EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Ш. Я. Фараджов

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.101

УДК: 352.07:351.86](477):061.1ЄС

Ш. Я. Фараджов

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті аналізуються особливості вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування в системі забезпечення національної безпеки України в умовах євроінтеграції, а також вивчається місце СНБУ у цьому процесі. В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято низку базових нормативно-правових актів, які створюють правові та фінансові основи його діяльності.
Досліджено розвиток місцевого самоврядування, який від часу ухвалення Конституції України та базових для місцевого самоврядування нормативно-правових актів фактично зупинився на рівні територіальних громад міст обласного значення, оскільки переважна більшість територіальних громад через їх надмірну подрібненість та надзвичайно слабку матеріально-фінансову базу виявилась неспроможною до виконання усіх повноважень місцевого самоврядування.
Існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби суспільства. Функціонування місцевого самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню якісних і доступних адміністративних та соціальних послуг шляхом сталого розвитку громади. З огляду на це, перед місцевим самоврядуванням постали виклики, які потребують ефективного та швидкого реагування.

Ключові слова: державне управління; європейська інтеграція; реформи; органи місцевого самоврядування; національна безпека України.

Література

1. Іжа М. М. Державна політика щодо стратегій забезпечення національної безпеки України. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2011. Вип. 8. С. 10–24. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2011_8_3
2. Закон У країни «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469–VIII [Електронний ресурс] Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
3. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки: словник-довідник. К.: Руське слово, 2012. 57 с.
4. Шевченко М.М. Функції та завдання системи забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах. Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. 2014. № 3–4. С. 14–24. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nivanb 2014 3-4 4

Sh. Faradzhov

PROPOSALS FOR IMPROVING THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The article analyzes the features of improving the activities of local self-government bodies in the system of ensuring national security of Ukraine in the context of European integration, as well as examines the place of the national security system of Ukraine in this process. Ukraine has laid the constitutional foundations of local self-government, ratified the European Charter of local self-government, adopted a number of basic normative legal acts that create the legal and financial basis for its activities.
However, since the adoption of the Constitution of Ukraine and basic normative legal acts for local self-government, the development of local self-government has actually stopped at the level of territorial communities of cities of regional significance, since the vast majority of territorial communities, due to their excessive fragmentation and extremely weak material and financial base, were unable to fulfill all the powers of local self-government.
The existing system of local self-government in Ukraine today does not meet the needs of society. The functioning of local self-government in most territorial communities does not ensure the creation and maintenance of a favorable living environment necessary for the comprehensive development of a person, his self-realization, protection of his rights, providing the population with high-quality and affordable administrative and social services through the sustainable development of the community. With this in mind, local governments face challenges that require an effective and rapid response. The reform of local self-government should be based on the Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine and the provisions of the European Charter of Local Self-Government, Meeting the principles and meeting the tasks of reform, which should include ensuring the availability and quality of public services, determining a reasonable territorial basis for the activities of local self-government bodies and executive authorities, capable of ensuring the availability and quality of administrative and social services provided by these bodies, creating appropriate material resources, financial and organizational conditions for ensuring the exercise by local self-government bodies of their own (self-governing) and delegated powers, maximum involvement of the population in making managerial decisions, promoting the development of forms of local participation democracy, establishing mechanisms for state control over the legality of decisions of local self-government bodies and the quality of providing administrative and social services to the population.

Keywords: public administration; European integration; reform; local goverments; national security of Ukraine.

References

1. Izha, M. M. (2011), “State policy on strategies for ensuring national security of Ukraine”, Theoretical and applied issues of the state, vol. 8, pp.10-24, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd2011 (Accessed 08 March 2021).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), Law of Ukraine "On National Security of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2469-19 (Accessed 08 March 2021).
3. Sytnyk G. P. (2012), Derzhavne upravlinnya u sferi natsionalnoi bezpeky: slovnyk-dovidnyk [State Administration in the field of national security], Ruske Slovo, Kyiv, Ukraine.
4. Shevchenko M.M. (2014), “Functions and tasks of the national security system of Ukraine in modern conditions”, Scientific and informational Bulletin of the Academy of national security, vol. 3–4, pp. 14–24, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nivanb 2014 3-4 4 (Accessed 08 March 2021).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-29

Кількість переглядів: 1198

Відомості про авторів

Ш. Я. Фараджов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Sh. Faradzhov

Postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9230-3399

Як цитувати статтю

Фараджов Ш. Я. Пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування в системі забезпечення національної безпеки України в умовах євроінтеграції. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2036 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.101

Faradzhov, Sh. (2021), “Proposals for improving the activities of local self-government in the system of national security of Ukraine in the conditions of european integration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2036 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.