EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО РИБАЛЬСТВА ЯК ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ
Н. В. Васильєва, С. М. Приліпко, В. М. Мухін, Н. О. Шевченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.3

УДК: 351/354:330.15

Н. В. Васильєва, С. М. Приліпко, В. М. Мухін, Н. О. Шевченко

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО РИБАЛЬСТВА ЯК ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

Анотація

Авторами акцентовано увагу на проблемі публічного управління розвитком лісового господарства та любительського рибальства як об’єктів туристично-рекреаційної сфери. Лісові та водні ресурси відіграють важливу роль у соціально-економічному й культурному житті суспільства. Розвиток туристично-рекреаційної сфери спрямований на врегулювання відносин між людьми та навколишнім середовищем. Проблеми розвитку туристично-рекреаційної сфери переважно спричинені відсутністю системного підходу до формування відповідних державної, регіональних і місцевих стратегій і програм, реалізація яких стимулювала б створення сприятливих умов, зокрема в напрямі лісового й рибного господарств, любительського рибальства для внутрішніх та іноземних туристів. В Україні доцільно розвивати сільський туризм, який сприятиме раціональному використанню наявного природнього потенціалу, зокрема лісових і водних ресурсів у туристично-відпочинкових цілях. На підставі застосування міждисциплінарного підходу обґрунтовано доцільність запровадження кластеризації та кооперації до публічного управління розвитком лісового й рибного господарства та любительського рибальства як об’єктів туристично-рекреаційної сфери. Процеси глобалізації призвели до потреби запровадження у публічному управлінні інструментів антикризового управління. Встановлено, що екосистемний підхід до публічного управління дозволяє максимально дослідити й ефективно розвивати туристично­рекреаційні ресурси для задоволення потреб населення у відпочинку й оздоровленні. Досвід зарубіжних країн доводить ефективність застосування кооперативної й кластерної моделей співробітництва, що дозволяє розвивати лісове й рибне господарства, любительську рибалку як об’єктів туристично-рекреаційної сфери. В Україні доцільно розвивати малий і середній бізнес у лісовому й рибному господарствах, туристично-рекреаційній сфері, а також любительське рибальство. Це сприятиме самозайнятості населення, формуванні сучасної, привабливої та комфортної інфраструктури, особливо у сільській місцевості. Позитивні зміни позначаться на іміджі України, конкурентоспроможності регіональних туристичних і рекреаційних продуктів, їх просуванні й популяризації на вітчизняному й світових ринках.

Ключові слова: публічне управління; лісове та рибне господарства; любительське рибальство; екотуризм; рекреація; кластери; кооперація; сталий розвиток.

Література

1. Бондарчук Н. В. Актуальні питання правового режиму лісів України. Часопис Київського університету права. 2012. № 4. С. 276-279.
2. Васильєва О. І. Застосуванням кластерного підходу в соціально-економічному розвиткові територій. Публічне управління та митне адміністрування. 2016. № 1(14). С. 132-138.
3. Ганжа Я. Л., Бондар В. В. Кластерна форма організації водного туризму. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 3. Вип. 2. С. 314-319.
4. Кравченко Н. О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку. Ніжин : МІЛАНІК, 2007. 172 с.
5. Левцов С. Поняття рекреаційної послуги як продукту рекреаційної діяльності. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 37. С. 443-450.
6. Новіцький Р. О. Рекреаційне рибальство в Україні: масштаби, обсяги, розвиток. Екологія і природокористування. 2015. Вип. 19. С. 148-156.
7. Оніпко Т. А. Інноваційні кластери Норвегії: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. С. 68-72.
8. Оніпко Т. А. Інноваційні кластери США як фактор зростання конкурентних переваг країни. Молодий вчений. 2017. № 7(47), липень. С. 444-450.
9. Пантелеймоненко А.О., Гончаренко В.В. Кооперативи у сфері рекреаційних послуг: досвід США. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2019, вип. 3(36). С. 36-44.
10. Піменов В. Г. Розвиток екологічного туризму в Україні: основні поняття, проблеми, сучасний стан. Вісник Харківської державної академії культури. 2018. Вип. 52. С. 198-208.
11. Приліпко С. М. Розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: теорія та практика : монографія. Київ : ТОВ «Август Трейд», 2019. 372 с.
12. Прокопович О. Р. Європейський досвід впровадження еколого-економічних проектів у діяльність лісових кластерів. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.15. С. 96-100.
13. Сербов М. Г. Наукове підґрунтя розвитку рекреаційного рибальства у водоймах України. Водні біоресурси та аквакультура. 2012. № 2. С. 49-64.
14. Химинець В. В. Кластерна модель лісогосподарського комплексу в умовах сталого розвитку Карпатського регіону. Науковий вісник Ужгородського університету. 2013. Вип. 3(40). С. 194-198.
15. Цимбалюк С. Я., Морозова І. В. Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму. Екологічні науки. 2019. № 5(24), т. 1. С. 41-45.
16. Чабанчук В., Мельнійчук М. Використання поліських лісових ландшафтів Рівненщини у рекреації та туризмі. Наукові записки. 2015. № 2. С. 147-152.
17. Щербак А. Кластерна політика Норвегії. Економіст. 2015. № 9, вересень. С. 34-35.
18. Яценко А. Д. Основні види рекреації та туризму у територіальних рекреаційних лісокультурних системах Північно-Західного Приазов’я. Географія та туризм. 2013. Вип. 25. С. 326-333.

N. Vasylieva, S. Prylipko, V. Mukhin, N. Shevchenko

PUBLIC ADMINISTRATION OF FORESTRY AND FISHERIES DEVELOPMENT AS OBJECTS OF THE TOURIST AND RECREATIONAL SPHERE

Summary

The authors paid attention on the problem of public administration of the development of forestry and amateur fishing as objects of the tourist and recreational sphere. Forest and water resources play an important role in the socio-economic and cultural life of society. The development of the tourism and recreation sector is aimed at regulating of relations between people and the environment. Problems of development of the tourist and recreational sphere are mainly caused by the lack of a systematic approach to the formation of appropriate state, regional and local strategies and programs. Their solving would stimulate the creation of favorable conditions, in particular in the direction of forestry and fisheries, amateur fishing for domestic and foreign tourists. There is the need to develop rural tourism in Ukraine, which will promote the rational use of the existing natural potential, in particular forest and water resources for tourist and recreation purposes. Based on the application of an interdisciplinary approach, the expediency of introducing clustering and cooperation in public administration of the development of forestry and fisheries and amateur fishing as objects of the tourist and recreational sphere is justified. The processes of globalization have led to the need to introduce crisis management tools in public administration. It is established that the ecosystem approach to public administration makes it possible to study and effectively develop tourist resources as much as possible to meet the needs of the population for recreation and recreation. The experience of foreign countries proves the effectiveness of applying cooperative and cluster models of activity which makes it possible to develop forestry and fisheries, amateur fishing as objects of the tourist and recreational sphere. In Ukraine, it is advisable to develop small and medium-sized businesses in forestry and fisheries, tourism and recreation, as well as amateur fishing. These measures will contribute to the self-employment of the population, the formation of modern, attractive and comfortable infrastructure, especially in rural areas. Positive changes will affect the image of Ukraine, the competitiveness of regional tourist and recreational products, their promotion and popularization in the domestic and world markets.

Keywords: public administration; forestry and fisheries; recreational fishing; ecotourism; recreation; clusters; cooperation; sustainable development.

References

1. Bondarchuk, N. V. (2012) “Current issues of the legal regime of forests of Ukraine”. Chasopys Kyyivskoho universytetu prava, № 4, pp. 276-279.
2. Vasylieva, O. I. (2016) “Application of the cluster approach in the socio-economic development of territories”. Publichne upravlinnya ta mytne administruvannya, № 1(14), pp. 132-138.
3. Ganzha, J. L, Bondar, V. V. (2011) “Cluster form of organization of water tourism”. Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, № 3, vol. 2, pp. 314-319.
4. Kravchenko, N. O. (2007) “Recreational economy of Polissya: current state and prospects of development”. Nizhyn : MILANIK, 172 p.
5. Levtsov, S. (2013) “The concept of recreational services as a product of recreational activities”. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnya, vol. 37, pp. 443-450.
6. Novitsky, R. O. (2015) “Recreational fishing in Ukraine: scale, volume, development”. Ekolohiya i pryrodokorystuvannya, vol. 19, pp. 148-156.
7. Onipko, T. A. (2017) “Innovative clusters of Norway: current status and prospects”. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, pp. 68-72.
8. Onipko, T. A. (2017) “US innovation clusters as a factor in the growth of the country's competitive advantages”. Molodyy vchenyy, № 7(47), pp. 444-450.
9. Panteleymonenko, A. O., Goncharenko, V. V. (2019) “Cooperatives in the field of recreational services: the experience of the United States”. Tsentralnoukrayinskyy naukovyy visnyk. Ekonomichni nauky, vol. 3(36), pp. 36-44.
10. Pimenov, V. G. (2018) “Development of ecological tourism in Ukraine: basic concepts, problems, current state”. Visnyk Kharkivsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi kultury, vol. 52, pp. 198-208.
11. Prylipko, S. M. (2019) “Development of service cooperation of rural areas: theory and practice”: monohrafiya. Kyiv : Avhust Treyd, 372 p.
12. Prokopovych, O. R. (2012) “European experience in implementing environmental and economic projects in the activities of forest clusters”. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, vol. 22.15, pp. 96-100.
13. Serbov, M. H. (2012) “Scientific basis for the development of recreational fishing in the reservoirs of Ukraine”. Vodni bioresursy ta akvakulʹtura, № 2, pp. 49-64.
14. Khymynets, V. V. (2013) “Cluster model of the forestry complex in terms of sustainable development of the Carpathian region”. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, vol. 3(40), pp. 194-198.
15. Tsymbalyuk, S. Ya., Morozova, I. V. (2019) “Rural tourism as a promising area of domestic tourism”. Ekolohichni nauky, № 5(24), vol. 1, pp. 41-45.
16. Chabanchuk, V., Melniychuk, M. (2015) “Use of Polissya forest landscapes of Rivne region in recreation and tourism”. Naukovi zapysky, № 2, pp. 147-152.
17. Shcherbak, A. (2015) “Cluster policy of Norway”. Ekonomist, № 9, pp. 34-35.
18. Yatsenko A. D. (2013) The main types of recreation and tourism in the territorial recreational forestry systems of the North-Western Priazovye. Heohrafiya ta turyzm, vol. 25, pp. 326-333.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 869

Відомості про авторів

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasylieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3128-7767


С. М. Приліпко

в.о. завідувача кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

S. Prylipko

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6116-328Х


В. М. Мухін

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Mukhin

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-8265-6481


Н. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва

N. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecology and Life Safety, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-6722-9326

Як цитувати статтю

Васильєва Н. В., Приліпко С. М., Мухін В. М., Шевченко Н. О. Публічне управління розвитком лісового господарства та любительського рибальства як об’єктів туристично-рекреаційної сфери. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1998 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.3

Vasylieva, N., Prylipko, S., Mukhin, V. and Shevchenko, N. (2020), “Public administration of forestry and fisheries development as objects of the tourist and recreational sphere”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1998 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.