EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
О. Г. Булуй, В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова, В. Г. Булуй

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.31

УДК: 351:330.342.146

О. Г. Булуй, В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова, В. Г. Булуй

ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

В статті досліджено посилення ролі громад в управлінні соціальним та економічним розвитком локальних територій та зростання відповідальності за прийняті рішення в умовах реформування публічного управління. Визначено напрями трансформації системи управління розвитком громад. Представлено принципи нової моделі муніципального управління серед яких участі, прямого управління, збалансованості, взаємодоповнюваності, підприємливості, результативності. Встановлено, що за допомогою сучасних інформаційних технологій можна змінити підходи до надання адміністративних послуг громадянам та бізнесу, надавати такі послуги більш ефективно, впровадити механізми прямого управління громадою, створити експертне технічне середовище щодо ефективного планування й управління соціально-економічним розвитком. Через недостатнє інформаційне забезпечення осіб, що приймають управлінські рішення, запропоновано розвивати та впроваджувати інформаційно-аналітичні системи. Останні покликані допомогти краще усвідомити економічні та соціальні процеси в громаді та вживати результативних заходів щодо зміцнення добробуту громадян та забезпечення соціального розвитку.

Ключові слова: інформація; інформаційна технологія; громада; соціально-економічний розвиток; публічне управління.

Література

1. Єдиний державний веб-портал відкритих даних : веб-сайт. URL: https://data.gov.ua/ (дата звернення : 16.02.2021).
2. Кабінет електронних сервісів: веб-сайт. URL: https://kap.minjust.gov.ua/ (дата звернення : 16.02.2021).
3. Державні послуги онлайн: веб-сайт. URL : https://diia.gov.ua/ (дата звернення : 16.02.2021).
4. Проекти цифрової трансформації. Цифрова держава : веб-сайт. URL: https://plan2.diia.gov.ua/projectsс (дата звернення : 18.02.2021).
5. Попов С. А., Панченко Г. О. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : навч. посіб. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. 220 с. URL : http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/29.03.2019.pdf (дата звернення : 18.02.2021).
6. Іжа М. М., Крупник А. С. Трансформація публічного управління в умовах соціально-політичної модернізації України. 2012. Актуальні проблеми державного управління. Вип. 4(52). С. 3–7.
7. Петровський П. М. Гуманітарна парадигма в системі державного управління : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. 252 с.
8. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / І. І. Бодрова та ін. ; за ред. С. Г. Серьогіної ; 4-те вид., переробл. та допов. Харків : Право, 2017. 392 с.
9. Кальниш Ю. Г., Лозинська Т. М., Тимцуник В. І. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник. Полтава : РВВ ПДАА, 2015. 280 с.
10. Соціально-економічний розвиток територіальних громад Центральної України в умовах децентралізації : науково-аналітична доповідь / наук. ред. д. е. н., проф. Сторонянської І.З. Львів : ІРД НАНУ, 2019. 104 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
11. Ліпінська А. В. Інформаційно-комунікаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 10. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/8.pdf (дата звернення: 05.02.2021).
12. Ратушняк Т. В. Використання хмарних технологій та соціальних мереж для проведення моніторингу зовнішньої оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 7. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=736 (дата звернення: 05.02.2021).
13. Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко ; вид. 2–ге, випр. К. : Аконіт, 2001. Т. 3. 862 с.
14. Мельник Л. Г. Теория самоорганизации экономических систем : монография. Сумы : Университетская книга, 2012. 439 с.
15. Назарова М. І. Стимули соціально-економічного розвитку регіону. Економіка та держава. 2011. № 11. С. 88–90.
16. Тимошенко Л. М., Сімахова А. О. Соціально-економічний розвиток і його кероване забезпечення в умовах інноваційної моделі суспільної динаміки. Механізм регулювання економіки. 2015. № 1. С. 68–78.
17. Пилипенко Г. М., Федорова Н. Є., Казимиренк О. В. Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми. Економічний вісник. 2017. №2. С. 9–17.
18. Грабовський О. Теоретичні основи соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 45. С. 94–100.
19. Реконструктивний тип економічного розвитку та основні напрями його реалізації в Україні :науковий проект / [Геєць В. М. та ін.] ; кер. А. ГриценкоА. Науковий проект ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 2016. URL : http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/РТЕР_2016_Сайт.pdf (дата звернення : 22.02.2021).
20. Полуяктова О. В. Прискорення соціально-економічного розвитку суспільства : економіко-політичні аспекти. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 16–19.
21. 3арова Е. В., Хасаев Г. Р. Эконометрическое моделирование и прогнозирование развития региона в краткосрочном периоде : монография. М.: Экономика, 2004. 149 с.
22. Васильченко Г., Парасюк І., Єременко Н. Планування розвитку територіальних громад : навч. посіб. для посад. осіб місц. самовр. / Асоціація міст України. К. : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 256 с.
23. Разумова Г. В. Комплементарний підхід до вивчення розвитку національної економіки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3(57). С. 4–9.
24. Клименко А. А. Роль місцевого самоврядування у сталому розвитку сільських територій. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. № 1 (33). 2016. С. 26–30.
25. Державний менеджмент в контексті реалізації адміністративної реформи / Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. Івано-Франківськ : Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. 2012. 200 с.

O. Buluy, V. Yakobchuk, M. Plotnikova, V. Buluy

INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

This article deals with the strengthening of the role of communities in the management of social and economic development of local areas and the growing responsibility for decisions made in the context of decentralization of public administration and self-government reform. The economic, social and ecological development of territorial communities is characterized. The directions of the transformation of the community development management system are determined. The principles of the new model of municipal management are presented, such as participation, direct management, sustainable development, complementarity, entrepreneurship, efficiency. The community awareness of responsibility for local development, for increasing employment, for business development, for filling local budgets, for ensuring social development has been proved.
The reform of decentralization and the formation of a new system of public management of socio-economic development through the prism of information and communication technologies are considered. Implementation of modern information technologies can change approaches to providing administrative services to residents and businesses, provide such services more efficiently, introduce mechanisms of direct community management, create an expert technical environment for effective planning and management of socio-economic development.
It is proposed to develop and implement information-analytical systems due to insufficient information support of persons making management decisions. An information environment built using multidimensional data models, business intelligence systems, object-oriented approaches can meet the information needs of any data, present data in any dimension and have access to data in any device. The main analytical capabilities of information technology are seen in online analytical processing, data mining and factor analysis, linear programming, methods of correlation, regression, cluster analysis, and more. Information and analytical systems are designed to help better understanding of the economic and social processes in the community and take effective measures to strengthen the welfare of citizens and ensure social development.

Keywords: information; information technology; community; socioeconomic development; public administration.

References

1. Yedynyj derzhavnyj veb-portal vidkrytykh danykh (2021), available at: https://data.gov.ua/ (Accessed 16 February 2021).
2. Kabinet elektronnykh servisiv (2021), available at: https://kap.minjust.gov.ua/ (Accessed 16 February 2021).
3. Derzhavni posluhy onlajn (2021), available at: https://diia.gov.ua/ (Accessed 16 February 2021).
4. Derzhavni posluhy onlajn (2021), “Proekty tsyfrovoi transformatsii”, available at: https://plan2.diia.gov.ua/projectsс (Accessed 18 February 2021).
5. Popov, S. A. and Panchenko, H. O. (2018), Innovatsijnyj rozvytok systemy orhaniv publichnoi vlady: stratehichnyj pidkhid [Innovative development of the system of public power: a strategic approach], ORIDU NADU, Odesa, Ukraine.
6. Izha, M. M. and Krupnyk, A. S. (2012), “Transformation of public administration in the conditions of social and political modernization of Ukraine”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 4(52), pp 3–7.
7. Petrovs'kyj, P. M. (2008), Humanitarna paradyhma v systemi derzhavnoho upravlinnia [Humanitarian paradigm in the system of public administration], LRIDU NADU, L'viv, Ukraine.
8. Bodrova, I. I., Boldyriev, S. V., Velychko, V. O., Kulakova, A. I., Ser'ohina S. H. and other (2018), Derzhavne budivnytstvo i mistseve samovriaduvannia v Ukraini, [State building and local self-government in Ukraine], 4th ed., Pravo, Kharkiv, Ukraine.
9. Kal'nysh, Yu. H., Lozyns'ka, T. M. and Tymtsunyk V. I. (2015), Publichne upravlinnia ta administruvannia [Public management and administration], RVV PDAA, Poltava, Ukraine.
10. Storonians'ka, I. Z. (2019), Sotsial'no-ekonomichnyj rozvytok terytorial'nykh hromad Tsentral'noi Ukrainy v umovakh detsentralizatsii [Socio-economic development of territorial communities of Central Ukraine in the conditions of decentralization], IRD NANU, L'viv, Ukraine.
11. Lipins'ka, A. V. (2015), “Information and communication technologies in the organization of information and analytical support public administration”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/8.pdf (Accessed 5 February 2021).
12. Ratushniak, T. V. (2014), “Use of the cloud technologies and social networks for realization of monitoring of external estimation of work efficiency of the executive bodies”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=736 (Accessed 5 February 2021).
13. Yaremenko, V. and Slipushko O. (2001), Novyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy, [New explanatory dictionary of the Ukrainian language], 2nd ed, Akonit, Kyiv, Ukraine.
14. Mel'nyk, L. H. (2012), Teoryia samoorhanyzatsyy ekonomycheskykh system, [Theory of self-organization of economic systems], Unyversytetskaia knyha, Sumy, Ukraine.
15. Nazarova, M. I. (2011), “Incentives for socio-economic development of the region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 88–90.
16. Tymoshenko, L. M. and Simakhova, A. O. (2015), “Socio-economic development and its managed provision in the conditions of innovative model of social dynamics”, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 1, pp. 68–78.
17. Pylypenko, H. M., Fedorova, N. Ye. and Kazymyrenk, O. V. (2017), “Socio-economic development of society through the prism of the synergetic paradigm”, Ekonomichnyj visnyk, vol. 2, pp. 9–17.
18. Hrabovs'kyj, O. (2015), “Theoretical foundations of socio-economic development in the context of European integration”, Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia, vol. 45, pp. 94–100.
19. Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine (2021), “Reconstructive type of economic development and the main directions of its implementation in Ukraine”, available at: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/РТЕР_2016_Сайт.pdf (Accessed 22 February 2021).
20. Poluiaktova, O. V. (2017), “Acceleration of socio-economic development of society: economic and political aspects”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 16, pp. 16–19.
21. 3arova, E. V. and Khasaev, H. R. (2004), Ekonometrycheskoe modelyrovanye y prohnozyrovanye razvytyia rehyona v kratkosrochnom peryode [Econometric modeling and forecasting of the development of the region in the short term], Ekonomyka, Moskva, Russia.
22. Vasyl'chenko, H., Parasiuk I. and Yeremenko N. (2015), Planuvannia rozvytku terytorial'nykh hromad [Planning the development of territorial communities], TOV «PIDPRYYeMSTVO «VI EN EJ», Kyiv, Ukraine.
23. Razumova, H. V. (2019), “A complementary approach to the study of the development of national economy”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 3(57). pp. 4–9.
24. Klymenko, A. A. (2016), “The role of local self-government in the sustainable development of rural areas”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2016. pp. 26–30.
25. Ivano-Frankivs'kyj tsentr nauky, innovatsij ta informatyzatsii (2012), Derzhavnyj menedzhment v konteksti realizatsii administratyvnoi reformy [Public management in the context of administrative reform], Ivano-Frankivs'kyj tsentr nauky, innovatsij ta informatyzatsii, Ivano-Frankivs'k, Ukraine.

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-29

Кількість переглядів: 907

Відомості про авторів

О. Г. Булуй

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

O. Buluy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-3368-4835


В. П. Якобчук

к. е. н, професор, завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

V. Yakobchuk

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2147-7994


М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2852-3009


В. Г. Булуй

магістр публічного управління та адміністрування, Поліський національний університет

V. Buluy

Master of Public Management and Administration, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8327-0409

Як цитувати статтю

Булуй О. Г., Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф., Булуй В. Г. Інноваційно-інформаційні технології управління соціально-економічним розвитком територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2023 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.31

Buluy, O., Yakobchuk, V., Plotnikova, M. and Buluy, V. (2021), “Innovation and information technologies of management socio-economic development of the territorial communities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2023 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.