EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
С. В. Ковалівська

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.32

УДК: 351/354: 338:264

С. В. Ковалівська

ОБГРУНТУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

З моменту прийняття у 2015 році, Порядок денний на 2030 рік став базисним документом при формуванні політики країн світу. Водночас в публічному управлінні України не створено механізмів реалізації міжнародних зобов’язань досягти Цілей Сталого Розвитку (далі – ЦСР) на всіх рівнях. Гальмування всеосяжного впровадження імплементації ЦСР в публічну політику та управління, призвело до втрати можливостей залучити інвестиції, у т.ч. за рахунок офіційної допомоги з розвитку від розвинених країн для виконання завдань ЦСР та відповідно досягти суттєвого прогресу у їх досягненні. Ігнорування глобальних та національних викликів також означає перекладання поточних проблем на майбутні покоління, проте не відповідальності, яку несуть теперішні, в першу чергу це стосується системи публічного управління.
У статті проаналізовано роль і місце концепції сталого розвитку в процесі реформування публічного управління, досліджено сутність трансформації механізмів публічного управління в контексті досягнення ЦСР, визначено основні проблеми публічного управління сталим розвитком в Україні та напрями вдосконалення основних механізмів публічного управління в контексті ЦСР. В статті визначено сутність категорії «трансформації механізмів публічного управління в контексті ЦСР», показано взаємозв’язок механізмів публічного управління, класифікованих за характеристиками об’єкта управління, із процесами досягнення ЦСР, і в цьому контексті запропоновані необхідні взаємозв’язки між трансформаціями механізмів публічного управління на засадах комплексності, багаторівневості та міжсекторального підходу. Виокремлено механізми публічного управління, які відіграють провідну роль в досягненні ЦСР: нормативно-правовий механізм, який встановлює процедури аналізу політики: стратегічного планування, моніторинг та оцінку, консультації; організаційний механізм, який має визначати архітектуру управління процесом досягнення ЦСР на макрорегіональному рівні; механізми регулювання інвестиційний діяльності, що забезпечуватимуть залучення коштів для виконання завдань та реалізації проєктів сталого розвитку за рахунок різних джерел фінансування.

Ключові слова: сталий розвиток; цілі сталого розвитку; публічне управління; публічна політика; механізми публічного управління.

Література

1. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року : резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25 вер. 2015 р. № A/RES/70/1. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU15167 (дата звернення: 18.02. 2021).
2. Sachs J., Schmidt-Traub G., Kroll C., Lafortune G., Fuller G. : SDG Index and Dashboards Report 2018. New York : Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 2018. URL: http://sdgindex.org/ (дата звернення: 18.02. 2021).
3. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30 вересн. 2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 18.02.2021).
4. Our Common Future : Report of the World Commission on Environment and Development / World Commission on Environment and Development. Oxford, New York : Oxford University Press, 1987. 400 р. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (дата звернення: 18.02. 2021).
5. Публічне управління : термінол. слов. уклад. за ред. Куйбіди В. С., Білинської М. М., Петроє О. М. Київ : НАДУ, 2018. 224 с.
6. Аналіз державних стратегічних документів України щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року : аналіт. доп. / за ред. А. А. Максюти. Київ : Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. 84 с. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/RIA_complete%20report_ukr.pdf
7. Громико О. Зміст поняття “трансформація” як базової наукової категорії. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 1/2. (46/47). Ч.1. С. 125-131.
8. Ковалівська С. В. Системна трансформація механізмів публічного управління в контексті цілей сталого розвитку. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2020. Т. 1. С. 175–177. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/f8593677-87f2-4a5b-96af-5b2bd7498e96.pdf
9. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 18.02.2021).
10. Цілі Сталого Розвитку: Україна : нац. доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2017. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/
11. Лисий В. Діалектика : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 480 с.
12. Бощук Є. М. Основи теорії стійкого розвитку еколого-економічних систем : монографія. Львів : Растр – 7, 2007. 436 с.
13. Понкин И. В. Общая теория публичного управления: Избранные лекции / Международный институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Москва, 2013. 196 с.
14. Публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / В. В. Корженка та ін. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. 306 c.
15. Брюховецька Н. Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика. Донецьк : ІЕП НАН України, 1999. 275 с.
16. Дегтярьова І. О. Державні механізми підвищення конкурентоспроможності регіону : автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня д-ра наук з держ. у пр. : 25.00.02. Київ, 2013. 39 с.
17. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / наук.-ред. колегія : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін., 2011. 748 с.
18. Ковалівська С. В., Бараннік В.О. Запровадження механізмів досягнення цілей сталого розвитку в Україні у міжрегіональному співробітництві. Аналітична записка. Київ : НІСД, 2021. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-01/csr.pdf
19. Kovalivska S., Shcherbyna A., Nikolaiev V. Intensification of investment in renovation of residential real estate in the context of the sustainable development goals. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6, № 5. P. 184–195. URL: http://baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/941. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-5-184-195

S. Kovalivska

JUSTIFICATION FOR THE TRANSFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Summary

Since its adoption in 2015, the Agenda-2030 has become a basic document in shaping the policies of the world. At the same time, the public administration of Ukraine has not created mechanisms for the implementation of international obligations to achieve the Sustainable Development Goals (hereinafter - SDG) at all levels. The slowdown in the comprehensive implementation of the SDG in public policy and governance has led to a loss of opportunities to attract investments, including through official development aid from developed countries to meet the objectives of the SDG to make significant progress in achieving them. Ignoring global and national challenges also means passing on current problems to future generations, but not the responsibilities of current ones, especially the public administration system.
The article analyzes the role and place of the concept of sustainable development in the process of public administration reform, explores the essence of transformation of public administration mechanisms in the context of SDG achieving, identifies the main problems of public management of sustainable development in Ukraine, and areas of basic public administration mechanisms or improvement in the context of SDG. The article defines the essence of the category "transformation of public administration mechanisms in the context of SDG", shows the relationship of public administration mechanisms classified by the characteristics of the object of management, with the processes of achieving SDG, and in this context the necessary relationships between transformations of public administration mechanisms on the basis of complexity, multilevel and intersectoral approach. The mechanisms of public administration that play a leading role in achieving the SDG are identified: the regulatory mechanism that establishes procedures for policy analysis: strategic planning, monitoring and evaluation, consultation; an organizational mechanism that should determine the architecture of managing the process of SDG achievement at the macro-regional level; mechanisms for regulating investment activities, which will ensure the attraction of funds for the implementation of tasks and implementation of sustainable development projects through various sources of funding.

Keywords: sustainable development; sustainable development goals; public administration; public administration mechanism.

References

1. UN (2015), “Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/MU15167 (Accessed 18 Feb 2021).
2. Sachs, J. Schmidt-Traub, G. Kroll, C. Lafortune, G. and Fuller, G. (2018), “SDG Index and Dashboards Report 2018”, Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), available at: http://sdgindex.org/ (Accessed 18 Feb 2021).
3. President of Ukraine (2019), Decree “On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030”, available at: (Accessed 18 Feb 2021).
4. World Commission on Environment and Development (1987), “Our Common Future : Report of the World Commission on Environment and Development”, available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (Accessed 18 Feb 2021).
5. Kujbida, V.S. Bilyns'ka, M.M. and Petroie, O. (2018), Publichne upravlinnia [Public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
6. Maksiuta, A.A. (2017), “Analysis of state strategic documents of Ukraine to take into account the Sustainable Development Goals for 2030 adapted for Ukraine”, available at: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/RIA_complete%20report_ukr.pdf (Accessed 18 Feb 2021).
7. Hromyko, O. (2016), “The meaning of the concept of "transformation" as a basic scientific category”, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 1/2. (46/47), no. 1, pp. 125-131.
8. Kovalivs'ka, S.V. (2020), “Systemic transformation of public administration mechanisms in the context of sustainable development goals”, available at: http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/f8593677-87f2-4a5b-96af-5b2bd7498e96.pdf (Accessed 18 Feb 2021).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution “On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (Accessed 18 Feb 2021).
10. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017), “Sustainable Development Goals: Ukraine”, available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/ (Accessed 18 Feb 2021).
11. Lysyj, V. (2014), Dialektyka [Dialectics], LNU imeni Ivana Franka, Lviv, Ukraine.
12. Boschuk, Ye.M. (2007), Osnovy teorii stijkoho rozvytku ekoloho-ekonomichnykh system [Fundamentals of the theory of sustainable development of ecological and economic systems], Rastr – 7, Lviv, Ukraine.
13. Ponkyn, Y.V. (2013), Obshhaja teorija publichnogo upravlenija [General theory of public administration: Selected lectures], Mezhdunarodnyj ynstytut hosudarstvennoj sluzhby y upravlenyia Rossyjskoj akademyy narodnoho khoziajstva y hosudarstvennoj sluzhby pry Prezydente Rossyjskoj Federatsyy, Moscow, Russia.
14. Korzhenko, V.V. (2011), Publichne administruvannia v Ukraini [Public administration in Ukraine], Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», Kharkiv, Ukraine.
15. Briukhovets'ka, N.Yu. (1999), Ekonomichnyj mekhanizm pidpryiemstva v rynkovij ekonomitsi: metodolohiia i praktyka [The economic mechanism of the enterprise in a market economy: methodology and practice], IEP NAN Ukrainy, Donets'k, Ukraine.
16. Dehtiar'ova, I.O. (2013), “State mechanisms to increase the competitiveness of the region”, Abstract of Ph.D. dissertation, Public Administration, Kyiv, Ukraine.
17. Kniaziev, V.M. and Rozputenko, I.V. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration], Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
18. Kovalivs'ka, S.V. and Barannik, V.O. (2021), “Introduction of mechanisms for achieving the goals of sustainable development in Ukraine in interregional cooperation”, available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-01/csr.pdf (Accessed 18 Feb 2021).
19. Kovalivska, S. Shcherbyna, A. and Nikolaiev, V. (2020), “Intensification of investment in renovation of residential real estate in the context of the sustainable development goals”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 6, no. 5, pp. 184-195, available at: http://baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/941 (Accessed 18 Feb 2021). DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-5-184-195

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-29

Кількість переглядів: 610

Відомості про авторів

С. В. Ковалівська

керівник центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

S. Kovalivska

Head of the Center for Regional Studies, National Institute for Strategic Studies

ORCID:

0000-0001-8919-075X

Як цитувати статтю

Ковалівська С. В. Обгрунтування трансформації механізмів публічного управління в контексті цілей сталого розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2024 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.32

Kovalivska, S. (2021), “Justification for the transformation of public administration mechanisms in the context of sustainable development goals”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2024 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.