EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЧИННИК ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
О. М. Ієвлєв

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.38

УДК: 378

О. М. Ієвлєв

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЧИННИК ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація

Для успішності професійної діяльності педагога провідну роль відіграє його професійно-педагогічну мобільність. Професійно-педагогічно мобільний викладач є професіоналом своєї справи, йому притаманні мотивація до роботи, творчість, швидка адаптація до роботи із студентами. Мова йде як про формування цього виду мобільності у майбутніх викладачів, що навчаються на другому (магістерському) рівні освіти, так і про підвищення кваліфікації вже працюючих викладачів за відповідними професійними програмами. Оцінка професійно-педагогічної мобільності виступає важливим показником якості освітнього процесу закладу вищої освіти (для системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти). Цілями такої системи університету є: забезпечення вимог та очікувань здобувачів освітніх послуг університету (абітурієнтів, студентів, аспірантів), а також працедавців та органів державної влади й управління; моніторинг та оцінювання якості освітнього процесу на всіх етапах його реалізації, та ін.
Як свідчать результати проведеного дослідження оцінки параметрів якостей професійно-педагогічно мобільного викладача, перш за все, він має бути фахівцем у галузі (спеціальності) за якої відбувається підготовка студентів. Високий рівень оцінки інших якостей свідчить про важливість їх ролі у його професійній діяльності. Аналіз результатів проведеного експерименту із формування професійно-педагогічної мобільності показав підвищення рівня професійно-педагогічної мобільності в експериментальній групі майбутніх викладачів. Це свідчить про ефективність розробленої методики та необхідність її практичного запровадження в освітній процес закладів вищої освіти України.

Ключові слова: професійно-педагогічна мобільність; професійна мобільність; система освіти; викладач; якість освіти; освітній процес; заклад вищої освіти.

Література

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014, № 37-38, ст. 2004). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18 (дата звернення: 03.09.2020).
2. Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. N 347/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата звернення: 04.09.2020).
3. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Національний університет «Львівська політехніка». 2018. URL: http://lp.edu.ua/polozhennya-pro-svzya (дата звернення: 12.09.2019).
4. Брич Л.В, Криштанович М.Ф. Соціально-психологічний потенціал особистості в системі державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток [Електронне видання]. 2020. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.99 (дата звернення: 04.09.2020).
5. Власенко О. О. Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект. Таврійський вісник освіти. 2014. № 3. С. 73–78.
6. Гринько В. О. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи у сучасну епоху. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. Вип. 17. С. 166–173. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2012_17_24 (дата звернення: 18.09.2020).

O. Iyevlyev

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL MOBILITY OF THE TEACHER AS A FACTOR OF QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS: THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH

Summary

For the success of the professional activity of the teacher the leading role is played by his professional and pedagogical mobility. Professionally and pedagogically mobile teacher is a professional in his field, he is characterized by motivation to work, creativity, rapid adaptation to work with students. It is a question both of formation of this kind of mobility at the future teachers studying at the second (master'’s) level of education, and of advanced training of already working teachers on the corresponding professional programs. Assessment of professional and pedagogical mobility is an important indicator of the quality of the educational process of a higher education institution (for the system of internal quality assurance of educational activities and the quality of higher education). The goals of such a university system are: to meet the requirements and expectations of applicants for educational services of the university (entrants, students, graduate students), as well as employers and public authorities and administration; monitoring and evaluation of the quality of the educational process at all stages of its implementation, etc.
According to the results of the study of the evaluation of the parameters of the qualities of a professionally and pedagogically mobile teacher, first of all, he must be a specialist in the field (specialty) in which students are trained. The high level of evaluation of other qualities indicates the importance of their role in his professional activity. Analysis of the results of the experiment on the formation of professional and pedagogical mobility showed an increase in the level of professional and pedagogical mobility in the experimental group of future teachers. This indicates that the effectiveness of the developed methodology and the need for its practical introduction into the educational process of higher education institutions of Ukraine.

Keywords: professional and pedagogical mobility; professional mobility; education system; teacher; quality of education; educational process; institution of higher education.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On higher education”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18 (Accessed 03 Sep 2020).
2. President of Ukraine (2002), Decree of the President of Ukraine “National doctrine of education development”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (Accessed 04 Sep 2020).
3. Polytechnic National University (2018), Regulations on the system of internal quality assurance of educational activities and the quality of higher education of the National University "Lviv Polytechnic", available at: http://lp.edu.ua/polozhennya-pro-svzya (Accessed 12 Sep 2019).
4. Brych, L. and Kryshtanovych, M. (2020), “Social and psychological potential of the personality in the state governance system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1840 (Accessed 4 Sep 2020).
5. Vlasenko, O. (2014), “Pedagogical activity of the teacher of higher school: theoretical aspect”, Tavriiskyi visnyk osvity, vol. 3, pp.73–78.
Ghrynjko, V. (2012). “Features of pedagogical activity of the teacher of higher school in the modern epoch”, Aktualni problemy sotsiolohii, vol. 17, pp. 166–173, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2012_17_24 (Accessed 18 Sep 2020).

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-10-29

Кількість переглядів: 641

Відомості про авторів

О. М. Ієвлєв

к. т. н., доцент, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

O. Iyevlyev

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education, Institute of Law, Psychology and Innovative Education, National University «Lviv Polytechnic», Ukraine

ORCID:

0000-0003-1567-4131

Як цитувати статтю

Ієвлєв О. М. Професійно-педагогічна мобільність викладача як чинник якості освітнього процесу: теоретичне та експериментальне дослідження. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1999 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.38

Iyevlyev, O. (2020), “Professional and pedagogical mobility of the teacher as a factor of quality of the educational process: theoretical and experimental research”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1999 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.