EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
А. О. Касич, І. В. Пономаренко, С. В. Бреус, Б. В. Десятник

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.8

УДК: 33.338

А. О. Касич, І. В. Пономаренко, С. В. Бреус, Б. В. Десятник

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджено сутнісні характеристики поняття «електронне урядування», яке нерозривно пов’язане з інтеграцією інноваційних технологій у діяльність органів державного управління в умовах активізації цифровізації на глобальному та національному рівнях. Доведено доцільність забезпечення електронного врядування як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності національної економічної системи завдяки створенню передумов для достатнього рівня прозорості діяльності уряду перед суспільством, що сприяє зростанню ефективності публічного управління органів державної влади та місцевого самоврядування.
Також у статті наведено базисні принципи здійснення реформ у рамках запровадження концепції електронного урядування. Представлено ключові відмінності між системою традиційного публічного управління та урядовими інституціями майбутнього, формування яких відбувається з урахування цифрових технологій. Доведено доцільність використання двох індикаторів для визначення рівня цифровізації діяльності державних структур. Також розкрито складові показників, які характеризують електронне врядування. Наведено основні позиції провідних країн-лідерів у сфері електронного врядування. Представлено основні заходи, які сприятимуть забезпеченню стійкого розвитку суспільства для цифрової трансформації уряду.

Ключові слова: електронне врядування; інновації; інформаційні технології; органи державної влади; послуги; публічне управління; цифровізація.

Література

1. Амосов О.Ю., Гордієнко Л.Ю., Ющенко Н.В. Сучасні рейтингові оцінки розвитку електронного урядування та інформаційного суспільства. Ефективність державного управління. 2020. Вип. 1(62). Ч. 1. С.13-27.
2. Бєлікова М. І. Електронне урядування в Україні в умовах сьогодення. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2017. №33. С. 104.
3. Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. / за заг. ред. Семенченко А., Дрешпак В. Київ, 2019. С. 22.
4. Красный А. Электронное правительство в Эстонии. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/public-sector/e-government/E-government%20in%20Estonia.pdf (дата звернення: 09.02.2021)
5. Неділько А.І. Концепція електронного урядування як елемент вдосконалення системи публічного управління. Державне управління. 2017. № 2 (58). URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2017/17.pdf (дата звернення: 06.02.2021)
6. Погребняк І.Є. Електронний уряд (E-covernment) і електронне врядування (E-covernance): поняття та принципи функціонування. Право та інновації № 3 (7) 2014, С.26-35.
7. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 649-р від 20.09.2017 р. URL : https:// www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124 (дата звернення: 18.12.2020).
8. Семенченко А., Журавльов А. Вимірювальна система розвитку інформаційного суспільства електронного врядування: інструмент формування й реалізації державної політики і протидії корупції. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. № 1. С. 107-120.
9. Соломко Ю. Електронне урядування: поняття, сутність, принципи та напрями розвитку. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2 (55). Ч.1. – С. 136.
10. E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. United Nations. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf (дата звернення: 12.02.2021)
11. E-Government Strategy. Implementing the President’s Management Agenda for E-Government. 2003. URL: https://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_055959.pdf (дата звернення: 04.02.2021)
12. Future of e-government. OECD e-Government Studies. AGENDA 2020. 2008. URL: https://www.oecd.org/gov/digital-government/42547008.pdf (дата звернення: 02.02.2021)
13. The Future of Government 2030+ Policy Implications and Recommendations. 2019. URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117971/kjna29853enn.pdf (дата звернення: 09.02.2021)
14. Official Site of World Bank. URL: https://data.worldbank.org/ (дата звернення: 18.02.2021)
15. United Nations E-Covernment Knowledgbase/ URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/180-Ukraine (дата звернення: 15.02.2021)

А. Kasych, І. Ponomarenko, S. Breus, B. Desiatnyk

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF ELECTRONIC GOVERNANCE AS A BASIS FOR REFORMING THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM

Summary

The article examines the essential characteristics of the concept of "e-government", which is inextricably linked with the integration of innovative technologies in public administration activities and in the context of the intensification of digitalization at the global and national levels. The practicality of e-government, as an essential factor, in increasing the competitiveness of the national economic system by creating conditions for a sufficient level of government transparency to society, which contributes to improving the efficiency of public administration of public authorities and local self-government.
The article presents the main methodological approaches used by international institutes to analyze the effectiveness of e-government. In addition to the e-government and e-participation indices, it was suggested that the democratization index be taken into account. These indicators were conducted, and the position of Ukraine in comparison with the leading countries was determined. Estonia's experience as a post-socialist country that has formed an effective system of e-government has been studied. The need to prioritize the integration of e-government into the public sector, which plays a key role in the public administration system, was emphasized. It is established that the formation of an effective e-government system contributes to the transformation of public authorities and their transition to a qualitatively new level of development.
The article also presents the basic principles of reforms in the implementation of the concept of e-government. The key differences between the system of traditional public administration and government institutions of the future, which are formed taking into account digital technologies, are presented. The expediency of monitoring the existing public administration system is substantiated, which will determine the content of the necessary reforms. The practicality of using two indicators to assess the level of digitalization of government agencies has been proved. The relationship between the formation of an effective e-government system and the development of democracy in the country has been established. The components of indicators that characterize e-government are also revealed. The prominent positions of the leading countries in the field of e-government are presented. The main measures that will contribute to society's sustainable development for the digital transformation of government are presented. The expediency of focusing on European integration standards, which are used as a driver to improve the e-government system in Ukraine, has been proved. The practicality of using the main tools of e-democracy is substantiated (electronic consultations, electronic petitions, electronic appeals, participation budgets).

Keywords: e-government; innovations; information technology; public authorities; services; public administration; digitization.

References

1. Amosov, O.Yu. Hordiienko, L.Yu. and Yushchenko, N.V. (2020), “Modern rating assessments of e-governance and information society development”, Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 1 (62), no. 1, pp. 13–27.
2. Bielikova, M.I. (2017), “E-government in Ukraine in today's conditions”, Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, vol. 33, p. 104.
3. Semenchenko, A. and Dreshpak, V. (2019), Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia [E-government and e-democracy], Mizhnarodna blahodiina orhanizatsiia “Fond Skhidna Yevropa”, Kyiv, Ukraine.
4. Krasniy, А. (2014), “E-government in Estonia”, PrAT “Deloyt end Tush YuSK”, [Online], available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/public-sector/e-government/E-government%20in%20Estonia.pdf (Accessed 19 Feb 2021).
5. Nedilko, A.I. (2017), “The concept of e-government as an element of improving the system of public administration”, Derzhavne upravlinnia, [Online], vol. 2 (58), available at: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2017/17.pdf. (Accessed 19 Feb 2021).
6. Pohrebniak, I.Ye. (2014), “Electronic government (e-government and e-governance (e-governance): concept and principles of operation”, Pravo ta innovatsii, vol. 3 (7), pp. 26–35.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “On approval of the Concept of e-government development in Ukraine”, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124 (Accessed 19 Feb 2021).
8. Semenchenko, A. and Zhuravlov, A. (2012), “Measuring system for the development of the information society of e-government: a tool for the formation and implementation of public policy and anti-corruption”, Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 1, pp. 107–120.
9. Solomko, Yu. (2018), “E-government: concept, essence, principles and directions of development”, Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (55), no. 1, p. 136.
10. Department of Economic and Social Affairs of UN (2020), “E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. United Nations”, available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf (Accessed 19 Feb 2021).
11. Executive Office of the President of the United States (2003), “E-Government Strategy. Implementing the President’s Management Agenda for E-Government”, available at: https://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_055959.pdf (Accessed 19 Feb 2021).
12. OECD e-Government Studies (2008), “Future of e-government. OECD e-Government Studies. AGENDA 2020”, available at: https://www.oecd.org/gov/digital-government/42547008.pdf (Accessed 19 Feb 2021).
13. The European Commission's science and knowledge service (2019), “The Future of Government 2030+ Policy Implications and Recommendations”, available at:https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117971/kjna29853enn.pdf (Accessed 19 Feb 2021).
14. Official Site of World Bank (2020), available at: https://data.worldbank.org/ (Accessed 18 Feb 2021)
15. United Nations E-Covernment Knowledgbase (2020), available at: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/180-Ukraine (Accessed 15 Feb 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 753

Відомості про авторів

А. О. Касич

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

А. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0001-7019-1541


І. В. Пономаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну

І. Ponomarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Communication Design, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0003-3532-8332


С. В. Бреус

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

S. Breus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0003-0624-0219


Б. В. Десятник

аспірант кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

B. Desiatnyk

Postgraduate student of the Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0001-9108-6732

Як цитувати статтю

Касич А. О., Пономаренко І. В., Бреус С. В., Десятник Б. В. Імплементація принципів електронного врядування як основа реформування системи публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1974 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.8

Kasych, А., Ponomarenko, І., Breus, S. and Desiatnyk, B. (2021), “Implementation of the principles of electronic governance as a basis for reforming the public governance system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1974 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.