EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
С. М. Невмержицька, Т. Р. Цалко, С. В. Бреус, С. М. Бондаренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.30

УДК: 353.2

С. М. Невмержицька, Т. Р. Цалко, С. В. Бреус, С. М. Бондаренко

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті зазначено, що територіальний розвиток є інструментом забезпечення ефективного та сталого соціально-економічного розвитку країни загалом. В цих умовах доволі актуальним є вивчення різних поглядів щодо організації та здійснення стратегічного планування розвитку територій, метою якого є закласти основу для успіху в майбутньому, одночасно відповідаючи на виклики сьогодення. Стратегічне планування є важливою вимогою для досягнення стійких конкурентних переваг розвитку територій. Визначено основні переваги стратегічного планування територій, наведено стислу характеристику основних етапів розробки стратегічного плану розвитку території та зазначені основні очікувані результати по кожному з виокремлених етапів. Зокрема зазначено, що для забезпечення спільної відповідальності за виконувані дії в процесі реалізації стратегічного плану, необхідно детально вказати компетенції та відповідальність кожного члена команди за виконання окремих завдань. Розроблені рекомендації щодо застосування інструментарію стратегічного планування в процесі розробки стратегічного плану розвитку території.

Ключові слова: державне управління; планування; стратегічне планування; соціально-економічний розвиток країни; територіальний розвиток; інструментарій стратегічного планування.

Література

1. Бабенко К. Є. SWOT-аналіз території як передумова формування стратегічного бачення її економічного розвитку. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 126-130. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.126
2. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник. Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні. DESPRO. К. : ТОВ «София-А». 2012. 88 с.
3. Берданова О.В., Вакуленко В.М., Валентюк І.В., Ткачук А.Ф. Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. К. 2017. 121 с.
4. Бережний Я.В. Стратегічне планування в державному управлінні як аналітичний процес. Державне управління: теорія та практика. 2008. № 2. Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej8/doc_pdf/berezhnyj.pdf
5. Бондаренко С.М., Касич А.О. Використання концепції загального управління якістю (TQM) в органах місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 2. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029
6. Бриль М. Стратегія – основа становлення та розвитку ОТГ. Місцеве самоврядування. Травень, 2018. № 5. Режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/may/issue-5/article-36538.html
7. Гнатенко А. Стратегічне планування у сфері державного управління: концептуальні підходи. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 3. С. 51-60. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_3_9
8. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.-ред. колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : Вид-во НАДУ, 2011.
9. Кухленко О.В., Федоряк Р.М., Невмержицька С.М. Проблеми децентралізації влади у межах регіональної політики України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 2. Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1028
10. Кушнірецька О. В. Моніторинг соціально-економічного розвитку ОТГ: організаційно-методичне забезпечення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. Вип. 5. С. 70-75. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_5_13
11. Невмержицька С.М., Левчук Я.В. Особливості стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства. Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 20 жовтня 2018 року. Дніпро : НО "Перспектива", 2018. С. 55-58. Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9974/1/perspektyva_20_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F_2018_%D1%80-pages-55-58.pdf
12. Поделинская И.А., Бянкин М.В. Стратегическое планирование Учебное пособие. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. 55 с.
13. Ткачук А., Кашевський В., Мавко П. Стратегічне планування у громаді (навчальний модуль). К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. 96 с.
14. Цалко Т. Р., Невмержицька С. М. Виконавська дисципліна у державному управлінні в умовах трансформації та діджиталізації. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 114-120. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.114
15. Kostynets V.V., Kostynets I.V. Alternative SWOT strategies as a tool in territorial marketing // Actual Problems of Economics. 2016. № 186 (12). P. 199-205.

S. Nevmerzhytska, T. Tsalko, S. Breus, S. Bondarenko

STRATEGIC PLANNING OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

Summary

The article states that territorial development is a tool for ensuring effective and sustainable socio-economic development of the country as a whole. Therefore, Ukraine, like other countries, is actively developing and implementing a strategic approach to sustainable territorial development planning. In these circumstances, it is quite important to study different views on the organization and implementation of strategic planning of territorial development, which aims to lay the foundation for future success, while responding to today's challenges.
It is determined that strategic planning is an important requirement for achieving sustainable competitive advantages of territorial development. The main advantages of strategic planning of territories are, in particular, the following: raises awareness of the external and internal environment and clearly defines competitive advantages; strengthens the persistence of civil servants in achieving their goals; identifies realistic strategies for achieving goals; improves communication between civil servants of different levels and functional responsibilities; instills accountability for the management of state structures; increases the efficiency of state structures performance, etc.
A brief description of the main stages of development of the strategic plan for the development of the territory is given and the main expected results for each of the selected stages are indicated. In particular, it is noted that to ensure joint responsibility for the actions taken in the process of implementing the strategic plan, it is necessary to specify in detail the competencies and responsibilities of each team member for the implementation of individual tasks. Recommendations for the use of planning tools in the process of developing a strategic plan for the development of the territory are given. To obtain the best results in the process of the implementation of the selected stages, it is proposed to use the following methods: strategic review or audit, goal tree method, matrix of strength / stakeholder interest, identification of key competencies, PESTLE analysis, SWOT analysis, ABC analysis, scenario method, various types of financial and operational audits, monitoring and analysis of key sectors of the business environment, including regulators, industries, markets, competitors, technology, demography, economics, etc.

Keywords: public administration; planning; strategic planning; socio-economic development of the country; territorial development; tools of strategic planning.

References

1. Babenko, K. (2020), “SWOT-analysis of the territory as a prerequisite for the a strategic vision formation of its economic development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 126-130. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.126 (Accessed 20 February 2021).
2. Berdanova, O. and Vakulenko, V. (2012), Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku. Praktychnyi posibnyk [Strategic planning of local development], Shveitsarsko-ukrainskyi proekt «Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini. DESPRO, TOV «Sofyia-A», Kyiv, Ukraine.
3. Berdanova, O.V. Vakulenko, V.M. Valentiuk, I.V. and Tkachuk, A.F. (2017), Stratehichne planuvannia rozvytku obiednanoi terytorialnoi hromady: navch. posib. [Strategic planning for the development of a united territorial community], Kyiv, Ukraine.
4. Berezhnyi, Ya.V. (2008), “Strategic planning in public administration as an analytical process”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 2, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej8/doc_pdf/berezhnyj.pdf (Accessed 20 February 2021).
5. Bondarenko, S.M. and Kasich, A.O. (2017), “Using the concept of total quality management (TQM) in local self-government agencies”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1029 (Accessed 19 February 2021).
6. Bryl, M. (2018), “Strategy is the basis for the formation and development of UTC”, Mistseve samovriaduvannia, vol. 5, available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/may/issue-5/article-36538.html (Accessed 19 February 2021).
7. Gnatenko, A. (2013), “The strategic planning in the public administration sphere: conceptual approaches”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia vol. 3, pp. 51-60, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_3_9 (Accessed 20 February 2021).
8. Kovbasiuk, Yu.V. and others (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 t. [Encyclopedia of Public Administration: in 8 vols.], Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
9. Kuhlenko, O.V. Fedoryak, R.M. and Nevmerzhytska, S.M. (2017), “Problems of decentralization of power in the framework of regional policy of Ukraine”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1028 (Accessed 19 February 2021).
10. Kushniretska, O. (2018), “Monitoring of socio-economic development of amalgamated territorial communities organizational and methodological provision”, Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 5, pp. 70-75, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2018_5_13 (Accessed 20 February 2021).
11. Nevmerzhytska, S.M. and Levchuk Ya. V. (2017), “Features of strategic planning of innovative development of the enterprise”, Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the International scientific-practical conference], Mіzhnarodna naukovo-praktychna konferentsіya [International scientific-practical conference], Dnipro, Ukraine, pp. 55–58, available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9974/1/perspektyva_20_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F_2018_%D1%80-pages-55-58.pdf
12. Podelinskaja, I.A. and Bjankin, M.V. (2005), Strategicheskoe planirovanie. Uchebnoe posobie. [Strategic planning. Study guide], Ulan-Ude, Russia.
13. Tkachuk, A. Kashevskyi, V. and Mavko, P. (2016), Stratehichne planuvannia u hromadi (navchalnyi modul) [Strategic planning in the community (training module)], IKTs «Lehalnyi status», Kyiv, Ukraine.
14. Tsalko, T. and Nevmerzhytska, S. (2020), “Executive discipline in public administration in conditions of transformation and digitalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 114–120. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.114
15. Kostynets, V.V. and Kostynets, I.V. (2016), “Alternative SWOT strategies as a tool in territorial marketing”, Actual Problems of Economics, vol. 186 (12), pp. 199-205.

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-29

Кількість переглядів: 1107

Відомості про авторів

С. М. Невмержицька

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ

S. Nevmerzhytska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5392-9030


Т. Р. Цалко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ

T. Tsalko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4609-8846


С. В. Бреус

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ

S. Breus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-003-0624-0219


С. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну, Київ

S. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7183-1395

Як цитувати статтю

Невмержицька С. М., Цалко Т. Р., Бреус С. В., Бондаренко С. М. Стратегічне планування розвитку територій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1992 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.30

Nevmerzhytska, S., Tsalko, T., Breus, S. and Bondarenko, S. (2021), “Strategic planning of territorial development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1992 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.3.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.