EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Л. В. Антонова, А. В. Антонов

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.2

УДК: 351.862.4:342.84

Л. В. Антонова, А. В. Антонов

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розглядаються питання виборчого процесу в Україні, особливостей реалізації виборчого законодавства та проблемам проведення виборів. Відмічається, що з точки зору організації виборчого процесу доцільно розглядати участь органів публічної влади на етапах виборчого процесу, як основоположну та невід’ємну. Визначено, що наразі є низка чинників, котрі обумовлюють проблеми виборчого процесу в Україні: недоброчесність політичних партій та діячів, маніпулювання громадською свідомістю тощо. Зроблено висновок, що вирішення нагальних проблем та удосконалення виборчого процесу вбачається, по-перше, в перегляді нормативно-правової бази, усуненні суперечностей, по-друге, в посиленні відповідальності за порушення виборчого законодавства, по-третє, у розширенні функцій та повноважень Центральної виборчої комісії з формуванням повноцінних територіальних підрозділів на постійній основі, по-четверте, проведення органами влади широкої інформаційно-просвітницької кампанії для підвищення у громадян рівня знань про виборчий процес.

Ключові слова: виборчий процес; вибори; політичні партії; політичні діячі; Центральна виборча комісія; представницькі органи.

Література

1. Бортніков В. «Виборчий процес» як категорія політологічного аналізу парламентських виборів в Україні. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 28, c. 118-124.
2. Виборчий кодекс України № 396-ІХ від 19 грудня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
3. Грищенко І. М. Формування публічної політики у сфері виборчого процесу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 90-96.
4. Губська О., Ковриженко Д. Місцеві вибори 2020: посібник для суддів. Київ. 2020. 308 c.
5. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: матеріали Венеціанської комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи: пер. з англ. / за ред. Ю. Ключковського. Вид. 2-е, випр. і доповн. Київ, 2009. С. 142–197.
6. Закірова С. Досягнення і втрачені можливості нового Виборчого кодексу України. Громадська думка про правотворення. 2020. № 1 (186). С. 5-15.
7. Ключковський Ю.Б. Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні: монографія. Київ: Ваіте, 2018. 908 с .
8. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/.
9. Костецька Л. Виборчий процес у сучасній Україні в контексті аналізу його проблемних етапів. Актуальні проблеми державного управління. 2017. Вип. 1. С. 69-73.
10. Місцеві вибори-2020: експерти про попередні результати, явку та те, хто керуватиме містами, де новообрані мери померли. URL: https://www.cvk.gov.ua.
11. Про Стратегічний план Центральної виборчої комісії на 2020 - 2025 роки. Постанова Центральної виборчої комісії від 11 червня 2020 року № 102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/.
12. Центральної виборчої комісії. URL: https://www.cvk.gov.ua.
13. Чоловська О. П. Теоретико-методологічні особливості та компоненти порівняльного аналізу функціонування виборчих систем на місцевому рівні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. 2017. № 2. С. 54-62.

L. Antonova, A. Antonov

IMPROVING THE ELECTORAL PROCESS IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT

Summary

The article considers the issues of the election process in Ukraine, the peculiarities of the implementation of election legislation and the problems of elections. The characteristics of the stages of the election process, as well as the participation of public authorities, citizens, political parties and their representatives are considered. It is noted that from the point of view of the organization of the election process, it is expedient to consider the participation of public authorities at the stages of the election process as fundamental and integral. The political elite can be replaced over time, but to ensure the stability and legitimacy of the procedure, a clear legal framework must be a necessary attribute that will provide the conditions for the organization of elections on a democratic basis and taking into account the interests of different parties. It is determined that currently there are a number of factors that determine the problems of the electoral process in Ukraine: the relationship between the branches and different levels of government is not always consistent, which creates dissatisfaction among citizens; political parties in the country are mostly not created on an ideological basis and, accordingly, may not differ from each other; the use of technical candidates and parties to disperse the votes of voters and further play on it; interference of administrative resources in the election process; manipulation directly during the elections; use of dirty technologies by politicians (black PR, populism, influence on public opinion through the media. It is concluded that solving urgent problems and improving the electoral process is seen, firstly, in revising the legal framework, eliminating contradictions, and secondly, in strengthening responsibility for violating the election law, thirdly, in expanding the functions and powers of the Central Election Commission with the formation of full-fledged territorial units on a permanent basis, fourthly, the authorities conduct a broad information and educational campaign to increase citizens' knowledge about the election process.

Keywords: election process; elections; political parties; politicians; Central Election Commission; representative bodies.

References

1. Bortnikov V. (2020) «Vyborchyj protses» iak katehoriia politolohichnoho analizu parlaments'kykh vyboriv v Ukraini ["Electoral process" as a category of political analysis of parliamentary elections in Ukraine]. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Philosophy. Sociology. Politology. Vol. 28. pp. 118-124.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019) Electoral Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 27 November 2020).
3. Hryschenko I. M. (2018) Formuvannia publichnoi polityky u sferi vyborchoho protsesu [Formation of public policy in the field of electoral process]. Investments: practice and experience. No. 11, pp. 90-96.
4. Hubs'ka O. and Kovryzhenko D. (2020) Mistsevi vybory 2020: posibnyk dlia suddiv [Local elections 2020: a guide for judges]. Kiev. 308 p.
5. European democratic achievements in the field of suffrage: materials of the Venice Commission, the Parliamentary Assembly, the Committee of Ministers, the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (2009). Kiev, pp. 142-197.
6. Zakirova S. (2020) Dosiahnennia i vtracheni mozhlyvosti novoho Vyborchoho kodeksu Ukrainy [Achievements and lost opportunities of the new Electoral Code of Ukraine]. Public opinion on lawmaking. No. 1 (186), pp. 5-15.
7. Kliuchkovs'kyj Yu. B. (2018) Pryntsypy vyborchoho prava: doktrynal'ne rozuminnia, stan ta perspektyvy zakonodavchoi realizatsii v Ukraini [Principles of suffrage: doctrinal understanding, state and prospects of legislative implementation in Ukraine]. Kiev, 908 p.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996) The Constitution of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 26 November 2020).
9. Kostets'ka L. (2017) Vyborchyj protses u suchasnij Ukraini v konteksti analizu joho problemnykh etapiv [The electoral process in modern Ukraine in the context of the analysis of its problematic stages]. Actual problems of public administration. Vol. 1, pp. 69-73.
10. Local elections 2020: experts on preliminary results, turnout and who will run the cities where the newly elected mayors died, available at: https://www.cvk.gov.ua (Accessed 27 November 2020).
11. Central Election Commission (2020). Strategic plan of the Central Election Commission for 2020-2025, available at: https://zakon.rada.gov.ua/ (Accessed 27 November 2020).
12. Official site “Central Election Commission”, available at: https://www.cvk.gov.ua (Accessed 26 November 2020).
13. Cholovs'ka O. P. (2017) Teoretyko-metodolohichni osoblyvosti ta komponenty porivnial'noho analizu funktsionuvannia vyborchykh system na mistsevomu rivni [Theoretical and methodological features and components of comparative analysis of the functioning of electoral systems at the local level]. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Philosophy. Sociology. Politology. No. 2, pp. 54-62.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-25

Кількість переглядів: 875

Відомості про авторів

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Accounting and Auditing of the Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0003-2975-6453


А. В. Антонов

д. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

A. Antonov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Management of the State University «Zhytomyr Polytechnic»

ORCID:

0000-0003-0495-7056

Як цитувати статтю

Антонова Л. В., Антонов А. В. Удосконалення виборчого процесу в Україні: організаційно-правовий аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1984 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.2

Antonova, L. and Antonov, A. (2020), “Improving the electoral process in Ukraine: organizational and legal aspect”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1984 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.