В., Тищук, Т., Круглашов, А., Хуткий Д., Ромащенко, І., Совсун, І., Яровий, Д., Шаіпов, А., Бабич, В., Дідур, І., Рибачок, Х., Власова, О. Дослідження організаційної культури державної служби в Україні: звіт за результатами глибинних інтерв'ю та розгорнутого онлайн-опитування фахівців з питань реформ. – Київ, 2019. – с. 49.
8. Новосад: За четыре месяца мы выполнили 70% из того, что пообещали. Интерфакс-Украина, available at: https://interfax.com.ua/news/interview/636505.html
9. ООН: Близько 60% українців живуть за межею бідності. Українська правда, available at: https://www.pravda.com.ua/news/2017/03/30/7139761/.
10. Пекар, В. Реформа державного управління: критична фаза. Українська правда. Блоги – 23.07.2018, available at: https://blogs.pravda.com.ua/authors/pekar/5b55897f44c2a.
11. Сидоренко, В.В., Новак, Я.В. Сучасні особливості модернізації державної служби в Україні, available at: http://www.nvpp-p.in.ua/vip/2019/1/tom_2/18.pdf
12. Стратегія реформування державного управління на період до 2021 року. – available at: https://www.kmu.gov.ua/stora-ge/app/sites/1/reform%20office/01_strategy_ukr.pdf.

О. Evsyukova, T. Mykhailova

STATE SERVICE OF UKRAINE: SPECIFICITY OF COMPLEXITIES OF THE MODERNIZATION PROCESS

Summary

The article substantiates the urgency of the public administration system reform and the impact of this process on the modernization of the state service in Ukraine. The necessity to substantiate the consequences of modernization of the state service system and formation of a positive image of a civil servant is pointed out. A thorough analysis of the implementation of the Public Administration Reform Strategy until 2021 was carried out, in order to identify the main problems of public administration reform and focus on the key achievements of the said reform. It is noted that the main problem of public administration reform is the untimely implementation of measures of the said reform due to the unrealistic terms of its completion, in particular, in the context of reforming pilot ministries. The results of the sociological research on the evaluation of the process of modernization of the state service of Ukraine by civil servants, conducted by the authors of the publication, are summarized. The main indicators of this study are highlighted and characterized, taking into account the following aspects: support of the process of modernization of the civil service; modernization exchanges in state institutions, where civil servants works; typology of interests of civil servants and the state of consideration of their professional skills; the effectiveness of motivation of civil servants, their own perception and expectations from the consequences of modernization of the civil service.
Factors complicating the process of modernization of the state service of Ukraine are identified, such as: politicization; insufficient communication and interaction between public authorities; lack of clear division of powers between departments and between their structural elements, between directorates and other ministry structures; lack of transparency of tender procedures; inefficient activity of the cohort of “new” civil servants; lack of effective mechanisms of motivation; a feeling of social insecurity at work.
It is concluded that at the present stage of development of the Ukrainian society state service appears as a complex institutional complex, in the process of modernization of which it is necessary to actively use network organizational structures, cooperate with civil society through its institutions, and comprehensively support dialogue of the public authorities with the population in order to involve the latter in management decision-making.

Keywords: public administration reform; public administration system; public service; modernization; civil servants; personnel management system in public service.

References

1. Bacradze, L.M. (2017), “Social reforms as a type of political administration”, Hileia: naukovyj visnyk, vol. 119 (4), pp.432 – 445.
2. Berk, E. (1998), Zberezhennia ta zminy. Konservatyzm [Save and change. Conservatism], Smoloskyp, Kyiv, Ukraine, pp.478-479.
3. Viotovych, R.V. (2013), “Modernization of Public Administration and European Integration of Ukraine”, Modernizatsiia derzhavnoho upravlinnia ta ievropejs'ka intehratsiia Ukrainy. Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu [Modernization of public administration as a condition for building a strong state. All-Ukrainian scientific-practical conference with international participatio], NADU, Kyiv, Ukraine, 25 april, pp. 303-305.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Report on the implementation of the Public Administration Reform Strategy for 2018”, available at: https://www.kmu.gov.ua/stora-ge/app/sites/1/reform%20office/03_zvit_ukr_web.pdf (Accessed 12 March 2021).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Report on the implementation of the Public Administration Reform Strategy for 2019”, available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/zviti-pro-vikonannya/par-report-ukr-web .pdf (Accessed 15 March 2021).
6. Reanimation Package of Reforms (2020), “Report on the implementation of the Public Administration Reform Strategy for 2016-2020”, available at: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zvit_final.pdf/ (Accessed 15 March 2021).
7. Moskalu, V. Tishchuk, T. Kruglashov, A. Khutky, D. Romashchenko, I. Sovsun, I., Yaroviy, D. Shaipov, A. Babych, V. Didur, I. Rybachok, H. and Vlasova, O. (2019), Doslidzhennia orhanizatsijnoi kul'tury derzhavnoi sluzhby v Ukraini: zvit za rezul'tatamy hlybynnykh interv'iu ta rozghornutoho onlajn-opytuvannia fakhivtsiv z pytan' reform [Research of the organizational culture of the civil service in Ukraine: a report on the results of in-depth interviews and an extensive online survey of reform specialists], Kyiv, Ukraine.
8. Interfax (2020), “Novosad: In four months we have carried out 70% of what we promised”, available at: https://interfax.com.ua/news/interview/636505.html, (Accessed 10 March 2020).
9. Ukrains'ka pravda (2017), “UN: About 60% of Ukrainians live below the poverty line”, available at: https://www.pravda.com.ua/news/2017/03/30/7139761/, (Accessed 30 March 2019).
10. Pekar, V. (2018), “Public administration reform: critical phase”, Ukrainska pravda, available at: https://blogs.pravda.com.ua/au-thors/pekar/5b55897f44c2a, (Accessed 23 Jul 2019).
11. Sidorenko, V. V. and Novak, Y.V. (2019), “Modern features of public administration modernization in Ukraine”, available at: http://www.nv-ppp.in.ua/vip/2019/1/tom_2/18.pdf (Accessed 13 April 2021).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “Public administration reform strategy until 2021”, available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reform%20office/01_strategy_ukr.pdf(Accessed 13 April 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 1059

Відомості про авторів

О. В. Євсюкова

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

О. Evsyukova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Governance and Public Service, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1299-6955


Т. М. Михайлова

магістр публічного управління та адміністрування, Національна академія державного управління при Президентові України та Універстету Міколаса Ромеріса (Литовська Республіка)

T. Mykhailova

Masters degree in Public Management and Administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine and Mykolas Romeris University (Republic of Lithuania)

ORCID:

0000-0002-2497-5510

Як цитувати статтю

Євсюкова О. В., Михайлова Т. М. Державна служба України: специфіка складнощів модернізаційного процесу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2041 (дата звернення: 21.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.1

Evsyukova, О. and Mykhailova, T. (2021), “State service of Ukraine: specificity of complexities of the modernization process”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2041 (Accessed 21 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.4.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.