EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
В. С. Гнатенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.31

УДК: 330.101.4:330.113:330.88:342:351

В. С. Гнатенко

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Визначальним чинником сили і авторитету кожної держави є підтримання відповідного рівня національної безпеки. Підтвердженням цього є правове забезпечення і постійна увага до проблем безпеки в країні. В Україні, як і в багатьох державах світу, проблеми правового забезпечення системи безпеки, суспільства й особистості стають дедалі актуальнішими у національній політиці та державному управлінні. До першочергових завдань держави належить забезпечення власної економічної безпеки, яка є визначальною в контексті існування і розвитку України.
Автором розглянуто та проаналізовано нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері економічної безпеки України, що здійснюється відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів України, Угодою про асоціацію між Україною з одного боку, та Європейським Союзом з іншого, законами, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, відомчими нормативними актами, установчими програмними документами (стратегії, концепції, доктрини). Окреслено державні органи, що покликані забезпечувати економічну безпеку, основні нормативно-правові документи.
Зазначено, що в результаті аналізу існуючих підходів та нормативно-правових документів до оцінки процесу забезпечення безпеки виявлено, що у даний час залишається актуальною проблема пошуку комплексних економічних стимулів підвищення нормативно-правового рівня у сфері економічної безпеки, а обґрунтованість отриманих результатів досягається коректним використанням сучасних методів економічного аналізу, статистичною обробкою інформації і прогнозованими економічними процесами. Важливо не тільки створити систему комплексного захисту, а й забезпечити її функціонування.
Встановлено, що напрямком подальшого дослідження має стати визначення показників оцінки економічної безпеки держави, оптимізація та розробка нових концептуальних підходів щодо регулювання системи економічної безпеки, її удосконалення, розробка правових актів і створення дієвої та ефективної системи нормотворчого забезпечення.

Ключові слова: нормативно-правове забезпечення; економічна безпека держави; державна політика; стратегії; концепції; доктрини.

Література

1. Генеральна асамблея ООН. URL: http://www.un.org/ru/ga (Дата звернення: 12.01.2021).
2. Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#text (Дата звернення: 18.01.2021).
3. Бернацкий П.И. Экономическая безопасность в системе национально государственных интересов Украины. Проблеми економіки. № 1. 2010. С. 24-29.
4. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Дата звернення: 11.01.2021).
5. Стратегія сталого розвитку «Україна − 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/215. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text (Дата звернення: 21.01.2021).
6. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (Дата звернення: 18.01.2021).
7. Про Концепцію боротьби з тероризмом: Указ Президента України від 5 березня 2019 року № 53/2019 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019#Text (Дата звернення: 14.01.2021).
8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»: Указ Президента України від 24.09.2015 р. № 555/2015 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015 (Дата звернення: 15.01.2021).
9. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Tex (Дата звернення: 03.02.2021).
10. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки:. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=98c3a695-56bb-42ba-b651-60ce1f899654&title=PrognozEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkrainiNa2021-2023-Roki (Дата звернення: 12.01.2021).

V. Hnatenko

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY

Summary

The determining factor of the strength and authority of each state is to maintain an appropriate level of national security. Proof of this is the legal provision and constant attention to security issues in the country. In Ukraine, as in many countries of the world, the problems of legal support of the security system of the state, society and the individual are becoming increasingly relevant in public policy and public administration. The priority tasks of the state include ensuring its own economic security, which is crucial in the context of the existence and development of Ukraine.
The author have considered and analyzed the legal support of the state policy in the field of economic security of Ukraine, which is carried out in accordance with the Constitution of Ukraine, generally accepted principles and norms of international law, international treaties of Ukraine, the Association Agreement between Ukraine on the one hand and the European Union on the other. , normative legal acts of the President of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine, departmental normative acts, constituent program documents (strategies, concepts, doctrines). The state bodies called upon to ensure economic security and the main normative legal documents have been described.
It has been noted that the analysis of existing approaches and regulatory documents before assessing the security process has revealed that nowadays the problem of complex economic motivation searching to improve the regulatory level in the field of economic security, and the validity of the results is achieved with correct use of economic analysis modern methods, statistical processing of information and projected economic processes. It is important not only to create a system of complex protection, but also to ensure its functioning.
It has been established that the direction of further research should be determination of the state economic security indicators, optimization and develop new conceptual approaches to regulation of economic security, its improvement, development of legal acts and the creation of an effective and efficient system of rule-making.

Keywords: normative-legal provision; economic security of the state; state policy; strategies; concepts; doctrines.

References

1. UN General Assembly (2021), available at: http://www.un.org/ru/ga (Accessed 12 January 2021).
2. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order “On approval of methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#text (Accessed 18 January 2021).
3. Bernatskyj, P.Y. (2010), “Economic security in the system of national state interests of Ukraine”, Problemy ekonomiky, Vol. 1. pp. 24−29.
4. President of Ukraine (2019), Decree “On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Accessed 11 January 2021).
5. President of Ukraine (2015), Decree “Strategy of sustainable development “Ukraine – 2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text (Accessed 21 January 2021).
6. President of Ukraine (2020), Decree “On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine "On the National Security Strategy of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (Accessed 18 January 2021).
7. President of Ukraine (2019), Decree “On the Concept of Combating Terrorism”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019#Text (Accessed 14 January 2021).
8. President of Ukraine (2019), Decree “On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 2, 2015 “On the new version of the Military Doctrine of Ukraine”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015 (Accessed 15 January 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine “On the National Security and Defense Council of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 3 February 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “Forecast of economic and social development of Ukraine for 2021-2023”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=98c3a695-56bb-42ba-b651-60ce1f899654&title=PrognozEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkrainiNa2021-2023-Roki (Accessed 12 January 2021).

№ 2 2021

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 1197

Відомості про авторів

В. С. Гнатенко

к. е. н., науковий співробітник, ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»

V. Hnatenko

PhD in Economics, Researcher , State Institution “Scientific and Practical Medical Rehabilitation and Diagnostic Center of the Ministry of Health of Ukraine”

ORCID:

0000-0003-2659-9202

Як цитувати статтю

Гнатенко В. С. Нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері економічної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1967 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.31

Hnatenko, V. (2021), “Regulatory and legal support of the state policy in the field of economic security”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1967 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.