EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
О. І. Громико

УДК: 351:342.571

О. І. Громико

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті доведено, що система державного управління України постійно змінюється. Активний розвиток цифрових технологій в країні та світі впливає на інструменти взаємодії державний суспільства. З’ясовано, що електронне урядування все ширше впроваджується в органах державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Україна поступово стає цифровою державою. Нові виклики суспільства інформаційної доби змінюють діяльність органів державної влади. Швидкі темпи цифровізації суспільства сприяють переосмисленню традиційних управлінських технологій, змушують розробляти та застосувати нові механізми реалізації державної влади. Зокрема, шляхом впровадження та розвитку електронного урядування. Е-урядування названо першочерговим пріоритетом реформування системи державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства. Електронному урядуванню відведено роль «цифрової форми» організації державного управління. Е-урядування орієнтовано на задоволення потреб інформаційного суспільства з використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Проаналізовано ключові ознаки базових моделей електронного урядування - E-Gov 1.0 та E-Gov 2.0. Модель електронного урядування Е-Government 1.0 орієнтовано виключно на забезпечення доступу до одержання електронних послуг громадянам через веб-ресурси органів державної влади та місцевого самоврядування. Доведено, що модель E-Gov 2.0 є більш комплексною. Вона охоплює ключові напрямки інформаційної політики держави. Таку модель використовують найрозвиненіші демократичні країни. Зроблено висновок, що результатом впровадження Україною моделі Е-Gov 2.0 стане трансформація самої системи державного управління у всіх її проявах та побудова цифрової держави. Виявлено особливості впровадження технологій «електронного врядування» в Україні та обґрунтовано необхідність залучення кращих практик «електронного врядування» в систему державного управління. Зважаючи на щорічне покращення умов для впровадження електронного урядування, практична реалізація е-урядування в Україні є завданням реальним у найближчій перспективі.

Olena Gromyko

CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF PUBLIC GOVERNANCE MECHANISMS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT

Summary

The article proves that the system of public administration of Ukraine is constantly changing. The active development of digital technologies in the country and the world influences the instruments of interaction between the state and society. The author proved the necessity of bringing in of the best practices of «electronic government» to the system of state administration. Ukraine is gradually becoming a digital state. New challenges of the information age society are changing the activity of public authorities. The rapid paces of society's digitalization contribute to the rethinking of traditional management technologies, force to develop and apply new mechanisms for the implementation of state power. In particular, in the way of introduction and development of e-government. E-government is called the top priority of reforming the public administration system under conditions of the development of the information society. E-government is assigned the role of "digital form" of public administration organization. E-government is focused on meeting the needs of the information society using modern information and telecommunications technologies. The keyfeatures of the basic models of e-government – E-Gov 1.0 and E-Gov 2.0 have been analyzed. The e-government model “E-Government 1.0» is focused exclusively on providing access to obtaining e-services by citizens through the web resources of public authorities and local governments. It has been concluded that the introduction of the E-Gov 2.0 model in Ukraine will result in the transformation of the public administration system in all its manifestations and the construction of a digital state. The features of implementation of technologies of «electronic government» in Ukraine are shown up. The author proved the necessity of bringing in of the best practices of «electronic government» to the system of state administration. Considering the annual improvement of conditions for implementation of electronic government, practical realization of е-government in Ukraine is an attainable goal in the near-term outlook.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 1091

Відомості про авторів

О. І. Громико

здобувач навчально-науково-виробничого центруНаціонального університету цивільного захисту України, м. Харків

Olena Gromyko

Postgraduate Student of the Educational-scientific-production center, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Громико О. І. Сучасний стан та напрями удосконалення механізмів державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2001 (дата звернення: 26.06.2024).

Gromyko, Olena (2018), “Current state and directions of improvement of public governance mechanisms in the conditions of information society development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2001 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.