EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 10, 2010

УДК 351

 

Г. В. Дмитренко,

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної Адміністрації у Львівській області

 

ПАРАДИГМА ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

(на прикладі Львівської області)

 

Анотація. Стаття присвячена проблемам ефективності використання підприємствами агропромислового комплексу коштів, спрямованих з державного бюджету на розвиток селекції в тваринництві та визначення проблемам у їх використанні.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, бюджет, фінансування, ефективність використання коштів, контроль.

 

Annotation. Article is devoted to efficient use of agriculture funds allocated from the state budget development in animal breeding, to identify problems in their use.

Keywords: agriculture, budget, financing, cost-effectiveness, control.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданням. На сьогоднішній день, ефективність використання бюджетних коштів з державного бюджету, спрямованих на розвиток селекції у тваринництві та птахівництві, має вагоме значення для агропромислового комплексу в цілому. Проблема є тому, що:

- виконавці Програми недотримуються схеми подання пропозицій на участь в конкурсі та звітів про ефективність використання коштів, а також відсутність на обласному рівні контролю за результатами їх діяльності;

- непослідовність у наданні державної фінансової підтримки на виконання заходів по селекції атестованим підприємствам з року в рік, обмеженість напрямків використання бюджетних коштів, велика кількість дрібних і, в окремих випадках, фінансово нестійких виконавців Програми, призводить до розпорошення коштів програми по господарствах області, не дозволяє отримати вагомий ефект від вкладених бюджетних коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та виділення невирішених раніше питань. За таких поставлених проблем, виникає наукова дискусія навколо основних питань: чому, з року в рік ми маємо проблеми, щодо відсутності чіткого механізму ефективності використання бюджетних коштів, чому бюджетна програма не дає ефекту від вкладених бюджетних коштів.

Але у вітчизняній науковій літературі, ця проблематика ще не стала об’єктом для ґрунтовних досліджень, що зумовлює актуальність даного дослідження.

Формування цілей статті (постановка завдання) Завданням статті є надати оцінку ефективності використання Міністерством аграрної політики України та підприємствами агропромислового комплексу коштів, спрямованих з державного бюджету на розвиток селекції в тваринництві та птахівництві, визначити проблеми у їх використанні.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Україна відома високим розвитком сільського господарства. У минулому році наша країна зайняла 4 місце в світі за розміром експорту продукції рослинництва. Галузь тваринництва завжди була більш трудомісткою та менш рентабельною. Тому потребувала і потребує державної підтримки. Протягом останніх років у зв'язку із вступом України до Світової організації торгівлі зростають вимоги до якості продукції тваринництва. Враховуючи жорсткі умови конкуренції при існуючих у світі ринкових відносинах, одним із пріоритетних напрямків політики держави в галузі сільського господарства виступає можливість зробити дану продукцію конкурентоздатною як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. Досягненню цієї мети повинен сприяти розвиток селекції у тваринництві та птахівництві. 

Слід зазначити, що зі вступом України до Світової організації торгівлі (СОТ) сільське господарство зазнало значних зовнішніх впливів. Так, однією із вимог СОТ є впорядкування торгівлі м'ясною та молочною продукцією на внутрішньому ринку України відповідно до міжнародних стандартів якості. На виконання цієї норми, Верховна Рада України прийняла Закон «Про безпеку і якість харчових продуктів». Згідно із вимогами цього документу з 1 січня 2010 року забороняється реалізація необробленого молока і сиру домашнього виробництва, а також м'яса тварин подвірного забою на продовольчих ринках. До вищенаведеного також варто додати і низьку рентабельність тваринництва: 11% - у 2006 р., 13,4% - у 2007 р., 0,1% - у 2008 р. і 5,4% - у 2009 р.

У світлі усіх перелічених факторів та внаслідок незабезпечення агропромислових підприємств відповідним обладнанням для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції спостерігається значне зниження ефективності вітчизняного тваринництва, що супроводжується  різким скороченням поголів'я, зниженням продуктивності тварин та значним зменшенням обсягів виробництва продукції. Поголів'я великої рогатої худоби по Україні невпинно скорочується,  за статистичними даними на 79,4%, якщо порівнювати 2009 рік з 1991 роком. Навіть якщо порівнювати близьке минуле, то відчутно суттєвий спад: так чисельність племінного поголів’я корів молочних та молочно-м’ясних порід у 2006 році становила 235,4 тис. голів, а у 2009 -  177,7 тис. голів, тобто на  24,51 % менше.[1]

В цих умовах важливої ролі набуває селекція, завданням якої є підвищення продуктивності існуючого поголів’я тварин, а також удосконалення існуючих та створення нових генотипів.

У відповідності до Загальнодержавної програми селекції у тваринництві на період до 2010 року, затвердженої Законом України від 19.02.2004 № 1517-IV, реалізація державної політики у сфері племінної справи спрямована на покращення племінних і продуктивних якостей тварин, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі.

Недосконалість нормативно-правового забезпечення виконання Програми не сприяє збереженню досягнутих показників, так протягом 2006-2009 років фінансування Програми здійснювалось відповідно до Порядків використання коштів Державного бюджету України на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах, затверджених спільними наказами Мінагрополітики, Української академії аграрних наук та Міністерства фінансів України від 06.04.2004 року № 124/27/244 та від 13.02.2007 року №88/10/187 (надалі - Порядок 244 та Порядок 187).

Відповідно до п. 3.11 Порядку 244, який діяв у 2006 році, атестовані підприємства – це виконавці програми, які отримали кошти державного бюджету на утримання, збереження, придбання тварин та розширення власної племінної бази і за станом на 1 січня року, наступного за відповідним, мають кількість тварин основного стада меншу, ніж зазначену в затвердженій програмі робіт, повертають до державного бюджету одержані кошти за незбережене поголів’я.

Однак, затвердженим у 2007 році Порядком 187 вищевказаний пункт не передбачено і, відповідно, не зобов’язано виконавців Програми утримувати збільшене поголів’я тварин. [2]

Крім того проведено аналіз збереження поголів’я тварин в роках, наступних за роком одержання бюджетних коштів, яким встановлено, що результати проведеної роботи з нарощення власної племінної бази часто зводяться до вихідних показників.

Так, із 24 суб’єктів господарювання, обраних для проведення дослідження, 12-ма господарствами, яким надавалось фінансування з Державного бюджету на виплату доплат за розширення власної племінної бази, не забезпечено утримання нарощених показників.

Недотримання виконавцями програми схеми подання Пропозицій на участь в конкурсі та звітів про ефективність використання коштів за досліджуваною програмою призводить до відсутності загальної картини відбору претендентів та результатів їх роботи 

Перелік виконавців Програми у досліджуваному періоді визначався на загальнодержавному рівні. З цією метою Міністерством аграрної політики України щороку проводився конкурс претендентів на виконання робіт (далі – Конкурс). Положення про проведення даного Конкурсу затверджене наказом Мінагрополітики від 30.12.2004 № 488 [3].

Відповідно до даного Положення, заявки на участь у Конкурсі з  визначення виконавців програми подаються претендентами в наступному порядку:  суб'єкти  племінної  справи  у тваринництві,  які входять до складу об'єднання – до комісії відповідного об'єднання,   інші  -  до  комісій  Міністерства  агропромислового комплексу   Автономної   Республіки   Крим,   головних   управлінь сільського   господарства   і   продовольства  обласних  державних адміністрацій або до комісії Мінагрополітики.     

Також встановлено, що протягом досліджуваного періоду не було чіткого алгоритму подачі претендентами від Львівської області пропозицій для участі в Конкурсі.

В Головному управління агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації (далі – Управління) встановлено, що Управління щороку видавались накази, які передбачали участь у відборі претендентів на Конкурс. Так, у 2006-2007 роках видано накази від 18.10.2006 № 96 та від 11.10.2007 № 96  «Про проведення конкурсу з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України», у 2008-2009 роках - накази від 28.10.2008 № 124 та від 01.10.2009 № 86 «Про створення конкурсної комісії».

У  засіданні даної комісії оформлялись протоколами. Так, відповідно до даних протоколів та рішень комісії, претендентами на виконання Загальнодержавної програми у 2006 році визнано 58 господарств Львівщини, у 2007 році - 39 господарств, у 2008 році - 26 господарств та 28 господарств у 2009 році. 

Проведеним аналізом складання реєстрів претендентів від Львівської області встановлено, що у 2006 році до нього включено як претендентів, що входять до складу тих чи інших об'єднань, так і господарства, які не входять до ніяких об’єднань. У 2007-2009 роках до реєстру претендентів від Львівської області, представленого Управлінням, включено лише господарства, які не входять до ніяких об’єднань.

В Управлінні відсутня інформація щодо економічного ефекту від виділення даних коштів. Контроль за ефективністю використання даних коштів не ведеться, так як ніяким розпорядчим документом Мінагрополітики чи іншого державного органу контрольну функцію на них покладено не було. Звіти про використання коштів подаються безпосередньо виконавцями Програми до Мінагрополітики щоквартально, попередньо погодивши їх з Управлінням.

Також, слід зазначити, що працівники Управління не залучались до проведення Мінагрополітики Конкурсу з визначення виконавців програми, так як від Міністерства аграрної політики України не надходило ніяких запитів стосовно надання Управлінням пропозицій щодо визначення виконавців Програми.

Відповідно до рішень сесій Львівської обласної ради, якими затверджені програми розвитку тваринництва області на 2006-2009 роки, координатором робіт по селекції визначено товариство з обмеженою відповідальністю Львівський науково-виробничий центр «Західплемресурси» (далі – ТзОВ ЛНВЦ «Західплемресурси»).

Крім того, ТзОВ ЛНВЦ «Західплемресурси» є одним із виконавців програми, якому присвоєно статус селекційного центру з скотарства та свинарства.

При цьому, ТзОВ ЛНВЦ «Західплемресурси» надавалась методична допомога господарствам, які претендують на участь в конкурсі, в оформленні документів та в окремих випадках – передачі їх до Мінагрополітики на конкурс.

Аналізом складання даного реєстру встановлено, що у 2006 році до нього внесено 58 претендентів, у 2007 році - 62, у 2008 році 46 та 28 претендентів у 2009 році, при чому реєстри за 2006-2008 роки включали всіх претендентів від області, а реєстр за 2009 рік не включав господарств, які входять до складу того чи іншого об’єднання. Товариством складаються зведені звіти по області про ефективність використання коштів по  «Державна програма селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу» за 2006-2009 роки, які містять інформацію про результати виконання програми в розрізі виконавців та видів робіт.

Однак, дані звіти не містять інформації за усіма виконавцями програми. Так, до звіту за 2007 рік (станом на 01.01.2008) внесено 24 виконавців, в той час, коли їх було 37. Аналогічно, у звіті за 2008 рік не відображено результати діяльності 15 господарств.

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок про недотримання виконавцями Програми схеми подання пропозицій на участь в конкурсі та звітів про ефективність використання коштів, а також відсутність на обласному рівні контролю за результатами їх діяльності може бути однією з причин значних недоліків у використанні бюджетних коштів.

Крім того, кошти Програми виділялися господарствам області - виконавцям Загальнодержавної програми розвитку селекції у тваринництві та птахівництві на виконання видів робіт, передбачених Порядками використання бюджетних коштів.

Так, двадцяти чотирьом господарствам області, якими надано інформацію  про використання бюджетних коштів, у 2006-2009 роках на виконання Програми спрямовано бюджетні кошти в загальній сумі 8387,1 тис. грн.. Фактично рівень використання коштів склав 99,9%, або 8384,3 тис. грн.. Зокрема, протягом 2006 року з загального обсягу фінансування в розмірі 3197,7 тис. грн. фактично використано 3197,7 тис. грн., або 99,9%, у 2007-2009 роках при фінансуванні 2090,0 тис. грн., 2290,1 тис. грн. та 806,5 тис. грн. відповідно, рівень використання бюджетних коштів складав 100%. [4]

Слід відмітити, що поряд із зменшенням обсягів фінансування досліджуваним господарствам у періоді 2006-2009 роках на, 74,8%, спостерігається відповідно також і скорочення напрямків діяльності з племінної справи, на які спрямовувались кошти Програми. Загалом, у 2006 році фінансування спрямовано за 8-ми напрямками, у 2007-2008 роках за 7-ми та у 2009 році – за 5-ма.

Так, обсяг коштів на виплату доплат за розширення власної племінної бази у 2009 році зменшено на 92,2% у порівнянні з фінансуванням 2006 року за вказаним напрямком робіт, відшкодування за проведені штучні осіменіння в індивідуальному секторі – на 88,3%, за випробовування коней – на 41,2%. Поряд з цим, фінансування на придбання генетичних ресурсів, здешевлення їх реалізації та утримання (збереження) племінних тварин у 2009 році не спрямовувалось.

Обсяг коштів Програми у порівнянні з 2006 роком збільшено лише для проведення відшкодування за реалізовану спермопродукцію на 121,9%.

Відсутність відповідальності виконавців програми за збереження нарощеного за рахунок коштів Програми поголів’я худоби у періодах, наступних за роком отримання фінансування на такі заходи по селекції, а також недостатність фінансування на утримання (збереження) сформованих маточних стад чи повна його відсутність не сприяє збереженню досягнутих показників.

 

Діаграма 1. Дані щодо розширення основного стада племінного поголів’я за рахунок власного вирощування (відтворення) племінних генетичних ресурсів обраними для дослідження суб’єктами господарювання та обсягів наданого їм фінансування по зазначеному напрямку за рахунок коштів

Програми у 2006-2009 роках

 

 

Як видно з діаграми, нарощення власної племінної бази зазначеними суб’єктами господарювання відбувається відповідно до обсягів наданого фінансування без збереження відтвореної кількості голів основного стада поголів’я вже у наступні періоди. Так, на кінець 2006 року загальний приріст основного поголів’я, на який у вказаному році спрямовано 310 тис. грн. з Державного бюджету, по вказаних виконавцях Програми склав 302 голови, на кінець 2007 року 117 голів (доплата  становила 245,0 тис. грн.), на кінець 2008 року 88 голів з загальним обсягом фінансування по вказаному напрямку виконання Програми в  розмірі 170,0 тис. грн., та на кінець 2009 року 18 голів при обсязі фінансування в 40,0 тис. грн..

Поряд з цим, станом на 01.01.2008 року спостерігається зменшення кількості голів основного стада на 277 голів, що в 2,4 рази перевищує приріст за поточний рік. Станом на 01.01.2009 року атестованими підприємствами основне стадо зменшено на 212 голів, або в 2,4 рази від нарощеного поголів’я, станом на 01.01.2010 року – на 241 голову (13,4 рази до приросту худоби в році).

Таким чином, в час нарощення кількості худоби одними підприємствами  проводиться його зменшення (реалізація худоби на забій, населенню, тощо), а потім знову при отриманні коштів Програми йде нарощення поголів’я.

Так, наприклад: протягом 2006-2008 років фермерському господарству «Л» Жовківського району з Державного бюджету виділено кошти в сумі 145,0 тис.грн. за розширення на 67 голів власної племінної бази корів чорно-рябої української молочної породи (з 66 одиниць худоби до 133). При цьому, протягом 2009 року, в якому фінансова підтримка з Державного бюджету не надавалася, господарством проведено реалізацію корів основного стада в кількості 34 голів (четверту частину корів основного стада), з них для подальшого вирощування 15 голів, на забій – 17 голів, продано населенню – 2 голови.

Як наслідок, чисельність основного стада корів господарства вже у 2009 році прирівнялася до рівня кінця 2006 року і становила 99 голів. Таким чином, кошти Програми в сумі 115,7 тис. грн., виділені у 2006-2008 роках, забезпечили лише тимчасовий приріст власної племінної бази суб’єкту господарювання.

Загалом, така непослідовність у наданні фінансової підтримки з року в рік, відсутність фінансування на утримання та збереження генофондних стад та відсутність відповідальності суб’єктів господарювання - виконавців Програми за незбереження нарощеного основного поголів’я нівелює всі досягнуті показники в напрямку розвитку селекції та стабілізації в галузі тваринництва.

Не передбачення Порядком № 187 умови збереження поголів’я у роках, наступних за роком одержання бюджетних коштів, призводить до тимчасового ефекту від одержаного фінансування.

При цьому, такий короткотерміновий ефект від вкладених бюджетних коштів не сприяв виконанню загальних цілей Програми і призвів до неефективного використання бюджетних коштів спрямованих на проведення доплат за розширення власної племінної бази окремим суб’єктам господарювання у 2006-2009 роках на загальну суму 560,2 тис. грн., в тому числі коштів виділених у 2006 році в сумі 208,2 тис. грн., у 2007 році – 242,0 тис. грн., у 2008 році – 110,0 тис. грн.

Визначення Міністерством аграрної політики України великої кількості дрібних і, в окремих випадках, фінансово нестійких виконавців Програми поряд із наданням їм незначних сум фінансування призводить до розпорошеності бюджетних коштів по господарствах області, що відповідно перешкоджає розвитку селекційної роботи та не дозволяє отримати вагомий ефект від вкладених бюджетних коштів

Однією із вагомих причин відсутності економічного ефекту від вкладення бюджетних коштів у розвиток селекції необхідно відмітити велику кількість отримувачів бюджетних коштів, які на даний час не здійснюють діяльності в галузі тваринництва через їх ліквідацію, визнання банкрутом тощо.

Слід відмітити, що загалом протягом 2006-2009 років таким підприємствам спрямовано кошти Програми в сумі 3362,6 тис. грн., з них у 2006 році – 1020,0 тис. грн., у 2007 році – 790,0 тис. грн., у 2008 році – 1140,1 тис. грн. та у 2009 році – 412,5 тис. грн., що становить 22,5%, 36,7%, 53,0%, 51,4% від загального обсягу фінансування по обраних для дослідження об’єктах у 2006-2009 роках відповідно.

Обмеженість державного фінансування на виконання заходів по селекції поряд з значною кількістю виконавців Програми у 2006-2009 роках призвело до відсутності вагомої державної підтримки сільськогосподарських підприємств на шляху розвитку племінної справи в області, що вплинуло на фінансовий стан таких господарств, низький рівень їх зацікавленості в подальшому зайняттю племінною справою, та в кінцевому результаті призвело до реалізації племінної худоби, її знищення та, як наслідок, неефективного використання бюджетних коштів, вкладених у розвиток селекції в розмірі 809,0 тис. грн.[5]

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Таким чином, основними факторами, які перешкоджають ефективному використанню бюджетних коштів на проведення робіт з селекції у тваринництві та птахівництві є:

- недотримання виконавцями Програми схеми подання пропозицій на участь в конкурсі та звітів про ефективність використання коштів, а також відсутність на обласному рівні контролю за результатами їх діяльності може бути однією з причин значних недоліків у використанні бюджетних коштів;

- обмеженість державного фінансування спричиняє недостатнє виконання окремих запланованих робіт по селекції у тваринництві, що перешкоджає досягненню основних цілей досліджуваної Програми. За умови достатнього фінансування господарства матимуть можливість виконати всі напрямки робіт, які передбачені пропозиціями, що сприятиме досягненню мети Програми;

- неузгодженість між собою рішень органів місцевої влади стосовно відшкодування за штучне осіменіння сільськогосподарських тварин ускладнює проведення аналізу ефективності використання виділених коштів.

 

 

Список використаних джерел.

 

1.Закон України «Про загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року» від 19.02.2004 № 1517-IV;

 2. Порядок використання коштів Державного бюджету України на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах, затверджений спільним наказом Мінагрополітики, Української академії аграрних наук та Міністерства фінансів України від 13.02.2007 № 88/10/187;

3. Положення про умови проведення конкурсу з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України, затверджене наказом Мінагрополітики від 30.12.2004 № 488;

4. Інформація отримана від виконавців бюджетної програми;

5.Аудиторський звіт, інформація про участь в державному фінансовому аудиту ( виконання бюджетної програми Міністерства освіти і науки України щодо здійснення зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти за 2006-2008 роки та 9-ть місяців 2009 року).

Стаття надійшла до редакції 30.09.2010 р.