EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Р. Ю. Кривенкова

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.41

УДК: 351:379.85 (477):34 (477)

Р. Ю. Кривенкова

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

У статті досліджено державно-управлінські аспекти формування туристичного потенціалу європейських країн (Польщі, Франції, Італії, Чехії, Іспанії, Німеччини) та Японії. Встановлено особливості діяльності органів державного управління в туристичній галузі цих країн.
Визначено пріоритетні напрями державного управління в туристичній галузі. З’ясовано спільні та відмінні риси державно-управлінської діяльності в розвинутих країнах Євросоюзу та Японії.
Вивчення зарубіжного досвіду державного управління процесом формування туристичного потенціалу дозволило з’ясувати наявність відмінностей такого управління в різних країнах світу. Загальною світовою тенденцією є сприяння розвитку туристичної галузі та формуванню туристичного потенціалу країни, створення ефективних державно-управлінських інституцій, до компетенції яких належить туристична галузь, надання значної інвестиційної допомоги для формування туристичного потенціалу та сприяння розвитку основних туристичних регіонів держав. У розвинутих країнах надається велика увага з боку відповідних органів державного управління створенню позитивного туристичного іміджу країни з-за кордоном. Приклади досліджених держав свідчать про те, що Україна, маючи велику кількість унікальних та різноманітних природних та історико-культурних туристичних ресурсів, повинна за допомогою ефективного державного управління сприяти процесу формуванню свого туристичного потенціалу як чинника консолідації українського суспільства та створювати сприятливі умови з боку державного управління для розвитку туристичної галузі, як це роблять відомі туристичні країни. Основними лімітуючими факторами формування та реалізації туристичного потенціалу України є такі: нераціональне використання туристичних ресурсів; недостатнє фінансування з боку держави; невідповідність ціни та якості; підготовка кваліфікованих кадрів незадовільний стан туристичної інфраструктури.
Ці та інші лімітуючі чинники туристичної галузі України можна подолати за допомогою раціонального державного управління та ефективних заходів з боку органів державної влади за прикладом досліджених країн світу.

Ключові слова: туристичний потенціал; державне управління; консолідація; потенціал; туристичні ресурси; Польща; Франція; Італія; Чехія; Іспанія; Німеччина; Японія; туристична галузь.

Література

1. Алєксєєва Ю. В. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / ОРІДУ НАДУ. Одеса, 2005. 20 с.
2. Домбровська С. М., Білотіл О. М., Помаза-Пономаренко А. Л. Державне регулювання туристичної галузі України [Монографія]. Харків: НУЦЗУ, 2016. 196 с.
3. Конституція Польської Республіки (з передмовою Володимира Шаповала). Київ: Москаленко О. М., 2018. 82 с.
4. Національне туристичне управління Чеської Республіки. URL: http://www.czechtourism.cz/informacnicentra/znaceni-turistickych-center/
5. Національне туристичне управління Чеської Республіки. URL: http://www.czechtourism.cz/informace-oczechtourism/statut/
6. Туристична політика зарубіжних країн [Підручник] / за ред. А. Ю. Парфіненка. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. 220 с.
7. Статистика: Япония – Международные расходы на туризм. URL: https://knoema.ru/atlas/ Япония/Расходы-на-туризм
8. Статистика: Япония – Поступления от международного туризма. URL: https://knoema.ru/atlas/Япония/Поступления-от-международного-туризма
9. Трегуб Г. Як Польща розвиває туризм. Журнал «Український тиждень». 2017. № 31 (507). URL: https://tyzhden.ua/World/197523
10. Фуртій В. Розвиток туризму у посткомуністичних країнах (Польща, Словаччина, Угорщина): досвід організації для України. Східноєвропейський історичний вісник. 2016. Вип. 1. С. 92-99.
11. Act on Development of Hotels for Inbound Tourists. URL: https://www.mlit.go.jp/kankocho/en/shisaku/sangyou/hotel.html
12. Česko země příběhu. URL: https://www.ceskozemepribehu.cz/
13. Deutsche Welle. URL: https://www.dw.com
14. El turismo en España, imparable. URL: https://espanaglobal.gob.es/actualidad/turismo/el-turismo-en-espa%C3%B1a-imparable
15. Japan Association of Travel Agents (JATA). URL: https://www.unwto.org/affiliate-member-organization/41875
16. Keller P. The future of small and medium size enterprises in tourism // сайт университета Бергамо. URL: http://www.unibg.it/dati/corsi/44014/47865
17. Polska Organizacja Turystyczna. URL: http://www.pot.gov.pl/o-pot/
18. Strategia rozwoju turystyki. URL: msport.gov.pl/strategie-turystyka
19. UNWTO. Tourism highlights 2018. Edition, 2018. 234 р. URL: https://www.unwto.org/global/publication/unwto-tourism-highlights-2018

R. Kryvenkovа

FOREIGN EXPERIENCE OF TOURIST POTENTIAL FORMATION

Summary

The article examines the public administration aspects of the formation of tourism potential of European countries (Poland, France, Italy, Czech Republic, Spain, Germany) and Japan. The peculiarities of the activity of public administration bodies in the tourism industry of these countries are established.
Priority areas of public administration in the tourism industry have been identified. The common and distinctive features of public administration in the developed countries of the European Union and Japan have been clarified.
The study of foreign experience of public administration in the process of forming tourism potential has revealed the differences between such management in different countries. The general global trend is to promote the development of the tourism industry and the formation of tourism potential of the country, the creation of effective government institutions, which are responsible for the tourism industry, providing significant investment assistance for tourism potential and promoting the development of major tourist regions. In developed countries, much attention is paid by the relevant public authorities to the creation of a positive tourist image of the country from abroad. The examples of the studied states show that Ukraine, having a large number of unique and diverse natural and historical and cultural tourist resources, should use effective public administration to promote the process of forming its tourism potential as a factor of consolidation of Ukrainian society and create favorable conditions for public administration. development of the tourism industry, as do famous tourist countries. The main limiting factors of formation and realization of tourist potential of Ukraine are the following: irrational use of tourist resources; insufficient funding from the state; price and quality mismatch; training of qualified personnel unsatisfactory condition of tourist infrastructure.
These and other limiting factors of the tourism industry of Ukraine can be overcome with the help of rational public administration and effective measures by public authorities following the example of the studied countries.

Keywords: tourist potential; governance; consolidation; potential; tourist resources; foreign experience; Poland; France; Italy; Czech Republic; Spain; Germany; Japan; tourist industry.

References

1. Alyeksyeyeva, YU. V. (2005), “State regulation of the development of the tourism industry of Ukraine in the context of the French experience”: Ph.D. Thesis: 25.00.02 “Mechanisms of public administration”, press ORIDU NADU, Odesa, 20 p. [in Ukrainian].
2. Dombrovsʹka, S. M., Bilotil, O. M. and Pomaza-Ponomarenko, A. L. (2016), Derzhavne rehulyuvannya turystychnoyi haluzi Ukrayiny [State regulation of the tourism industry of Ukraine] [Monograph], press NUTSZU, Kharkiv, 196 p. [in Ukrainian].
3. Konstytutsiya Polʹsʹkoyi Respubliky [The Constitution of the Republic of Poland] (2018) (z peredmovoyu Volodymyra Shapovala), press Moskalenko O. M., Kyiv, 82 p. [in Ukrainian].
4. Natsionalʹne turystychne upravlinnya Chesʹkoyi Respubliky [National Tourist Board of the Czech Republic], available at: http://www.czechtourism.cz/informacnicentra/znaceni-turistickych-center/ (Accessed 1 February 2019). [in Czech Republic]
5. Natsionalʹne turystychne upravlinnya Chesʹkoyi Respubliky [National Tourist Board of the Czech Republic], available at: http://www.czechtourism.cz/informace-oczechtourism/statut/ (Accessed 2 February 2019). [in Czech Republic]
6. Edited by Parfinenko, A. Yu. (2015), Turystychna polityka zarubizhnykh krayin [Tourism policy of foreign countries] [Textbook], press KHNU im. V. N. Karazina, Kharkiv, 220 p. [in Ukrainian].
7. Statystyka: Yaponyya – Mezhdunarodnye raskhody na turyzm [Statistics: Japan - International Tourism Expenditures], available at: https://knoema.ru/atlas/ Yaponyya/Raskhody-na-turyzm (Accessed 3 January 2019). [in Russia].
8. Statystyka: Yaponyya – Postuplenyya ot mezhdunarodnoho turyzma [Statistics: Japan – Proceeds from international tourism], available at: https://knoema.ru/atlas/Yaponyya/Postuplenyya-ot-mezhdunarodnoho-turyzma (Accessed 4 January 2019). [in Russia].
9. Trehub, H. (2017), “How Poland develops tourism”, journal Ukrayinsʹkyy tyzhdenʹ [Ukrainian week], [Online], vol. 31 (507), available at: https://tyzhden.ua/World/197523 (Accessed 3 August 2017). [in Ukrainian].
10. Furtiy, V. (2016), “Tourism development in post-communist countries (Poland, Slovakia, Hungary): experience of organization for Ukraine”. Skhidnoyevropeysʹkyy istorychnyy visnyk [Eastern European Historical Bulletin], [Online], vol. 1. pp. 92–99. (Accessed 4 August 2016). [in Ukrainian].
11. Act on Development of Hotels for Inbound Tourists, available at: https://www.mlit.go.jp/kankocho/en/shisaku/sangyou/hotel.html (Accessed 6 February 2019) [in English].
12. Česko země příběhu, available at: https://www.ceskozemepribehu.cz/ (Accessed 5 January 2019) [in Czech Republic].
13. Deutsche Welle, available at: https://www.dw.com (Accessed 8 February 2019) [in Germany].
14. El turismo en España, invalid, available at: https://espanaglobal.gob.es/actualidad/turismo/el-turismo-en-espa%C3%B1a-imparable (Accessed 9 February 2019) [in Spain].
15. Yaponsʹka asotsiatsiya turystychnykh ahentiv (JATA), available at: https://www.unwto.org/affiliate-member-organization/41875 (Accessed 10 January 2019). [in English].
16. Keller P. Maybutnye malykh ta serednikh pidpryyemstv u turyzmi, site universyteta Berhamo, available at: http://www.unibg.it/dati/corsi/44014/47865 (Accessed 11 February 2019). [in Italian].
17. Polska Organizacja Turystyczna, available at: http://www.pot.gov.pl/o-pot/ (Accessed 12 January 2019) [in Poland].
18. Strategia rozwoju turystyki, available at: msport.gov.pl/strategie-turystyka (Accessed 13 February 2019). [in Poland].
19. YUNVTO (2018), Turystychni momenty 2018, available at: https://www.unwto.org/global/publication/unwto-tourism-highlights-2018 (Accessed 28 February 2019). [in English].

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 1158

Відомості про авторів

Р. Ю. Кривенкова

старший викладач, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

R. Kryvenkovа

senior lecturer at Uzhhorod National University

ORCID:

0000-0002-3052-496X

Як цитувати статтю

Кривенкова Р. Ю. Зарубіжний досвід формування туристичного потенціалу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2002 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.41

Kryvenkovа, R. (2019), “Foreign experience of tourist potential formation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2002 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.