EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
Р. І. Сторожев

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.37

УДК: 352/354.08:316.46](477)(045)

Р. І. Сторожев

АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

На сучасному етапі інтеграції Української держави до європейської спільноти перед вітчизняними лідерами постають нові завдання, які вимагають підвищення ефективності публічного управління та публічного адміністрування на засадах демократизму, людиноцентризму. Актуальність теми розвитку публічного лідерства в Україні тісно пов’язана з вивченням досвіду зарубіжних країн щодо механізмів формування та розвитку публічного лідерства, що характеризується високим рівнем моральних цінностей, відповідальністю, комунікативністю, скромністю. Нова управлінська парадигма, яка впроваджується в публічне управління та публічне адміністрування України також вимагає впровадження нових якостей публічного лідерства, які проявляються через утвердження моральних цінностей в особистості лідера, його моделей поведінки в реформуванні публічної служби. На думку автора, такі якості лідерства як делегування повноважень у органах публічної влади, міжгалузеве співробітництво в публічному управлінні зумовлюють розвиток лідерства у контексті освітніх тенденцій зарубіжних країн.
Автор вважає, що сьогодні важливим аспектом у розвитку публічного лідерства є мобілізаційний аспект зусиль усіх керівників і підлеглих публічної влади та лідерів інститутів громадянського суспільства для подолання кризових явищ та проведення складних реформ в публічному управлінні. Однак проблема розвитку публічного лідерства у цьому аспекті не знайшла належного відображення у сучасних наукових джерелах.
В статті розкрито пріоритетні моделі публічного лідерства західноєвропейських країн як передумову формування успішної особистості, успішних лідерських якостей, тенденцією якого є такий важливий чинник як публічність, оскільки до 90-х років ХХ ст. далеко не всі державні управлінці європейських країн були публічними. Зокрема, позитивним прикладом з розвитку лідерства у сфері публічно-управлінської діяльності є європейські країни, Німеччина, Польща, Франція. Не розкрито розвиток лідерського потенціалу в скандинавських країнах, що заслуговує на особливу увагу в науковому вітчизняному дискурсі – Швеція, Голландія, Фінляндія.

Ключові слова: моделі лідерства; лідерські якості; особистість лідера; типологія лідерства.

Література

1. Калашник Н. С. Самоосвіта дежавних службовців : компетентнісний підхід : монографія. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. С. 149.
2. Порадник із сучасного та ефективного управління людськими ресурсами. Рада Європи : 2013. С. 26.
3. An Introduction to Shared Values for Civil Servants / Swedish Council for Strategic Human Resources Development. URL: https://www.his.se/PageFiles/3429/Shared%20Values%20for%20Civil%20Servants.pdf (дата звернення 12.09. 2020).
4. Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique URL: http://www.idheap.ch/idheap.nsf/vwbasedocuments/idmpa01?OpenDocument&lng=en# Summary%20of%20the%20MPA %20programme (дата звернення 12.11. 2020).
5. Kuc B.R., Moczydłowska J.M. (2009) Zachowania organizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A., – 406 s. [in Poland].
6. Meer, F.M. van de, Kerkhoff, A.D.N., Osch, D.A.G.T. van. (2014). Educating and training civil servants in the Netherlands 1814-2014. IIAS Administrative History Conference, Corfu, April 26, 2014. Corfu, Greece: IIAS Administrative History study group, pp. 20–25.
7. Page, E., Wright, V. (2007). From the active to the enabling state: the changing role of top officials in European nations. Basingstoke: Palgrave Macmillan UK. – 245 p.
8. Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej. URL: https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/zal._nr_2.pdf; (дата звернення 30.10.2020).
9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000960/O/D20150960.pdf; (дата звернення 03.10.2020)
10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej. URL:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000960/O/D20150960.pdf; (дата звернення 01.10.2020).
11. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990490483 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001889/U/D20171889Lj.pdf; (дата звернення 03.10.2020).
12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061701218; (дата звернення 03.10.2020).
13. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej. URL: http://prawo.
sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960890402; (дата звернення 03.10.2020).
14. Van der Hoven R.La formation europeenne destine aux hauts fonctionnaires des Etats mwmbers de I’Union europeenne Rutger van der Hoven Available from internet URL: http: eipa.eu en/eipasco/dedownloadarticle/&tid=1633, (дата звернення 12.10. 2020).
15. Wytyczne dotyczące wdrażania Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej. URL: https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/zal._nr_3.pdf; (дата звернення 01.10.2020).

R. Storozhev

ANALYSIS OF EDUCATIONAL GLOBAL TRENDS ON THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

At the current stage of Ukrainian state integration into European community, country leaders face new challenges that require improving efficiency of public management and public administration based on democracy and human-centeredness. Urgency of public leadership development in Ukraine is closely related to the foreign countries’ experience study on the mechanisms of formation and development of public leadership, characterized by a high level of moral values, responsibility, communication, modesty. The new management paradigm, being introduced in public administration and public management in Ukraine, also requires introduction of new qualities in public leadership, manifested through establishment of moral values in the leader's personality, leader’s behavior in public service reform. According to the author, such qualities of leadership as delegation of powers in public authorities, intersectoral cooperation in public administration determine development of leadership in the context of educational trends in foreign countries.
The author believes that today an important aspect in the development of public leadership is the mobilization aspect of the efforts of all leaders and subordinates of public authorities and leaders of civil society institutions to overcome crises and do complex reforms in public administration. However, problem of public leadership development in this aspect has not been properly reflected in modern scientific sources.
The article reveals priority models of public leadership of Western European countries as a prerequisite for formation of successful personality, successful leadership qualities, the trend of which is such an important factor as publicity, because before the 90s of the twentieth century not all government officials in European countries were public. In particular, European countries, Germany, Poland, and France are a positive example of the development of leadership in the field of public administration. The development of leadership potential in the Scandinavian countries has not been disclosed and deserves special attention in the scientific domestic discourse - Sweden, Holland, Finland.

Keywords: leadership models; leadership qualities; personality of the leader; typology of leadership.

References

1. Kalashnyk, N. S. (2013), Samoosvita dezhavnykh sluzhbovtsiv : kompetentnisnyy pidkhid : monohrafiya [Self-education of state employees: competence approach: monograph], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine.
2. Council of Europe (2013), Poradnyk iz suchasnoho ta efektyvnoho upravlinnya lyuds’kymy resursamy. Rada Yevropy [Guide to modern and effective human resource management], Council of Europe, Strasbourg, France.
3. Swedish Council for Strategic Human Resources Development (2020), “An Introduction to Shared Values for Civil Servants”, available at: https://www.his.se/PageFiles/3429/Shared%20Values%20for%20Civil%20Servants.pdf (Accessed 10 Feb 2021).
4. Université de Lausanne (2020), “Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique”, available at: http://www.idheap.ch/idheap.nsf/vwbasedocuments/idmpa01 (Accessed 10 Feb 2021).
5. Kuc, B.R. and Moczydłowska, J.M. (2009), Zachowania organizacyjne [Organizational behavior], Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa, Poland.
6. Meer, F.M. van de, Kerkhoff, A.D.N. and Osch, D.A.G.T. van. (2014), Educating and training civil servants in the Netherlands 1814-2014, IIAS Administrative History Conference, Corfu, Greece, April 26, pp. 20–25.
7. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (2017), “Training policy in the civil service”, available at: https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/zal._nr_2.pdf (Accessed 10 Feb 2021).
8. ISAP (2015), “Regulation of the Prime Minister of June 24, 2015 on the detailed conditions for organizing and conducting training in the civil service”, available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp.pdf (Accessed 10 Feb 2021).
9. Prime Minister of Poland (2015), “Regulation of the Prime Minister of June 24, 2015 on detailed conditions for organizing and conducting training in the civil service”, available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000960/O/D20150960.pdf (Accessed 10 Feb 2021).
10. ISAP (1998), “Act of 18 December 1998 on the civil service”, available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990490483 (Accessed 10 Feb 2021).
11. ISAP (2008), “The Act of November 21, 2008 on the civil service”, available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001889/U/D20171889Lj.pdf (Accessed 10 Feb 2021).
12. ISAP (2006), “The Act of August 24, 2006 on the civil service”, available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061701218 (Accessed 10 Feb 2021).
13. ISAP (2006), “Act of 5 July 1996 on the civil service”, available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960890402 (Accessed 10 Feb 2021).
14. Van der Hoven, R. (2020), “La formation europeenne destine aux hauts fonctionnaires des Etats mwmbers de I’Union europeenne”, available at: http://www.eipa.eu/en/eipascode/downloadarticle/&tid=1633 (Accessed 10 Feb 2021).
15. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (2017), “Guidelines for the implementation of the Training Policy in the Civil Service”, available at: https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/zal._nr_3.pdf (Accessed 10 Feb 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 731

Відомості про авторів

Р. І. Сторожев

к. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

R. Storozhev

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Parliamentary and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5103-7274

Як цитувати статтю

Сторожев Р. І. Аналіз освітніх тенденцій щодо розвитку лідерства в державному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1978 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.37

Storozhev, R. (2021), “Analysis of educational global trends on the development of leadership in public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1978 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.