EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE-PUBLIC MODEL OF EDUCATION MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT BODIES
N. Hrabovenko

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.35

УДК: 351.37.07

N. Hrabovenko

MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE-PUBLIC MODEL OF EDUCATION MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT BODIES

Summary

The article considers the mechanisms of introduction of the state-public model of education management in the activity of local self-government bodies. It is proved that education management needs constant improvement and modernization, and decentralization, democratization, formation of civil society as processes of the country's development put on the agenda the formation and development of state-public model of education management, mechanisms of its implementation in local government. The necessity of formation of theoretical and methodological bases of research of the role of local self-government bodies in the state-public model of education management in Ukraine, study of foreign experience of participation of local communities in solving educational problems, definition of new approaches to management of all educational activity, especially at local level conditions under which the activities of local governments in implementing a new model of education management will be effective. The concept of "state-public management of education" as a type of interaction between the state and society, the process of combining the activities of the state and community. The purpose of state-public education management is defined - satisfaction of educational needs and realization of the right to access to quality education. Foreign and domestic experience of education management at the regional level is analyzed. It was found that today local governments have some positive experience in involving the public, holding consultations, establishing collegial bodies at local councils, holding public discussions and general meetings. It is proved that education management in most foreign countries (Great Britain, Latvia, Germany, Poland, USA, Finland, France) is carried out in compliance with the principle of decentralization with the transfer of most state functions to local governments, NGOs and the private sector. Key words: education, state-public management of education, quality of education, local self-government. decentralization of education management.

Keywords: education; state-public management of education; quality of education; local self-government. decentralization of education management.

References

1. Pastovens'kyj, O.V. (2015), “Public administration of general secondary education in the region”, Abstract of Ph.D. dissertation, Theory and methods of education management, Kyiv, Ukraine.
2. Paraschenko, L.I. (2012), “Mechanisms of state management of the development of general secondary education in Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Mechanisms of public administration, Kyiv, Ukraine.
3. Haievs'ka, L.A. (2010), “Development of public administration of general secondary education in Ukraine (second half of the XIX - early XX century)”, Ph.D. Thesis, Theory and history of public administration, Kyiv, Ukraine.
4. Prokopenko, L.L. (2015), “Retrospective of administrative-territorial reforms in Ukraine in the context of social self-organization”, Publits administration aspetsts, vol.5-6, pp.11-20.
5. Prokopenko, K.H. Ladon'ko, L.S and Filipova, N.V. (2014), “Research of experience of foreign countries on intensification of innovative activity in the light of euro integration processes of Ukraine”, ChDIEU, available at: http://ir.stu.tsn.ua/handle/123456789/12835 (Accessed 10 Feb 2021).
6. Husieva, P.T. (2008), “Bologna Declaration: tasks and implementation of basic principles”, available at: http://dspatse.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5960/2/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8Ts%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (Accessed 10 Feb 2021).
7. Semenets'-Orlova, I. (2015), “Problematic aspects of public management of educational change”, Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy, vol.2, pp. 85-92.
8. Majboroda, S.V. (2002), “Public administration of higher education in Ukraine: structure, functions, development trends (1917-1959)”, Ph.D. Thesis, Public administration, National academy for public administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Н. В. Грабовенко

МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація

В статті розглянуто механізми впровадження державно-громадської моделі управління освітою в діяльність органів місцевого самоврядування. Доведено, що управління освітою потребує постійного удосконалення та модернізації, а децентралізація, демократизація, становлення громадянського суспільства як процеси розвитку країни, ставлять на порядок денний формування та розвиток державно-громадської моделі управління освітою, механізмів її впровадження в діяльність органів місцевого самоврядування.
Визначено необхідність формування теоретико-методологічних засад дослідження ролі органів місцевого самоврядування у державно-громадській моделі управління освітою в Україні, вивчення зарубіжного досвіду участі місцевих громад у вирішенні освітніх проблем, визначення нових підходів до управління всією освітньою діяльністю, особливо на місцевому рівні, визначення та аналіз умов, за яких діяльність органів місцевого самоврядування у запровадженні нової моделі управління освітою буде ефективною.
Уточнено поняття «державно-громадське управління освітою» як вид взаємодії держави і суспільства, процес поєднання діяльності держави і громади. Визначено мету державно-громадського управління освітою - задоволення освітніх потреб та реалізація права на доступ до якісної освіти.
Аналізується зарубіжний та вітчизняний досвід управління освітою на регіональному рівні. З’ясовано, що на сьогодні органи місцевого самоврядування мають певний позитивний досвід щодо залучення громадськості, проведення консультацій, створення колегіальних органів при місцевих радах, проведення громадських обговорень та загальних зборів.
Доведено, що управління освітою в більшості зарубіжних країн (Велика Британія, Латвія, Німеччина, Польща, США, Фінляндія, Франція) здійснюється з дотриманням принципу децентралізації з передачею більшості функцій держави на рівень місцевих органів влади, громадських організацій і приватного сектора.

Ключові слова: освіта; державно-громадське управління освітою; якість освіти; місцеве самоврядування. децентралізація управління освітою.

Література

1. Пастовенський О. В. Громадсько-державне управління загальною середньою освітою в регіоні : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06 / О. В. Пастовенський. – К., 2015. – 438 с.
2. Паращенко Л. І. Механізми державного управління розвитком загальної середньої освіти в Україні : дис. … д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Л. І. Паращенко. – К., 2012. – 449 c
3. Гаєвська Л. А. Розвиток державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 – «Теорія та історія державного управління» / Л. А. Гаєвська. – К., 2010. – 39 с.
4. Прокопенко Л.Л. Ретроспектива адміністративно-територіальних реформ в Україні в контексті суспільної самоорганізації // Public administration aspects, 2015. - №5-6. – С.11-20.
5. Прокопенко К.Г., Ладонько Л.С., Філіпова Н.В. Дослідження досвіду зарубіжнихкраїн щодо активізації інноваційної діяльності у світлі євро інтеграційних процесів України // К.Г. Прокопенко, Л.С. Ладонько, Н.В. Філіпова. Чернігів: ЧДІЕУ, 2014. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12835
6. Гусєва П.Т. Болонська декларація: завдання і реалізація основних принципів. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5960/2/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf.
7. Семенець-Орлова І. Проблемні аспекти державного управління освітніми змінами. Вісник НАДУ при Президентові України. №2. 2015. С. 85–92.
8. Майборода С.В. Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр.) [Текст] : автореф. дис... д-ра наук з держ. управління: 25.00.01 / Майборода Сергій Васильович ; Українська академія держ. управління при Президентові України. - К., 2002. - 36 с.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 550

Відомості про авторів

N. Hrabovenko

PhD in Pedagogical Sciences, docent, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management (IAPM)

Н. В. Грабовенко

к. пед. н., доцент, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ORCID:

0000-0001-8896-1292

Як цитувати статтю

Hrabovenko, N. (2021), “Mechanisms of implementation of the state-public model of education management in the activities of local government bodies”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1971 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.