EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
Л. П. Івашина

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.34

УДК: 351:82

Л. П. Івашина

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Анотація

У статті проаналізовано зарубіжний та український досвід розвитку сільського зеленого туризму, розкрито провідну роль публічного регулювання у даному процесі, визначено значення зарубіжного досвіду для України. Автором виокремлені спільні та відмінні риси публічного регулювання у розвитку сільського зеленого туризму в зарубіжних країнах та Україні. Автором удосконалено визначення терміну «сільський зелений туризм», розроблено комплекс завдань, які необхідно виконувати для забезпечення розвитку сільського зеленого туризму. Виявлено особливості державного регулювання розвитку сільського зеленого туризму та з’ясовані проблеми і протиріччя; досліджено організаційно-економічні аспекти державного регулювання розвитку сільського зеленого туризму; проаналізовано досвід державного регулювання розвитку сільського зеленого туризму східноєвропейських та західноєвропейських країни та визначено напрями застосування їх досвіду в Україні.

Ключові слова: зарубіжний досвід; сільський зелений туризм; публічне регулювання; туристичні послуги; категоризація; Європейська федерація сільського туризму.

Література

1. EuroGites. Європейська федерація сільського зеленого туризму. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.eurogites.org
2. Железняк А. Порівняльна характеристика моделей розвитку сільського туризму в країнах східної Європи (на прикладі України, Республіки Білорусь, Польщі) / А. Железняк, С. Хоміч, М. Бекта [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-Lvivskogo-Nats-agrar-univer/APK/2010_2/files/10chsubp.pdf
3. Кравцов С.С. Концепція державного регулювання сільського зеленого туризму: [Монографія] / М.М. Туріянська, С.С. Кравцов. – Донецьк: Донецький інституту туристичного бізнесу, 2014. – 194с.
4. Коберніченко Т.О. Сільський зелений туризм. Методичні рекомендації для господарів садиб / Коберніченко Т.О., Васильєв В.П., Горішевський П.А., Зінько Ю.В. - К.: Аграрна освіта, 2005. - 80 с.
5. Кудла Н.Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності: навч. посіб. / Н.Є.Кудла. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 152с.
6. Лужанська Т.Ю., Махлинець С.С., Тебляшкіна Л.І. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи: навчальний посібник / За редакцією дг.н., професора Волошина І.М. – К.: Кондор, 2008. – 385с.
7. Оппельд Л.І., Гордіян А.О. Міжнародний досвід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи / Л.І. Оппельд, А.О. Гордіян. // електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» - 2014. - № 1. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2667
8. Сільський зелений туризм. Білорусь [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/2015073165657/turizm/silskiy_turizm_inshih_yevropeyskih_krayinah
9. Сільський зелений туризм. Деякі країни європейського союзу ближнього зарубіжжя [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/2015073165652/turizm/silskiy_turizm_deyakih_krayinah_yevropeyskogo_soyuzu_blizhnogo_zarubizhzhya
10. Сільський зелений туризм. Німеччина [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/2015073165653/turizm/nimechchina
11. Сільський зелений туризм. Польша [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/2015073165655/turizm/polscha
12. Сільський зелений туризм. Румунія [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/2015073165658/turizm/ugorschina
13. Сільський зелений туризм. Словаччина [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/2015073165656/turizm/slovachchina
14. Сільський зелений туризм. Угорщина [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/2015073165658/turizm/ugorschina
15. Сільський зелений туризм. Франція [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/2015073165654/turizm/frantsiya

L. Ivashyna

COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN AND UKRAINIAN EXPERIENCE OF PUBLIC REGULATION OF RURAL GREEN TOURISM DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes foreign and Ukrainian experience of rural green tourism development, reveals the leading role of public regulation of the above mentioned process and identifies significance of foreign experience for Ukraine. The author distinguishes common and different features of public regulation of rural green tourism development in foreign countries and in Ukraine.
The author has improved the definition of "rural green tourism", developed a set of tasks to be performed for the development of green tourism. Peculiarities of state regulation of rural green tourism development are revealed, as well as problems and contradictions are investigated; the organizational and economic aspects of state regulation of rural green tourism development are substantiated; the experience of state regulation of rural green tourism development in Eastern and Western Europe is analyzed and the ways of improvement and directions of using their experience in Ukraine are determined.
The article is devoted to solving the scientific problem of developing theoretical foundations and substantiating ways to improve state regulation of rural green tourism, and the works of Ukrainian and foreign scientists in the field of state regulation became the theoretical basis for rural green tourism.
For more effective development of rural green tourism in Ukraine, the experience of its state regulation in other countries should be taken into account. The author analyzes the foreign experience of state regulation of rural green tourism development related to the study of rural green tourism and current general trends in different countries, characteristics of its structure, subjects, programs of rural green tourism development and their implementation and the availability of legislation. The author emphasizes the need to pay attention to the way of solving the problems of division of jurisdiction between public authorities and local governments in foreign countries, studying funding sources, the availability of legislation, identifying common and distinctive features of foreign countries and in Ukraine.

Keywords: foreign experience; rural green tourism; public regulation; tourism services; categorization; European federation of rural tourism.

References

1. EuroGites. “European Federation of Rural Green Tourism”, [Online], available at: http://www.eurogites.org (Accessed 14 Jan 2021).
2. Zhelezniak, A. Khomich, S. and Bekta, M. “Comparative characteristics of models of rural tourism development in Eastern Europe (on the example of Ukraine, the Republic of Belarus, Poland)”, [Online], available at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-Lvivskogo-Nats-agrar-univer/APK/2010_2/files/10chsubp.pdf (Accessed 14 Jan 2021).
3. Kravtsov S.S. and Turiianska, M.M. (2014), Kontseptsiia derzhavnoho rehuliuvannia silskoho zelenoho turyzmu [The concept of state regulation of rural green tourism], Donetskyi instytutu turystychnoho biznesu, Donetsk, Ukraine, P. 194.
4. Kobernichenko, T.O. Vasyliev, V.P. Horishevskyi, P.A. and Zinko, Yu.V. (2005), Silskyi zelenyi turyzm. Metodychni rekomendatsii dlia hospodariv sadyb [Rural green tourism. Methodical recommendations for owners of estates], Ahrarna osvita, Kyiv, Ukraine, P. 80.
5. Kudla, N.Ye.(2015), Silskyi turyzm: osnovy pidpryiemnytstva ta hostynnosti: navch. posib. [Rural tourism: basics of entrepreneurship and hospitality: textbook], «Tsentr uchbovoi literatury», Kyiv, Ukraine, P. 152.
6. Luzhanska, T.Yu. Makhlynets, S.S. and Tebliashkina, L.I. (2008), Silskyi turyzm: istoriia, sohodennia ta perspektyvy: navchalnyi posibnyk [Rural tourism: history, present and prospects: textbook], Kondor, Kyiv, Ukraine, P. 385.
7. Oppeld, L.I. and Hordiian, A.O. (2014), “International experience green tourism in Ukraine: problems and prospects”, Efektyvna ekonomika, vol. 1, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2667 (Accessed 14 Jan 2021).
8. “Rural green tourism. Belarus”, available at: http://pidruchniki.com/2015073165657/turizm/silskiy_turizm_inshih_yevropeyskih_krayinah (Accessed 14 Jan 2021).
9. “Rural green tourism. Some countries of the European Union of the Near Abroad”, available at: http://pidruchniki.com/2015073165652/turizm/silskiy_turizm_deyakih_krayinah_yevropeyskogo_soyuzu_blizhnogo_zarubizhzhya (Accessed 14 Jan 2021).
10. “Rural green tourism. Germany”, available at: http://pidruchniki.com/2015073165653/turizm/nimechchina (Accessed 14 Jan 2021).
11. “Rural green tourism. Poland”, available at: http://pidruchniki.com/2015073165655/turizm/polscha (Accessed 14 Jan 2021).
12. “Rural green tourism. Romania”, available at: http://pidruchniki.com/2015073165658/turizm/ugorschina (Accessed 14 Jan 2021).
13. “Rural green tourism. Slovakia”, available at: http://pidruchniki.com/2015073165656/turizm/slovachchina (Accessed 14 Jan 2021).
14. “Rural green tourism. Hungary”, available at: http://pidruchniki.com/2015073165658/turizm/ugorschina (Accessed 14 Jan 2021).
15. “Rural green tourism. France”, available at: http://pidruchniki.com/2015073165654/turizm/frantsiya (Accessed 14 Jan 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 666

Відомості про авторів

Л. П. Івашина

к. держ. упр., старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Суми

L. Ivashyna

PhD in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of of Pedagogy, Special education and Management, Public Institution Sumy Regional institute of postgraduate pedagogical education

ORCID:

0000-0002-5518-9889

Як цитувати статтю

Івашина Л. П. Порівняльний аналіз зарубіжного та українського досвіду публічного регулювання розвитком сільського зеленого туризму. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1970 (дата звернення: 19.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.34

Ivashyna, L. (2021), “Comparative analysis of foreign and ukrainian experience of public regulation of rural green tourism development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1970 (Accessed 19 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.