EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА КАДРОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Л. Р. Криничко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.40

УДК: 614.2:331.108

Л. Р. Криничко

РОЗРОБКА КАДРОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація

В статті розглянуто особливості українського досвіду формування та реалізації державної кадрової політики. Досліджені напрями удосконалення державної кадрової політики. Надано пропозиції щодо розвитку системи управління кадрами системи охорони здоров’я. Визначені напрями удосконалення державної кадрової політики в сфері охорони здоров’я. Запропоновані напрями удосконалення управління кадровим потенціалом системи охорони здоров’я в Україні. Розглянуто особливості розвитку кадрового механізму в сфері охорони здоров’я. Доведено, що кадрова політика у державі повинна формуватися за встановленими організаційними принципами державної кадрової доктрини. Запропоновані рівні державного управління кадровим потенціалом системи охорони здоров’я. Обгрунтовано видання постанови Кабінету міністрів України, яка б регулювала порядок управління кадрами системи охорони здоров’я та містила у собі: вимоги до організаційної структури центральних органів виконавчої влади та можливість її зміни в умовах трансформацій та реформ системи охорони здоров’я, професійні вимоги до керівників структурних підрозділів, порядок кадрового відбору керівників структурних підрозділів, порядок призначення та функціонування державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України. Визначено, що основним напрямом удосконалення кадрового механізму державного управління охороною здоров’я на рівні органів центральної виконавчої влади є формування кадрового резерву. Охарактеризовано об’єкт кадрового механізму державного управління системою охорони здоров’я. Виокремлено напрями та особливості формування кадрових резервів системи охорони здоров’я.

Ключові слова: кадрова політика; система охорони здоров’я; управління кадровим потенціалом; кадровий механізм; кадрові резерви.

Література

1. Кадрова політика у реформування сфери охорони здоров’я: аналіт. доп. / Т.П. Авраменко. – К.: НІСД, 2012. – 35 с.
2. Короленко В.В., Юрочко Т.П. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я України в контексті європейської інтеграції. – К., 2018. – 96 с.
3. Савіна Т.В. Кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я в Україні: стан та перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 95-97.
4. Бойко С.Г. Тенденції та особливості державної кадрової політики у сфері охорони здоров’я // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/12.pdf
5. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : наук. доп. / авт. кол. : Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К.О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. Ю.П. Сурміна (кер. проекту). – К.: НАДУ. – 2012. – 72 с.
6. Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / [кол. авт.; упоряд. проф. Я.Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М.М. Білинської, проф. Я.Ф. Радиша]. – К.: НАДУ, 2013. – Ч. 1. – 396 с.
7. Радиш Я.Ф., Поживілова О.В., Васюк Н.О. Кадрове забезпечення охорони здоров'я України: сутність понять // Економiка та держава – 2012. – № 1. – С. 97-101.
8. Каприна И.А. Совершенствование управления кадровыми процессами в современных медицинских организациях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Специальность: 22.00.08 - социология управления. – Москва. – 2018 г.
9. Мирошникова Ю.В. Руководящие кадры здравоохранения и организационноуправленческие технологии подготовки резерва. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Специальность: 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение. – Москва. – 2018.
10. Савіна Т.В. Підготовка учасників резерву керівників медичних закладів шляхом післядипломного навчання // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 4. – С. 126-132.
11. Князєва О.А., Шамін М.В. Формування кадрового резерву для забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу персоналу підприємства // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2019. – Випуск 5 (139). – С. 49-55.

L. Krynychko

DEVELOPMENT OF PERSONNEL MECHANISM OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM

Summary

The article considers the peculiarities of the Ukrainian experience in the formation and implementation of state personnel policy. The directions of improvement of the state personnel policy are investigated. Proposals for the development of the personnel management system of the health care system (formation of the information database of the personnel of the health care system; introduction of the system of occupational risk insurance of medical workers) are given. Areas for improving the state personnel policy in the field of health care have been identified. The directions of improvement of management of personnel potential of the health care system in Ukraine are offered. The peculiarities of the development of the personnel mechanism in the field of health care are considered. It is proved that personnel policy in the state should be formed according to the established organizational principles of the state personnel doctrine (selection of personnel on business, professional and moral qualities on the basis of their complex and objective assessment, equality and openness of all accepted on a condition qualifications, resolving all personnel issues democratically and openly, ensuring staff renewal, compliance with the law and regulatory requirements in personnel matters). Proposed levels of state management of human resources of the health care system (level 1 - management staff of the health care system, level 2 - management staff of local management of the health care system, level 3 - management staff of health care institutions, level 4 - medical staff of health care facilities). The publication of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine is substantiated, which would regulate the procedure of personnel management of the health care system and contain: requirements to the organizational structure of central executive bodies and the possibility of its change in the conditions of transformations and reforms of the health care system. structural subdivisions, the procedure for personnel selection of heads of structural subdivisions, the procedure for appointment and functioning of the State Secretary of the Ministry of Health of Ukraine. It is determined that the main direction of improving the personnel mechanism of the state health care management at the level of central executive bodies is the formation of the personnel reserve. The object of the personnel mechanism of the state management of the health care system is characterized. The directions and features of formation of personnel reserves of the health care system are singled out.

Keywords: personnel policy; health care system; human resources management; personnel mechanism; personnel reserves.

References

1. Avramenko, T.P. (2012), Kadrova polityka u reformuvannia sfery okhorony zdorovia [Personnel policy in health care reform]: analit. dop., K.: NISD.
2. Korolenko, V.V. and Yurochko, T.P. (2018) Kadrova polityka u sferi okhorony zdorovia Ukrainy v konteksti yevropeiskoi intehratsii [Personnel policy in the field of health care in Ukraine in the context of European integration]. – Kyiv.
3. Savina, T.V. (2017), “Staffing of health care in Ukraine: status and prospects of development”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15., pp. 95-97.
4. Boiko, S.H. (2018), “Tendentsii ta osoblyvosti derzhavnoi kadrovoi polityky u sferi okhorony zdorovia”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. № 1, available at: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/12.pdf
5. Kovbasiuk, Yu.V. (2012), Derzhavna kadrova polityka v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [State personnel policy in Ukraine: status, problems and prospects]: nauk. dop., K.: NADU.
6. Radysh, Ya.F. (2013), Derzhavna polityka u sferi okhorony zdorovia [State policy in the field of health care] : kol. monohr., K.: NADU.
7. Radysh, Ya.F., Pozhyvilova, O.V. and Vasiuk, N.O. (2012), “Staffing of health care in Ukraine: the essence of concepts”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1., pp. 97-101.
8. Kaprina, I.A. (2018), “Improving the management of personnel processes in modern medical organizations”. Abstract of Ph.D. dissertation, Sociological sciences, Moskva.
9. Myroshnykova, Yu.V. (2018), “Leading personnel of health care and organizational and managerial technologies for training the reserve”. Abstract of Ph.D. dissertation, Medytsynskykh nauk, Obshchestvennoe zdorove y zdravookhranenye, Moskva.
10. Savina, T.V. (2019), “Preparation of participants in the reserve of medical mortgages by means of a diploma study”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 4., pp. 126-132.
11. Kniazieva, O.A. and Shamin, M.V. (2019), “Formation of the personnel reserve for securing the development of intellectual potential for the personnel of the enterprise”, Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. vol. 5 (139), pp. 49-55.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 915

Відомості про авторів

Л. Р. Криничко

к. мед. н., здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

L. Krynychko

PhD in Medical Sciences,Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Management And Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-2067-9925

Як цитувати статтю

Криничко Л. Р. Розробка кадрового механізму державного управління системою охорони здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2011 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.40

Krynychko, L. (2020), “Development of personnel mechanism of public management of the healthcare system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2011 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.