EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
А. А. Клочко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.100

УДК: 351/354: 323.2

А. А. Клочко

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена визначенню стану розвитку механізму спільної участі політико-управлінської еліти та громадянського суспільства у процесі модернізації публічного управління в Україні та пропозицій щодо удосконалення основних організаційно-правових інструментів такої взаємодії. Визначено, що все більшої суб’єктності у публічному управлінні набувають організації громадянського суспільства. Враховуючи поступове оновлення політико-управлінської еліти та визнання значної ролі громадянського суспільства в Україні суспільством та міжнародним середовищем, набуває дедалі більшої актуальності розвиток механізмів взаємодії політико-управлінських еліт та громадянського суспільства у здійсненні публічного управління. Проаналізовано організаційно-правові інструменти досліджуваної взаємодії і виявлено, що наразі є значна кількість форм взаємодії політико-управлінських еліт та громадянського суспільства щодо вироблення та ухвалення ключових публічно-управлінських рішень. Розцінюючи громадянське суспільство як актора публічного управління, запропоновано модель механізму взаємодії політико-управлінської еліти та організацій громадянського суспільства у процесі модернізації публічного управління, яка передбачає вирішення ключових суспільних проблем та запитів завдяки широкій участі громадянського суспільства. Виявлено, що запропонований механізм з одного боку більш чітко ретранслює політичній еліті реальні запити суспільства, а з іншого боку легітимізує саму політико-управлінську еліту, надаючи їй ознак демократичної. Запропоновано центральним органам публічної влади сприяти поглибленню взаємодії з організаціями громадянського суспільства та модернізації існуючих організаційно-правових інструментів такої співпраці.

Ключові слова: політико-управлінська еліта; громадянське суспільство; публічне управління; взаємодія; модернізація.

Література

1. Крупник А. С. Громадські ради в Україні: пошук найкращого формату діяльності. URL: Режим доступу: https://samoorg.com.ua/blog/2018/09/03/gromadski-radi-v-ukrayini-poshuk-naykrashhogo-formatu-diyalnosti/ (дата звернення: 20.01.2021)
2. Мірошник О. Декілька кроків до створення «центрів впливу». Громадський простір. 2019. URL: https://www.prostir.ua/?news=dekilka-krokiv-do-stvorennya-tsentriv-vplyvu (дата звернення: 20.01.2021)
3. Наливайко Л. Р. Громадська експертиза як форма громадського контролю. Університетські наукові записки. 2014. №2. С. 28-34
4. Постол К. А. Правові механізми взаємодії суб’єктів державно-громадської моделі управління освітою, як виду взаємовідносин демократії участі. Освітня політика держави: філософія, методологія, практика: збірник наукових статей. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. С. 269-272
5. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2010 р. № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.01.2021)
6. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 р. № 976. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.01.2021)
7. Публічна політика та управління : наук. розробка / авт. кол. : С. О. Телешун, О. Р. Титаренко, С. В. Ситник, С. І. Вировий. К. : НАДУ, 2010. 36 с.
8. Пухкал О. Політична еліта як суб'єкт модернізації українського суспільства. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. № 2. С. 212-223
9. Сахань О. М. Проблема оновлення політико-управлінських еліт у сучасній Україні. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2016. №. 3. С. 258-264
10. Томашевська Т. В. Теоретичні засади поняття «політико-управлінська еліта». Інвестиції: практика та досвід. 2015. №1. С. 153-156
11. Шевель І. П. Політична модернізація: сутність, теорії, розвиток, порівняльно-соціологічний аналіз. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2018. №2. С. 226-232

А. Klochko

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN THE POLITICAL-ADMINISTRATIVE ELITE AND CIVIL SOCIETY IN THE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to defining the condition of the development of mechanism the political-administrative elite and civil society co-participation in the process of modernization of public administration in Ukraine and proposals to improve the main institutional and legal instruments of such interaction. It has been determined that civil society organizations gain more and more subjectivity in public police and public administration. Taking into account gradual renovation of political-administrative elite and recognition of the important role of civil society in Ukraine by the society and international community, the development of mechanisms of interaction between political and administrative elites and civil society in the sphere of public administration is becoming more and more actual. Organizational and legal tools of the studied interaction are analyzed and it is revealed that at this time there are a significant number of forms of interaction between the political-administrative elite and civil society in decision-making process. Considering the civil society as an actor of public administration, the model of mechanism of interaction between political-administrative elite and civil society organizations in the modernization process of public administration, which allows solving key social problems and requests due to the wide participation of civil society, was proposed. It was revealed that the suggested mechanism, on the one hand, more clearly retranslates to the political elite the real needs of society, and on the other hand, legitimizes it by making it more democratic. It has been suggested to central public authorities to strengthen cooperation with civil society organizations and to modernize the organizational and legal tools of such collaboration.
In particular, it is determined that the practical value is the elimination of gaps that exist in the public consultation procedure. One of the ways of solution is the adoption of the Law of Ukraine "About public consultations". It is proposed to improve the existing legal documents for regulation of the activity of public councils, to increase the institutional support of interaction between the state and civil society institutions, to attract local public activity to the provision of social services on the basis of outsourcing, etc.

Keywords: political-administrative elite; civil society; public administration; interaction; modernization.

References

1. Krupnyk, A. S. (2018), “Public councils in Ukraine: search for the best format of activity”, [Online], available at: https://samoorg.com.ua/blog/2018/09/03/gromadski-radi-v-ukrayini-poshuk-naykrashhogo-formatu-diyalnosti/ (Accessed 20 Jan 2021).
2. Miroshnyk, O. (2019), “A few steps towards creating "centers of influence"”, Hromadskyi prostir, [Online], available at: https://www.prostir.ua/?news=dekilka-krokiv-do-stvorennya-tsentriv-vplyvu (Accessed 20 Jan 2021).
3. Nalyvaiko, L. R. (2014), “Public expertise as a form of public control. University scientific notes”, vol. 2, pp. 28-34
4. Postol, K. A. (2014), “Legal mechanisms of interaction of the subjects of the state-public model of education management as a type of relationship between participatory democracy”, Osvitnia polityka derzhavy: filosofiia, metodolohiia, praktyka: zbirnyk naukovykh statei, pp. 269-272
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On ensuring public participation in the formation and implementation of state policy”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text (Accessed 20 Jan 2021).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “About the statement of the Order of assistance to carrying out public examination of activity of executive bodies”, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF#Text (Accessed 20 Jan 2021).
7. Teleshun, S. O. Tytarenko, O. R. Sytnyk, S. V. and Vyrovyi, S. I. (2010), Publichna polityka ta upravlinnia: nauk. rozrobka [Public policy and management: scientific development], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 36.
8. Pukhkal, O. (2010), “Political elite as a subject of modernization of Ukrainian society”, Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 2, pp. 212-223.
9. Sakhan, O. M. (2010), “The problem of renewal of political and managerial elites in modern Ukraine”, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho», vol. 3, pp. 258-264.
10. Tomashevska, T. (2015), “The theoretical basis of the concept of political and governing elite”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 153–156.
11. Shevel, I. P. (2018), “Political modernization: essence, theories, development, comparative sociological analysis”, Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty, vol. 2, pp. 226-232.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 546

Відомості про авторів

А. А. Клочко

здобувач кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

А. Klochko

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1227-6122

Як цитувати статтю

Клочко А. А. Розвиток механізму взаємодії політико-управлінської еліти і громадянського суспільства у процесі модернізації публічного управління в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1972 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.100

Klochko, А. (2021), “Development of the mechanism of interaction between the political-administrative elite and civil society in the modernization of public administration in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1972 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.