EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОЗОРОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ
Т. В. Голобородько, А. Б. Ярова

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.33

УДК: 336.1:35 (477)

Т. В. Голобородько, А. Б. Ярова

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОЗОРОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання розвитку електронного врядування в забезпеченні підвищення рівня прозорості публічних фінансів в Україні. Досліджено динаміку Індексу відкритості бюджету України за 2008-2019 рр. Встановлено, що в останні роки влада активно впроваджує інформаційні технології у сфері фінансів, що сприяє підвищенню позиції країни в міжнародному рейтингу відкритості бюджету. Проте, виявлено, що участь громадськості в бюджетному процесі залишається пасивною.
Описано роль казначейства в розвитку електронного врядування в забезпечені підвищення рівня прозорості публічних фінансів в Україні.
У сфері фінансів електронне врядування представлене Інформаційно-аналітичною системою «Прозорий бюджет», яка включає інформацію про бюджет, про використання публічних коштів та про проекти соціального і економічного розвитку України. Надано пропозиції щодо удосконалення цих веб-порталів для зручнішого та інформативнішого їх використання зацікавленими особами.
Актуалізовано необхідність підвищення прозорості публічних фінансів з точки зору їх фіскальної прозорості. Зазначено, що описані веб-портали не містять інформацію про суми надходжень коштів до бюджетів у вигляді онлайн-трансакцій, що зменшує можливості доступу громадськості до інформації про бюджет в повному обсязі.
Запропоновано створити Єдиний веб-портал надходження публічних коштів, на якому в режимі онлайн будуть представлені публікації стану казначейських трансакцій саме за надходженнями. Також пропонується використовувати портал для розміщення соціальної реклами про необхідність та доцільність сплати податків та інформації для розвитку податкової грамотності українців. Наголошено на актуальності та необхідності використання технології Blockchain задля забезпечення захищеності даних. Створення запропонованого веб-порталу сприятиме: удосконаленню автоматизованих процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів; підвищенню рівня прозорості публічних фінансів, в тому числі фіскальної; розвитку електронного урядування в Україні; підвищенню податкової культури.

Ключові слова: публічні фінанси; фіскальна прозорість; відкритий бюджет; громадськість; електронне урядування.

Література

1. Аналітична довідка про хід виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами (за IV квартал 2015 року). URL: https://mof.gov.ua/uk/zvit.
2. Бухтіарова А. Г. Духно Ю.О. Сучасні програми підвищення ефективності та прозорості публічних фінансів в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2019. Т. 24, Вип. 5. С. 113-118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2019_24_5_22.
3. Гладченко Л. Прозорість державних фінансів як передумова ефективності державного управління. Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2011. № 3-4. С. 35-41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2011_3-4_6.
4. Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua.
5. Державний веб-портал реєстру проектів соціального і економічного розвитку України. URL: https://proifi.gov.ua/?p=index/
6. Єдиний веб-портал використання публічних коштів. URL: https://spending.gov.ua/new/.
7. Інформаційно-аналітична система «Прозорий бюджет». URL: www.e-data.gov.ua.
8. Концепція розвитку інформаційних технологій Державної казначейської служби України на 2015-2017 рр. Державна казначейська служба України. К.: 2015. 15 с.
9. Луніна І. О., Бондарук Т. Г. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини: навч. посіб. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2019. 304 с. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4483/1/Луніна-Бондарук%20Публічні%20фінанси.pdf.
10. Мельничук Н. Ю. Електронне урядування: сучасний стан та перспективи застосування у бюджетній сфері. Фінанси, гроші та кредит. 2019. С. 97-105. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4967/1/PSPE_print_2019_5%282%29__16.pdf (дата звернення: 15.01.2021). DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-38.
11. Обзор открытости бюджета за 2019 год. URL: https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/2020-05/2019_Report_RU.pdf.
12. Положення про Департамент інформаційних технологій Державної казначейської служби України: Наказ наказом ДКСУ від 10.08.2018 № 266. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/pro-kaznachejstvo/organizacijna-struktura/departament-informacijnih-tehnologij.
13. Про відкритість використання публічних коштів: Закон України 11 лютого 2015 року № 183-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-viii#Text.
14. Про відкритість використання публічних коштів: Закон України від 11 лютого 2015 року № 183-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text.
15. Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 26.06.2002 N 12: Наказ Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 30.11.2010 № 449. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1262-10#Text.
16. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження КМУ від 20 вересня 2017 р. № 649-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р#Text.
17. Прозорі публічні фінанси. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-derzhavnih-finansiv.
18. Скорик О. О. Інформаційні технології системи казначейського обслуговування: сучасний стан та перспективи їх удосконалення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1350 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.26.
19. Скорик О. О., Рябоконь Н. П. Цифрова трансформація моделі публічного управління: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1704 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.50.
20. Я мрію про державу у смартфоні – Володимир Зеленський. URL: https://www.president.gov.ua/news/ya-mriyu-pro-derzhavu-u-smartfoni-volodimir-zelenskij-55585.

T. Holoborodko, A. Iarova

DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT IN ENSURING THE INCREASE OF TRANSPARENCY LEVEL OF PUBLIC FINANCE IN UKRAINE

Summary

The article is concerned with the issue of the development of e-government in ensuring the increase of the level of transparency of public finance in Ukraine. The dynamics of the Budget Openness Index of Ukraine (2008-2019) has been studied. It has been found out that in recent years the government has been actively implementing information technologies in the field of finance, which helps to increase the country's position in the international budget openness rating. However, it has been clarified that public participation in the budget process remains passive.
The role of the Treasury in the development of e-government in ensuring the increase of the level of transparency of public finances in Ukraine is described.
In the field of finance, e-government is represented by the Information and Analytical System «Transparent Budget», which includes information on the budget, the use of public funds and social and economic development projects in Ukraine. Some suggestions to improve these web portals for more convenient and informative use by stakeholders have been made. The need to increase the transparency of public finances in terms of their fiscal transparency has been highlighted. It is noted that the described web portals do not contain information on the amounts of budget revenues in the form of online transactions, which reduces public access to budget information in full. It is proposed to create a single web portal for the of public fund receipt, which will present online publications of the state of treasury transactions on the proceeds. It is also proposed to use the portal to place social advertising about the need and expediency of paying taxes and information to develop tax literacy of the Ukrainians. The emphasis is placed on the relevance and need to use Blockchain technology to ensure data security. The creation of the proposed web portal will contribute to: improvement of automated processes of formation and execution of budgets of different levels; increasing the level of transparency of public finance, including fiscal; development of e-government in Ukraine; raising tax culture.

Keywords: public finances; fiscal transparency; open budget; community; e-government.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine, Analytical report on the implementation of the action plan for the implementation of the Strategy for the development of the public financial management system (for the IV quarter of 2015), available at: https://mof.gov.ua/uk/zvit (Accessed 18 Jan 2021).
2. Bukhtiarova, A. H. and Dukhno, Yu.O. (2019), “Modern programs to increase the efficiency and transparency of public finances in Ukraine”, Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. 24, issue. 5, pp. 113-118, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2019_24_5_22 (Accessed 18 Jan 2021).
3. Hladchenko, L. (2011), “ Transparency of public finances as a prerequisite for effective public administration. Ukrainian securities market”, Visnyk Derzhavnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku, vol. 3-4, pp. 35-41, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2011_3-4_6 (Accessed 18 Jan 2021).
4. State web portal of the budget for citizens, available at: https://openbudget.gov.ua (Accessed 18 Jan 2021).
5. State web portal of the register of projects of social and economic development of Ukraine, available at: https://proifi.gov.ua/?p=index/ (Accessed 18 Jan 2021).
6. The only web portal for the use of public funds, available at: https://spending.gov.ua/new/ (Accessed 18 Jan 2021).
7. Information and analytical system "Transparent Budget", available at: www.e-data.gov.ua (Accessed 18 Jan 2021).
8. Kontseptsiia rozvytku informatsiinykh tekhnolohii Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy na 2015-2017 rr. [The concept of information technology development of the State Treasury Service of Ukraine for 2015-2017], Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy, 2015, Kyiv, Ukraine, P. 15.
9. Lunina, I. O. and Bondaruk, T. H. (2019), Publichni finansy ta mizhbiudzhetni vidnosyny: navch. posib. [Public finance and intergovernmental relations], DP «Inform.-analit. ahentstvo», Kyiv, Ukraine, P.304, available at: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4483/1/Lunina-Bondaruk%20Publichni%20finansy.pdf (Accessed 18 Jan 2021).
10. Melnychuk, N. Yu. (2019), “E-government: current state and prospects of application in the budget sphere”, Finansy, hroshi ta kredyt, pp. 97-105. available at: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4967/1/PSPE_print_2019_5%282%29__16.pdf (Accessed 15 Jan 2021), DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-5-38.
11. 2019 Open Budget Survey, available at: https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/2020-05/2019_Report_RU.pdf
12. State Treasury Service of Ukraine (2018), Order of the State Treasury Service of Ukraine “Regulations on the Department of Information Technologies of the State Treasury Service of Ukraine”, available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/pro-kaznachejstvo/organizacijna-struktura/departament-informacijnih-tehnologij (Accessed 18 Jan 2021).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About the openness of publicity reports”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-viii#Text (Accessed 18 Jan 2021).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About the openness of publicity reports”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text (Accessed 18 Jan 2021).
15. Ministry of Finance of Ukraine (2010), Order of the Ministry of Finance of Ukraine “About the amendment to the order of the State Treasury of Ukraine dated 26.06.2002 N 12”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1262-10#Text (Accessed 18 Jan 2021).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), The order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “About the concept of the development of electronic control in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-r#Text (Accessed 18 Jan 2021).
17. Prospects of public finance, available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-derzhavnih-finansiv (Accessed 18 Jan 2021).
18. Skorik, A. A. (2018), “Informational technologies of treasury service: the modern state and the prospects for their improvement”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1350 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.26
19. Skoryk, O. and Riabokon, N. (2020), “Digital transformation of the public governance model: foreign experience and domestic realities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1704 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.50
20. “I'm talking about the power of a smartphone - Volodymyr Zelensky”, available at: https://www.president.gov.ua/news/ya-mriyu-pro-derzhavu-u-smartfoni-volodimir-zelenskij-55585 (Accessed 18 Jan 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 672

Відомості про авторів

Т. В. Голобородько

к. е. н., старший викладач кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

T. Holoborodko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-9289-8932


А. Б. Ярова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

A. Iarova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, SHEE Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-4923-1286

Як цитувати статтю

Голобородько Т. В., Ярова А. Б. Розвиток електронного врядування в забезпеченні підвищення рівня прозорості публічних фінансів в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1969 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.33

Holoborodko, T. and Iarova, A. (2021), “Development of e-government in ensuring the increase of transparency level of public finance in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1969 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.