EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
К. В. Мануілова, B. Д. Мужайло, В. А Бондар

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.9

УДК: 353.7

К. В. Мануілова, B. Д. Мужайло, В. А Бондар

ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті запропоновано напрямки оптимізації бюджетних відносин в контексті децентралізації публічної влади України. Визначено поняття «бюджетна децентралізація», наголошено, на необхідності підвищення фінансового забезпечення та фінансової самостійності органів місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи. Досліджено сучасний стан фінансової децентралізації України, розглянуто зміни, що були внесені до нормативно-правових та законодавчих актів. Наведено перелік податків та зборів, які стали основними складовими доходів місцевих бюджетів в 2016- початку 2021 рр. Виявлено недоліки що негативно впливають на формування місцевих бюджетів, забезпечення фінансової стійкості об’єднаних територіальних громад та соціально-економічного розвитку регіонів. Окреслено перспективні напрями становлення особливої системи бюджетних відносин в умовах децентралізації публічної влади. Визначені умови впровадження бюджетної децентралізації, виконання яких забезпечить підсилення соціальної складової сталого розвитку країни та регіонів, підвищить результативність та ефективність соціальної політики на державному та місцевому рівні.
Наголошено, що запровадження фінансової децентралізації дозволяє бюджетам органів місцевого самоврядування самим формувати дохідні статті та самостійно визначати напрями використання отриманих коштів. Адміністративно-територіальна реформа та бюджетно-фінансова децентралізація, відповідно до яких формуються самостійно визначені місцеві громади, ставить за необхідність поступового розв'язання проблеми всеосяжної залежності місцевих бюджетів від центрального фінансування.
У статті показано, що саме перехід України до сталого соціально-економічного розвитку, її інтеграція до європейського і світового співтовариства вимагають запровадження сучасних практик взаємодії держави і суспільства, певних трансформацій державної політики в соціальній сфері, які б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх учасників суспільного життя. Позбавлення соціального контексту забезпечення сталого розвитку робить цей розвиток беззмістовним.
Акцентується, що завдяки фінансової децентралізації в ОТГ з’являються фінансові ресурси в місцевих бюджетах, що є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати найбільш якісні та найрізноманітніші соціальні, адміністративні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва, залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого соціально-економічного розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання населення громади.

Ключові слова: місцеві бюджети; місцеве самоврядування; децентралізація; сталий розвиток; соціально-економічний розвиток; соціальна політика; міжбюджетні відносини; соціальна сфера; добробут; громада; оптимізація.

Література

1. Пігуль Н., Люта О., Бойко А. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні. Вісник Національного банку України. 2015. №1(227)
2. Місцеві фінанси Нормативна база. Асоціація міст України. URL: https://auc.org.ua/galuz/miscevi-finansy#problems
3. Податкова база громад і районів для підготовки бюджетів 2021 року - орієнтир від фінансових експертів. Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12977
4. Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. / [Н. В. Васильєва, Н. М. Гринчук, Т. М. Дерун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – К.: – 2017. – 119 с.
5. Виконання місцевих бюджетів за доходами. Державна казначейська служба. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-miscevih-byudzhetiv-za-dohodami
6. Як виконувалися місцеві бюджети у 2020 році - експертний аналіз. Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13249
7. Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 рік: експертний огляд. Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12690?page=2https://decentralization.gov.ua/news/12690?page=2
8. Смагло О.В. Соціальна політика: реалії та перспективи. Причорноморські економічні студії. Вип. 38(2). 2019. С.70-73.
9. Третяк В.П. Вплив соціальної сфери на соціалізацію трансформації економіки України. Актуальні проблеми економіки. 2009. №5. С.94-98.
10. Результати оцінки системи управління місцевими фінансами в об’єднаних територіальних громадах. Звіт інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» у період з липня по листопад 2019 року. Київ. Липень. 2020. 66 с.
11. Закон України “Про співробітництво територіальних громад”. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 34. ст.1167
12. Реєстр договорів по співробітництву територіальних громад станом на 08.02.2021. Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/reyest

К. Manuilova, V. Muzhaylo, V. Bondar

OPTIMIZATION OF INTERBUDGETARY RELATIONS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF THE GOVERNMENT OF UKRAINE

Summary

The article proposes directions for optimizing budget relations in the context of decentralization of public authority in Ukraine. The concept of "budget decentralization" is defined, the need to increase the financial security and financial independence of local governments in terms of administrative reform is emphasized. The current state of financial decentralization of Ukraine is studied, the changes made to normative-legal and legislative acts are considered. The list of taxes and fees that became the main components of local budget revenues in 2016-early 2021 is identified. The shortcomings that negatively affect the formation of local budgets, ensuring the financial stability of the united territorial communities and socio-economic development of the regions. Perspective directions of formation of a special system of budgetary relations in the conditions of decentralization of public power are outlined. The conditions for the implementation of budget decentralization have been identified, the implementation of which will strengthen the social component of sustainable development of the country and regions, increase the effectiveness and efficiency of social policy at the state and local levels.
The introduction of financial decentralization allows local government budgets to generate revenue items themselves and independently determine the use of funds received. Administrative-territorial reform and budget-financial decentralization, according to which self-determined local communities are formed, necessitate a gradual solution to the problem of comprehensive dependence of local budgets on central funding.
The article shows that Ukraine's transition to sustainable socio-economic development, its integration into the European and world community require the introduction of modern practices of interaction between the state and society, certain transformations of state policy in the social sphere, which would strengthen mutual responsibility of all participants. Depriving the social context of sustainable development makes this development meaningless.
It is emphasized that due to financial decentralization in UTC there are financial resources in local budgets, which is a guarantee that the local community has the opportunity to provide the highest quality and most diverse social, administrative services to its residents, implement social and infrastructure projects, create conditions for business development, attracting investment capital, developing local socio-economic development programs and funding other activities to comprehensively improve the living conditions of the community.

Keywords: local budgets; local self-government; decentralization; sustainable development; socio-economic development; social policy; inter-budgetary relations; social sphere; welfare; community; optimization.

References

1. Pigul, N. Lyuta, O. and Boyko, A. (2015), “Financial provision of the social sphere in Ukraine”, Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 1 (227).
2. Association of Ukrainian Cities (2021), “Local finances Regulatory framework”, available at: https://auc.org.ua/galuz/miscevi-finansy#problems (Accessed 30 January 2021).
3. Decentralization provides opportunities (2021), “The tax base of communities and districts for the preparation of 2021 budgets is a reference point from financial experts”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/12977 (Accessed 28 January 2021).
4. Vasilieva, N.V. Hrynchuk, N.M. Derun, T.M. Kuybida, V.S. and Tkachuk, A.F. (2017), Mistsevyj biudzhet i finansove zabezpechennia ob'iednanoi terytorial'noi hromady [Local budget and financial support of the united territorial community], Kyiv, Ukraine.
5. State Treasury Service (2021), “Execution of local budgets by revenues”, available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-miscevih-byudzhetiv-za-dohodami (Accessed 2 February 2021).
6. Decentralization provides opportunities (2020), “How local budgets were implemented in 2020 - expert analysis”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/13249 (Accessed 15 February 2021).
7. Decentralization provides opportunities (2021), “The main macroeconomic indicators of economic and social development of Ukraine in 2021: an expert review”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/12690?page=2https://decentralization.gov.ua/news/12690?page=2 (Accessed 7 February 2021).
8. Smaglo, O.V. (2019), “Social policy: realities and prospects”, Black Sea Economic Studies, vol. 38-2, pp.70-73
9. Tretyak, V.P. (2009), “The influence of the social sphere on the socialization of the transformation of Ukraine's economy”, Actual problems of economy, vol. 5, pp.94-98.
10. IBSED (2020), Rezul'taty otsinky systemy upravlinnia mistsevymy finansamy v ob'iednanykh terytorial'nykh hromadakh. Zvit instytutu biudzhetu ta sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' (IBSED) za pidtrymky Prohramy «U-LEAD z Yevropoiu» u period z lypnia po lystopad 2019 roku [The results of the evaluation of the local financial management system in the united territorial communities. Report of the Institute for Budget and Socio-Economic Research (IBSED) with the support of the U-LEAD with Europe Program in the period from July to November 2019], IBSED, Kyiv, Ukraine.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Law of Ukraine "On Cooperation of Territorial Communities". Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), vol. 34, Art.1167
12. Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine (2021), “Register of agreements on cooperation of territorial communities as of 08.02.2021”, available at: www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/reyestr/(Accessed 17 February 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 697

Відомості про авторів

К. В. Мануілова

д. держ. упр., доцент, Одеська національна академія харчових технологій

К. Manuilova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0721-7232


B. Д. Мужайло

к. е. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій

V. Muzhaylo

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8283-0988


В. А Бондар

к. е. н., доцент, Одеська національна академяч харчових технологій

V. Bondar

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0721-7232

Як цитувати статтю

Мануілова К. В., Мужайло B. Д., Бондар В. А Оптимізація міжбюджетних відносин як чинник сталого розвитку громад в контексті децентралізації влади України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1975 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.9

Manuilova, К., Muzhaylo, V. and Bondar, V. (2021), “Optimization of interbudgetary relations as a factor of sustainable community development in the context of decentralization of the government of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1975 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.