EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
В. В. Химчак

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.100

УДК: 351/354.342

В. В. Химчак

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті запропоновано науково-методичні рекомендації, що зорієнтовані на досягнення адаптованих до національних Цілей сталого розвитку (ЦСР) за допомогою розробленого нами інтегрованого механізму забезпечення сталого розвитку в системі публічного управління і передбачають певні механізми реалізації відповідних завдань.
З’ясовано, що на національному рівні в Україні ЦСР визначаються за чотирма напрямами, а саме: 1) справедливий соціальний розвиток, якій передбачає відновлення економічного зростання та забезпечення рівного доступу всіх жінок та чоловіків до участі в економічному, соціальному та політичному житті, а також до основних соціальних послуг; 2) стале економічне зростання та зайнятість, що базується за принципи діяльності державних та суспільних інституцій у напрямі забезпечення економічного зростання; 3) ефективне управління, яке передбачає розбудову на всіх рівнях відкритої спільноти, інституційно спроможної до ефективних дій; 4) екологічна рівновага та розбудова стійкості спрямовано вирішення складних проблем довкілля, які є типовими, з одного боку, для країн, що розвиваються (незбалансоване використання та вихолощення природних ресурсів), а з іншого – для індустріально розвинених країн (забруднення довкілля промисловою діяльністю).

Ключові слова: система публічного управління; сталий розвиток; забезпечення сталого розвитку в Україні; інтегрований механізм забезпечення сталого розвитку; впровадження інтегрованого механізму забезпечення сталого розвитку в систему публічного управління.

Література

1. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів. Постанова Верхової Ради України від 24.12.1999 № 1359-ХІV База даних «законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14
2. Про стратегію сталого розвитку «Україна 2020». Указ Президента від 12.01.2016 № 5/2015 База даних «законодавство України» / ВРУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
3. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Указ Президента від 30.09.2019 № 722/2019 p. База даних «законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019
4. Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017, 176 с. URL: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. База даних «законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
6. Цілі сталого розвитку в Україні. Офіційний сайт. URL: http://sdg.org.ua/ua/novyny
7. Червякова О.В. Механізми трансформації державного управління в умовах суспільних змін: монографія. Київ, ТОВ «НВП» Інтерсервіс», 2015. 390 с.
8. Report of the Secretary-General. Special Edition: Progress towards the Sustainable Development Goals. Economic and Social Council. United Nations. URL: https://undocs.org/E/2019/68
9. Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks
10. Sustainable Development Goal 16: Focus on public institutions. World Public Sector Report 2019. Department of Economic and Social Affairs. United Nations. URL: https://publicadministration.un.org/Portals/1/Images/WorldPublicSector/World%20Public%20Sector%20Report%202019.pdf
11. Sustainable development in the European Union Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. European Union, 2019. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9940483/KS-02-19-165-EN-N.pdf/1965d8f5-4532-49f9-98ca-5334b0652820
12. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

V. Khymchak

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

Summary

The article offers scientific and methodological recommendations aimed at achieving the adapted to the National Sustainable Development Goals (SDGs) with the help of the integrated mechanism for sustainable development in the system of public administration and provide certain mechanisms for implementing the relevant tasks.
The goals of sustainable development give countries more freedom and allow them to adapt the global order to their conditions and priorities. But, on the other hand, it poses a rather difficult task for countries, as the transformation of global goals into national ones requires the existence of well-functioning governance systems in countries. Which, in turn, requires scientific and theoretical justification for the definition and implementation of an effective mechanism for sustainable development in the system of public administration.
The article analyzes international and national documents that are focused on achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), which in turn are based on the Millennium Development Goals (MDGs).
The purpose of the article is to develop scientific and methodological recommendations for the implementation of an integrated mechanism for sustainable development in the system of public administration.
It was found that at the national level in Ukraine SDGs are defined in four areas, namely: 1) equitable social development, which involves the resumption of economic growth and ensuring equal access for all women and men to participate in economic, social and political life, as well as to basic social services; 2) sustainable economic growth and employment, based on the principles of state and public institutions in the direction of ensuring economic growth; 3) effective governance, which involves the development at all levels of an open community, institutionally capable of effective action; 4) ecological balance and development of sustainability are aimed at solving complex environmental problems, which are typical, on the one hand, for developing countries (unbalanced use and depletion of natural resources), and on the other - for industrialized countries (environmental pollution).
Thus, we have proposed scientific and methodological recommendations aimed at achieving adapted to national goals of sustainable development through our developed integrated mechanism for sustainable development in the system of public administration, which provides certain mechanisms for the implementation of relevant tasks.

Keywords: public administration system; sustainable development; ensuring sustainable development in Ukraine; integrated mechanism for ensuring sustainable development; introduction of an integrated mechanism for ensuring sustainable development in the public administration system.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Resolution "About the Concept of sustainable development of settlements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14 (Accessed 18 December 2020).
2. President of Ukraine (2016), Decree "On the strategy of sustainable development "Ukraine 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 20 December 2020).
3. President of Ukraine (2019), Decree "On the objective of sustainable development in Ukraine until 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (Accessed 20 December 2020).
4. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), National Report "Sustainable Development Goals: Ukraine", available at: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (Accessed 20 December 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), “Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (Accessed 23 November 2020).
6. Sustainable development goals in Ukraine. Official website (2020), available at: http://sdg.org.ua/ua/novyny (Accessed 24 November 2020).
7. Chervyakova, O. V. (2015), Mekhanizmy transformatsiyi derzhavnoho upravlinnya v umovakh suspil’nykh zmin [Mechanisms of public administration transformation in the conditions of social changes], TOV «NVP» Interservis», Kyiv, Ukraine.
8. Economic and Social Council, United Nations (2019), “Report of the Secretary-General. Special Edition: Progress towards the Sustainable Development Goals”, available at: https://undocs.org/E/2019/68 (Accessed 16 November 2020).
9. Sustainable Development Goals. Knowledge Platform (2020), available at: https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks (Accessed 16 November 2020).
10. Department of Economic and Social Affairs, United Nations (2019), “Sustainable Development Goal 16: Focus on public institutions. World Public Sector Report”, available at: https://publicadministration.un.org/Portals/1/Images/WorldPublicSector/World%20Public%20Sector%20Report%202019.pdf (Accessed 16 November 2020).
11. European Union (2019), “Sustainable development in the European Union Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context”, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9940483/KS-02-19-165-EN-N.pdf/1965d8f5-4532-49f9-98ca-5334b0652820 (Accessed 16 November 2020).
12. United Nations (2015), “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015”, available at: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (Accessed 24 November 2020).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-29

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

В. В. Химчак

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

V. Khymchak

Postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-2146-1570

Як цитувати статтю

Химчак В. В. Науково-методичні рекомендації щодо впровадження інтегрованого механізму забезпечення сталого розвитку в систему публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2026 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.100

Khymchak, V. (2021), “Scientific and methodological recommendations for the implementation of an integrated mechanism for sustainable development in the public administration system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2026 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.