EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
С. Є. Антонова, М. Є. Журик

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.32

УДК: 353:332.3

С. Є. Антонова, М. Є. Журик

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено сутність контролю, в результаті чого зазначено, що він являється засобом забезпечення законності у сфері державного управління, а також визначальною функцією управління земельним фондом, за допомогою якої досягається його збереження та раціональне використання. Наведено першочергові завдання державного контролю за використанням та охороною земель, які наразі поставлені для реалізації перед органами державної виконавчої влади. Представлені методи здійснення державного контролю у досліджуваній сфері, спираючись на законодавчу базу в системі землекористування. Крім того, оцінено провадження державного контролю за використанням і охороною земель в сучасних умовах в Острозькому районі Рівненської області. Проаналізовано здійснення перевірок за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності на території Рівненської області та Острозького району зокрема. в результаті чого відмічено їх щорічне зменшення, а також переважання кількості перевірок земель саме сільськогосподарського призначення. Показано динаміку здійснення заходів державного контролю за використанням і охороною земель на території Острозького району у співвідношенні до аналогічних показників Рівненської області. Наведено результати здійснення державного контролю за використанням та охороною земель на території Острозького району Рівненської області, які свідчать, що основними порушеннями, виявленими під час проведення перевірок є самовільне зайняття земельних ділянок. Оцінено фінансові надходження коштів, які було стягнуто за шкоду, заподіяну земельним ресурсам до державного бюджету та бюджетів окремих територіальних громад Рівненщини. Відмічено відсутність єдиного стратегічного документу, який би визначав основні пріоритети державної політики в сфері земельних відносин та відображені інструменти регулювання землекористування в Україні. Зазначено, що система державного управління в сфері державного контролю за використанням і охороною земель є недосконалою. Запропоновано шляхи удосконалення державного контролю за використанням і охороною земель, серед яких важливим є модернізація системи органів державного управління. Визначені завданнями державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель.

Ключові слова: державний контроль; охорона земель; перевірки; порушення вимог земельного законодавства; раціональне використання земель.

Література

1. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні: навч. посіб. Х.: Фоліо, 2002. 176 с.
2. Інформація Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області. URL: https://rivnenska.land.gov.ua/info/derzhavnyy-naglyad/.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984, додаток до № 51, ст.1122.
4. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06.2003 № 963-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003, № 39, 350с.
5. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V. Відомості Верховної Ради України. 2007, № 29, ст.389.
6. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011, № 38, ст.385.
7. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин та національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на період до 2030 року: Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України. веб-сайт. URL: https://land.gov.ua/info/proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-skhvalennia-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-ta-natsionalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh-v-uk/.
8. Сушинський О. І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти: монографія / О.І. Сушинський. Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2002. 468 с.
9. Шуст Г. П. Адміністративно-правова охорона земельних ресурсів України : дис. … канд. юрид.наук : 12.00.07. Тернопіль, 2019. 301 с.

S. Antonova, M. Zhuryk

STATE CONTROL OF LAND USE AND PROTECTION: A REGIONAL ASPECT

Summary

The article examines the essence of control, as a result of which it is noted that it is a means of ensuring legality in the field of public administration, as well as a determining function of land management, through which its preservation and rational use is achieved. The priority tasks of the state control over the use and protection of lands, which are currently set for implementation before the state executive authorities, are given. Methods of state control in the study area are presented, based on the legal framework in the land use system. In addition, the state control over the use and protection of land in modern conditions in the Ostroh district of Rivne region was assessed. The implementation of inspections for compliance with land legislation, use and protection of land of all categories and forms of ownership in the Rivne region and Ostroh district in particular is analyzed. as a result, their annual decrease was noted, as well as the predominance of the number of inspections of agricultural lands. The dynamics of implementation of measures of state control over the use and protection of land in the Ostroh district in relation to similar indicators of Rivne region is shown. The results of state control over the use and protection of land in the Ostroh district of Rivne region are presented, which indicate that the main violations identified during the inspections are unauthorized occupation of land. The financial receipts of funds collected for the damage caused to land resources to the state budget and the budgets of individual territorial communities of Rivne region were estimated. There is a lack of a single strategic document that would define the main priorities of state policy in the field of land relations, protection of land resources and reflected the tools for regulating land use in Ukraine. It is noted that the system of public administration in the field of state control over land use and protection is imperfect. Ways to improve state control over land use and protection are proposed, among which the modernization of the system of public administration is important. Defined by the tasks of state supervision (control) over the use and protection of lands.

Keywords: state control; land protection; inspections; violation of land legislation; rational land use.

References

1. Harashchuk, V.M. (2002), Kontrol ta nahliad u derzhavnomu upravlinni: navch. posib. [Control and supervision in public administration: textbook], Folio, Kharkiv, Ukraine, P. 176.
2. Information of the Main Department of the State Geocadastre in Rivne region, available at: https://rivnenska.land.gov.ua/info/derzhavnyy-naglyad/ (Accessed 22 Jan 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1984), The Law of Ukraine “Code of Ukraine on Administrative Offenses”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR, supplement to # 51, art.1122.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On state control over land use and protection”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, # 39, art. 350.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine “On the basic principles of state supervision (control) in the sphere of economic activity”,Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, # 29, art.389.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of “On central executive bodies”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, # 38, art.385.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine, Draft order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of the State target program for the development of land relations and national infrastructure of geospatial data in Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://land.gov.ua/info/proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-skhvalennia-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-ta-natsionalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh-v-uk/ (Accessed 22 Jan 2020).
8. Sushynskyi, O. I. (2002), Kontrol u sferi publichnoi vlady: teoretyko-metodolohichni ta orhanizatsiino-pravovi aspekty: monohrafiia [Control in the sphere of public power: theoretical-methodological and organizational-legal aspects], LRIDU UADU, Lviv, Ukraine, P. 468.
9. Shust, H. P. (2019), “Administrative and legal protection of land resources of Ukraine”, Ph.D. Thesis, 12.00.07, Ternopil, Ukraine, P. 301.

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 727

Відомості про авторів

С. Є. Антонова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності,Національний університет водного господарства та природокористування

S. Antonova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use

ORCID:

0000-0003-4796-8580


М. Є. Журик

магістр за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування,Національний університет водного господарства та природокористування

M. Zhuryk

Master's degree of Public Administration, National University of Water Management and Nature Resources Use

ORCID:

0000-0002-6339-8218

Як цитувати статтю

Антонова С. Є., Журик М. Є. Державний контроль за використанням і охороною земель: регіональний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1968 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.32

Antonova, S. and Zhuryk, M. (2021), “State control of land use and protection: a regional aspect”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1968 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.