EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА УДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ
Л. В. Антонова, А. В. Антонов

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.7

УДК: 323.39 (477)

Л. В. Антонова, А. В. Антонов

ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА УДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Анотація

Статтю присвячено встановленню особливостей впливу громадянського суспільства на виборчий процес та його удосконалення шляхом налагодження діалогу з органами публічного управління та представниками політичних партій. Встановлено, що для України характерною є наявність низки негативних факторів, котрі чинять вплив на проведення виборчого процесу згідно демократичних принципів та міжнародних стандартів. Зазначається, що завданням інститутів громадянського суспільства повинен стати контроль, моніторинг та загалом взаємодія як з органами публічної влади, так і з політиками. Встановлено, що для органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства важливим є те, що високий рівень правосвідомості громадян може бути одним з найбільш вагомих та ефективних засобів забезпечення належної реалізації ними своїх виборчих прав. Зроблено висновок, що громадськість може ініціювати, а влада підтримати зміни у державній інформаційній політиці. Підґрунтям для цього є те, що масова дезінформацію являє собою реальну загрозу виборчому процесу та вільному демократичному формуванню представницьких органів. Сьогодні постала необхідність в актуалізації практики інформаційної аналітики, вироблення стратегії та тактики подолання проблем інформаційного характеру в умовах виборчого процесу.

Ключові слова: виборчий процес; громадянське суспільство; органи публічної влади; представницька влада; державна інформаційна політика; правосвідомість.

Література

1. Каламаж Р. В. Маніпулятивний аспект виборчих технологій. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. 2011. Вип. 18. С. 87-94.
2. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/.
3. Кравченко В. Ю. Політичне насилля в умовах виборчого процесу. "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. 2020. Випуск 155 (№ 4). С. 242-245.
4. Махно А. А. Проблемні аспекти незаконної агітації як підстави для порушення виборчого процесу в Україні. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 70. С. 320-325.
5. Муж В. В. Правосвідомість: теоретичні аспекти поняття. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2016. № 837. С. 297-303.
6. Особливості передвиборної агітації в Інтернеті. Інституту масової інформації. URL: https://imi.org.ua.
7. Піляй А. М. Побудова публічно-сервісної держави в Україні: оцінка експертів та українські реалії. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 3. С. 39-47.
8. Поліщук І. О., Рум’янцева С. В. Політичне маніпулювання: сутність та проблема його обмеження. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. № 2. С. 199-206.
9. Савков А. П. Основні напрямки підвищення правової культури учасників та організаторів виборчого процесу. Університетські наукові записки. 2010. № 2. С. 30-37.
10. Сопілко І. М., Папахчян Т. Р. Особливості правосвідомості молоді як суб’єктів виборчого процесу на прикладі опитування студентів ЮФ НАУ. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2019. № 1. С. 54-60.

L. Antonova, A. Antonov

THE INFLUENCE OF CIVIL SOCIETY ON IMPROVING THE ELECTORAL PROCESS

Summary

The article is devoted to establishing the peculiarities of the influence of civil society on the electoral process and its improvement by establishing a dialogue with public administration bodies and representatives of political parties. It is noted that in general, civil society should influence the efficiency of public authorities, improve existing governance mechanisms in all spheres of life, including the formation of representative government. It is established that Ukraine is characterized by a number of negative factors that affect the election process in accordance with democratic principles and international standards. It is noted that the task of civil society institutions should be control, monitoring and general interaction with both public authorities and politicians. This allows the public to benefit from dialogue between the authorities, politicians and the public. Thus, the election process can be improved through a joint agreement on civilized, ethical, conscious actions by all participants in the election process. It is established that it is important for public authorities and civil society institutions that a high level of legal awareness of citizens can be one of the most important and effective means of ensuring the proper exercise of their voting rights. This, in turn, affects the formation of government bodies, their further functioning and meeting the needs of society. It is concluded that the public can initiate and the government can support changes in the state information policy. The reason for this is that mass disinformation poses a real threat to the electoral process and the free democratic formation of representative bodies. Today there is a need to update the practice of information analytics, strategy and tactics to overcome information problems in the election process.
It was emphasized that civil society should influence the efficiency of public authorities, the improvement of existing governance mechanisms in all spheres of life, including the formation of representative government. If the country has a developed civil society, then avoiding a certain part of the problems of the electoral process is only a matter of time. Moreover, in Ukraine this is possible if we rely at least on the provisions of the Constitution.
The task of civil society institutions should be to control, monitor and generally interact with both public authorities and politicians. This allows the public to benefit from dialogue between the authorities, politicians and the public. Thus, the election process can be improved through a joint agreement on civilized, ethical, conscious actions by all participants in the election process.

Keywords: electoral process; civil society; public authorities; representative power; state information policy; legal awareness.

References

1. Kalamazh R. V. (2011) Manipuliatyvnyj aspekt vyborchykh tekhnolohij [Manipulative aspect of election technologies]. Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series: Psychology and pedagogy. No. 1, pp. 54-60.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996) The Constitution of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 25 December 2020).
3. Kravchenko V. Yu. (2020) Politychne nasyllia v umovakh vyborchoho protsesu [Political violence in the election process]. Hileia: naukovyj visnyk. No. 155 (4), pp. 242-245.
4. Makhno A. A. (2019) Problemni aspekty nezakonnoi ahitatsii iak pidstavy dlia porushennia vyborchoho protsesu v Ukraini [Problematic aspects of illegal campaigning as grounds for disrupting the election process in Ukraine]. Journal of Eastern European Law. No. 70, pp. 320-325.
5. Muzh V. V. (2016) Pravosvidomist': teoretychni aspekty poniattia [Legal awareness: theoretical aspects of the concept]. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Legal sciences. No. 837, pp. 297-303.
6. Features of election campaigning on the Internet. Institute of Mass Media, available at: https://imi.org.ua.
7. Piliaj A. M. (2019) Pobudova publichno-servisnoi derzhavy v Ukraini: otsinka ekspertiv ta ukrains'ki realii [Building a public service state in Ukraine: expert assessment and Ukrainian realities]. Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. No. 3, pp. 39-47.
8. Polischuk I. O. and Rum'iantseva S. V. (2013) Politychne manipuliuvannia: sutnist' ta problema joho obmezhennia [Political manipulation: the nature and the problem of its limitations]. Bulletin of the National University "Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine". Series: Philosophy, philosophy of law, political science, sociology. No. 2, pp. 199-206.
9. Savkov A. P. (2010) Osnovni napriamky pidvyschennia pravovoi kul'tury uchasnykiv ta orhanizatoriv vyborchoho protsesu [The main directions of improving the legal culture of participants and organizers of the election process]. University scientific notes. No.2, pp. 30-37.
10. Sopilko I. M. and Papakhchian T. R. Osoblyvosti pravosvidomosti molodi iak sub'iektiv vyborchoho protsesu na prykladi opytuvannia studentiv NAU [Peculiarities of youth legal awareness as subjects of the election process on the example of a survey of NAU law students]. Legal Bulletin. Air and space law. No. 1, pp. 54-60.

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-01-28

Кількість переглядів: 571

Відомості про авторів

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Accounting and Auditing of thePetro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0003-2975-6453


А. В. Антонов

д. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

A. Antonov

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Department of Economic Security,Public Administration and Management of the State University «Zhytomyr Polytechnic»

ORCID:

0000-0003-0495-7056

Як цитувати статтю

Антонова Л. В., Антонов А. В. Вплив громадянського суспільства на удосконалення виборчого процесу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1997 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.7

Antonova, L. and Antonov, A. (2021), “The influence of civil society on improving the electoral process”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1997 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.