EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ, СУСПІЛЬСТВА І БІЗНЕСУ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ, МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова, О. Г. Булуй

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.38

УДК: 35.073.5:659.3

А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова, О. Г. Булуй

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ, СУСПІЛЬСТВА І БІЗНЕСУ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ, МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

Історичним обличчям сьогодення є пріоритет творчої складової особистості, орієнтація на поєднання зусиль людських ресурсів та ставка на переосмислення й переоцінку базових цінностей. Концентрація зусиль на впровадженні інновацій у сферах управління, гуманітарного, соціального, екологічного, політичного, економічного, фінансового та освітнього простору як особливий ресурс виділило інформаційно-комунікаційні технології у публічному управлінні, місцевому самоврядуванні та бізнесі має найвищі результати в разі орієнтації на довгострокові цілі. Таким чином, з одного боку, існує необхідність певного контролю інформації з боку органів влади та управління з метою формування засад національної інформаційної безпеки, а з іншого, – запобігання появі негативної реакції з боку суспільства, що може знизити рівень довіри до влади та демократичних основ інформаційного простір. Це призводить до втрати зворотного зв'язку суспільства з державою, політичної апатії населенні, створює загрозу стабільності існування держави. Наразі в Україні доцільно говорити про повноцінні інформаційні взаємодії в країні, що формують єдиний інформаційний простір. Створення єдиного інформаційного простору – це здатність держави за допомогою різних форм регулювання діяльності засобів масової інформації та комунікації стимулювати забезпечення всіх громадян необхідною і достатньою інформацією, максимально повним спектром фактів і думок, що мають місце в Україні та світі, з метою орієнтації (що відповідає інформаційним потребам громадян) у подіях, що відбуваються. Наразі в Україні не існує єдиного інформаційного простору, що забезпечує ефективну взаємодію влади та суспільства, водночас подолання наявних перешкод зустрічається з необхідністю систем, що становлять складові інформаційних технологій, каналів передачі інформації та безпосередніх інформаційних носіїв необхідність отримувати прибуток та бути самоокупними за одночасної необхідності донесення достовірної інформації. Створення балансу між інтересами влади і суспільства в межах їх інформаційної взаємодії може бути запорукою їх стабільного розвитку.

Ключові слова: взаємодія; держава; інформація; комунікація; технологія; суспільство.

Література

1. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства культури та інформаційної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики України. Наказ Міністерство культури та інформаційної політики України від 07.12.2020 № 2353 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0030-21#Text
2. Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики. Постанова Кабінет Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/885-2019-%D0%BF#n10
3. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Закон України у редакції від 01.07.2020 №1160-IV. Відомості Верховної Ради України, 2004, № 9, ст. 79 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text
4. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства розвитку громад та територій України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр розвитку громад та територій України. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 16.10.2020 № 249. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1030-20#Text
5. Про центральні органи виконавчої влади. Закон України у редакції від 15.01.2021 №3166-VI. Відомості Верховної Ради України, 2011, № 38, ст.385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text
6. Ткачук В. І., Кільніцька О. С., Плотнікова М. Ф. Диверсифікація підприємництва к стратегія розвитку сільських територій. Сталий розвиток економіки: світовий досвід та перспективи України: монографія / за ред. проф. В. І. Ткачука. Житомир: Поліський національний університет, 2021. С. 52–72.
7. Buluy, O., Plotnikova, M., Prysiazhniuk, O., Ramanauskas, J. Trends of asymmetries and imbalances in rural development. Scientific Horizons, 2020. №02(87), P. 66–74. doi: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-66-74.
8. Khodakovsky, Y., Prysiazhniuk, O., Plotnikova, M., Buluy, O. Innovation and investment bases of management decisions in entrepreneurship. Scientific Horizons, 2020. №08 (93), P. 21–30. do i: 10.33249/2663-2144-2020-93-8-21-30.
9. Tkachuk, V., Shvets, T., Plotnikova, M. Strategic investment entrepreneurship management in the territorial communities development. Agrosvit. 2020. Vol. 24, P. 12–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.12
10. Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Плотнікова М. Ф. Гештальтний підхід формування ефективного лідерства та комунікацій в системі публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.91

A. Voytenko, M. Plotnikova, O. Buluy

INFORMATION TECHNOLOGIES IN COMMUNICATION AND INTERACTION OF GOVERNMENT, SOCIETY AND BUSINESS IN PUBLIC ADMINISTRATION, LOCAL SELF-GOVERNMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

Summary

The historical face of today is the priority of the creative component of the personality, the focus on combining human resources, and the focus on rethinking and reassessing basic values. The concentration of efforts on the introduction of innovations in the spheres of management, humanitarian, social, ecological, political, economic, financial, and educational space has features. Information and communication technologies in public administration, local self-government, and business are singled out as a resource. They have the highest results in the case of long-term goals. Public institutions determine State Development. The state's information policy is aimed at the social interests of society. State Information Policy is implemented at the state and regional levels. Such a policy offers the principles of openness, the rule of law, social orientation, equality of interests, and state support. There are the following main characteristics of modern information technologies: 1) state control of Information Resources; 2) Changing the content of Information; 3) increasing the role of the state in informing society. Family home settlements are a promising form of manifestation of the noospheric knowledge society. Humanity is expanding its influence on the biosphere. Family home settlements form the mass consciousness and spirituality of the population. They realize the long-term interests of society. They offer unity and equality for all people. There is a need for some control of information by the authorities and management to form the foundations of national information security. There is also a need to prevent a negative reaction from society, which can reduce the level of trust in government and the democratic foundations of the information space. This leads to a loss of feedback from society to the state, political apathy of the population poses a threat to the stability of the state. At present, in Ukraine, it is expedient to talk about full-fledged information interactions in the country, which form a single information space. The creation of a single information space is the ability of the state through various forms of regulation of the media and communication to stimulate the provision of all citizens with necessary and sufficient information, the fullest range of facts and opinions in Ukraine and the world, to orient ( needs of citizens) in the events taking place. Currently, in Ukraine, there is no single information space that ensures effective interaction between government and society. Overcoming the existing obstacles is met with the need to develop systems that are components of information technology, information transmission channels, and direct media, the need to make a profit and be self-sustaining while the need to convey reliable information. Creating a balance between the interests of government and society within their information interaction can be a guarantee of their stable development.

Keywords: interaction; state; information; communication; technology; society.

References

1. Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine (2020), Order of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine “On approval of the Procedure for interaction of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine with central executive bodies, the activities of which are directed and coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of Culture and Information Policy of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0030-21#Text
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of the Ministry of Culture and Information Policy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/885-2019-%D0%BF#n10
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “On the principles of state regulatory policy in the field of economic activity”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2004, vol, 9, art. 79, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text
4. Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine (2020), Order of the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine dated 16.10.2020 № 249 “About the statement of the Order of interaction of the Ministry of development of communities and territories of Ukraine with the central executive bodies which activity is directed and coordinated by the Minister of development of communities and territories of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1030-20#Text
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “About central executive bodies”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2011, vol. 38, art.385, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text
6. Tkachuk, V. I. Kilnitska, O. S. and Plotnikova, M. F. (2021), Dyversyfikatsiia pidpryiemnytstva k stratehiia rozvytku silskykh terytorii. Stalyi rozvytok ekonomiky: svitovyi dosvid ta perspektyvy Ukrainy: monohrafiia [Diversification of entrepreneurship to the strategy of rural development. Sustainable development of the economy: world experience and prospects of Ukraine: monograph], Poliskyi natsionalnyi universytet, Zhytomyr, Ukraine, pp. 52–72.
7. Buluy, O., Plotnikova, M., Prysiazhniuk, O., Ramanauskas, J. (2020), “Trends of asymmetries and imbalances in rural development”, Scientific Horizons, vol. 02(87), pp. 66–74. doi: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-66-74.
8. Khodakovsky, Y., Prysiazhniuk, O., Plotnikova, M., Buluy, O. (2020), “Innovation and investment bases of management decisions in entrepreneurship”, Scientific Horizons, vol. 08 (93), pp. 21–30. doi: 10.33249/2663-2144-2020-93-8-21-30.
9. Tkachuk, V., Shvets, T. and Plotnikova, M. (2020), “Strategic investment entrepreneurship management in the territorial communities development”, Agrosvit, vol. 24, pp. 12–21. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.12
10. Khodakovsky, Ye., Yakobchuk, V. and Plotnikova, M. (2020), “Gestalt-approach to the formation of effective leadership and communication in the public administration system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.91

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 766

Відомості про авторів

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8661-2101


М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-2852-3009


О. Г. Булуй

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

O. Buluy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-3368-4835

Як цитувати статтю

Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г. Інформаційні технології у комунікації та взаємодії влади, суспільства і бізнесу у публічному управлінні, місцевому самоврядуванні та розвитку підприємництва. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1979 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.38

Voytenko, A., Plotnikova, M. and Buluy, O. (2021), “Information technologies in communication and interaction of government, society and business in public administration, local self-government and entrepreneurship development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1979 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.