EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СУТНІСНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
Д. В. Бізонич

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.36

УДК: 351:64

Д. В. Бізонич

ІНСТИТУЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СУТНІСНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Анотація

У статті визначено сутнісні та нормативно-правові засади функціонування інституцій державного управління розвитком житлово-комунального господарства сучасної України та надано практичні рекомендації щодо покращення їх діяльності. Розкрито змістовне визначення поняття «житлово-комунальне господарство». Охарактеризовано галузь житлово-комунального господарства сучасної України та її стан. Визначено систему суб’єктів адміністративно-правового регулювання житлово-комунальним господарством; основні інституції державного управління житлово-комунальним господарством сучасної України і нормативно-правову основу здійснення ними своїх повноважень. Визначено повноваження інституцій державного управління житлово-комунальним господарством сучасної України. Сутнісно розкрито поняття «розвиток», «сталий розвиток» у контексті галузі житлово-комунального господарства. Визначено головну мету функціонування інституцій державного управління розвитком житлово-комунального господарства сучасної України. Визначено сфери житлово-комунального господарства сучасної України що потребують свого подальшого якісного вдосконалення. Запропоновано подальші вітчизняні державно-управлінські кроки що мають бути здійсненні задля реалізації багатокомпонентної мети забезпечення сталого розвитку у контексті житлово-комунального господарства України. Визначено нормативно-правові акти, що регламентують діяльність суб’єктів у вітчизняній галузі житлово-комунального господарства. Надано теоретико-практичні пропозиції щодо удосконалення діяльності інституцій державного управління розвитком житлово-комунального господарства сучасної України.

Ключові слова: державне регулювання; державне управління; житлово-комунальне господарство; інституції державного управління розвитком житлово-комунального господарства; нормативно-правові акти; нормативно-правові засади; повноваження; розвиток; сталий розвиток; суб’єкт; сутнісні засади.

Література

1. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. К. : НАДУ. 2011. Т. 4 : Галузеве управління / наук.-ред. колегія : М. М. Іжа (співголова), В. Г. Бодров (співголова) та ін. 2011. 648 с.
2. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. К. : НАДУ. 2011. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія :
В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. 2011. 748 с.
3. Шаповаленко Д. О. Соціально-економічний механізм комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05. Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова. Харків. 2016. 24 с.
4. Голодник Ю. А. Управління житлово-комунальним господарством: аспекти вдосконалення. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 1. С. 184–187
5. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text .
6. Положення про Міністерство розвитку громад та територій України затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р.
№ 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 850) (із змінами). URL: https://www.minregion.gov.ua/about/about-min/polozhennya-pro-ministerstvo-rozvitku-gromad-ta-teritoriy-ukrayini/.

D. Bizonych

INSTITUTIONS OF PUBLIC MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL ECONOMY OF MODERN UKRAINE: ESSENTIAL AND REGULATORY FRAMEWORK

Summary

The article substantiates the objective need to modify and improve the activities and functioning of public administration institutions for the development of housing and communal services of modern Ukraine. The essential and normative-legal bases of functioning of institutions of state management of development of housing and communal services of modern Ukraine are defined and practical recommendations on improvement of their activity are given. A meaningful definition of the concept of “housing and communal services” is revealed. The branch of housing and communal services of modern Ukraine and its condition are characterized. The system of subjects of administrative and legal regulation of housing and communal services is defined; the main institutions of state management of housing and communal services of modern Ukraine – the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine and the regulatory framework for the exercise of their powers. The powers of institutions of state management of housing and communal services of modern Ukraine are determined. The concept of “development”, “sustainable development” in the context of housing and communal services is essentially revealed. The main purpose of functioning of institutions of state management of development of housing and communal services of modern Ukraine is defined. The spheres of housing and communal services of modern Ukraine that need their further qualitative improvement are identified. Further domestic public administration steps that should be implemented in order to implement the multi-component goal of sustainable development in the context of housing and communal services of Ukraine are proposed. The normative-legal acts regulating the activity of subjects in the domestic branch of housing and communal services are determined. Theoretical and practical proposals for improving the activities of public administration institutions for the development of housing and communal services of modern Ukraine are given. Perspective directions of further theoretical and practical researches concerning definition of essential and normative-legal bases of functioning of institutions of state management of development of housing and communal services of modern Ukraine and granting of practical recommendations on improvement of their activity are defined.

Keywords: state regulation; public administration; housing and communal services; institutions of state management of housing and communal services development; normative legal acts; normative legal bases; powers; development; sustainable development; subject; essential principles.

References

1. Kovbasiuk, Yu.V., Izha, M.M. and Bodrov, V.H. (2011), “Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia : u 8 t.” [Encyclopedia of Public Administration: in 8 vols], vol. 4: Sectoral management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine, P. 648.
2. Kovbasiuk, Yu.V., Kniaziev, V.M. and Rozputenko, I.V. (2011), “Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia : u 8 t.” [Encyclopedia of Public Administration: in 8 vols], vol. 1: Theory of public administration, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 748 p.
3. Shapovalenko, D.O. (2016), “Socio-economic mechanism of complex development of housing and communal services of the region”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kharkiv National University of Municipal Economy named after O.M. Beketova, Kharkiv, Ukraine.
4. Holodnyk, Yu.A. (2019), “Housing and communal services management: aspects of improvement.”, Comparative and analytical law, vol. 1. pр. 184–187.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Law of Ukraine “On Housing and Communal Services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text (Accessed 26 Feb 2021).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Regulations on the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine, available at: https://www.minregion.gov.ua/about/about-min/polozhennya-pro-ministerstvo-rozvitku-gromad-ta-teritoriy-ukrayini/ (Accessed 26 Feb 2021).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-29

Кількість переглядів: 567

Відомості про авторів

Д. В. Бізонич

к. т. н., директор ТОВ «Еталонтехсервіс» м. Харків, Україна

D. Bizonych

PhD in Technical Sciences,Director of «Etalontechservice» LLC, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0155-7615

Як цитувати статтю

Бізонич Д. В. Інституції державного управління розвитком житлово-комунального господарства сучасної України: сутнісні та нормативно-правові засади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2027 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.36

Bizonych, D. (2021), “Institutions of public management of development of housing and communal economy of modern Ukraine: essential and regulatory framework”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2027 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.